Zakres ochrony ubezpieczeniowej - rodzaj świadczenia przysługującego ubezpieczonemu w ramach posiadanej polisy. Zakres ochrony określony jest limitami, do których ubezpieczyciel odpowiada za szkodę. W przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel pokrywa szkody do:

  • 1,22 mln euro - szkody materialne;
  • 6,07 mln euro -  szkody osobowe;