Wyłączenia odpowiedzialności - określona w umowie ubezpieczenia lista sytuacji, w przypadku których towarzystwo ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Spis wyłączeń odpowiedzialności znajduje się w dokumencie OWU. Standardowo do wyłączeń odpowiedzialności w umowach OC posiadaczy pojazdów mechaniczych zalicza się m.in:

  • szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
  • szkody spowodowane wskutek użytkowania samochodu, w posiadanie którego kierowca wszedł w wyniku przestępstwa,
  • szkody spowodowane przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,
  • szkod spowodowane w wyniku rażącego niedbalstwa,
  • szkody, po których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.