Nasi Klienci oceniają Wiener na
2,33
Zostaw opinię

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Ochrona obejmuje niezbędne z medycznego punktu widzenia przypadki jak na przykład koszty leczenia, choroby czy następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym także zaostrzenia się choroby przewlekłej. Pomoc medyczna jest udzielana do czasu, aż stan zdrowia pozwoli na powrót lub transport osoby poszkodowanej do kraju stałego pobytu. 

Na pomoc można liczyć w następujących sytuacjach: 

 • Pobytu w szpitalu i wynikającego z niego leczenia, w tym  lub operacji w wyniku wypadku, lub nagłego zachorowania,

 • transportu z miejsca wypadku do placówki medycznej, między placówkami medycznymi, z placówki medycznej do miejsca pobytu w Polsce lub do kraju stałego pobytu na dalsze leczenie,

 • konieczności przeprowadzenia badań lub zabiegów ambulatoryjnych, zleconych przez lekarza,

 • zakupu lekarstw lub środków opatrunkowych, zaleconych przez lekarza w związku z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,

 • uszkodzenia okularów, protezy lub innych środków pomocniczych wspierających proces leczenia, zaleconych przez lekarza w związku z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,

 • ostrego stanu bólowego lub zapalnego, wymagającego leczenia stomatologicznego. 

Ubezpieczenie nie obejmuje leczenia usprawniającego.  

Koszty leczenia COVID-19 zostaną pokryte jeżeli: 

 • Osoba ubezpieczona posiadała pełny pakiet szczepień przeciwko COVID-19, a od zaszczepienia do momentu rozpoczęcia podróży upłynęło co najmniej 14 dni, lub uzyskała negatywny wynik testu PCR albo antygenowego, wykonanego do 72 godzin przed przyjazdem do Polski.  

 • Osoba ubezpieczona jest ozdrowieńcem, czyli przebyła zachorowanie na COVID-19 w terminie do 6 miesięcy przed rozpoczęciem podróży lub przyjazdu do Polski i dodatkowo posiadała negatywny wynik testu PCR albo antygenowego, lub zaświadczenie o odbyciu kwarantanny. 

Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów kwarantanny i izolacji. 

Dostępne dodatkowe opcje ochrony:

1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to: 

 • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, który jest następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu,

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 • dodatkowe pokrycie kosztów leczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ochroną, obejmujące szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej podczas np.: 

 • amatorskiego uprawiania sportów, 
 • jazdy na rowerze, 

 • pilotowania modeli latających (do 5 kg, zgodnie z przepisami prawa lotniczego) lub dronów rekreacyjnie albo w ramach kategorii otwartej (zgodnie z przepisami UE), 

 • posiadania zwierząt domowych (psa, kota itp.), 

 • wynajmowania nieruchomości (dom, mieszkanie, pokój gościnny lub hotelowy) na pobyt ciągły do 30 dni. 

Dostępne rozszerzenia ochrony:

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadku i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym można rozszerzyć o zdarzenia powstałe w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, wyczynowym uprawieniem sportów 

 2. Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadku można rozszerzyć o zdarzenia powstałe w wyniku wykonywania pracy fizycznej. 

Ile kosztuje ubezpieczenie? 

Poniżej w tabeli podajemy przykładowy koszt ubezpieczenia. 

Podane poniżej składki dotyczą jednej osoby. Składka uwzględnia również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na sumę ubezpieczenia 100 000 zł. 

  

Okres ubezpieczenia 

7 dni 

30 dni 

3 miesiące 

6 miesięcy  

 1 rok 

Suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia 

30 000 euro 

27 zł 

116 zł 

244 zł 

392 zł 

778 zł 

40 000 euro 

33 zł 

142 zł 

298 zł 

479 zł 

950 zł 

50 000 euro 

38 zł 

163 zł 

343 zł 

551 zł 

1 093 zł 

 Na jaki okres jest zawierane ubezpieczenie? 

Możesz wybrać okres ochrony od 1 dnia do 1 roku. 

Uwaga: Ubezpieczenie działa do czasu, aż uzyskasz prawo stałego pobytu w danym kraju za granicą lub w Polsce. W chwili otrzymania karty stałego pobytu umowa ubezpieczenia staje się bezprzedmiotowa i nie obejmuje dalszej ochrony. W takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. 

Ile wynosi suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia?

Dla kosztów leczenia dostępne są sumy ubezpieczenia: 

10 000 euro, 20 000 euro, 30 000 euro, 40 000 euro lub 50 000 euro. 

Uwaga: Do wniosku o wizę należy dołączyć dokument potwierdzający zakup ubezpieczenia na sumę minimum 30 000 EUR.  

Jak uzyskać świadczenia z polisy?

Gdy konieczne będzie udzielenie pomocy należy:  

 • skontaktować się z Centrum Alarmowym (tel. +48 22 501 33 33) w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy medycznej;  
 • zawiadomić Wiener o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego – koniecznie w ciągu 14 dni od dnia wypadku. Jeżeli korzystasz bezpośrednio z pomocy Centrum Alarmowego, zrobi ono to za Ciebie;
 • dostarczyć ubezpieczycielowi lub Centrum Alarmowemu: wypełniony formularz zgłoszenia szkody, inne dokumenty, o które zostaniesz poproszony, aby ustalić zasadność roszczeń i wysokość świadczenia. 

Wyłączenia ochrony: 

Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi kosztów: 

 • Leczenia, gdy istniały przeciwwskazania lekarskie co do podróży, które miały wpływ na zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek. 

 • Profilaktycznego i protetycznego leczenia stomatologicznego

 • Następstw uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanych leczeniem, szczepieniami oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, kto je wykonał. 

 • Zdarzeń, do których doszło gdy prowadziłeś pojazd pod wpływem alkoholu.  

Gdzie kupić ubezpieczenie? 

Ubezpieczenie możesz kupić na stronie ubezpieczyciela.

Kup ubezpieczenie