Wykup polisy - część składek zwracana ubezpieczonemu w momencie, gdy ten rezygnuje polisy przed terminem zakończenia umowy. Wykup polisy w zależności od towarzystwa ubezpieczeń jest możliwy po określonym czasie od zawarcia umowy polisowej, np. 3 latach.

Termin ten ma zastosowanie w polisach oszczędnościowych, gdzie pieniądze ze składek są gromadzone na specjalnym koncie polisowym.

W przypadku, gdy na dzień ustalenia wartości wykupu istnieją jakiekolwiek zaległości z tytułu opłacania składek z tytułu
umowy ubezpieczenia lub z tytułu umów dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczyciel pomniejszy wartość wykupu polisy o wartość zaległości.

Ubezpieczyciel wypłaca kwotę wykupu polisy w ustalonym terminie (np. 20 dni) od otrzymania wniosku o wykup ubezpieczenia złożonego przez ubezpieczającego.

Za niektóre zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie równe wartości wykupu polisy. Dotyczy to zgonu ubezpieczonego z tytułu:

  • samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę,
  • poddania się przez ubezpieczonego leczeniu, terapii, zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy,
  • działań wojennych, stanu wojennego,
  • czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
  • skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego bądź napromieniowania.

Z chwilą wykupu polisy umowa z towarzystwem wygasa.