Wyłudzenie ubezpieczenia - według kodeksu karnego:

Art. 298. § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania.

Wyłudzenia odszkodowania może odbywać się w różnych formach. Może to być podanie niezgodnych z prawdą informacji we wniosku ubezpieczeniowym lub nadużycie podczas zgłaszania szkody. Wyłudzenie dotyczą wszystkich dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych.