Rzecznik Finansowy - instytucja powołana m.in. do ochrony interesów osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony, który w swojej ocenie został niesprawiedliwie potraktowany przez zakład ubezpieczeń, ma prawo zgłosić się do Rzecznika Ubezpieczonych z prośbą o pomoc. Do jego zadań należy między innymi:

  • rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania wyżej wymienionych instytucji,
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,
  • edukowanie ubezpieczonych i zwiększanie świadomości ubezpieczeniowej.