Kradzież - w dokumencie OWU dla ubezpieczeń nieruchomości pojawia się też jako kradzież zwykła – dokonanie lub usiłowanie dokonania przywłaszczenia mienia przez osoby trzecie. Cechą charakterystyczną jest brak śladów wskazujących na użycie siły fizycznej lub narzędzi w celu dostania się do wnętrza nieruchomości.

Kradzież zwykła to ryzyko dodatkowe, dokupowane do podstawy. Może dotyczyć wyposażenia:

  • domu,
  • mieszkania,
  • budowli,
  • zewnętrznych elementów stałych,
  • ogrodzenia.

Towarzystwa stawiają różne wymagania przed wypłatą odszkodowania za kradzież zwykłą, np. konieczność ubezpieczenia od wszystkich ryzyk lub od ryzyk nazwanych, a także ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Ograniczeniem dla kradzieży zwykłej może być z góry ustalona suma ubezpieczenia, do wyokości której towarzystwo wypłaci za ewentualną szkodę.