Nasi Klienci oceniają Allianz na
2,71
Zostaw opinię

5 pakietów dla różnych grup wiekowych proponuje swoim klientom TU Allianz. Do tego nawet 300 000 zł finansowego wsparcia dla uposażonych. 

Porównaj oferty ubezpieczeń na życie »

Polisa na życie Allianz to jeden z kilku wariantów do wyboru w ramach Allianz Rodzina Bezpieczne Życie. Towarzystwo określa je jako grupowe ubezpieczenie na życie, do którego można przystąpić na indywidualnych zasadach. 

W ramach ubezpieczenia Bezpieczne Życie otrzymamy nawet do 300 000 zł za zdarzenie, a ochrona będzie dopasowana w zależności od wieku i kondycji finansowej, np.:

 • zabezpieczenie finansowe dla bliskich na wypadek śmierci, śmierci w wyniku wypadku (w tym wyniku wypadku komunikacyjnego),w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;
 • zabezpieczenie finansowe dla dziecka w postaci jednorazowej wypłaty lub w postaci czasowej renty na skutek śmierci rodzica (osierocenie dziecka);
 • wypłata świadczenia w razie narodzin dziecka czy zgonu współmałżonka/partnera, rodziców lub teściów.

Allianz Rodzina – pakiet Dla Ciebie

Oprócz wypłaty świadczenia za śmierć, zdiagnozowanie choroby, wypadek (w tym komunikacyjny),zawał serca czy udar mózgu, Allianz pokrywa koszty odszkodowania za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, w tym koszty leczenia i rehabilitacji w Polsce.

Pakiet Dla Ciebie dotyczy także leczenia operacyjnego. W tym przypadku świadczenie wynosi od 2000 do 7200 zł - w zależności od stopnia powikłań pooperacyjnych objętych zakresem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje też pobyt w szpitalu. Allianz wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego nawet 1 dzień - jeśli był wynikiem wypadku, lub co najmniej 4 dni - jeśli był spowodowany chorobą. Przy nieprzerwanym 180-dniowym pobycie w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku można liczyć na świadczenie w podwójnej wysokości.

CEL POLISY
Świadczenie od 30 000 zł do 300 000 zł w razie śmierci oraz wsparcie finansowe w razie choroby i wypadku.

Allianz Rodzina – pakiet Dla Dwojga

To propozycja dla dwóch dorosłych osób żyjących w związku formalnym lub nieformalnym. Zakres ochrony dotyczy zgonu, zgonu spowodowanego chorobą, wypadkiem (także komunikacyjnym),zawałem serca czy udarem mózgu.

Jest to także ubezpieczenie wypadkowe. Świadczenie zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

Polisa obejmuje ponadto poważne zachorowanie. Ubezpieczony lub partner czy małżonek otrzyma świadczenie za samo zdiagnozowanie jednej z chorób zaliczanych przez TU Allianz do poważnych.

CEL POLISY
Wsparcie, gdyby zabrakło małżonka lub partnera, świadczenia w razie choroby lub współmałżonka/partnera.

Allianz Rodzina – pakiet Dla Rodziny

Wariant rodzinny zapewnia świadczenie z tytułu zgonu (w następstwie choroby, wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu) i odnosi się do współmałżonka/partnera, rodziców, teściów oraz dziecka (w tym osobne świadczenie za urodzenie martwego dziecka). Z kolei współubezpieczone dziecko, które straci rodzica w trakcie trwania polisy, otrzyma jednorazową wypłatę za to zdarzenie.

Polisa Allianz Dla Rodziny ponadto pokrywa koszty:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku,
 • leczenia po wypadku,
 • choroby (małżonek, partner)
 • poważnego zachorowania (małżonek, partner i dziecko),
 • leczenia specjalistycznego,
 • leczenia operacyjnego w wyniku wypadku lub choroby,
 • powikłań pooperacyjnych - świadczenie od 2000 do 7200 zł,
 • związane z narodzinami dziecka.
CEL POLISY
Środki dla bliskich, w razie gdyby Cię zabrakło Wsparcie, gdyby zabrakło kogoś z Twoich bliskich.

Allianz Rodzina – pakiet Dla Rodziców

Jest to pakiet dla rodzica wychowującego dzieci. Polisa obejmuje świadczenie za zgon rodzica bądź rodziców w następstwie choroby, wypadku (w tym wypadku komunikacyjnego),zawału serca lub udaru mózgu. 

Wariant rodzicielski to także pieniądze za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku i pokrycie kosztów leczenia w Polsce w następstwie wypadku. Uzyskanie świadczenie jest możliwe w razie choroby, poważnego zachorowania, konieczności leczenia szpitalnego, specjalistycznego i leczenia operacyjnego w wyniku wypadku lub choroby.

Osierocone dziecko otrzyma jednorazową kwotę oraz rentę przez kolejnych 60 miesięcy od zdarzenia.

CEL POLISY
Świadczenie od 25 000 zł do 240 000 zł w razie śmierci, wsparcie finansowe także w razie wypadku lub choroby.

Allianz Rodzina – pakiet Dla Seniorów

Wariant dla seniora to propozycja ubezpieczenie dla osób w wieku od 64 do 69 lat. Dzięki polisie Allianz zapewnia środki finansowe uposażonym (w tym dla małżonka lub partnera). 

Zakres ochrony obejmuje:

 • zgon w następstwie choroby, wypadku (w tym wypadku komunikacyjnego),zawału serca lub udaru mózgu,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
 • chorobę i poważne zachorowanie,
 • leczenie operacyjne w wyniku wypadku lub choroby,
 • pobyt w szpitalu za każdy dzień pobytu w szpitalu trwającego nawet 1 dzień - jeśli był wynikiem wypadku, lub co najmniej 4 dni - jeśli był spowodowany chorobą. Przy nieprzerwanym 180-dniowym pobycie w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku dostaniesz świadczenie w podwójnej wysokości
CEL POLISY
Świadczenie od 25 000 zł do 240 000 zł w razie śmierci, pomoc finansowa w razie wypadku lub choroby.

Ochrona zdrowia w pakietach Allianz

Pakiety oferowane w ramach polisy Allianz Rodzina Bezpieczne Życie zawierają też elementy ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to bezgotówkowa realizacja świadczeń medycznego assistance.

Medyczne assistance w skrócie umożliwia:

 • skorzystanie z kompleksowej i fachowej pomocy dla ubezpieczonego, małżonka lub partnera, dzieci do 25. roku życia, a także rodziców i teściów,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów m.in.: transportu medycznego, rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, opieki pielęgniarki, dostarczenia leków, pomocy psychologa, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym,
 • skorzystanie po wypadku z wizyty lekarskiej i opieki pielęgniarki, 
 • skorzystanie po hospitalizacji z pomocy domowej,
 • dostęp do infolinii medycznej lub Baby Assistance.

Wyłączenia i karencje w Allianz Rodzina Bezpieczne Życie

W polisie na życie Allianz ochrona w przypadku niektórych zdarzeń jest ograniczona – czasowo lub na stałe. 

Pierwsze z wymienionych to tzw. karencja, która może obowiązywać od jednego do dziewięciu miesięcy na poszczególne umowy dodatkowe. W zakresie podstawowym (zgon) karencja wynosi 6 miesięcy, poza zgonem, który był następstwem wypadku. W pozostałych sytuacjach karencja trwa:

1 miesiąc – leczenie szpitalne (pobyt w szpitalu) ubezpieczonego lub dziecka, leczenie specjalistyczne;
3 miesiące – poważne zachorowanie ubezpieczonego lub dziecka, jego małżonka lub partnera;
6 miesięcy - zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica jego małżonka czy partnera, zgon dziecka, osierocenie dziecka, wypłata renty miesięcznej za osierocenie dziecka, leczenie operacyjne ubezpieczonego;
9 miesięcy – urodzenie się dziecka ubezpieczonemu.

PAMIĘTAJ!
Karencja liczy się od dnia, który rozpoczyna w umowie ochronę ubezpieczeniową.

Wyłączenia odpowiedzialności to z kolei stałe zdarzenia czy okoliczności, w wyniku których świadczenie nie będzie wypłacone ani ubezpieczonemu w Allianz, ani uposażonym. Przykładowo, jeśli dojdzie do wypadku, to Allianz nie wypłaci świadczenia, gdy ubezpieczony lub współubezpieczony:

 • znajdowali się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia, 
 • cierpią na chorobę psychiczną lub zaburzenia zachowania,
 • byli na pokładzie prywatnego samolotu, 
 • mieli zamiar popełnić lub popełnili przestępstwo,
 • uczestniczyli czynnie w działaniach wojennych i aktach przemocy, 
 • uprawiali niebezpieczne sporty: motorowe lub motorowodne, powietrzne, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki na gumowej linie, speleologię, wspinaczkę górską, a także uczestniczyli w wyprawach survivalowych,
 • prowadzili pojazd bez wymaganych uprawnień lub pojazd niedopuszczony do ruchu.

Allianz zastrzega także, że rozmiar doznanych krzywd, cierpień i bólu nie jest objęty zakresem ubezpieczenia ani nie wpływa na wysokość świadczenia.

Jak zgłosić zdarzenie w Allianz?

Na stronie Allianz wystarczy zastosować się do 4 kroków:

1) Wypełnić formularz online
2) Pobrać druk zgłoszenia, wypełnić i zapisać
3) Załączyć do formularza druk zgłoszenia i skany innych dokumentów
4) Wysłać dokumenty i czekać na kontakt z ubezpieczycielem

W e-formularzu wystarczy wybrać polisę na życie spośród zaproponowanych i podać numer polisy. 

Jeśli wybierzemy dany rodzaj polisy, ubezpieczyciel pokaże nam rodzaj zdarzenia – ten również należy zaznaczyć, np. leczenie w szpitalu w następstwie choroby lub wypadku, leczenie operacyjne, wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu czy wystąpienie poważnego zachorowania.

Konieczne będzie też podanie danych do kontaktu (imię, nazwisko, PESEL, e-mail) i opisanie zdarzenia.

Kontakt z Allianz

Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Infolinia: 224 224 224