Casco - ubezpieczenie środków transportu oraz ich wyposażenia i/lub ładunku. Casco obejmuje szkody m.in. takie jak uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kradzież. Najbardziej popularnym z grupy ubezpieczeń Casco jest samochodowe Autocasco

Jaki jest zakres ubezpieczenia Autocasco?

Autocasco (AC) zapewnia odszkodowanie po wystąpieniu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, gdy uszkodzeniu ulegnie samochód/inny pojazd drogowy lub jego wyposażenie. Ponieważ AC należy do ubezpieczeń dobrowolnych, o jego zakresie ochrony decyduje towarzystwo ubezpieczeniowe. Z reguły bierze ono odpowiedzialność zarówno za szkody całkowite, jak i częściowe.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub pokrywa koszty naprawy pojazdu, m.in. po: kolizji, wypadku, kradzieży, aktach wandalizmu oraz działaniu sił przyrody (np. powodzi, huraganie, gradobiciu).

Jakie pojazdy obejmuje ochroną ubezpieczenie casco?

Oprócz pojazdów w transporcie drogowym (np. samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, przyczepy, motocykle), ochroną casco mogą zostać objęte:

  • pojazdy w transporcie kolejowym (pojazdy szynowe) – z reguły są to pojazdy należące do przedsiębiorstw lub wynajmowane przez małe firmy, m.in.: lokomotywy, pojazdy szynowe napędzane silnikiem, pojazdy służące do utrzymania nawierzchni i podtorza kolejowego oraz sieci trakcyjnej, wagony do przewozu ładunków i osób, elektryczne zespoły trakcyjne,
  • statki powietrzne (aerocasco) – oferta ubezpieczenia skierowana jest do właścicieli statków powietrznych (np. samolotów, szybowców, balonów, lotni). Polisa działa po ich uszkodzeniu lub zniszczeniu podczas:

- lotu, postoju, kołowania, startu i lądowania,

- napraw, modernizacji czy przeróbek, przeglądów oraz okresowego wyłączenia z eksploatacji.

Aerocasco może również obejmować ochroną wyposażenie dodatkowe zamontowane na statku powietrznym, o ile jest ono niezbędne do wykonywania przez niego określonych zadań,

  • jednostki pływające (ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej oraz casco statków żeglugi morskiej i śródlądowej).