Nieszczęśliwy wypadek (NW) - nagłe, niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczona osoba doznała trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarła. Odszkodowanie należne jest poszkodowanemu lub uposażonemu (w przypadku śmierci ubezpieczonego), jeśli posiadał on polisę NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków.