Cesjonariusz - strona biorąca udział w cesji. To najczęściej bank, który przyjmuje od cedenta uprawnienia wynikające z przepisania praw, np. przy zawieraniu umowy polisowej do kredytu hipotecznego.

W praktyce cesjonariusz zostaje upoważniony do otrzymania odszkodowania, np. za szkodę całkowitą nieruchomości kupionej na kredyt. W takiej sytuacji cedent jako kredytobiorca nie spłaca reszty zaciągniętej hipoteki względem banku, a robi to za niego towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli w momencie całkowitego zniszczenia mieszkania kredyt jest już w większej części spłacony (np. w 80%), bank otrzyma od ubezpieczyciela tylko brakującą część kwoty (niespłacone 20% kredytu), a reszta trafi do cedenta.

W przypadku szkody częściowej gdy nieruchomość nadaje się do remontu, cesjonariusz może wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania cedentowi, aby ten mógł dokonać odpowiednich napraw.

Cesja praw do wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oznacza, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana na rzecz cesjonariusza lub (za jego zgodą), na rzecz osoby przez niego wskazanej.