Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych - ubezpieczenie OC komunikacyjne. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe i regulowane ustawą z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonego, zapewniając pokrycie kosztów szkód przez niego wyrządzonych osobom trzecim. Na właścicieli pojazdów nie posiadających polisy OC Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary finansowe. Ich wysokość zależy od okresu, w jakim auto pozostawało bez ubezpieczenia.