Ubezpieczony - osoba lub/i majątek podlegająca ochronie ubezpieczeniowej, wynikającej z umowy zawartej pomiędzy ubezpieczającym, a zakładem ubezpieczeń. Ubezpieczony ma prawo do otrzymania świadczenia za szkodę na swoim majątku bądź osobie, przy czym ubezpieczony nie musi być ubezpieczającym.

Zazwyczaj ubezpieczony i ubezpieczający to ta sama osoba, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy ubezpieczający zawiera umowę na rzecz innej osoby, np. w polisie posagowej. W innych przypadkach ubezpieczający opłaca składkę, a ubezpieczony jest chroniony w ramach wykupionego pakietu.

Ubezpieczony jest chroniony od momentu wejścia w życie umowy polisowej. Datę zawarcia umowy ustala ubezpieczający i towarzystwo. 

W przypadku śmierci ubezpieczającego będącego inną osobą niż ubezpieczony wszelkie jego prawa i obowiązki wynikające z umowy przechodzą na jego spadkobierców.

W zależności od rodzaju i warunków polisy ubezpieczony musi spełniać kryterium wieku, a także stanu zdrowia (weryfikowanego m.in. przez wypełnienie ankiety medycznej).

Na jednej polisie może być kilku ubezpieczonych (wariant ubezpieczenia rodzinnego na życie) w różnym wieku.