Wybuch instalacji gazowej to jedno z największych zagrożeń dla domu i mieszkania, ponieważ eksplozja jest w stanie zniszczyć całą nieruchomość. Wyjaśniamy, jak chronić się przed takimi zdarzeniami z polisy mieszkaniowej i ile to kosztuje.

odkręcony gaz w kuchence
Porównaj ceny

40% lokatorów najbardziej boi się w domu wybuchu gazu. Częstszymi odpowiedziami były jedynie pożar (62%) i kradzież z włamaniem (48%) – wynika z badania Wavemaker zleconego przez Rankomat. 

Obawy te nie są bezpodstawne. Wybuch instalacji gazowej jest jednym z trzech najczęstszych przyczyn katastrof budowlanych. W 2018 roku na terenie Polski 10% takich zdarzeń było spowodowane właśnie przez wybuch gazu, jak podaje Główna Inspekcja Nadzoru Budowlanego. 

Co oznacza wybuch dla ubezpieczyciela?

W OWU polis mieszkaniowych raczej rzadko znajdziemy ryzyko, które nosi nazwę „wybuch gazu”. Najczęściej zdarzenie to jest przyporządkowane do szerszej kategorii, która nazywa się po prostu „wybuch” lub „eksplozja” – nazwy te stosowane są zamiennie i odnoszą się do identycznych sytuacji. 

W Proama Dom wybuch to gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja); w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i zbiorników tego rodzaju, warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest rozdarcie ścian tych naczyń i zbiorników w takich rozmiarach, że na skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.

Ważna jest także implozja, czyli pokrewne ryzyko, które często klasyfikowane jest jako osobne zdarzenie. Link4 Dom definiuje je jako uszkodzenie zbiornika lub aparatu próżniowego na skutek działania podciśnienia. W Proama implozja to z kolei nagłe zapadanie się materii w zamkniętym obszarze (zapadanie się ścianek naczynia) pod wpływem panującego w nim podciśnienia. Jak widać, kluczowe jest tutaj działanie podciśnienia – to ono jest bezpośrednią przyczyną implozji. Zdarza się, że implozja jest włączana do eksplozji (wybuchu) – tak jest m. in. w polisach PZU czy Warty.

Jak polisa mieszkaniowa chroni w razie wybuchu gazu?

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomościchroni mury (zawsze) i elementy stałe (najczęściej) przed określoną liczbą zdarzeń losowych, takich jak: pożar, zalanie, huragan, upadek samolotu czy uderzenie pojazdu. Wybuch też najczęściej mieści się w podstawie polisy, podobnie jak implozja.

Zniszczenia wywołane dymem i sadzą – mimo iż mogą być bezpośrednim skutkiem wybuchu – traktowane są jako odrębne zdarzenie. Ale również to ryzyko zazwyczaj mieści się w podstawowej wersji ubezpieczenia nieruchomości.

Czego dotyczy wybuch gazu w nieruchomości?

Straty spowodowane przez wybuch gazu dotyczą szkód na murach i instalacjach, o ile wykupimy tylko zakres podstawowy. Aby chronić także inne części nieruchomości, trzeba uwzględnić kilka rozszerzeń, w tym: 

 • ruchomości domowe, czyli praktycznie całe wyposażenie mieszkania;
 • ruchomości domowe znajdujące się w budynkach niemieszkalnych i na posesji;
 • przedmioty wartościowe;
 • budynki gospodarcze;
 • garaż wolnostojący (na posesji i poza nią);
 • ogrodzenie i bramę wjazdową;
 • roślinność ozdobną;
 • budowle tzw. małej architektury;
 • domek letniskowy;
 • nagrobek.

Każdy z tych przedmiotów lub obiektów może zostać włączony do polisy mieszkaniowej jako rozszerzenie, a jeśli OWU nie stanowi inaczej, to będzie on chroniony przed wszystkimi zdarzeniami losowymi, które uwzględnia polisa, czyli również przed eksplozją. Wybuch gazu może zniszczyć cały budynek mieszkalny oraz wywołać duże zniszczenia na posesji. 

Ubezpieczenie od wybuchu – przykładowe oferty

TU

Szczegóły

PZU

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie

Inter Polska

pakiet Home Assistance uwzględnia wniesienie i montaż mebli i sprzętu RTV i AGD m. in. po wybuchu

Generali

możliwość ochrony domu letniskowego przed wybuchem

Warta

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie

AXA

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie; możliwość ochrony bagażu poza miejscem zamieszkania m. in. od eksplozji

Uniqa

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie; możliwość ochrony nagrobka m. in. przed wybuchem

Bemefia

implozja i eksplozja jako jedno zdarzenie
może uwzględniać zniszczenia wywołane wybuchem spowodowanym przez włamywaczy lub wandali

Allianz

eksplozja dostępna także dla budynku w budowie
franszyza redukcyjna nie odnosi się do eksplozji
ochrona zamontowanych na stałe anten telewizyjnych i satelitarnych na zewnątrz budynku

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Kiedy ubezpieczenie od wybuchu nie wystarczy?

Każda polisa ma swoje ograniczenia, czyli przede wszystkim tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Dotyczą one również wybuchu gazu. Odszkodowania za to zdarzenie nie dostaniemy, jeśli:

 • eksplozja była skutkiem celowego działania lokatora ubezpieczonej nieruchomości,
 • do wybuchu doszło na skutek posiadania lub korzystania ze środków pirotechnicznych i materiałów wybuchowych;
 • nieruchomość nie miała obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej;
 • doszło do wybuchu butli gazowej w znajdującym się na posesji lub w garażu pojeździe mechanicznym;
 • wybuch miał związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie za wybuch gazu w nieruchomości?

Aby szybko i bezproblemowo uzyskać odszkodowanie po eksplozji, powinniśmy podjąć następujące czynności:

 • postarać się zahamować powstawanie dalszych szkód przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa;
 • niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby, przede wszystkim straż pożarną;
 • pobrać od strażaków protokół z interwencji;
 • powiadomić ubezpieczyciela – najczęściej mamy na to 3 dni, ale czasami jest to tylko 12 h;
 • dostarczyć ubezpieczycielowi wykaz zniszczonego mienia wraz z wyodrębnionymi cenami za poszczególne przedmioty oraz inne dokumenty, których zażąda (np. protokół od straży, protokoły z przeglądów).

Towarzystwo ma 30 dni na wypłatę nam odszkodowania, a czas ten liczony jest od zgłoszenia szkody. Jeśli ubezpieczyciel nie zakwestionuje naszych roszczeń, to w przeciągu miesiąca uzyskamy rekompensatę (całość w jednym przelewie). Jeśli pojawią się wątpliwości, co do uznania szkody lub jej części, to ubezpieczyciel będzie miał dodatkowe 14 dni na wyjaśnienie ich, a sporna część odszkodowania zostanie na ten czas wstrzymana. 

Ile odszkodowania za wybuch gazu w domu lub mieszkaniu?

Wybuch gazu jest jednym z tych zdarzeń, które mogą pozbawić nas praktycznie całego majątku zgromadzonego w domu lub w mieszkaniu. Chcąc uzyskać pełną ochronę finansową przed eksplozją, musimy bardzo precyzyjnie dobrać tzw. sumy ubezpieczenia (SU).

Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką uzyskamy po szkodzie całkowitej. SU dobiera się oddzielnie dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych, a ustalone wartości powinny być równe realnej wartości mienia. Jeśli popełnimy błąd w obliczeniach i zaniżymy wartość majątku (niedoubezpieczenie),to po szkodzie możemy uzyskać odszkodowanie, które nie pokryje naszych strat. Jeśli z kolei przeszacujemy wartość majątku (nadubezpieczenie),to przepłacimy za polisę, nie uzyskując w zamian żadnych wymiernych korzyści. 

Ile kosztuje ubezpieczenie od wybuchu gazu?

Ubezpieczenie nieruchomości od wybuchu gazu to koszt od 229 zł do 424 zł. Cena polisy może być niższa lub wyższa w zależności od kilku parametrów, jak wartość nieruchomości, suma ubezpieczenia i liczba wykupionych ryzyk. W przykładowej kalkulacji wybraliśmy dom własnościowy o powierzchni 120 m2 i wartości 350 000 zł z ochroną na mury, elementy stałe i ruchomości domowe (SU: 30 000 zł).

Ubezpieczenie od wybuchu – przykładowe ceny

TUImplozjaDym i sadzaInne

Składka roczna

Link4fala dźwiękowa

229 zł

Inter Polskafala dźwiękowa

243 zł

Proamafala dźwiękowa

399 zł

Generalifala dźwiękowa

424 zł

Tabela 2. Źródło: rankomat.pl (stan na: 23.07.2020 r.).

Ważne informacje

1. Wybuch gazu jest rozumiany przez towarzystwa jako wybuch, eksplozji lub implozja

2. Implozja czasami jest traktowana jako osobne zdarzenie, a czasami łączona z eksplozją

3. Wybuch/eksplozja i implozja, a także zjawisko pochodne jak dym i sadza najczęściej dostępne są w podstawie polisy mieszkaniowej

4. Polisy mieszkaniowe nie uwzględniają m. in. eksplozji celowo spowodowanych przez ubezpieczonego