W 2023 r. kary za brak OC wzrosną dwukrotnie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca maksymalna stawka za nieubezpieczenie pojazdu mechanicznego wynosi 10 470 zł. Następnie od 1 lipca do 31 grudnia wzrośnie o 330 zł do poziomu 10 800 zł.

Ile wynosi kara za brak OC w 2023 roku?

W 2023 r. kary za brak polisy OC wzrosną dwukrotnie. Kara za brak OC w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wyniesie od 230 do 10 470 zł. Najwyższe stawki obowiązują kierowców, którzy zalegają z zapłatą składki powyżej 14 dni.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Następnie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. kary za brak OC wzrosną ponownie. Kara za brak OC w tym okresie w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wyniesie od 240 do 10 800 zł.

Jak oblicza się karę za brak OC?

To, ile zapłacimy za niewywiązanie się z obowiązku opłaty OC, zależy od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej, która w 2022 r. wynosiła 3010 zł brutto. Jednak w 2023 r. wzrośnie dwukrotnie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. wynosi 3490 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 3600 zł brutto. Oznacza to, że w bieżącym roku wzrosły również stawki za brak OC.

Konieczność ochrony pojazdu w ramach OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) i PBUK. Z niej również wynika wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłat karnych. Instytucją odpowiedzialną za kontrolę spełnienia ustawowego obowiązku, a w przypadku wykrycia przerwy lub braku ważnej polisy – nałożenia na właściciela i egzekwowania od niego wniesienia opłat karnych, jest UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Zgodnie z ustawą najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);
 • w przypadku samochodów ciężarowych, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • pozostałe pojazdy (w tym m.in. motocykle): równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni, zapłacą:

 • 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
 • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.
Uwaga! Zgodnie z art. 88 ust. 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, kwoty kar za brak OC zaokrągla się do pełnych 10 zł.

W latach 2021-2023maksymalna kara za brak OC powyżej 14 dni dla właścicieli samochodów osobowych wzrosła z 5600 do 7200 zł, przypadku samochodów ciężarowych z 8400 do 10 800 zł, a pozostałych pojazdów (jak np. motocykle) z 930 do 1200 zł.

Co ważne, nawet za jeden dzień braku ciągłości ubezpieczenia OC można dostać karę. Polisę należy kupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu i nie później niż przed wyjazdem autem na drogę.

Jeśli w tym czasie dojdzie do wypadku lub kolizji, UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej. Następnie będzie dochodzić od nas zwrotu pieniędzy w ramach regresu ubezpieczeniowego. Jednocześnie zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 1120 zł.

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

W nielicznych przypadkach można uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC. W tym celu należy w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty:

 • wykazać w UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), że w okresie podanym w wezwaniu do zapłaty samochód był ubezpieczony, a towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało błędną informację,
 • przedstawić dokumentację, która potwierdzi, że nie musieliśmy w okresie określonym w wezwaniu posiadać ważnego OC, ponieważ np. nasz samochód został skradziony. 

Jeśli sprzedaliśmy samochód, a UFG zarzuca nam brak OC, należy przedstawić:

 • dowód zbycia auta (np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura),
 • dowód ważnej polisy OC w dniu sprzedaży samochodu.

Niezbędne dokumenty można przesłać UFG mailem na adres: oplaty@ufg.pl, pocztą, faksem bądź osobiście. Szczegóły sprawy można sprawdzić na stronie UFG pod adresem:

 • https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page8fd2b47_14ca244945e__7ff5?_afrLoop=2850037331285373&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=neq4dorss_50

W tym celu należy podać numer wezwania do zapłaty, a także założyć konto na stronie www.ufg.pl.

Natomiast jeśli zgubimy umowę ubezpieczenia OC, należy skontaktować się z towarzystwem i poprosić o wystawienie ZOPUK (Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego). O otrzymanie tego dokumentu można również poprosić w razie zagubienia umowy kupna-sprzedaży, ponieważ powinien zawierać informacje o zmianie właściciela auta.

Można również zweryfikować dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) pod adresem: www.cepik.gov.pl/dla-obywateli. Baza zawiera dane o historii auta.

Czy UFG zawsze nalicza karę za brak ubezpieczenia OC?

Niestety UFG zawsze ma prawo nałożyć karę za brak OC. Zgodnie z prawem każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. UFG dzięki informatycznej bazie bardzo szybko ustali, czy auto jest ubezpieczone lub nie. Celem takiego działania jest ochrona zarówno właściciela samochodu czy motocykla, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Jeśli właściciel pojazdu spowoduje kolizję lub wypadek, to z jego polisy OC zostaną pokryte szkody wyrządzone osobom trzecim. Dzięki temu sprawca nie musi płacić wysokiego odszkodowania z własnej kieszeni, czy opłacać dożywotniej renty poszkodowanym. Jednak w razie trudnej sytuacji finansowej można odwołać się od decyzji UFG o przyznaniu kary za brak OC, co wyjaśniamy poniżej.

Jak odwołać się od kary za brak ubezpieczenia OC?

Można to zrobić, jeśli mamy trudną sytuację finansową. W szczególnych przypadkach UFG może całkowicie odstąpić lub zmniejszyć wysokość kary, bądź przesunąć termin płatności albo rozłożyć ją na raty. Jeżeli chcemy odroczyć datę wpłacenia kary, we wniosku podajmy, kiedy spodziewamy się poprawy sytuacji materialnej. Warto dołączyć m.in.:

 • informację z ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym,
 • zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS, od pracodawcy lub z urzędu pracy,
 • zaświadczenie o innych długach,
 • postanowienia sądów i komorników,
 • protokoły o stanie majątkowym.

UFG może w wyjątkowej sytuacji anulować karę, jeśli:

 • w roku nałożenia kary za brak ubezpieczenia OC osiągaliśmy niski dochód na członka rodziny,
 • posiadamy dzieci do 25 lat, które nie uzyskują własnych dochodów,
 • posiadamy status bezrobotnego w urzędzie pracy,
 • posiadamy wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym,
 • nie posiadamy wartościowych nieruchomości lub ruchomości, które mogą pokryć dług,
 • jesteśmy zadłużeni w banku,
 • zalegamy z płaceniem alimentów,
 • mamy inne obciążenia finansowe.

UFG może również całkowicie zrezygnować z kary za brak OC, jeśli jesteśmy:

 • osobą przewlekle chorą,
 • posiadamy na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną,
 • nasz majątek został trwale utracony w wyniku pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Czy kara za brak OC może się przedawnić?

Zgodnie z przepisami kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, jednak nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto nieważne obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu. Pamiętajmy, że UFG nalicza odsetki, a okres przedawnienia może zostać wydłużony, jeśli:

 • osoba nieubezpieczona przyzna się do braku OC,
 • nastąpi zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • wszczęte zostanie postępowanie sądowe w celu ustalenia, czy auto posiadało ważne ubezpieczenie OC,
 • organy egzekucyjne podejmą działania, których celem będzie ściągnięcie opłaty karnej od dłużnika.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Na zapłatę kary za brak ubezpieczenia OC mamy 30 dni od daty odebrania wezwania do zapłaty. W tym celu należy przelać pieniądze na indywidualny numer konta wskazany w dokumencie. Jeśli opłata nie wpłynie na rachunek w wyznaczonym terminie, egzekucję należności rozpocznie urząd skarbowy.

Możemy również przelać środki na następujący nr konta: 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.), a w tytule przelewu wpisać numer sprawy w UFG.

Kto może sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Zgodnie z 84. ust. 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oprócz UFG ważność ubezpieczenia OC może również sprawdzić:

 • policja,
 • straż graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),
 • organy celne,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jeżeli w razie kontroli wykryty zostanie brak ważności OC, informacja o tym zostanie przekazana do UFG w ciągu 14 dni od przeprowadzenia kontroli.

Dlaczego kierowcy nie płacą za OC?

UFG szacuje, że po polskich drogach może jeździć ok. 100 tys. nieubezpieczonych pojazdów (około 1% z ogółu). Co istotne, najczęściej do przerwy w ochronie OC pojazdu lub do zaprzestania kontynuacji umowy dochodzi z powodu nieznajomości przepisów. Fundusz wymienia trzy najczęstsze przyczyny braku OC:

 1. Wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – nabywcy używanych samochodów często zapominają, że mogą korzystać z OC poprzedniego właściciela tylko do końca okresu obowiązywania umowy. Po jej zakończeniu ubezpieczenie wygasa, a nowy posiadacz pojazdu musi samodzielnie wykupić własną polisę OC.
 2. Przekonanie, że dla nieużytkowanego lub niesprawnego technicznie pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – obowiązek zakupu polisy OC ciąży na każdym właścicielu pojazdu. Ubezpieczenie OC należy kontynuować aż do momentu wyrejestrowania samochodu (lub sprzedaży – wtedy aktualną polisę przekazujemy nabywcy auta, a transakcję sprzedaży zgłaszamy do towarzystwa). Nie ma tutaj znaczenia, jaki jest stan techniczny samochodu i czy ktoś go aktualnie użytkuje.
 3. Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC – całoroczne ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie tylko po opłaceniu wszystkich rat składki. Niestety, często zapominają o tym właściciele pojazdów i nie zdają sobie nawet sprawy, że ich polisa wygasła z upływem okresu, na który została wykupiona.
Uwaga! Posiadacze pojazdów, którzy opłacili polisę za cały poprzedni rok i tylko zapomnieli o końcu ubezpieczenia, mogą spać spokojnie. Ich polisa OC odnowi się automatycznie, a ochrona nadal będzie ważna.

Niektórzy kierowcy, u których wykryto brak OC, tłumaczą się także trudną sytuacją materialną. Niestety, taki argument nie uchroni ich przed wezwaniem od UFG do zapłaty kary.

Do wykrycia wielu przypadków braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu dochodzi nie tylko w wyniku kontroli policji lub innych organów kontrolnych, lecz także poprzez ustalenia własne Funduszu. Informacje o nieubezpieczonych pojazdach pochodzą głównie z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych, którą administruje właśnie UFG. Baza przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy, które wykrywają wszystkie przerwy w ochronie OC wybranego pojazdu oraz opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC podczas pierwszej rejestracji samochodu w Polsce.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Czy OC może być tańsze niż kara za jego brak?

Kierowców, którzy chcą zaoszczędzić i nie kupują obowiązkowego ubezpieczenia OC, przestrzegamy, że to się im najzwyczajniej nie opłaca. Koszt zakupu polisy jest w większości przypadków znacznie niższy niż konsekwencje finansowe, ponoszone przez właściciela auta, który nie ubezpieczył pojazdu.

Z kalkulacji użytkowników porównywarki rankomat.pl wynika, że w 2022 r. średnia cena OC wynosiła 505 zł i była najniższa od 6 lat. Kierowcy płacili więc za 12-miesięczną ochronę pojazdu znacznie mniej niż obecnie wynosi najniższa kara za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych (1400 zł za przerwę w ubezpieczeniu samochodu osobowego do 3 dni).

Nawet młodzi kierowcy mogą znaleźć tanie OC w kalkulatorze rankomat.pl. Tak, jak 23-letni Piotr z Zamościa. Dzięki porównaniu ofert zaoszczędził na zakupie obowiązkowego ubezpieczenia samochodu 738 zł.

Ile kosztuje OC dla 23-latka z Zamościa?
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
EUROINS
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
1178,00 zł
Allianz
OC
AC
Assistance
NNW
1246,00 zł
Allianz
OC
AC
Assistance
NNW
1246,00 zł
Wiener
OC
AC Mini
Assistance
NNW
1473,00 zł
Ile kosztuje OC dla 23-latka z Zamościa?
Trasti
735,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
751,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
784,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
EUROINS
852,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
941,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
1178,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Allianz
1246,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Allianz
1246,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Wiener
1473,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja z 27.12.2022 r., Toyota Aygo z 2015 r., poj. silnika 898 cm3.

Kara od UFG i mandat drogowy to nie jedyne negatywne skutki posiadania samochodu bez ważnego OC. Na dużo poważniejsze straty finansowe narażają się kierowcy, którzy takim autem spowodują wypadek drogowy.

Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców otrzymują odszkodowanie z UFG. Jednak po takiej wypłacie Fundusz występuje do właściciela pojazdu o zwrot całej wypłaconej poszkodowanemu kwoty. 

Uwaga! Do odpowiedzialności finansowej może być pociągnięty nie tylko właściciel pojazdu, ale również kierowca, który prowadził pożyczony (i nieubezpieczony) samochód i spowodował nim wypadek.

Co warto wiedzieć? – Kara za brak OC 2023

 1. W 2023 r. kary za brak OC wzrosną dwukrotnie.
 2. W 2023 r. maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC dla właścicieli samochodów osobowych wyniesie 7200 zł (od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.).
 3. Polisa OC jest zazwyczaj tańsza niż najniższa kara za brak OC pojazdu. Nie warto więc unikać opłaty za ubezpieczenie.
 4. Niekorzystanie z pojazdu mechanicznego nie zwalnia właściciela z obowiązku zakupu ubezpieczenia OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kary za brak OC 2023

 1. Czy karę za brak OC płaci kierowca, czy właściciel samochodu?

  Jeżeli kierowca nieubezpieczonego samochodu będzie sprawcą kolizji lub wypadku, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z właścicielem pojazdu. UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od dwóch osób. Natomiast karę za brak OC zapłaci jedynie właściciel auta.

 2. Czy można karę za brak OC naliczyć za kilka lat?

  Nie. UFG za brak OC może nas ukarać jedynie w roku, w którym została przeprowadzona kontrola. Np. właściciel auta nie posiada ważnego obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od 2020 r. do 2022 r., a Fundusz wykrył to dopiero w 2022 r. W takim przypadku kierowca zapłaci grzywnę tylko za ubiegły rok.

 3. Czy wykupienie OC na nieubezpieczony pojazd na początku roku zwolni mnie z opłaty karnej za poprzedni rok?

  Niekoniecznie. Niekiedy wręcz może to przynieść odwrotny efekt. Wysokość opłaty karnej zależy bowiem od tego, w jakim dniu została przeprowadzona kontrola UFG – Fundusz może nałożyć karę na właściciela pojazdu za rok, w którym ją przeprowadził.

  Przykład 1: Samochód nie był objęty ubezpieczeniem OC od 01.12.2021 r. do 05.01.2022 r. UFG przeprowadziło kontrolę w grudniu 2021 roku, a następnie 10.01.2022 r. właściciel pojazdu został wezwany do zapłaty kary

  • maksymalnej za brak OC w 2021 roku (w związku z brakiem polisy powyżej 14 dni), czyli 5600 zł;
  • za brak OC przez 5 dni w 2022 roku (w związku z brakiem polisy od 4 do 14 dni), czyli 3010 zł.

  Przykład 2: Samochód nie był objęty ubezpieczeniem OC od 01.12.2021 r. do 05.01.2022 r. UFG przeprowadziło kontrolę 10.01.2022 r. Właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty kary za brak OC przez 5 dni w 2022 roku, czyli 3010 zł.

 4. Czy nabycie nieubezpieczonego samochodu i wykupienie polisy na początku roku może uchronić poprzedniego właściciela przed zapłatą maksymalnej kary za brak OC?

  Istnieje taka szansa, ale pod warunkiem, że kontrola UFG zostanie przeprowadzona tylko w nowym roku.

  Przykład: Pan Adam kupił 02.01.2023 r. samochód, który nie był ubezpieczony od 8 lat. Kierowca w tym samym dniu wykupił polisę OC. Wobec tego, nie może on być obciążony karą za brak OC. Jeśli jednak UFG przeprowadzi kontrolę:

  • w 2023 roku – poprzedni właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty najniższej kary za brak OC (do 3 dni), czyli 1400 zł;
  • w grudniu 2022 r. oraz w styczniu 2023 r. – poprzedni właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty maksymalnej kary za brak OC w 2021 r. (6020 zł) oraz najniższej kary za brak OC w 2023 r. (do 3 dni), czyli 1400 zł.
 5. Czy potwierdzenie posiadania OC trzeba wozić w samochodzie?

  Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić w samochodzie papierowego potwierdzenia ważności polisy OC. W razie kontroli drogowej, policja może sprawdzić aktualność ubezpieczenia pojazdu w bazie CEPiK.

 6. Co z karą za brak OC po śmierci właściciela?

  Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, § 2. "Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami". Oznacza to, że spadkobierca nie dziedziczy kary za brak OC, jednak w momencie odziedziczenia pojazdu powinien natychmiast wykupić OC. 

 7. Czy kara za brak OC jest jednorazowa?

  Jest uzależniona od liczby posiadanych pojazdów mechanicznych. Jeśli np. nie ubezpieczyliśmy samochodu osobowego i motocykla powyżej 14 dni, to zapłacimy podwójną karę za brak OC (odpowiednio 6980 zł i 1160 zł w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.).

 8. Co w przypadku braku ubezpieczenia OC?

  Nawet za jeden dzień braku ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia OC właścicielowi pojazdu grozi kara ze strony UFG. Brak polisy może zostać wykryty podczas kontroli drogowej lub za pomocą elektronicznego systemu UFG.

 9. Co grozi za brak ciągłości OC?

  Brak ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia OC oznacza naliczenie kary ze strony UFG. Im dłuższa przerwa, tym wyższa grzywna dla właściciela pojazdu.

 10. Ile czasu można jeździć bez ubezpieczenia?

  Bez obowiązkowego OC nie można jeździć pojazdem mechanicznym nawet przez jeden dzień. Mandat podczas kontroli drogowej to nie jedyna kara dla nieubezpieczonego kierowcy. Poza tym, będzie on musiał zapłacić karę za brak OC do UFG.

 11. Jaka kara za 1 dzień bez OC?

  Obecnie (w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.) kara za brak OC od 1 do 3 dni wynosi od 230 zł do 2090 zł i zależy od rodzaju pojazdu (samochody ciężarowe 2090 zł, osobowe 1400 zł, a pozostałe pojazdy 230 zł). Jednak im dłużej pojazd pozostaje bez OC, tym kara jest wyższa.

 12. Czy da się uniknąć kary za brak OC?

  Z reguły, jeśli nie została opłacona polisa obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, kary za brak OC nie można uniknąć. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek ukaranego właściciela pojazdu UFG może podjąć decyzję o umorzeniu opłaty karnej lub rozłożeniu jej na raty. Powodem tego może być np. bardzo trudna sytuacja materialna lub życiowa.

 13. Co jeśli spóźnię się z OC?

  Opóźnienie w zapłacie za polisę OC (np. drugiej raty) może przytrafić się każdemu. Brak zapłaty składki ubezpieczeniowej nie wpływa jednak na brak ochrony pojazdu. Ubezpieczyciel będzie odpowiedzialny za spowodowaną przez Ciebie szkodę do końca ustalonego okresu ochrony. Jeśli jednak spóźnisz się z zawarciem umowy i powstanie przerwa w ciągłości OC, zapłacisz karę do UFG.