Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,76
Zostaw opinię

Jeżeli dojdzie do szkody z polisy komunikacyjnej, najlepiej skontaktować się z Link4 jak najszybciej.Wystarczy zadzwonić z miejsca zdarzenia i podać odpowiednie informacje. W sprawach mniej pilnych zdarzenie można także zgłosić przez Internet.

Zawarłeś umowę ubezpieczenia z Link4? Chcesz zgłosić szkodę z polisy sprawcy kolizji lub wypadku, który wykupił OC w tej firmie? Przygotowaliśmy szczegółowe informacje, które mogą Ci pomóc w szybkim i sprawnym przejściu procesu zgłaszania szkody w Link4.

Porównaj ceny OC i AC

Ile czasu ma poszkodowany na zgłoszenie szkody w Link4?

Zgodnie z prawem (art. 819 § 1 kodeksu cywilnego), na zgłoszenie szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia masz 3 lata. Ten termin może być jednak wydłużony, jeśli np. zgłoszenie dotyczy szkody osobowej, która jest wynikiem przestępstwa – wówczas z roszczeniami o odszkodowanie z obowiązkowej umowy ubezpieczenia Link4 możesz wystąpić nawet w terminie do 20 lat.

Nieco inaczej może wyglądać zgłoszenie szkody z ubezpieczenia dobrowolnego (np. AC, NNW, ASS). Wówczas Link4 samodzielnie wyznacza terminy, w którym Ubezpieczony powinien przedstawić swoje roszczenia. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia szkody z polisy dobrowolnej znajdziesz w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) oraz na stronie Link4.

Jaki termin zgłoszenia szkody z polisy AC, ASS i NNW obowiązuje w Link4?

 • Zgłoszenie szkody z AC – powinieneś powiadomić o szkodzie Link4 najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 7 dni lub 2 dni - jeżeli dokonano kradzieży. Czas odmierza się od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie. Ten termin dotyczy zarówno szkód, które powstały w Polsce, jak i za granicą.

Dodatkowo, masz obowiązek powiadomić policję najszybciej, jak to możliwe, gdy doszło do kradzieży pojazdu, jego części czy wyposażenia dodatkowego – w takim przypadku musisz to zrobić nie później niż w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o szkodzie.

 • Zgłoszenie szkody z Auto Assistance – najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia assistance. Aby zgłosić szkodę, zadzwoń pod całodobowy numer telefonu i podaj pracownikowi Link 4 informacje potrzebne do udzielenia pomocy.
 • Zgłoszenie szkody z polisy Szyby24 – jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od powstania szkody.
 • Zgłoszenie szkody z NNW Link4 – najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym dowiesz się o nieszczęśliwym wypadku.

W każdym przypadku, polecamy jak najszybszy kontakt z Link4. W ten sposób nie tylko zapobiegniesz powiększeniu rozmiarów szkody, ale również będziesz w stanie przedstawić bardziej szczegółowy opis sprawy (z upływem czasu możesz np. zapomnieć o niektórych faktach dotyczących zdarzenia).

Jakie są sposoby zgłoszenia szkody w LINK4? 

Zgłoszenia szkody w Link4 można dokonać zarówno za pośrednictwem infolinii, jak i przez Internet.

Osoby, które chcą zlikwidować szkodę z polisy Link4 mogą zadzwonić pod nr tel. 22 444 44 44 (rejestracja szkody od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00) i podać m.in. następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer rejestracyjny pojazdu.

Podczas rozmowy szkoda zostanie zarejestrowana (zostanie nadany numer szkody), a poszkodowany otrzyma informację, jak będzie przebiegać proces likwidacji szkody. Konsultant Link4 ustali także, czy będzie potrzebna pomoc drogowa. Jeśli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, zostanie odholowany w ramach Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony (pomoc udzielana jest przez 24 godziny na dobę).

Jak zgłosić szkodę w LINK4 przez Internet?

Zdarzenie można także zgłosić przez Internet. Wystarczy w tym celu przejść na stronę ubezpieczyciela https://www.link4.pl/claims/zgloszenie i wybrać jedną z czterech opcji (w zależności od rodzaju szkody):

 • zgłoszenie szkody komunikacyjnej,
 • zgłoszenie szkody BLS,
 • zgłoszenie szkody w nieruchomości,
 • zgłoszenie szkody osobowej.

Formularz Link4 służący do zgłoszenia szkody jest bardzo intuicyjny i przeprowadzi Cię przez kolejne etapy rejestracji krok po kroku. Aby usprawnić ten proces, Link4 prosi o wcześniejsze przygotowanie:

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • oświadczenia z miejsca zdarzenia lub danych uzyskanych od policji (dotyczy szkód zgłaszanych z OC i AC - jeśli poszkodowany je posiada),
 • numeru rachunku bankowego do wpłaty odszkodowania.

Przydać mogą się również dokumenty potwierdzające poniesione straty czy oświadczenie współwłaściciela samochodu (jest taki jest).

O tym, jak przygotować prawidłowe oświadczenie sprawcy kolizji, przeczytasz na stronie https://rankomat.pl/samochod/co-zawiera-oswiadczenie-wypadkowe. Zamieściliśmy na niej również do pobrania wzór właściwego oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Jak wygląda proces likwidacji szkody w LINK4?

Proces likwidacji szkody z umowy ubezpieczenia Link4 można podzielić na trzy etapy: analizę szkody, oszacowanie jej rozmiaru i wypłatę odszkodowania.

Merytoryczna analiza zgłoszenia szkody w Link4

Po zgłoszeniu szkody, w pierwszej kolejności Link4 weryfikuje umowę ubezpieczenia (potwierdza jej zawarcie) oraz sprawdza czy zdarzenie jest objęte jego odpowiedzialnością. W tym celu gromadzi odpowiednią dokumentację. Aby mógł zająć stanowisko w sprawie wypłaty odszkodowania, potrzebuje m.in.:

 • potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub Policję,
 • uzupełnienia akt szkody o odpowiednie informacje, np. dokumenty potwierdzające poniesione straty (jeśli będzie taka potrzeba, poszkodowany zostanie o tym poinformowany).

Status swojej szkody można sprawdzać na bieżąco na stronie https://www.link4.pl/claimzone/status#/login, natomiast korzystając ze strony https://www.link4.pl/strefa-klienta-link4/wyslij-dokumenty-szkodowe można przesłać do Link4 wymagane dokumenty, zdjęcia itp.

Oszacowanie rozmiaru szkody w Link4

Wartość szkód polegających na uszkodzeniu pojazdu / mienia, ubezpieczyciel szacuje na dwa sposoby:

 • W przypadku niewielkich szkód (prostych) wycena może opierać się na porozumieniu Link4 z poszkodowanym. Nie ma wówczas konieczności przeprowadzenia oględzin;
 • W przypadku tzw. szkód złożonych konieczna może być wizyta Mobilnego Rzeczoznawcy, który sporządzi odpowiednią dokumentację (wykona m.in. zdjęcia i pomiar uszkodzeń czy pomiar lakieru) i wyceni wartość odszkodowania.

Jeśli Link4 zdecyduje, że do wyceny szkody potrzebna będzie wizyta rzeczoznawcy, przedstawiciel ubezpieczyciela uzgodni z poszkodowanym lub osobą przez niego upoważnioną termin oraz miejsce oględzin.

W przypadku szkody na osobie Link4 ustala wartość odszkodowania na podstawie opinii medycznej niezależnego lekarza. Może on dokonać np. analizy dokumentacji medycznej, którą otrzyma od poszkodowanego. Czasami jednak (w przypadkach medycznie uzasadnionych) konieczne jest  zorganizowanie komisji lekarskiej i na podstawie jej ustaleń oszacowanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu lub innych następstw wypadku.

Wypłata odszkodowania

Decyzja o wypłacie odszkodowania następuje po zebraniu dokumentacji niezbędnej do określenia odpowiedzialności Link4 oraz wartości zgłoszonych roszczeń. Towarzystwo przekazuje wówczas poszkodowanemu pisemną informację końcową.

Warto pamiętać, że duży wpływ na czas likwidacji szkody ma aktywność osoby poszkodowanej. Jest ona zobowiązana do przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz udzielenia wyczerpujących informacji odnośnie zgłoszonego roszczenia na każdym etapie likwidacji szkody.

Jakie są obowiązki zgłaszającego szkodę?

Obowiązki zgłaszającego szkodę mogą różnić się w zależności od charakteru zdarzenia oraz polisy, z jakiej będzie wypłacone odszkodowanie.

Przykładowo, jeśli dojdzie do kolizji lub kradzieży pojazdu i chcesz wystąpić z roszczeniem o wypłatę odszkodowania z autocasco, powinieneś przede wszystkim:

 • powiadomić policję (opcjonalnie – gdy np. dokonano kradzieży auta, jego części czy  wyposażenia, jeśli podejrzewasz, że uczestnik zdarzenia w chwili jego wystąpienia był nietrzeźwy lub pod wpływem narkotyków, popełniono przestępstwo lub umyślne wykroczenie lub w zdarzeniu ucierpieli ludzie),
 • dokonać zgłoszenia szkody w LINK4,
 • ratować przedmiot ubezpieczenia i postarać się zmniejszyć rozmiar szkody,
 • nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym pojeździe bez zgody Link4,
 • przekazać do ubezpieczyciela wszystkie dowody dotyczące zaistnienia szkody.

W przypadku wystąpienia szkody z polisy NNW, Link4 informuje, że należy udzielić pomocy poszkodowanym (jeśli to możliwe), powiadomić pogotowie lub policję oraz powiadomić o szkodzie LINK4 i udokumentować wniosek o wypłatę świadczenia.

Z kolei postępowanie w razie zdarzenia assistance polega głównie na powiadomieniu o nim Link4 (należy zadzwonić pod całodobowy numer telefonu i podać informacje potrzebne do udzielenia pomocy), zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, postępowaniu zgodnie z telefonicznymi dyspozycjami Link4 do czasu przybycia na miejsce jego przedstawiciela oraz przekazaniu dokumentów, które potwierdzą zgodność danych kierowcy i pojazdu z informacjami podanymi przez telefon.

Jak długo trwa likwidacja szkody?

Link4 likwiduje standardowo szkodę komunikacyjną w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ten termin jest w stanie dotrzymać, jeśli uda mu się zgromadzić wszystkie dokumenty (zarówno od sprawcy jaki i poszkodowanego) dotyczące zdarzenia i ustalić jego okoliczności.

Jeśli wyjaśnienie sprawy w ciągu 30 dni nie będzie możliwe, likwidacja szkody może przeciągnąć się o 14 dni licząc od dnia, w którym możliwe będzie wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, nie później jednak niż do 90 dni od zgłoszenia szkody. Ten termin może się zmienić tylko wtedy, gdy określenie odpowiedzialności Link4 lub wysokości odszkodowania jest zależne od wyroku w toczącym się postępowaniu karnym lub cywilnym.

Podobne terminy likwidacji szkody wyznacza Link4 w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas odszkodowanie lub podejmuje decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania najpóźniej do 30 dni od zgłoszenia szkody.

Jeśli do 30 dni od zgłoszenia szkody nie uda się mu ustalić okoliczności, które są konieczne do określenia odpowiedzialności za szkodę lub wysokości odszkodowania, Link4 powiadamia o tym na piśmie (oraz o przyczynach) osobę, która zgłosiła roszczenie. W takim przypadku odszkodowanie jest wypłacane najpóźniej do 14 dni od dnia, w którym ustalenie tych okoliczności było możliwe (przy zachowaniu należytej staranności).

Co istotne, wypłata bezspornej części odszkodowania następuje do 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Czy można zlikwidować szkodę w LINK4 w ramach systemu BLS?

LINK4 oferuje usługę Bezpośredniej Likwidacji Szkód tylko w niektórych sytuacjach, a mianowicie, gdy:

 • do zderzenia doszło w Polsce,
 • w kolizji brały udział dwa zarejestrowane w Polsce pojazdy z ważnym ubezpieczeniem OC (na dzień zdarzenia),
 • podczas zdarzenia nie było osób rannych,
 • ustalono sprawcę szkody (spisano oświadczenie sprawcy lub wskazała go interweniująca policja).

Istotne może byś także to, w jakim towarzystwie sprawca szkody wykupił polisę OC. Link4 informuje na swojej stronie internetowej, że w ramach porozumienia BLS współpracuje z PZU, Wartą, Ergo Hestią, Uniqa oraz Wiener.

Kiedy Link4 wypłaca odszkodowanie?

Decyzję od Link4 o wypłacie odszkodowaniu otrzymasz listem poleconym lub e-mailem.

Wypłata z polisy OC powinna nastąpić w ustawowym terminie (w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie), o ile wyjaśnienie sprawy w tym czasie było możliwe. W przeciwnym wypadku Link4 może wstrzymać się z przyznaniem odszkodowania do 14 dni licząc od dnia, w którym udało się wyjaśnić okoliczności zdarzenia, ale nie dłużej niż w ciągu 90 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

Termin wypłaty świadczenia z polisy komunikacyjnej może być jeszcze dłuższy, jeśli określenie odpowiedzialności Link4 lub wysokości odszkodowania będzie uzależnione od wyroku w toczącym się postępowaniu sądowym.