W 2022 roku wzrosły opłaty karne za brak OC. W przypadku nieposiadania ważnego obowiązkowego ubezpieczenia powyżej 14 dni właściciele samochodów osobowych zapłacą karę w wysokości 6020 zł. Jednak brak polisy OC może być znacznie bardziej dotkliwy. Dwóch nieubezpieczonych sprawców wypadków drogowych musi zwrócić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG) rekordowe 1,4 mln zł.

Ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku?

Właściciele samochodów, którzy nie wykupili obowiązkowego ubezpieczenia, zapłacą w 2022 r. wyższe kary za brak ubezpieczenia OC niż w ubiegłym roku. Od 1 stycznia, maksymalne opłaty dla posiadaczy samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów wzrosły o 630 zł (przerwa w OC powyżej 14 dni). W przypadku kierowców aut osobowych ta podwyżka jest nieco niższa i wynosi 420 zł, a dla pozostałych pojazdów (np. motocykli) 1000 zł.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

kara za brak OC 2022

*Zgodnie z ustawą wyliczane kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł).

W artykule wyjaśniamy, dlaczego UFG nakłada coraz wyższe kary finansowe na właścicieli nieubezpieczonych pojazdów. Tłumaczymy również, czym grozi brak OC.

Kara za brak OC 2022 – dlaczego wzrosła?

To, ile zapłacimy za niewywiązanie się z obowiązku opłaty OC, zależy od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła ona z 2800 zł do 3010 zł brutto. Musi się więc zmienić również wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia.

Konieczność ochrony pojazdu w ramach OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Z niej również wynika wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłat karnych.

Instytucją odpowiedzialną za kontrolę spełnienia ustawowego obowiązku, a w przypadku wykrycia przerwy lub braku ważnej polisy – nałożenia na właściciela i egzekwowania od niego wniesienia opłat karnych, jest UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Kara za brak ubezpieczenia OC w 2022 roku – dla kogo maksymalna?

Przypominamy, że (zgodnie z ustawą, czyli niezmiennie każdego roku) najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

 • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);
 • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • pozostałe pojazdy (w tym m.in. motocykle): równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą:

 • 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
 • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.
Uwaga! Zgodnie z art. 88 ust. 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, kwoty kar za brak OC zaokrągla się do pełnych 10 zł.

W latach 2020-2022maksymalna kara za brak OC powyżej 14 dni dla właścicieli samochodów osobowych wzrosła z 5200 do 6020 zł, dla aut ciężarowych z 7800 do 9030 zł, a pozostałych pojazdów (jak np. motocykle) z 870 do 1000 zł.

kary za brak OC 2020-2022

Jak uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC?

W nielicznych przypadkach można uniknąć kary za brak ubezpieczenia OC. W tym celu należy w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty:

 • wykazać w UFG, że w okresie podanym w wezwaniu do zapłaty samochód był ubezpieczony, a towarzystwo ubezpieczeniowe przekazało błędną informację,
 • przedstawić dokumentację, która potwierdzi, że nie musieliśmy w okresie określonym w wezwaniu posiadać ważnego OC, ponieważ np. nasz samochód został skradziony. 

Jeśli sprzedaliśmy samochód, a UFG zarzuca nam brak OC, należy przedstawić:

 • dowód zbycia auta (np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura),
 • dowód ważnej polisy OC w dniu sprzedaży samochodu.

Niezbędne dokumenty można przesłać UFG mailem na adres: oplaty@ufg.pl, pocztą, faksem bądź osobiście. Szczegóły sprawy można sprawdzić na stronie UFG pod adresem:

 • https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff0/Page_a47c431_14bed81a009__7ff2/Page8fd2b47_14ca244945e__7ff5?_afrLoop=2850037331285373&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=neq4dorss_50

W tym celu należy podać numer wezwania do zapłaty, a także założyć konto na stronie www.ufg.pl.

Natomiast jeśli zgubimy umowę ubezpieczenia OC, należy skontaktować się z towarzystwem i poprosić o wystawienie ZOPUK (Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego). O otrzymanie tego dokumentu można również poprosić w razie zagubienia umowy kupna-sprzedaży, ponieważ powinien zawierać informacje o zmianie właściciela auta.

Można również zweryfikować dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) pod adresem: www.cepik.gov.pl/dla-obywateli. Baza zawiera dane o historii auta.

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu 2022 – czy można przestać opłacać składki OC?

Od 31 stycznia 2022 r. właściciele poważnie uszkodzonych samochodów osobowych mogą wycofać je z ruchu drogowego na okres od 3 do 12 miesięcy. Jednak zgodnie z ustawą czasowe wyrejestrowanie pojazdu nie zwalnia z obowiązku opłacania składek OC. Nie ważne, że podczas wykonywania naprawy auto będzie stało nieużywane przed blokiem, w garażu czy na parkingu strzeżonym.

Jednocześnie istnieje również dobra informacja, ponieważ ubezpieczyciel podczas czasowego wyrejestrowania pojazdu musi obniżyć wysokość składki OC przynajmniej o 95%.  W tym celu trzeba pisemnie zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o tymczasowym wycofaniu samochodu z ruchu, a następnie złożyć wniosek o zmniejszenie stawki ubezpieczenia.

Jednak zapewne firma ubezpieczeniowa obniży wysokość składki dopiero po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia OC. Wtedy będzie w stanie stwierdzić, czy podczas jej obowiązywania nie doszło do żadnych szkód. Jeśli nie, obniżona część składki zostanie zwrócona właścicielowi pojazdu.

Czy UFG zawsze nalicza karę za brak ubezpieczenia OC?

Niestety UFG zawsze ma prawo nałożyć karę za brak OC. Zgodnie z prawem każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. UFG dzięki informatycznej bazie bardzo szybko ustali, czy auto jest ubezpieczone lub nie. Celem takiego działania jest ochrona zarówno właściciela samochodu czy motocykla, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Jeśli właściciel pojazdu spowoduje kolizję lub wypadek, to z jego polisy OC zostaną pokryte szkody wyrządzone osobom trzecim. Dzięki temu sprawca nie musi płacić wysokiego odszkodowania z własnej kieszeni, czy opłacać dożywotniej renty poszkodowanym. Jednak w razie trudnej sytuacji finansowej można odwołać się od decyzji UFG o przyznaniu kary za brak OC, co wyjaśniamy poniżej.

Czy można odwołać się od kary za brak ubezpieczenia OC?

Tak, jeśli mamy trudną sytuację finansową. W szczególnych przypadkach UFG może całkowicie odstąpić lub zmniejszyć wysokość kary, bądź przesunąć termin płatności albo rozłożyć ją na raty. Jeżeli chcemy odroczyć datę wpłacenia kary, we wniosku podajmy kiedy spodziewamy się poprawy sytuacji materialnej. Warto dołączyć m.in.:

 • informację z ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym,
 • zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS, od pracodawcy lub z urzędu pracy,
 • zaświadczenie o innych długach,
 • postanowienia sądów i komorników,
 • protokoły o stanie majątkowym.

UFG może w wyjątkowej sytuacji anulować karę, jeśli:

 • w roku nałożenia kary za brak ubezpieczenia OC osiągaliśmy niski dochód na członka rodziny,
 • posiadamy dzieci do 25 lat, które nie uzyskują własnych dochodów,
 • posiadamy status bezrobotnego w urzędzie pracy,
 • posiadamy wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym,
 • nie posiadamy wartościowych nieruchomości lub ruchomości, które mogą pokryć dług,
 • jesteśmy zadłużeni w banku,
 • zalegamy z płaceniem alimentów,
 • mamy inne obciążenia finansowe.

UFG może również całkowicie zrezygnować z kary za brak OC, jeśli jesteśmy:

 • osobą przewlekle chorą,
 • posiadamy na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną,
 • nasz majątek został trwale utracony w wyniku pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Czy kara za brak OC może się przedawnić?

Zgodnie z przepisami kara za brak OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, jednak nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto nieważne obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu. Pamiętajmy, że UFG nalicza odsetki, a okres przedawnienia może zostać wydłużony, jeśli:

 • osoba nieubezpieczona przyzna się do braku OC,
 • nastąpi zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • wszczęte zostanie postępowanie sądowe w celu ustalenia, czy auto posiadało ważne ubezpieczenie OC,
 • organy egzekucyjne podejmą działania, których celem będzie ściągnięcie opłaty karnej od dłużnika.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Na zapłatę kary za brak ubezpieczenia OC mamy 30 dni od daty odebrania wezwania do zapłaty. W tym celu należy przelać pieniądze na indywidualny numer konta wskazany w dokumencie. Jeśli opłata nie wpłynie na rachunek w wyznaczonym terminie, egzekucję należności rozpocznie urząd skarbowy.

Możemy również przelać środki na następujący nr konta: 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.), a w tytule przelewu wpisać numer sprawy w UFG.

Czy można dostać karę za brak ubezpieczenia OC w dniu rejestracji samochodu?

Można, ponieważ nawet za jeden dzień braku ciągłości ubezpieczenia OC można dostać karę. Polisę należy kupić najpóźniej w dniu rejestracji samochodu i nie później niż przed wyjazdem autem na drogę.

Jeśli w tym czasie dojdzie do wypadku lub kolizji, UFG wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej. Następnie będzie dochodzić od nas zwrotu pieniędzy w ramach regresu ubezpieczeniowego. Jednocześnie zostaniemy ukarani mandatem w wysokości 1120 zł.

Zastanawiasz się nad rezygnacją z zakupu OC? UFG to wykryje!

Do wykrycia wielu przypadków braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu dochodzi nie tylko w wyniku kontroli policji lub innych organów kontrolnych, lecz także poprzez ustalenia własne Funduszu. Informacje o nieubezpieczonych pojazdach pochodzą głównie z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych, którą administruje właśnie UFG. Baza przeszukiwana jest przez specjalne algorytmy, które wykrywają wszystkie przerwy w ochronie OC wybranego pojazdu oraz opóźnienia w zawarciu ubezpieczenia OC podczas pierwszej rejestracji samochodu w Polsce.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

W 2020 r. UFG wystawiło 199,2 tys. wezwań do wniesienia opłaty za brak OC, czyli o 58% więcej niż w 2019 r. Rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln zł za wypadek spowodowany nieubezpieczonym motocyklem, w którym potrącił rowerzystkę. Inny sprawca zdarzenia musi zwrócić 1,37 mln zł, po wypadku, w którym jego pasażer doznał złamania kręgosłupa i został sparaliżowany.

Kto może sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Zgodnie z 84. ust. 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oprócz UFG ważność ubezpieczenia OC może również sprawdzić:

 • policja,
 • straż graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),
 • organy celne,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jeżeli w razie kontroli wykryty zostanie brak ważności OC, informacja o tym zostanie przekazana do UFG w ciągi 14 dni od przeprowadzenia kontroli.

Dlaczego nie płacimy za OC?

UFG szacuje, że po polskich drogach może jeździć ok. 100 tys. nieubezpieczonych pojazdów (około 1% z ogółu). Co istotne, najczęściej do przerwy w ochronie OC pojazdu lub do zaprzestania kontynuacji umowy dochodzi z powodu nieznajomości przepisów. 

Fundusz wymienia trzy najczęściej notowane przyczyny braku OC:

1. Wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu – nabywcy samochodów często zapominają, że mogą korzystać z OC poprzedniego właściciela tylko do końca okresu obowiązywania umowy. Po jej zakończeniu ubezpieczenie wygasa, a nowy posiadacz pojazdu musi wykupić własną polisę.

2. Przekonanie, że dla nieużytkowanego lub niesprawnego technicznie pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie – obowiązek zakupu polisy OC ciąży na każdym właścicielu pojazdu.

Ubezpieczenie OC należy kontynuować aż do momentu wyrejestrowania samochodu (lub sprzedaży – wtedy aktualną polisę przekazujemy nabywcy auta, a transakcję sprzedaży zgłaszamy do towarzystwa). Nie ma tutaj znaczenia, jaki jest stan techniczny samochodu i czy ktoś go aktualnie użytkuje.

3. Nieopłacenie raty składki za OC – całoroczne polisy OC przedłużają się automatycznie tylko po opłaceniu wszystkich rat składki. Niestety, często zapominają o tym właściciele pojazdów i nie zdają sobie nawet sprawy, że ich polisa wygasła z upływem okresu, na który została wykupiona.

Uwaga! Posiadacze pojazdów, którzy opłacili polisę za cały poprzedni rok i tylko zapomnieli o końcu ubezpieczenia, mogą spać spokojnie. Ich polisa OC odnowi się automatycznie, a ochrona nadal będzie ważna.

Niektórzy kierowcy, u których wykryto brak OC, tłumaczą się także trudną sytuacją materialną. Niestety, taki argument nie uchroni ich przed wezwaniem od UFG do zapłaty kary.

Czy OC może być tańsze niż kara za jego brak?

Kierowców, którzy chcą zaoszczędzić i nie kupują obowiązkowego ubezpieczenia OC przestrzegamy, że to się im najzwyczajniej nie opłaca. Koszt zakupu polisy jest w większości przypadków znacznie niższy niż konsekwencje finansowe, ponoszone przez właściciela auta, który nie ubezpieczył pojazdu.

Z kalkulacji użytkowników porównywarki rankomat.pl wynika, że w pierwszym półroczu 2022 r. średnia cena OC wynosiła 524 zł i była najniższa od 6 lat. Kierowcy płacili więc za 12-miesięczną ochronę pojazdu znacznie mniej niż wynosi najniższa kara za brak OC (1200 zł za przerwę w ubezpieczeniu samochodu osobowego do 3 dni).

Nawet młodzi kierowcy mogą znaleźć tanie OC w kalkulatorze rankomat.pl. Tak, jak 23-letni Piotr z Zamościa. Dzięki porównaniu ofert zaoszczędził na zakupie obowiązkowego ubezpieczenia samochodu 1080 zł.

Ile kosztuje OC dla 23-latka z Zamościa?
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
1147,00 zł
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
1358,00 zł
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
1479,00 zł
Proama
OC
AC
Assistance
NNW
1539,00 zł
Allianz
OC
AC
Assistance
NNW
1797,00 zł
Ile kosztuje OC dla 23-latka z Zamościa?
mtu24.pl
717,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
847,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
904,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
995,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
1147,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Uniqa
1358,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
1479,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Proama
1539,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Allianz
1797,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja z 25.06.2022 r., Toyota Aygo z 2015 r., poj.silnika 898 cm3.

Nie kupisz OC? Zapłacisz za skutki wypadku

Kara od UFG i mandat drogowy to nie jedyne negatywne skutki posiadania samochodu bez ważnego OC. Na dużo poważniejsze straty finansowe narażają się kierowcy, którzy takim autem spowodują wypadek drogowy.

Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców otrzymują odszkodowanie z UFG. Jednak po takiej wypłacie Fundusz występuje do właściciela pojazdu o zwrot całej wypłaconej poszkodowanemu kwoty. 

Uwaga! Do odpowiedzialności finansowej może być pociągnięty nie tylko właściciel pojazdu, ale również kierowca, który prowadził pożyczony (i nieubezpieczony) samochód i spowodował nim wypadek.

Nieubezpieczeni powodują więcej wypadków?

Według szacunków UFG, ryzyko spowodowania wypadku przez kierowcę nieubezpieczonego auta jest czterokrotnie większe niż w przypadku ubezpieczonego kierowcy. 

Spośród ponad pięciuset ubezpieczonych kierowców tylko jeden (1/510) powoduje wypadek, w którym są ranni, natomiast w przypadku kierowców nieposiadających polisy OC, zdarza się to już jednemu na stu dwudziestu pięciu (1/125). Bardzo często sprawcami takich wypadków są młodzi kierowcy (21-25 lat). Stanowią oni 20% ogółu nieubezpieczonych sprawców wypadków z ciężkimi obrażeniami.

Jedną z przyczyn, dla których młode osoby rezygnują z zakupu polisy OC może być znacznie wyższa składka niż w przypadku osoby w starszym wieku. Przykładowo w pierwszym półroczu 2022 r. osoby w wieku 19 lat płaciły za OC ponad czterokrotnie więcej (2002 zł), niż kierowcy w wieku 63 lat (440 zł).

wiek pojazdu a cena OC

Problemom finansowym można jednak zaradzić w inny sposób, niż rezygnacja z zakupu ubezpieczenia. Młode osoby zaoszczędzą nawet kilkaset złotych, jeśli np. zdecydują się na posiadanie samochodu z małą pojemnością silnika. Towarzystwa ubezpieczeniowe uznają, że młoda osoba, która prowadzi auto o małym litrażu (czyli takie, które nie może rozwijać dużych prędkości), stwarza mniejsze zagrożenie na drodze.

Z kalkulacji przeprowadzonej w porównywarce rankomat.pl wynika, że w pierwszym półroczu 2022 r. za OC dla samochodu z najmniejszą pojemnością silnika (do 1 l) kierowcy płacili średnio o 267 zł mniej, niż za ubezpieczenie auta z silnikiem powyżej 5,1 l.

W Polsce są łagodniejsze przepisy niż w innych krajach europejskich?

W naszym kraju kary za brak polisy OC są stosunkowo wysokie, okazuje się jednak, że w innych krajach Europy sankcje nakładane na właścicieli nieubezpieczonego pojazdu są surowsze. Przykładowo, w Belgii obowiązują przepisy, na podstawie których nieubezpieczeni „recydywiści” mogą stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Z kolei w Irlandii ten okres został wydłużony do dwóch lat. 

Co warto wiedzieć? – Kara za brak OC 2022

 1. W 2022 r. maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC dla właścicieli samochodów osobowych wynosi 6020 zł.
 2. W 2020 r. UFG wystawiło 199 150 wezwań do zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC.
 3. Polisa OC jest zazwyczaj tańsza niż najniższa kara za brak OC pojazdu. Nie warto więc unikać opłaty za ubezpieczenie.
 4. Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu skutkuje nałożeniem takiej samej kary jak w przypadku auta używanego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kary za brak OC 2022

 1. Czy karę za brak OC płaci kierowca czy właściciel samochodu?

  Jeżeli kierowca nieubezpieczonego samochodu będzie sprawcą kolizji lub wypadku, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z właścicielem pojazdu. UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od dwóch osób. Natomiast karę za brak OC zapłaci jedynie właściciel auta.

 2. Czy można karę za brak OC naliczyć za kilka lat?

  Nie. UFG za brak OC może nas ukarać jedynie w roku, w którym została przeprowadzona kontrola. Na przykład, właściciel auta nie posiada ważnego obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu od 2019 r. do 2022 r., a Fundusz wykrył to dopiero w 2022 r. W takim przypadku kierowca zapłaci grzywnę tylko za 2022 rok.

 3. Czy wykupienie OC na nieubezpieczony samochód na początku roku zwolni mnie z opłaty karnej za poprzedni rok?

  Niekoniecznie. Niekiedy wręcz może to przynieść odwrotny efekt. Wysokość opłaty karnej zależy bowiem od tego, w jakim dniu została przeprowadzona kontrola UFG – Fundusz może nałożyć karę na właściciela pojazdu za rok, w którym ją przeprowadził.

  Przykład 1: Samochód nie był objęty ubezpieczeniem OC od 01.12 2021 r. do 05.01.2022 r. UFG przeprowadziło kontrolę w grudniu 2021 roku, a następnie 10.01.2022 r. właściciel pojazdu został wezwany do zapłaty kary:

  • maksymalnej za brak OC w 2021 roku (w związku z brakiem polisy powyżej 14 dni), czyli 5600 zł;
  • za brak OC przez 5 dni w 2022 roku (w związku z brakiem polisy od 4 do 14 dni), czyli 3010 zł.

  Przykład 2: Samochód nie był objęty ubezpieczeniem OC od 01.12 2021 r. do 05.01.2022 r. UFG przeprowadziło kontrolę 10.01.2022 r. Właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty kary za brak OC przez 5 dni w 2022 roku, czyli 3010 zł.

 4. Czy nabycie nieubezpieczonego samochodu i wykupienie polisy na początku roku może uchronić poprzedniego właściciela przed zapłatą maksymalnej kary za brak OC?

  Istnieje taka szansa, ale pod warunkiem, że kontrola UFG zostanie przeprowadzona tylko w nowym roku.

  Przykład: Pan Adam kupił 02.01.2022 r. samochód, który nie był ubezpieczony od 8 lat. Kierowca w tym samym dniu wykupił polisę OC. Wobec tego, nie może on być obciążony karą za brak OC. Jeśli jednak UFG przeprowadzi kontrolę:

  • w 2022 roku – poprzedni właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty najniższej kary za brak OC (do 3 dni), czyli 1200 zł;
  • w grudniu 2021 r. oraz w styczniu 2022 r. – poprzedni właściciel pojazdu zostanie wezwany do zapłaty maksymalnej kary za brak OC w 2021 r. (5600 zł) oraz najniższej kary za brak OC w 2022 r. (do 3 dni), czyli 1200 zł.
 5. Czy potwierdzenie posiadania OC trzeba wozić w samochodzie?

  Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić w samochodzie papierowego potwierdzenia ważności polisy OC. W razie kontroli drogowej, policja może sprawdzić aktualność ubezpieczenia pojazdu w bazie CEPiK.

 6. Co z karą za brak OC po śmierci właściciela?

  Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, § 2. "Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami". Oznacza to, że spadkobierca nie dziedziczy kary za brak OC, jednak w momencie odziedziczenia pojazdu powinien natychmiast wykupić OC. 

 7. Czy kara za brak OC jest jednorazowa?

  Jest uzależniona od liczby posiadanych pojazdów mechanicznych. Jeśli np. nie ubezpieczyliśmy samochodu osobowego i motocykla powyżej 14 dni, to zapłacimy podwójną karę za brak OC (odpowiednio 6020 zł i 1000 zł).

 8. Co grozi za brak OC?

  Za brak OC w przypadku właścicieli samochodów osobowych grozi kara za brak OC w wysokości: do 3 dni wynosi 1200 zł, od 4 do 14 dni wynosi 3010 zł, powyżej 14 dni wynosi 6020 zł.

 9. Co w przypadku braku ubezpieczenia OC?

  W 2022 roku wzrosła kara za brak OC. W przypadku nieważnego obowiązkowego ubezpieczenia przez dłużej niż 14 dni właściciele samochodów osobowych płacą grzywnę w wysokości 6020 zł. Pamiętaj, że kara za brak OC jest nakładana nawet za jeden dzień przerwy pomiędzy kolejnymi umowami, a jej wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia w danym roku, rodzaju pojazdu i długości przerwy w historii OC.

 10. Co grozi za brak ciągłości OC?

  Kara za brak ciągłości OC w 2022 roku wynosi od 200 do 9030 złotych. Wysokość opłaty karnej zależy od pojazdu oraz czasu, w jakim jego właściciel pozostawał bez polisy. Maksymalna kara grozi za brak OC powyżej 14 dni. Dla posiadaczy samochodów osobowych wzrosła ona w br. z 5200 zł do 6020 zł, aut ciężarowych z 7800 zł do 9030 zł, a pozostałych pojazdów (np. motocykli) z 870 zł do 1000 zł.

 11. Ile czasu można jeździć bez ubezpieczenia?

  Bez obowiązkowego OC nie można jeździć autem nawet przez jeden dzień. Mandat podczas kontroli drogowej to nie jedyna kara dla nieubezpieczonego kierowcy. Poza tym, będzie on musiał zapłacić karę za brak OC do UFG. Ile wynosi kara za brak OC w 2022 roku? W przypadku samochodu osobowego: 1200 zł za brak polisy do 3 dni, 3010 zł: od 4 do 14 dni oraz 6020 zł - powyżej 14 dni.

 12. Jaka kara za 1 dzień bez OC?

  Kara za brak OC przez 1 dzień do 3 dni wynosi od 200 zł do 1810 zł i zależy od rodzaju pojazdu (samochody ciężarowe 1810 zł, osobowe 1200 zł, a pozostałe pojazdy 200 zł). Im dłużej pojazd pozostaje bez OC, tym kara jest wyższa: gdy okres bez OC wynosił od 4 do 14 dni odpowiednio: 4520 zł, 3010 zł i 500 zł, a przy braku OC przez okres dłuższy niż 14 dni: 9030 zł, 6020 zł oraz 1000 zł.

 13. Czy da się uniknąć kary za brak OC?

  Z reguły, jeśli nie została opłacona polisa obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, kary za brak OC nie można uniknąć. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek ukaranego właściciela pojazdu UFG może podjąć decyzję o umorzeniu opłaty karnej lub rozłożeniu jej na raty. Powodem tego może być np. bardzo trudna sytuacja materialna lub życiowa.

 14. Co jeśli spóźnię się z OC?

  Opóźnienie w zapłacie za polisę OC (np. drugiej raty) może przytrafić się każdemu. Brak zapłaty składki ubezpieczeniowej nie wpływa jednak na brak ochrony pojazdu. Ubezpieczyciel będzie odpowiedzialny za spowodowaną przez Ciebie szkodę do końca ustalonego okresu ochrony. Jeśli jednak spóźnisz się z zawarciem umowy i powstanie przerwa w ciągłości OC, zapłacisz karę do UFG.