Wybuch gazu to jedno z największych zagrożeń dla nieruchomości. Nieszczelna instalacja, wadliwa butla czy ludzki błąd mogą nas pozbawić dorobku życia w jednej chwili. Dlatego warto mieć ubezpieczenie od wybuchu gazu. Sprawdzamy, kiedy chroni taka polisa i jaki jest jej przykładowy koszt.

Gaz to jeden z głównych powodów obaw. 40 proc. lokatorów najbardziej boi się właśnie wybuchu gazu. Większy lęk budzi tylko pożar (62 proc.) i kradzież z włamaniem (48%) – wynika z badania Wavemaker zleconego przez Rankomat. 

Obawy te nie są bezpodstawne. Wybuch instalacji gazowej jest jednym z trzech najczęstszych przyczyn katastrof budowlanych. W 2020 roku na terenie Polski wystąpiło 201 katastrof budowlanych, z czego 31 było wynikiem wybuchu instalacji gazowej. dwa razy więcej katastrof spowodowały pożary (62), a 100 silne wiatry, jak podaje Główna Inspekcja Nadzoru Budowlanego. 

Co oznacza wybuch dla ubezpieczyciela?

W OWU polis mieszkaniowych raczej rzadko znajdziemy ryzyko, które nosi nazwę „wybuch gazu”. Najczęściej zdarzenie to jest przyporządkowane do szerszej kategorii, która nazywa się po prostu „wybuch” lub „eksplozja” – nazwy te stosowane są zamiennie i odnoszą się do identycznych sytuacji. 

W Proama Dom wybuch to gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja); w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i zbiorników tego rodzaju, warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest rozdarcie ścian tych naczyń i zbiorników w takich rozmiarach, że na skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.

Ważna jest także implozja, czyli pokrewne ryzyko, które często klasyfikowane jest jako osobne zdarzenie. Link4 Dom definiuje je jako uszkodzenie zbiornika lub aparatu próżniowego na skutek działania podciśnienia. W Proama implozja to z kolei nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze (zapadanie się ścianek naczynia) pod wpływem panującego w nim podciśnienia. Jak widać, kluczowe jest tutaj działanie podciśnienia – to ono jest bezpośrednią przyczyną implozji. Zdarza się, że implozja jest włączana do eksplozji (wybuchu) – tak jest m. in. w polisach PZU czy Warty.

Jak ubezpieczyć nieruchomość od wybuchu gazu?

Aby chronić nieruchomość od finansowych skutków wybuchu gazu, wystarczy już podstawowy zakres polisy. Podstawowe ubezpieczenie nieruchomościchroni mury (zawsze) i elementy stałe (najczęściej) przed określoną liczbą zdarzeń losowych, takich jak: pożar, zalanie, huragan, upadek samolotu czy uderzenie pojazdu. Wybuch też najczęściej mieści się w podstawie polisy, podobnie jak implozja.

Jednak wybuch gazu powoduje zniszczenia we wszystkich częściach nieruchomości, a więc dotyczy także wyposażenia. W tym celu należy rozszerzyć zakres ochrony o ruchomości domowe.

Warto też pomyśleć o innych dodatkach, dzięki którym finansowe skutki wybuchu gazu nie będą tak dotkliwe. Chodzi tu o Home assistance, czyli pakiet różnego rodzaju usług. Przykładowo, jeśli po wybuchu nieruchomość nie nadaje się do zamieszkania, trwale lub czasowo, ubezpieczyciel zapewnia poszkodowanycm lokatorom pobyt w hotelu czy transport i ochronę ocalałych przedmiotów. 

Kiedy polisa mieszkaniowa chroni w razie wybuchu gazu?

Straty spowodowane przez wybuch gazu dotyczą szkód na murach i instalacjach, o ile wykupimy tylko zakres podstawowy. Aby chronić także inne części nieruchomości, trzeba uwzględnić kilka rozszerzeń, w tym: 

 • ruchomości domowe, czyli praktycznie całe wyposażenie mieszkania;
 • ruchomości domowe znajdujące się w budynkach niemieszkalnych i na posesji;
 • przedmioty wartościowe;
 • budynki gospodarcze;
 • garaż wolnostojący (na posesji i poza nią);
 • ogrodzenie i bramę wjazdową;
 • roślinność ozdobną;
 • budowle tzw. małej architektury;
 • domek letniskowy;
 • nagrobek.

Każdy z tych przedmiotów lub obiektów może zostać włączony do polisy mieszkaniowej jako rozszerzenie, a jeśli OWU nie stanowi inaczej, to będzie on chroniony przed wszystkimi zdarzeniami losowymi, które uwzględnia polisa, czyli również przed eksplozją. Wybuch gazu może zniszczyć cały budynek mieszkalny oraz wywołać duże zniszczenia na posesji. 

Ubezpieczenie od wybuchu gazu – przykładowe oferty

TU

Szczegóły

PZU

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie

Inter Polska

pakiet Home Assistance uwzględnia wniesienie i montaż mebli i sprzętu RTV i AGD m. in. po wybuchu

Generali

możliwość ochrony domu letniskowego przed wybuchem

Warta

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie

AXA

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie; możliwość ochrony bagażu poza miejscem zamieszkania m. in. od eksplozji

Uniqa

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie; możliwość ochrony nagrobka m. in. przed wybuchem

Benefia

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie
może uwzględniać zniszczenia wywołane wybuchem spowodowanym przez włamywaczy lub wandali

Allianz

eksplozja dostępna także dla budynku w budowie
franszyza redukcyjna nie odnosi się do eksplozji
ochrona zamontowanych na stałe anten telewizyjnych i satelitarnych na zewnątrz budynku

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie od wybuchu gazu?

Sprawdziliśmy przykładowe polisy zawierające ryzyko wybuchu. W przykładowej kalkulacji wybraliśmy dom własnościowy o powierzchni 120 m2 i wartości 500 000 zł z ochroną na mury, elementy stałe i ruchomości domowe (SU: 50 000 zł).

Ubezpieczenie nieruchomości od wybuchu – porównanie ofert

TU

Co oprócz wybuchu w polisie?

Składka roczna

Benefia

Home assistance, dewastacja

321 zł

Link4

Home assistance, dewastacja

321 zł

Europa

Home assistance, dewastacja

343 zł

Generali

Home assistance, pakiet medyczny, dewastacja

359 zł

Inter Polska

Home assistance, dewastacja

397 zł

Benefia

Home assistance, przedmioty szklane, dewastacja, All Risk

475 zł

Mtu24.pl

Home assistance, powódź, dewastacja

487 zł

Inter Polska

Home assistance, dewastacja, All Risk

500 zł

Generali

Home assistance, przedmioty szklane, pakiet medyczny, NNW psa i kota, dewastacja, All Risk

537 zł

Mtu24.pl

Home assistance, OC w życiu prywatnym 100 000 zł, powódź, dewastacja

542 zł

Źródło: rankomat.pl. Kalkulacja w dniu 07.02.2022 r.

300 zł rocznie za dom warty około 500 000 zł to symboliczna kwota. Dokładając 100-200 zł więcej zyskujemy kolejne przydatne rozszerzenia. Wysokość składki powinna być dopasowana do naszych możliwości finansowych i uwzględniać sumę ubezpieczenia, czyli realną wartość posiadanego mienia wliczając w to koszt murów elementów stałych i wyposażenia.

Małgorzata PrzybyszewskaMałgorzata Przybyszewska

Kiedy ubezpieczenie od wybuchu nie wystarczy?

Każda polisa ma swoje ograniczenia, czyli przede wszystkim tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Dotyczą one również wybuchu gazu. Odszkodowania za to zdarzenie nie dostaniemy, jeśli:

 • eksplozja była skutkiem celowego działania lokatora ubezpieczonej nieruchomości,
 • do wybuchu doszło na skutek posiadania lub korzystania ze środków pirotechnicznych i materiałów wybuchowych;
 • nieruchomość nie miała obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej;
 • doszło do wybuchu butli gazowej w znajdującym się na posesji lub w garażu pojeździe mechanicznym;
 • wybuch miał związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ile odszkodowania za wybuch gazu w domu lub mieszkaniu?

Wybuch gazu jest jednym z tych zdarzeń, które mogą pozbawić nas praktycznie całego majątku zgromadzonego w domu lub w mieszkaniu. Chcąc uzyskać pełną ochronę finansową przed eksplozją, musimy bardzo precyzyjnie dobrać tzw. sumy ubezpieczenia (SU).

Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką uzyskamy po szkodzie całkowitej. SU dobiera się oddzielnie dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych, a ustalone wartości powinny być równe realnej wartości mienia. Jeśli popełnimy błąd w obliczeniach i zaniżymy wartość majątku (niedoubezpieczenie), to po szkodzie możemy uzyskać odszkodowanie, które nie pokryje naszych strat. Jeśli z kolei przeszacujemy wartość majątku (nadubezpieczenie), to przepłacimy za polisę, nie uzyskując w zamian żadnych wymiernych korzyści. 

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie za wybuch gazu w nieruchomości?

Aby szybko i bezproblemowo uzyskać odszkodowanie po eksplozji, powinniśmy podjąć następujące czynności:

 • postarać się zahamować powstawanie dalszych szkód przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa;
 • niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby, przede wszystkim straż pożarną;
 • pobrać od strażaków protokół z interwencji;
 • powiadomić ubezpieczyciela – najczęściej mamy na to 3 dni, ale czasami jest to tylko 12 h;
 • dostarczyć ubezpieczycielowi wykaz zniszczonego mienia wraz z wyodrębnionymi cenami za poszczególne przedmioty oraz inne dokumenty, których zażąda (np. protokół od straży, protokoły z przeglądów).

Towarzystwo ma 30 dni na wypłatę nam odszkodowania, a czas ten liczony jest od zgłoszenia szkody. Jeśli ubezpieczyciel nie zakwestionuje naszych roszczeń, to w przeciągu miesiąca uzyskamy rekompensatę (całość w jednym przelewie). Jeśli pojawią się wątpliwości, co do uznania szkody lub jej części, to ubezpieczyciel będzie miał dodatkowe 14 dni na wyjaśnienie ich, a sporna część odszkodowania zostanie na ten czas wstrzymana.

Gdzie kupić ubezpieczenie nieruchomości od wybuchu?

Ubezpieczenie nieruchomości od wybuchu gazu znajdziemy w ofercie praktycznie każdego towarzystwie. Najłatwiej, ale i najtaniej można to zrobić przez porównywarkę ubezpieczeń online. Wystarczy kilka minut na wypełnienie formularza, aby poznać nawet ponad 20 ofert różnych TU. Dzięki temu sprawdzimy, która polisa o tych samych parametrach będzie tańsza nawet o kilkaset złotych rocznie.

Ważne informacje

1. Wybuch gazu jest rozumiany przez towarzystwa jako wybuch, eksplozji lub implozja

2. Implozja czasami jest traktowana jako osobne zdarzenie, a czasami łączona z eksplozją

3. Wybuch/eksplozja i implozja, a także zjawisko pochodne jak dym i sadza najczęściej dostępne są w podstawie polisy mieszkaniowej

4. Polisy mieszkaniowe nie uwzględniają m. in. eksplozji celowo spowodowanych przez ubezpieczonego

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od wybuchu

 1. Czy za wybuch petardy lub chemikaliów w mieszkaniu też dostanę odszkodowanie?

  Nie, ponieważ dla ubezpieczyciela liczy się nieszczęśliwy wypadek jako przyczyna wybuchu. Petarda czy domowe laboratorium do celowe działanie lokatora, które zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzenia.

 2. Po jakim czasie ubezpieczyciel przyzna odszkodowanie za wybuch?

  Na wypłatę odszkodowania za wybuch TU ma standardowo 30 dni licząc od momentu zgłoszenia. Jeśli natomiast konieczne jest wyjaśnienie dodatkowych okoliczności spornych, ubezpieczyciel ma kolejne 15 dni na wypłatę świadczenia.

 3. Czy w razie wybuchu i naruszenia konstrukcji budynku dostanę od TU lokum tymczasowe?

  Tak, pod warunkiem, że mamy w polisie mieszkaniowej pakiet Home assistance. Taki pakiet może zawierać zapewnienie lokatorom hotel do 100 km od miejsca zamieszkania na okres do 30 dni, a także transport i przechowanie ocalałego mienia.

 4. Kto odpowiada za wybuch rury z gazem przy ubezpieczonej posesji?

  W takim przypadku wina leży po stronie dostawcy. Adresatem roszczeń powinien być lokalny zakład gazowniczy. Wezwane na miejsce pogotowie gazowe ustali przyczynę wybuchu, a notatka służbowa może być dla nas podstawą do wypłaty odszkodowania.