Kwota wykupu - suma wypłacona osobie ubezpieczonej w momencie rezygnacji z terminowego ubezpieczenia na życie. W zależności od rodzaju polisy kwota wykupu jest:

  • gwarantowana – w ubezpieczeniu na życie i dożycie,
  • niegwarantowana – w ubezpieczeniu ochronno-inwestycyjnym (ze względu na ryzyko inwestycyjne).

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek informować ubezpieczonego 1 raz do roku o wysokości wartości kwoty wykupu.

Jeżeli składka nie została opłacona w terminie, a wartość wykupu wynosi zero lub jest dodatnia, ubezpieczyciel wzywa ubezpieczającego do uregulowania zaległości, wskazując dodatkowy 7-dniowy termin.

Kwota wykupu jest wypłacana ubezpieczającemu albo spadkobiercom ubezpieczającego – w przypadku, gdy ubezpieczający zmarł.

Składka za okres niewykorzystanej ochrony może być wypłacana tylko w przypadku składek opłacanych kwartalnie, półrocznie lub rocznie, pod warunkiem braku zaległości w opłacie składek.

Wypłacana kwota wykupu jest pomniejszana o nieopłacone składki należne za okres udzielanej ochrony.

Kwota wykupu ubezpieczenia ustalana jest na ostatni dzień miesiąca, w którym towarzystwo otrzymało wniosek. Złożenie wniosku o dokonanie wypłaty kwoty wykupu powoduje, że polisa wygasa.