Rzecznik Finansowy to urząd powołany w celu pomocy klientom poszkodowanym lub nieetycznie potraktowanym przez instytucje finansowe. Niekiedy możemy spotkać się z niechęcią instytucji finansowych do polubownego rozstrzygania reklamacji. Statystyczny Kowalski nie potrafi sobie poradzić. Szuka więc pomocy i porady u Rzecznika, którego wsparcie w konfrontacji z ubezpieczycielem może być bardzo przydatne.

Kto to jest Rzecznik Finansowy?

Rzecznik Finansowy (do 2015 roku rzecznik Finansowy) jest polskim urzędem państwowym, którego zadaniem jest ochrona klientów podmiotów rynku finansowego. Do zadań Rzecznika należy rozpatrywanie reklamacji, udzielanie porad i wsparcia każdej osobie fizycznej oraz firmie, która jest stroną umowy z podmiotem finansowym.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Urząd Rzecznika Ubezpieczonych został powołany ustawą z dnia 5.08.2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?

Kiedy pojawia się sytuacja, w której należy zawalczyć „o swoje” w sporze z ubezpieczycielem, okazuje się że to jedna z tych najtrudniejszych batalii. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe dysponuje sztabem najlepszych prawników, specjalistów i ekspertów, którzy z najbardziej nawet zawiłymi kruczkami prawnymi spotykają się na co dzień. Dla statystycznego Kowalskiego konfrontacja z profesjonalnym podmiotem to przeważnie sporo nerwów i problemów. Najczęściej tych finansowych. Nie każdy może pozwolić sobie na wsparcie pomocy prawnej. Z odsieczą dla takich właśnie klientów przybywa Rzecznik Ubezpieczonych.

Główne zadania Rzecznika Finansowego, to:

 • rozpatrywanie wniosków w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego
 • rozpatrywanie wniosków dotyczących niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta w terminie;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów rynku finansowego;
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania rynku finansowego;
 • informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego;
 • inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o liczbie i charakterze skarg wskazujących na naruszenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, według stanu na koniec każdego półrocza, w terminie 2 miesięcy po upływie danego półrocza;
 • prowadzenie pozasądowych postępowań w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

Jak zgłosić się do Rzecznika Finansowego?

Każdy bez problemu jest w stanie dostać się Rzecznika Finansowego. W celu ułatwienia kontaktu, urząd uruchomił różne kanały komunikacji.

Ze swoim problemem możesz zgłosić się:

 • Telefonicznie pod numerem 22 333 73 28

W Biurze Rzecznika Ubezpieczonych możesz zadzwonić na bezpłatną infolinię, pod którą prowadzone są dyżury telefoniczne. Możesz uzyskać tam informacje dotyczące na przykład usprawnień w sporze, które mogą wpłynąć pozytywnie na Twoją sytuację.

 • Mailowo pod adresem porady@rf.gov.pl

Odpowiedź na maila powinna przyjść w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie

 • Poprzez formularz kontaktowy
 • Za pomocą platformy społecznościowej Facebook (w przypadku drobnych zapytań)

Kiedy zgłosić się do Rzecznika Finansowego?

Nie ściśle określonych terminów, w jakich należy zwrócić się do Rzecznika Finansowego. ale Sytuacje w jakich najczęściej prosimy Rzecznika o poradę lub interwencję, to:

 • Jeśli samodzielnie napisane odwołanie lub reklamacja nie przyniosły rezultatu, ani reakcji ze strony instytucji finansowej.
 • Brak dostatecznych informacji o kosztach maksymalnych pożyczki lub kredytu gotówkowego, jakie poniesie klient.
 • Bezprawne naliczenie kosztów dodatkowych w udzielanym finansowaniu.
 • Niezgodne z prawem uniemożliwianie wcześniejszej spłaty kredytu.
 • Niedostosowanie się do harmonogramu spłat.
 • Brak możliwości odstąpienia od umowy we wcześniej ustalonym terminie.
 • Bezpodstawne wypowiedzenie umowy.

Nie tylko jako osoba fizyczna możesz zgłosić się do Rzecznika Finansowego.

Jeśli problem dotyczy większej grupy osób, Rzecznik ma prawo wystąpić do ministerstwa o wprowadzenie zmian systemowych. Następnie zwraca się do Sądu Najwyższego z prośbą o uchwałę, która odpowie, w jaki sposób interpretować rozbieżności w orzecznictwie oraz poinformuje o sprawie Komisję Nadzoru Finansowego lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – mówi Stefania Stuglik, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Na czym polega postępowanie polubowne?

Jeśli planujesz zakończyć polubownie spór z ubezpieczycielem, możesz skierować wniosek do Rzecznika o przeprowadzenie postępowania polubownego.

Pamiętaj jednak, że:

 • W takim postępowaniu Rzecznik będzie pełnił rolę mediatora, a nie Twojego reprezentanta.
 • Postępowanie polubowne jest niezależne od postępowania interwencyjnego.
 • Postępowanie polubowne może być wszczęte na każdym etapie sporu.

Koszt złożenia takiego wniosku to 50 zł.

Rzecznik Finansowy, a spór sądowy

Jeśli doszło do sytuacji, w której sprawę należy zgłosić do sądu, możesz poprosić Rzecznika Finansowego o istotny pogląd w sprawie. Jest to niezależna opinia Rzecznika. Sąd co prawda nie musi brać jej uwagę wydając wyrok, ale powinien ustosunkować się do niej w uzasadnieniu wzroku. Mimo tego, że opinia pełni jedynie funkcję pomocniczą, to sąd nie może jej zignorować.

Co warto wiedzieć?

 1. Do zadań Rzecznika należy m.in. rozpatrywanie reklamacji oraz , udzielanie porad i wsparcia każdej osobie fizycznej, która jest stroną umowy z podmiotem finansowym.
 2. Do Rzecznika Finansowego możesz zgłosić się telefonicznie, mailowo, poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą platformy społecznościowej Facebook.
 3. Podczas sporu z ubezpieczycielem rolą Rzecznika będzie rola mediatora. Nie będzie on reprezentował Twoich interesów, ani „stawał po Twojej stronie”.
 4. W przypadku sporu sądowego można zgłosić się do Rzecznika z prośbą o istotny pogląd w sprawie. Będzie to opinia, która nie wiąże sądu podczas wydawania wyroku, ale nie powinna zostać pominięta w uzasadnieniu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia komunikacyjne

 1. Kto na chwilę obecną piastuje urząd Rzecznika Finansowego?

  Obecnym Rzecznikiem Finansowym jest dr hab. Mariusz Golecki, który został powołany na to stanowisko z dniem 12 października 2019 r. Siedziba Rzecznika Finansowego mieści się w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 87.

 2. Planuję zasięgnąć pomocy Rzecznika Finansowego w sporze sądowym. Jak wygląda procedura?

  Procedura jest bardzo prosta. Wystarczy wysłać wniosek na adres e-mail biuro@rf.gov.pl, z załączoną dokumentacją postępowania toczącego się przed sądem (pozew, odpowiedź na pozew, pisma procesowe stron), a także korespondencję z ubezpieczycielem w sprawie zaistniałego problemu - zgłoszenie szkody, pisma ubezpieczyciela, decyzja, odwołanie.

  Nie zapomnij wskazać we wniosku przed jakim sądem i pod jaką sygnaturą jest rozpatrywana sprawa. Jeśli data rozprawy dopiero została wyznaczona, – podaj ją we wniosku, natomiast jeśli czekasz jeszcze na dokładne określenie terminu - również poinformuj o tym Rzecznika.

 3. Dlaczego powstaje aż tyle spraw, które wymagają wsparcia instytucji Rzecznika Finansowego?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe to instytucje, które dysponują sporymi możliwościami finansowymi. Dla wielu obywateli to fakt, który napawa niepewnością, nawet jeśli muszą zawalczyć w sporze o nieetyczne potraktowanie. Ponadto poziom niewiedzy również działa na niekorzyść. Nie każdy zna swoje prawa, przez co często godzi się na „mniejsze zło”.