Ubezpieczony - osoba lub/i majątek podlegająca ochronie ubezpieczeniowej, wynikającej z umowy zawartej pomiędzy ubezpieczającym, a zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczony ma prawo do otrzymania świadczenia za szkodę na swoim majątku bądź osobie, przy czym ubezpieczony nie musi być ubezpieczającym. Zazwyczaj ubezpieczony i ubezpieczający to ta sama osoba, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy ubezpieczający zawiera umowę na rzecz innej osoby.