W 2021 roku wzrosły opłaty karne za brak OC. Ponad 14-dniowy brak ważnej polisy kosztuje właścicieli samochodów osobowych aż 5600 złotych. Dwóch nieubezpieczonych sprawców wypadków drogowych ma do oddania Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) rekordowe 1,4 mln zł. Ile dokładnie zapłacimy za brak ubezpieczenia OC w 2021? Jak uniknąć kary za brak OC?

Właściciele samochodów, którzy nie wykupili obowiązkowego ubezpieczenia, płacą w 2021 r. wyższe kary za brak OC niż w roku poprzednim. Od stycznia, maksymalne opłaty dla posiadaczy samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów wzrosły o 600 zł (przerwa w OC powyżej 14 dni). W przypadku kierowców aut osobowych, ta podwyżka jest nieco niższa i wynosi 400 zł.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Ile zapłacimy za brak ubezpieczenia OC w 2021?

W artykule wyjaśniamy, dlaczego UFG nakłada coraz wyższe kary finansowe na właścicieli nieubezpieczonych pojazdów. Tłumaczymy również, czym grozi brak OC.

Dlaczego kary finansowe za brak OC są wyższe w 2021 roku?

To, ile zapłacimy za niewywiązanie się z obowiązku opłaty OC, zależy od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2021 roku wzrosła ona z 2600 zł do 2800 zł brutto. Musi się więc zmienić również wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

Konieczność ochrony pojazdu w ramach OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Z niej również wynika wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłat karnych.

Instytucją odpowiedzialną za kontrolę spełnienia ustawowego obowiązku, a w przypadku wykrycia przerwy lub braku ważnej polisy – nałożenia na właściciela i egzekwowania od niego wniesienia opłat karnych, jest UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Kara za brak OC w 2021 roku – dla kogo maksymalna?

Przypominamy, że (zgodnie z ustawą, czyli niezmiennie każdego roku) najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);
 • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą:

 • 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
 • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

W nielicznych przypadkach można uniknąć kary za brak OC. W tym celu należy w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty:

 • wykazać w UFG, że w okresie podanym w wezwaniu do zapłaty samochód był ubezpieczony, a towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało błędną informację,
 • przedstawić dokumentację, która potwierdzi, że nie musieliśmy w okresie określonym w wezwaniu posiadać ważnego OC, ponieważ np. nasz samochód został skradziony. 

Jeśli sprzedaliśmy samochód, a UFG zarzuca nam brak OC, należy przedstawić:

 • dowód zbycia auta (np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura),
 • dowód ważnej polisy OC w dniu sprzedaży samochodu.

Niezbędne dokumenty można przesłać UFG mailem na adres: oplaty@ufg.pl, pocztą, faksem bądź osobiście. Szczegóły sprawy można sprawdzić na stronie UFG. W tym celu należy podać numer wezwania do zapłaty, a także założyć konto na stronie www.ufg.pl.

Natomiast jeśli zgubimy umowę ubezpieczenia OC, należy skontaktować się z towarzystwem i poprosić o wystawienie ZOPUK (Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego). O otrzymanie tego dokumentu można również poprosić w razie zagubienia umowy kupna-sprzedaży, ponieważ powinien zawierać informacje o zmianie właściciela auta.

Można również zweryfikować dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) pod adresem: www.cepik.gov.pl/dla-obywateli. Baza zawiera dane o historii auta.

Czy można odwołać się od kary za brak OC?

Tak, jeśli mamy trudną sytuację finansową. W szczególnych przypadkach UFG może całkowicie odstąpić lub zmniejszyć wysokość kary, bądź przesunąć termin płatności lub rozłożyć ją na raty. Jeżeli chcemy odroczyć datę wpłacenia kary, we wniosku podajmy kiedy spodziewamy się poprawy sytuacji materialnej. Warto dołączyć m.in.:

 • informację z ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym,
 • zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS, od pracodawcy lub z urzędu pracy,
 • zaświadczenie o innych długach,
 • postanowienia sądów i komorników,
 • protokoły o stanie majątkowym.

UFG może w wyjątkowej sytuacji anulować karę, jeśli:

 • w roku nałożenia kary za brak OC osiągaliśmy niski dochód na członka rodziny,
 • posiadamy dzieci do 25 lat, które nie uzyskują własnych dochodów,
 • posiadamy status bezrobotnego w urzędzie pracy,
 • posiadamy wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym,
 • nie posiadamy wartościowych nieruchomości lub ruchomości, które mogą pokryć dług,
 • jesteśmy zadłużeni w banku,
 • zalegamy z płaceniem alimentów,
 • mamy inne obciążenia finansowe.

UFG może również całkowicie zrezygnować z kary za brak OC, jeśli jesteśmy:

 • osobą przewlekle chorą,
 • posiadamy na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną,
 • nasz majątek został trwale utracony w wyniku pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Czy kara za brak OC może się przedawnić?

Zgodnie z przepisami kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, jednak nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto nieważne obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu. Pamiętajmy, że UFG nalicza odsetki, a okres przedawnienia może zostać wydłużony, jeśli:

 • osoba nieubezpieczona przyzna się do braku OC,
 • nastąpi zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • wszczęte zostanie postępowanie sądowe w celu ustalenia, czy auto posiadało ważne ubezpieczenie OC,
 • organy egzekucyjne podejmą działania, których celem będzie ściągnięcie opłaty karnej od dłużnika.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Na zapłatę kary za brak OC mamy 30 dni od daty odebrania wezwania do zapłaty. W tym celu należy przelać pieniądze na indywidualny numer konta wskazany w dokumencie. Jeśli opłata nie wpłynie na rachunek w wyznaczonym terminie, egzekucję należności rozpocznie urząd skarbowy.

Możemy również przelać środki na następujący nr konta: 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.), a w tytule przelewu wpisać numer sprawy w UFG.

Czy można dostać karę za brak OC w dniu rejestracji samochodu?

Tak, ponieważ nawet za jeden dzień braku ciągłości ubezpieczenia OC można dostać karę. Polisę należy kupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu i nie później niż przed wyjazdem autem na drogę.

Jeśli w tym czasie dojdzie do wypadku lub kolizji, UFG wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej. Następnie będzie dochodzić od nas zwrotu pieniędzy w ramach regresu ubezpieczeniowego. Jednocześnie zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 1120 zł.

Zastanawiasz się nad rezygnacją z zakupu OC? UFG to wykryje!

Do wykrycia wielu przypadków braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu doszło nie tylko w wyniku kontroli policji lub innych organów kontrolnych, lecz także poprzez ustalenia własne Funduszu. Informacje o nieubezpieczonych pojazdach pochodzą głównie z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych, którą administruje właśnie UFG. Baza przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy, które wykrywają wszystkie przerwy w ochronie OC wybranego pojazdu oraz opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC podczas pierwszej rejestracji samochodu w Polsce.

UFG posiada własne narzędzia do typowania nieubezpieczonych kierowców. Nie warto więc ryzykować i rezygnować z zakupu polisy OC licząc, że to się nie wyda. Od 1 marca do końca lipca 2020 r. liczba ujawnionych przypadków przerw w obowiązkowym ubezpieczeniu wyniosła 81 tys. To aż o 52 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku

Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

W 2020 r. UFG wystawiło 199 150 wezwań do wniesienia opłaty za brak OC, czyli o 58% więcej niż w 2019 r. Rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln zł za wypadek spowodowany nieubezpieczonym motocyklem, w którym potrącił rowerzystkę. Inny sprawca zdarzenia musi zwrócić 1,37 mln zł, po wypadku, w którym jego pasażer doznał złamania kręgosłupa i został sparaliżowany.

Kto może sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Zgodnie z 84. ust. 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oprócz UFG ważność ubezpieczenia OC może również sprawdzić:

 • policja,
 • straż graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),
 • organy celne,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jeżeli w razie kontroli wykryty zostanie brak ważności OC, informacja o tym zostanie przekazana do UFG w ciągi 14 dni od przeprowadzenia kontroli.

Dlaczego nie płacimy za OC?

UFG szacuje, że po polskich drogach może jeździć ok. 100 tys. nieubezpieczonych pojazdów (około 1% z ogółu). Co istotne, najczęściej do przerwy w ochronie OC pojazdu lub do zaprzestania kontynuacji umowy dochodzi z powodu nieznajomości przepisów. 

Fundusz wymienia trzy najczęściej notowane przyczyny braku OC:

1. Wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – nabywcy samochodów często zapominają, że mogą korzystać z OC poprzedniego właściciela tylko do końca okresu obowiązywania umowy. Po jej zakończeniu ubezpieczenie wygasa, a nowy posiadacz pojazdu musi wykupić własną polisę.

2. Przekonanie, że dla nieużytkowanego lub niesprawnego technicznie pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – obowiązek zakupu polisy OC ciąży na każdym właścicielu pojazdu.

Ubezpieczenie OC należy kontynuować aż do momentu wyrejestrowania samochodu (lub sprzedaży – wtedy aktualną polisę przekazujemy nabywcy auta, a transakcję sprzedaży zgłaszamy do towarzystwa). Nie ma tutaj znaczenia, jaki jest stan techniczny samochodu i czy ktoś go aktualnie użytkuje.

3. Nieopłacenie raty składki za OC – całoroczne polisy OC przedłużają się automatycznie tylko po opłaceniu wszystkich rat składki. Niestety, często zapominają o tym właściciele pojazdów i nie zdają sobie nawet sprawy, że ich polisa wygasła z upływem okresu na który została wykupiona.

Uwaga! Posiadacze pojazdów, którzy opłacili polisę za cały poprzedni rok i tylko zapomnieli o końcu ubezpieczenia, mogą spać spokojnie. Ich polisa OC odnowi się automatycznie, a ochrona nadal będzie ważna.

Niektórzy kierowcy, u których wykryto brak OC, tłumaczą się także trudną sytuacją materialną. Niestety, taki argument nie uchroni ich przed wezwaniem od UFG do zapłaty kary.

Czy OC może być tańsze niż kara za jego brak?

Kierowców, którzy chcą zaoszczędzić i nie kupują obowiązkowego ubezpieczenia OC przestrzegamy, że to się im najzwyczajniej nie opłaca. Koszt zakupu polisy jest w większości przypadków znacznie niższy niż konsekwencje finansowe, ponoszone przez właściciela auta, który nie wykupił obowiązkowej polisy.

Z kalkulacji użytkowników naszej porównywarki wynika, że III kwartale 2021 r., średnia cena OC wynosiła 604 zł. Kierowcy płacili więc za 12-miesięczną ochronę pojazdu znacznie mniej niż wynosiła najniższa kara za brak OC (1120 zł za przerwę w ubezpieczeniu samochodu osobowego do 3 dni).

Nawet młodzi kierowcy mogą znaleźć tanie OC w kalkulatorze rankomat.pl. Tak, jak 21-letni Mateusz z Dębicy. Dzięki porównaniu ofert zaoszczędził na zakupie obowiązkowego ubezpieczenia samochodu 1178 zł.

Ceny OC dla 21-latka z Dębicy
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
1078,00 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
1196,00 zł
You Can Drive
OC
AC
Assistance
NNW
1255,00 zł
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
1357,00 zł
Proama
OC
AC
Assistance
NNW
1695,00 zł
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
1734,00 zł
Generali
OC
AC
Assistance
NNW
1767,00 zł
Ceny OC dla 21-latka z Dębicy
mtu24.pl
589,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
1078,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
1196,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
You Can Drive
1255,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ TUW
1357,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Proama
1695,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Wiener
1734,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Generali
1767,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja dla 21-latka z Dębicy, właściciela Fiata 500 z 2011 r. o poj. silnika 875 cm3

Nie kupisz OC? Zapłacisz za skutki wypadku

Kara od UFG i mandat drogowy to nie jedyne negatywne skutki posiadania samochodu bez ważnego OC. Na dużo poważniejsze straty finansowe narażają się kierowcy, którzy takim autem spowodują wypadek drogowy.

Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców otrzymują odszkodowanie z UFG. Jednak po takiej wypłacie Fundusz występuje do właściciela pojazdu o zwrot całej wypłaconej poszkodowanemu kwoty. 

Uwaga! Do odpowiedzialności finansowej może być pociągnięty nie tylko właściciel pojazdu, ale również kierowca, który prowadził pożyczony (i nieubezpieczony) samochód i spowodował nim wypadek.

Nieubezpieczeni powodują więcej wypadków?

Według szacunków UFG, ryzyko spowodowania wypadku przez kierowcę nieubezpieczonego auta jest czterokrotnie większe niż w przypadku ubezpieczonego kierowcy. 

Spośród ponad pięciuset ubezpieczonych kierowców tylko jeden (1/510) powoduje wypadek, w którym są ranni, natomiast w przypadku kierowców nieposiadających polisy OC, zdarza się to już jednemu na stu dwudziestu pięciu (1/125). Bardzo często sprawcami takich wypadków są młodzi kierowcy (21-25 lat). Stanowią oni 20% ogółu nieubezpieczonych sprawców wypadków z ciężkimi obrażeniami.

Jedną z przyczyn, dla których młode osoby rezygnują z zakupu polisy OC może być znacznie wyższa składka niż w przypadku osoby w starszym wieku. Przykładowo w III kwartale 2021 r. osoby w wieku 19 lat płaciły za OC ponad czterokrotnie więcej (2080 zł), niż kierowcy w wieku 56 lat (466 zł).

Wiek kierowcy a cena OC w III kwartale 2021

Problemom finansowym można jednak zaradzić w inny sposób, niż rezygnacja z zakupu ubezpieczenia. Młode osoby zaoszczędzą nawet kilkaset złotych, jeśli np. zdecydują się na posiadanie samochodu z małą pojemnością silnika. Towarzystwa ubezpieczeniowe uznają, że młoda osoba, która prowadzi auto z małą pojemnością silnika (czyli takie, które nie może rozwijać dużych prędkości), stwarza mniejsze zagrożenie na drodze.

Z kalkulacji przeprowadzonej w porównywarce rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2021 r. za OC dla samochodu z najmniejszą pojemnością silnika (do 1,0 l) kierowcy płacili średnio o 259 zł mniej, niż za ubezpieczenie auta z silnikiem powyżej 3,2 l.

W Polsce są łagodniejsze przepisy niż w innych krajach europejskich?

W naszym kraju kary za brak polisy OC są stosunkowo wysokie, okazuje się jednak, że w innych krajach Europy sankcje nakładane na właścicieli nieubezpieczonego pojazdu są surowsze. Przykładowo, w Belgii obowiązują przepisy, na podstawie których nieubezpieczeni „recydywiści” mogą stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Z kolei w Irlandii ten okres został wydłużony do dwóch lat. 

Co warto wiedzieć?

 1. W 2021 r. maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC dla właścicieli samochodów osobowych wyniesie 5600 zł.
 2. W 2020 r. UFG wystawiło 199 150 wezwań do zapłaty kary za brak OC.
 3. Polisa OC jest zazwyczaj tańsza niż najniższa kara za brak OC pojazdu. Nie warto więc unikać opłaty za ubezpieczenie.
 4. Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu skutkuje nałożeniem takiej samej kary jak w przypadku auta używanego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kary za brak OC

 1. Czy karę za brak OC płaci kierowca czy właściciel samochodu?

  Jeżeli kierowca nieubezpieczonego samochodu będzie sprawcą kolizji lub wypadku, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z właścicielem pojazdu. UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od dwóch osób. Natomiast karę za brak OC zapłaci jedynie właściciel auta.

 2. Czy można karę za brak OC naliczyć za kilka lat?

  Nie. UFG za brak OC może nas ukarać jedynie w roku, w którym została przeprowadzona kontrola. Na przykład, właściciel auta nie posiada ważnego obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od 2018 r. do 2021 r., a Fundusz wykrył to dopiero w 2021 r. W takim przypadku kierowca zapłaci grzywnę tylko za 2021 rok.

 3. Czy wykupienie OC na nieubezpieczony samochód na początku roku zwolni mnie z opłaty karnej za poprzedni rok?

  Niekoniecznie. Niekiedy wręcz może to przynieść odwrotny efekt. Wysokość opłaty karnej zależy bowiem od tego, w jakim dniu została przeprowadzona kontrola UFG – Fundusz może nałożyć karę na właściciela pojazdu za rok, w którym ją przeprowadził.

  Przykład 1: Samochód nie był objęty ubezpieczeniem OC od 01.12 2019 r. do 05.01.2021 r. UFG przeprowadziło kontrolę w grudniu 2020 roku, a następnie 10.01.2021 r. Właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty kary:

  • maksymalnej za brak OC w 2020 roku (w związku z brakiem polisy powyżej 14 dni), czyli 5200 zł;
  • za brak OC przez 5 dni w 2021 roku (w związku z brakiem polisy od 4 do 14 dni), czyli 2800 zł.

  Przykład 2: Samochód nie był objęty ubezpieczeniem OC od 01.12 2019 r. do 05.01.2021 r. UFG przeprowadziło kontrolę 10.01.2021 r. Właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty kary za brak OC przez 5 dni w 2021 roku, czyli 2800 zł.

 4. Czy nabycie nieubezpieczonego samochodu i wykupienie polisy na początku roku może uchronić poprzedniego właściciela przed zapłatą maksymalnej kary za brak OC?

  Istnieje taka szansa, ale pod warunkiem, że kontrola UFG zostanie przeprowadzona tylko w nowym roku.

  Przykład: Pan Adam kupił 02.01.2021 r. samochód, który nie był ubezpieczony od 8 lat. Kierowca w tym samym dniu wykupił polisę OC. Wobec tego, nie może on być obciążony karą za brak OC. Jeśli jednak UFG przeprowadzi kontrolę:

  • w 2021 roku – poprzedni właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty najniższej kary za brak OC (do 3 dni), czyli 1120 zł;
  • w grudniu 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. – poprzedni właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty maksymalnej kary za brak OC w 2020 r. (5200 zł) oraz najniższej kary za brak OC w 2021 r. (do 3 dni), czyli 1120 zł.
 5. Czy potwierdzenie posiadania OC trzeba wozić w samochodzie?

  Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić w samochodzie papierowego potwierdzenia ważności polisy OC. W razie kontroli drogowej, policja może sprawdzić aktualność ubezpieczenia pojazdu w bazie CEPiK.

 6. Co z karą za brak OC po śmierci właściciela?

  Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, § 2. "Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami". Oznacza to, że spadkobierca nie dziedziczy kary za brak OC, jednak w momencie odziedziczenia pojazdu powinien natychmiast wykupić OC. 

 7. Czy kara za brak OC jest jednorazowa?

  Jest uzależniona od liczby posiadanych pojazdów mechanicznych. Jeśli np. nie ubezpieczyliśmy samochodu osobowego i motocykla powyżej 14 dni, to zapłacimy podwójną karę za brak OC (odpowiednio 5600 zł i 930 zł).