Uprawniony - inaczej uposażony lub beneficjent – osoba fizyczna, wskazana w umowie, której przysługuje świadczenie z polisy na życie. Uprawnionym do otrzymania kwoty odszkodowawczej może być dowolna osoba bez względu na stopień pokrewieństwa, a także fundacja, organizacja charytatywna czy finansowa.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą precyzować zapis o uposażonych w kolejności i wysokości przyznawania świadczenia:

  • małżonek - w całości,
  • dzieci - w częściach równych,
  • rodzice - w częściach równych,
  • inni ustawowi spadkobiercy ubezpieczonego - w częściach równych.

Jeśli ubezpieczony nie wskazał konkretnych osób, środki wypłacane są osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem kolejności: 

  • współmałżonek,
  • dzieci,
  • wnuki,
  • rodzice,
  • rodzeństwo,
  • dzieci rodzeństwa.

Możliwe jest też wskazanie uposażonego zastępczego. Taka osoba otrzyma świadczenie z polisy w wyjątkowych sytuacjach, jeśli główny uposażony zmarł przed śmiercią ubezpieczonego lub równocześnie z nim czy umyślnie przyczynił się do pozbawienia życia ubezpieczonego i w związku z tym został pozbawiony prawa do świadczenia.