Uniqa przy czynszu i Uniqa Twój Dom Plus to przykłady dwóch różnych modeli ubezpieczenia mieszkania, grupowego i indywidualnego. Zestawiliśmy je ze sobą, żeby sprawdzić, który z nich jest atrakcyjniejszy dla lokatora.    

Polisa Uniqa „przy czynszu” adresowana jest do członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz innych podmiotów o podobnej specyfice. Ubezpieczenie ma charakter grupowy, a skorzystać z niego mogą osoby posiadające tytuł prawny do użytkowania lokalu lub inną umowę (np. najmu, dzierżawy). Nazwa polisy nawiązuje do sposobu opłacania składek, które uiszcza się wraz z comiesięcznym czynszem, co jest bardzo wygodne dla ubezpieczonego. 

Ubezpieczenie Uniqa przy czynszu – zakres ochrony

Polisa dostępna jest w dwóch wariantach: Uniqa Bezpieczny i Uniqa Bezpieczny Plus. W pierwszym z nich przedmiotem ubezpieczenia są ruchomości domowe, elementy stałe mieszkania lub domu, a także OC w życiu prywatnym. Zakres ochrony obejmuje także:

 • szeroki katalog zdarzeń losowych (na liście jest też powódź, co nie jest standardem przy tego typu ubezpieczeniach),
 • kradzież z włamaniem,
 • wandalizm.

Wariant Uniqa Bezpieczny Plus obejmuje ochroną mieszkanie lub dom oraz stałe elementy działki. W pakiecie jest również domowy assistance. Zwróćmy uwagę, że w tej opcji nie uwzględniono mienia ruchomego. Zakres ochrony nieruchomości obejmuje tutaj:

 • zdarzenia losowe (All Risks, z powodzią włącznie),
 • wandalizm.

Działka ubezpieczona jest od wybranych zdarzeń losowych, a konkretnie od: pożaru, huraganu, uderzenia pioruna, wybuchu, uderzenia pojazdu lądowego i statku powietrznego.

Polisa Uniqa przy czynszu – składki i zawarcie umowy

Składki ubezpieczeniowe doliczane są do wysokości czynszu, jaki zobowiązani jesteśmy płacić na rzecz spółdzielni lub wspólnoty, co należy uznać za wartościowe udogodnienie. Suma ubezpieczenia zależna jest od wariantu polisy, na który się zdecydujemy oraz rozszerzeń, jakie postanowimy wykupić. 

Uproszczona jest również procedura zawarcia umowy z ubezpieczycielem. Żeby wykupić polisę Uniqa przy czynszu, wystarczy wypełnić ulotkę dostarczoną przez towarzystwo i przekazać ją zarządcy budynku. Na dokumencie trzeba zaznaczyć, czy decydujemy się na wariant  Uniqa Bezpieczny, czy na Uniqa Bezpieczny Plus, a także jakie składki i sumy ubezpieczenia nas interesują. Potem zarządca dolicza wybraną przez nas kwotę do czynszu, a my od tego momentu jesteśmy zobowiązani opłacać go w powiększonym wymiarze.

Uproszczenie procedury podpisania umowy, oprócz korzyści, ma również swoje wady. Żeby system ten działał sprawnie, ubezpieczyciel musiał ograniczyć możliwość indywidualizowania warunków polisy. 

Polisa indywidualna – Uniqa Twój Dom Plus

Ubezpieczenie Uniqa Twój Dom Plus dostępne jest w trzech różnych wariantach: 

 • MINI (najwęższy zakres ochrony i najniższe składki), 
 • MAXI (wariant pośredni) 
 • MEGA (wariant najpełniejszy i najdroższy). Jako że trzecia opcja daje najwięcej możliwości zindywidualizowania polisy i najpełniejszą ochronę, to właśnie ją porównaliśmy z polisą przy czynszu.

Polisa Uniqa „Twój Dom Plus” – zakres ochrony

Ubezpieczenie Uniqa w wariancie Mega to możliwość ubezpieczenia kilku rodzajów nieruchomości i przedmiotów, jak:

 • budynek lub lokal mieszkalny,
 • dom letniskowy,
 • garaż,
 • budynek gospodarczy,
 • mienie ruchome znajdujące się ww. budynkach,
 • mienie w budowie lub materiały budowlane.

Zakres ochrony w tym przypadku obejmuje:

 • szkody powstałe za przyczyną zdarzeń losowych (pożar, uderzenie pioruna, huragan i inne, również dostępne w rozszerzeniach);
 • szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
 • domowy assistance;
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków;
 • ochronę prawną;
 • OC w życiu prywatnym. 

Ubezpieczenie Uniqa Twój Dom Plus – wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia za następujące szkody:

 • będące efektem zagrzybienia i pocenia się instalacji;
 • powstałe na skutek zużycia eksploatacyjnego lub użytkowania mienia w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 • wynikłe z zaniedbań takich, jak brak okresowych przeglądów technicznych, które nakazuje prawo;
 • powstałe w skutek zalania przez niezamknięte otwory (okna, drzwi itd.);
 • wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (w odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków);
 • nie przekraczające równowartości 100 zł (przy ubezpieczeniu mienia i OC).

Uniqa Twój Dom Plus – składki i umowa

Ubezpieczyciel daje nam dwie możliwości uregulowania zobowiązań finansowych – składki możemy zapłacić albo w całości po podpisaniu umowy, albo w miesięcznych ratach. Niestety, w tym przypadku nie istnieje opcja doliczenia ich do czynszu, jak miało to miejsce w polisie grupowej.

Umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym możemy rozwiązać na kilka różnych sposobów, które są zależne od naszego statusu (czy jesteśmy osobą prywatną, czy przedsiębiorcą) oraz od okresu jej obowiązywania.

UWAGA!
Jeśli umowa podpisana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, można od niej odstąpić w terminie 30 dni od zawarcia (przedsiębiorca w terminie 7 dni od zawarcia).

Przy umowie na 3 lata, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego rocznego okresu obowiązywania.

Umowę można tez rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem miesiąca wypowiedzenia – w konkretnych przypadkach zapisanych w umowie. Lub także po zaistnieniu szkody (bez względu na to, czy ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, czy też nie poczuwa się do odpowiedzialności).

Ubezpieczenie przy czynszu czy polisa indywidualna - nasz typ

Wśród zalet polisy przy czynszu należy wymienić przede wszystkim wygodny sposób podpisania umowy i regulowania składek. Ubezpieczenia grupowe są zazwyczaj nieco tańsze od indywidualnych, co również uznać należy za atut. Zakres ochrony jest tutaj jednak ograniczony i skupia się głównie na samej nieruchomości.

W polisie indywidualnej Uniqa Twój Dom Plus zakres ochrony może dotyczyć wielu innych zdarzeń, jak następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia indywidualne dają nam także większe możliwości wpływania na poszczególne elementy umowy (szeroki pakiet dostępnych rozszerzeń), co pozwala dopasować polisę do naszych preferencji.    
 

Co warto wiedzieć

1. Polisa dostępna jest w dwóch wariantach: indywidualnym i grupowym

2. W wersji grupowej składka za ubezpieczenie jest doliczana jest do wysokości czynszu

3. W wersji indywidualnej nie są chronione szkody o wartości poniżej 100 zł

4. Polisę mieszkaniową Uniqa można wykupioć nawet na 3 lata