Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,10
Zostaw opinię

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Link4 zapewnia finansowe wsparcie dla kierowcy, pasażerów ubezpieczonego pojazdu lub ich bliskich w przypadku doznania przez nich trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Towarzystwo wspiera również poszkodowanych podczas hospitalizacji.

Porównaj ceny ubezpieczenia samochodowego »

Ochrona NNW w Link4 dotyczy zdarzeń, do których doszło nie tylko podczas jazdy, ale także w chwili postoju w podróży, wsiadania, wysiadania, załadunku, rozładunku, pożaru, eksplozji pojazdu i jego wybuchu. Ubezpieczyciel zapewnia finansowe wsparcie wszystkim ubezpieczonym (kierowcy oraz pasażerom). 

Największe zalety ubezpieczenia NNW w Link4 to:
 • Osoba zawierająca umowę NNW w Link4 sama decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia
 • Wypłata świadczenia bez konieczności oczekiwania na koniec leczenia
 • Ochrona (NNW) na terenie całego Świata
 • Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony na polisę Wracaj do Zdrowia, zapewniającą m.in. dostęp do lekarzy i specjalistów

Jakie świadczenie otrzymasz w ramach ubezpieczenia NNW w Link4?

Towarzystwo Link4 wypłaca poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym jednorazowe odszkodowanie podstawowe oraz świadczenie dodatkowe. 

Świadczenie podstawowe przysługuje, jeśli Ubezpieczony:

 • doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: Link4 wypłaca 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak niż 100% sumy ubezpieczenia;
 • zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku: osoba bliska (uprawniona) otrzymuje 100% sumy ubezpieczenia.

Świadczenie dodatkowe z polisy NNW można otrzymać, jeśli:

 • Ubezpieczony zostanie poddany hospitalizacji: Link4 wypłaci 100 zł za każdy dzień jego pobytu w szpitalu (maksymalnie 2000 zł za cały pobyt)
 • Ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: Link4 zwraca koszty zakupu: leków i środków opatrunkowych (do 5000 zł), przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (do 10% sumy ubezpieczenia)

Towarzystwo może pokryć również koszty badań i opinii lekarskich, jeśli uzna, że są one konieczne, aby ustalić wysokość świadczenia.

Jakie są zasady ustalania wysokości świadczeń z NNW Link4?

Towarzystwo Link4 wskazuje w OWU NNW odrębne zasady ustalania świadczenia i wypłaty odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci. Należy również pamiętać, że ubezpieczyciel w pierwszej kolejności sprawdza czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a uszczerbkiem na zdrowiu, hospitalizacją, czy też śmiercią Ubezpieczonego. Istnienie tego związku ustala się na podstawie otrzymanych dokumentów, wyników badań lekarskich oraz innych dowodów.

Najważniejsze zasady ustalania wypłaty z NNW Link4 z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci

Uszczerbek na zdrowiuŚmierć Ubezpieczonego
 • Stopień uszczerbku na zdrowiu wyraża się procentowo i ustala na podstawie tabeli zamieszczonej w OWU Link4 oraz dokumentów z leczenia

 • Świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej, w następującej kolejności: 1. małżonkowi, 2. dzieciom, 3. rodzicom, 4. innym spadkobiercom zmarłego.

Każda kolejna wymieniona osoba staje się osobą uprawnioną, jeśli nie ma osób wymienionych w poprzednich punktach

 • Podczas ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu Link4 nie bierze pod uwagę rodzaju wykonywanej przez Ubezpieczonego pracy

 • Jeśli w jednej linii jest kilka osób uprawnionych (np. dzieci) każdej z nich przysługuje świadczenie w równych częściach

 • Jeżeli Ubezpieczony umrze, a jego śmierć nie ma związku z nieszczęśliwym wypadkiem:

- jeśli Link4 ustaliło stopień uszczerbku na zdrowiu przed jego śmiercią, niewypłacone świadczenie przysługuje osobie uprawnionej (np. spadkobiercy, uposażonemu),

- jeśli towarzystwo nie ustaliło stopnia uszczerbku na zdrowiu przed jego śmiercią, niewypłacone świadczenie przysługuje osobie uprawnionej po ustaleniu przez wyznaczonych przez Link4 lekarzy przypuszczalnego stopnia uszczerbku na zdrowiu

 • Jeżeli Ubezpieczony przed śmiercią otrzymał świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczenie z tytułu śmierci zostanie pomniejszone o tę kwotę.

Na podstawie OWU Link4 aktualnych w dniu 03.02.2022 r.

Sprawdź, jak oferta NNW Link4 wypada w porównaniu z ofertami innych ubezpieczycieli

Jaką ochronę gwarantuje dodatkowe ubezpieczenie NNW Wracaj do zdrowia?

Ubezpieczenie Wracaj do Zdrowia to dodatkowe rozszerzenie, które można dokupić do polisy NNW Link4. Dzięki niemu poszkodowany w wypadku może ograniczyć koszty związane z leczeniem lub rehabilitacją po wypadku.

W ramach ochrony Ubezpieczony korzysta z wielu świadczeń zdrowotnych. Przed zawarciem umowy warto zapoznać się z ich szczegółową listą oraz limitami dotyczącymi liczby badań oraz wizyt u lekarzy i specjalistów.

Świadczenie zdrowotneLimit na jednego Ubezpieczonego
Infolinia medyczna (np. umawianie świadczeń zdrowotnych, udzielanie informacji o godzinach przyjęć)bez limitu
Konsultacje lekarskie (wymienionych w umowie lekarzy), np. wywiad, porada, monitorowanie leczenia2 konsultacje
Terapia psychologiczna (jeżeli Ubezpieczony został na nią skierowany)5 konsultacji
Badania i zabiegi ambulatoryjne (hematologiczne, biochemiczne, badania moczu - wskazane w warunkach umowy)2 badania
Diagnostyka radiologiczna (RTG)2 badania
Diagnostyka ultrasonograficzna (USG)1 badanie
Diagnostyka obrazowa CT i MRI1 badanie
Rehabilitacja ambulatoryjna15 zabiegów
Na podstawie OWU Link4 aktualnego na dzień 04.02.2022 r.

Powyższa tabela zawiera poglądowy spis świadczeń z polisy Wracaj do Zdrowia. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie Link4 oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W razie wątpliwości warto także skontaktować się z Link4.

Co jeszcze warto wiedzieć o ubezpieczeniu Wracaj do Zdrowia Link4?

 • Świadczenia zdrowotne przysługują pod warunkiem, że towarzystwo przyzna Ubezpieczonemu świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w ramach podstawowego NNW
 • Okres korzystania ze świadczeń zdrowotnych obejmuje rok. Ubezpieczyciel liczy go od następnego dnia po tym, gdy wyda decyzję o wypłaceniu świadczenia z tytułu doznania uszczerbku na zdrowiu.