Cedent - strona biorąca udział w cesji – osoba, która przepisuje swoje prawa na towarzystwo ubezpieczeń przy ubezpieczaniu kredytu hipotecznego. 

Drugą stroną cesji jest cesjonariusz. W tej roli najczęściej występuje bank.

W razie powstania zdarzenia (np. śmierci ubezpieczonego czy zniszczenia nieruchomości) zobowiązania wobec banku ponosi TU.

W celu zawarcia umowy cesji do czynności cedenta z reguły należy:

  • wydruk umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej w wymaganej ilości egzemplarzy, dla każdego z kredytobiorców oraz dla banku i ubezpieczyciela,
  • uzupełnienie aktualnych danych osobowych kredytobiorcy (imię i nazwisko, aktualny adres stałego zameldowania, numer PESEL)
  • uzupełnienie danych z polisy ubezpieczenia (seria i numer polisy ubezpieczeniowej, data ważności, suma ubezpieczenia),
  • postawienie parafki na wszystkich stronach każdej umowy oraz złożenie podpisu na wszystkich egzemplarzach umowy w oznaczonym miejscu,
  • uzyskanie na wszystkich egzemplarzach umowy potwierdzenia przyjęcia przez towarzystwo ubezpieczeniowe cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku,
  • przesłanie do banku potwierdzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe wszystkich egzemplarzy umowy wraz z kserokopią polisy ubezpieczenia