Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,64
Zostaw opinię

Towarzystwo Link4 proponuje ubezpieczenie autocasco (AC) z elastycznym dopasowaniem warunków ochrony do potrzeb klienta. Umowa AC w Link4 zawierana jest w formule ALL RISK i dzięki temu chroni pojazd od następstw wszelkich zdarzeń. 

Porównaj ceny ubezpieczenia AC »

Właściciele pojazdów, którzy są zainteresowani zakupem polisy autocasco w Link4, sami ustalają najważniejsze warunki umowy. Link4 wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i pozwala na:

 • zniesienie lub wprowadzenie do umowy udziału własnego w szkodzie,
 • wykupienie amortyzacji części,
 • dobranie dogodnego sposobu likwidacji szkody,
 • ustalenie odnawialnej sumy ubezpieczenia.
Podstawowa ochrona autocasco w Link4 obejmuje nie tylko pojazd, ale również bagaż podręczny oraz foteliki do przewozu dzieci, które były zamontowane w pojeździe w chwili szkody. Na wniosek właściciela samochodu ubezpieczyciel może objąć ochroną także wyposażenie dodatkowe.

AC zawierane w Link4 w formule All Risk daje gwarancję kompleksowej ochrony pojazdu, ponieważ ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych, które zostały wprost wskazane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia.

Jaki jest zakres ubezpieczenia AC Link4?

Towarzystwo Link4 może objąć pojazd ochroną w zakresie:

 • Auto Casco Wypadkowego

Odszkodowanie przysługuje za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu samochodu / przedmiotu ubezpieczenia, do której dojdzie na skutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń w Polsce oraz pozostałych krajach europejskich. 

 • Auto Casco Kradzieżowego

Na wniosek właściciela pojazdu zakres ubezpieczenia AC może zostać rozszerzony o szkody, które powstaną w wyniku kradzieży na terenie Europy, za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Jaki można wybrać wariant likwidacji szkody z AC Link4?

Wariant ubezpieczeniaSposób likwidacji szkody

Warsztat

 • Naprawiasz samochód w warsztacie i przedstawiasz rachunki Link4

 • Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie rachunków lub faktur potwierdzających naprawę pojazdu przy zastosowaniu stawki za roboczogodzinę obowiązującej w wybranym warsztacie (nie może ona przekraczać średniej stawki stosowanej przez ASO na terenie województwa, w którym znajduje się warsztat)

 • Naprawa pojazdu odbywa się z zastosowaniem części oryginalnych

Kosztorys

 • Otrzymujesz odszkodowanie "do ręki" i możesz zdecydować, gdzie i w jakim terminie naprawisz samochód

 • Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie cen części alternatywnych (jeśli w systemie używanym do kalkulacji nie zostały one wskazane, to cen części oryginalnych pomniejszonych o 30%) oraz stawki za roboczogodzinę (60 zł netto)

Na podstawie OWU Link4 aktualnego w dniu 03.02.2022 r.

W każdym z ww. wariantów podczas likwidacji szkody uwzględnia się amortyzację części (odjęcie ich wartości o procentowy stopień zużycia eksploatacyjnego) zależną od wieku pojazdu w wysokości 15 - 55%, którą można znieść za dodatkową dopłatą w chwili zawierania umowy AC z Link4.

Niezależnie od wybranego wariantu, po wystąpieniu szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, Link4 stosuje jedną z dwóch opcji wyliczania wartości Pojazdu:

1) stała wartość (dla pojazdu fabrycznie nowego),

2) zmienna wartość (jeśli pojazd nie jest fabrycznie nowy w chwili zawierania umowy - chyba, że zostaną ustalone inne warunki).

Kiedy Link4 uwzględnia udział własny w szkodzie?

W umowie AC może zostać uwzględniony udział własny (pomniejszenie kwoty odszkodowania o ustaloną w polisie kwotę). Link4 może także zastosować udział własny, jeśli do szkody dojdzie z winy młodego kierowcy.

Podczas składania wniosku o ubezpieczenie AC klient Link4 deklaruje, czy samochód będzie użytkowany przez młodego kierowcę (dla Link4 jest to osoba, która nie ukończyła 24 roku życia). Jeśli taka osoba nie zostanie wskazana, a w chwili wystąpienia szkody będzie kierowcą pojazdu, to odszkodowanie zostanie pomniejszone o kwotę udziału własnego, wskazaną w polisie.

Uwaga! Udział własny i dodatkowy udział własny dla młodego kierowcy sumuje się (odszkodowanie może być pomniejszone o dwie kwoty. 

Jakie są największe zalety AC w Link4?

Gdyby pokusić się o próbę wyszczególnienia najważniejszych atutów polisy AC w Link4, na liście zalet z pewnością umieścimy:

 • atrakcyjną cenę polisy,
 • 7% rabat za zakup ubezpieczenia metodą on-line,
 • zakres ubezpieczenia dopasowany do potrzeb klienta,
 • wygodne metody płatności,
 • ochronę fotelika dziecięcego (do 1000 złotych) i bagażu podręcznego (do 1000 zł),
 • możliwość objęcia ochroną wyposażenia dodatkowego,
 • objęcie ochroną instalacji gazowej,
 • możliwość wykupienia amortyzacji części,
 • gwarancję zwrotu kosztów za holowanie pojazdu do warsztatu lub parkowania do czasu przybycia rzeczoznawcy Link4,
 • sposobność dokupienia AC podczas trwania OC w Link4 z dopasowaniem (pokryciem) okresu ochrony obu ubezpieczeń.

Pamiętajmy, że zawarcie umowy Autocasco powinno być poprzedzone analizą OWU Link4 (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia), ponieważ znajduje się w nich wiele istotnych informacji dotyczących zakresu ochrony, zasad likwidacji szkody oraz wyłączeń od odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Smart Casco w Link4 - płacisz tylko za wybrany zakres ochrony

Nie zawsze potrzebujemy pełnego Ubezpieczenia autocasco. Czasami wystarczy nam wyłącznie ochrona od szkód, które są bardzo kosztowne i to właśnie ich najbardziej się obawiamy. Z pewnością należą do nich uszkodzenia powstałe w wyniku działania sił przyrody, kradzież i całkowite zniszczenie auta. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Link4 stworzyło ofertę "uszczuplonej" wersji AC - Smart Casco. Warto tutaj dodać, że cena takiego ubezpieczenia jest znacznie niższa od standardowego AC.

Ubezpieczenie Smart Casco w Link4 działa na terenie Polski i pozostałych państw europejskich, z wyłączeniem szkód kradzieżowych, które miały miejsce w Rosji, Białorusi, Ukrainie i Mołdawii.

Właściciel pojazdu, zainteresowany zakupem polisy wybiera jeden z pięciu wariantów ubezpieczenia:

 • Żywioły (nagłe działanie sił przyrody) - z ubezpieczeniem szkód powstałych w wyniku wystąpienia powodzi, gradu, huraganu, uderzenia pioruna, zapadania i osuwania się ziemi, lawiny, pożaru (za wyjątkiem podpalenia) oraz innych sił przyrody.
 • Kradzież (kradzież pojazdu),
 • Kradzież i Żywioły,
 • Szkoda całkowita (całkowite zniszczenie pojazdu) i Żywioły, gdzie szkoda całkowita wystąpiła po: zderzeniu z innym pojazdem, osobą, zwierzętami oraz przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz, działaniu osób trzecich, wybuchu, nagłym działaniu czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, zatopieniu.
 • Szkoda całkowita, Kradzież i Żywioły.

Za zakupem Smart Casco w Link4 przemawia:

 • korzystniejsza cena w porównaniu z kompletnym AC,
 • możliwość wyboru zakresu ochrony zgodnie z własną potrzebą,
 • ochrona działająca również w Europie.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia AC lub Smart Casco warto zapoznać się również z wyłączeniami od odpowiedzialności Link4. Towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania w kilkunastu wyszczególnionych przypadkach, m.in. przy szkodach wyrządzonych umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, użytkowaniu pojazdu do jazd próbnych oraz odpłatnego wynajmu, po modyfikacji samochodu czy też dla szkód powstałych podczas zamieszek i aktów protestacyjnych. 

Porównaj ceny ubezpieczenia OC i AC Link z ofertami innych ubezpieczycieli »