Mury - część ubezpieczonego mienia w domu, mieszkaniu, budynku w budowie zawarta w podstawowym zakresie ochrony. Ochrona dotyczy zdarzeń losowych wymienionych w dokumencie OWU, jak:

 • pożar, 
 • zalanie, 
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • wybuch (eksplozja i implozja),
 • lawina, 
 • trąba powietrzna,
 • przesiąkanie wód gruntowych,
 • osuwanie się ziemi,
 • napór śniegu,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • upadek statku powietrznego.

Zakres podstawowy polisy mieszkaniowej jest wymagany przez bank, który udziela kredytu hipotecznego.

Za dodatkową opłatą mury są chronione na wypadek powodzi, dewastacji czy graffiti.

Mury najczęściej są chronione razem z elementami stałymi od tych samych zdarzeń.

Cena polisy mieszkaniowej zależy od materiału wykonania murów. W przypadku konstrukcji drewnianej (palnej) składka kosztuje nawet 100% niż dla konstrukcji murowanej (niepalnej). 

Ubezpieczenie murów z reguły nie przysługuje za:

 • długookresowe działanie wilgoci, dymu i sadzy,
 • projekty budowlane niezgodne z obowiązującym prawem;
 • niedotrzymywanie obowiązkowych przeglądów, np. kominiarskiego;
 • prowadzenie prac pod ziemią;
 • długookresowe działanie niektórych czynników, np. wilgoci czy dymu i sadzy (wyjątkiem w tej kategorii są pękania mrozowe);
 • projekty budowlane niezgodne z obowiązującym prawem;
 • niedotrzymywanie obowiązkowych przeglądów, np. kominiarskiego;
 • prowadzenie prac pod ziemią;
 • zniszczenia będące skutkiem działań wojennych, zamieszek czy stanu wyjątkowego.