Nasi Klienci oceniają Proama na
2,75
Zostaw opinię

Przedmiotem ubezpieczenia NNW Komunikacyjnego w Proama jest zdrowie i życie kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu w sytuacjach, które związane są z jego użytkowaniem.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC z NNW »

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne w Proamie

Do niewątpliwych atutów oferty NNW Proama należy wysoka suma ubezpieczenia (do 20 000 zł). Jest ona ustalana w tej samej wysokości, odrębnie - na każdego ubezpieczonego. Pamiętać jednak należy, że ochroną objęto tylko tyle osób, ile zostało określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Dodatkowo, nie zapominajmy, że suma ubezpieczenia NNW Proama ulega pomniejszeniu o wszystkie kwoty świadczeń, wypłaconych na rzecz Ubezpieczonego.

Proama oferuje dwa rodzaje NNW komunikacyjnego:

 • w pojeździe - odszkodowanie przysługuje za uszczerbek na zdrowiu powstały podczas kierowania pojazdem lub jazdy w nim w charakterze pasażera, 
 • poza pojazdem - oszkodowanie otrzymasz, gdy weźmiesz udział w wypadku drogowym, będąc poza pojazdem (np. zostaniesz potrącony przez inny pojazd). 
Ciekawostka: wśród wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela znajduje się zapis, że przy ubezpieczeniu NNW Poza pojazdem Proama nie odpowiada za szkody, gdzie ubezpieczony kierował pojazdem lub znajdował się w nim jako pasażer. Oznacza to, że nie skorzystasz z NNW Poza Pojazdem, jeżeli wyskoczysz z auta podczas jazdy. 

Zakres ochrony

Jedną z najważniejszych kwestii, które warto sprawdzić podczas zakupu polisy NNW jest zakres ubezpieczenia. Proama obejmuje ochroną trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdu, w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.

 • W przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo Proama wypłaca świadczenie odpowiadające sumie ubezpieczenia,
 • W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 1% sumy ubezpieczenia za każde 1% uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż suma ubezpieczenia.

Zawarcie umowy NNW w Proama jest możliwe równocześnie z umową OC lub w trakcie jej trwania.

Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w Proama

Składkę NNW ustala się między innymi na podstawie:

 • czasu obowiązywania umowy,
 • zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • sumy ubezpieczenia i sposobów opłacenia składki,
 • rodzaju i ilości posiadanych przez klienta ubezpieczeń w Proama,
 • innych okoliczności wpływających na możliwość powstania zdarzenia objętego ochroną.

Ile dostanę za 1% uszczerbku na zdrowiu w NNW w Proamie? 

Sprawdziliśmy, ile wyniesie odszkodowanie w NNW w Proamie dla najczęstszych urazów związanych z wypadkiem samochodowym. 

Uraz% uszczerbku na zdrowiu
Urazy głowy
Rany powłok czaszki od 1 do 5 cm długości1%
Rany powłok czaszki o długości ponad 5 cm3%
Oskalpowanie powyżej 75% powierzchni25%
Złamania kości czaszki - sklepienia2% za każdą kość
Złamania kości czaszki - podstawy 5%
Wstrząśnienie mózgu wymagające hospitalizacji do 5 dni2%
Wstrząśnienie mózgu wymagające hospitalizacji 5-10 dni5%
Wstrząśnienie mózgu wymagające hospitalizacji powyżej 10 dni10%
Złamanie mostka – wygojone bez deformacji2%
Złamanie żeber
1 żebro0.5%
2-4 żebra2,5%
5-10 żeber7%
Ponad 10 żeber10%
Uszkodzenia kręgosłupa w odc. szyjnym2-15%

Źródło: Najczęstsze urazy związane z wypadkiem komunikacyjnym (dane ze strony sprawdzonyfizjoterapeuta.pl), OWU Ubezpieczenia Komunikacyjne Proama

100% Sumy Ubezpieczenia poszkodowany otrzyma za:

 • Zgon,
 • Porażenia i niedowłady porażenie połowicze lub paraplegia 0 – 1st. w skali Lovette’a,
 • Urazy rdzenia kręgowego – Porażenie połowicze lub paraplegia 0 – 1st. w skali Lovette’a
 • Padaczkę pourazową – liczne napady, zaburzenia psychiczne, wymagana opieka osób trzecich,
 • Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej –
  z całkowitą utratą widzenia obu oczu,
 • Utratę obu nerek.

Wyłączenia odpowiedzialności w NNW komunikacyjnym w Proamie

NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc towarzystwo ubezpieczeniowe może określić sytuacje, w których odmówi wypłaty odszkodowania. Głównie będą to sytuacje, w których ubezpieczony naraził sam siebie lub inne osoby na uszczerbek na zdrowiu. Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa Proama w NNW to m. in.:

 • szkody spowodowane pod wpływem alkoholu albo innych substancji odurzających,
 • szkody powstałe w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa, 
 • podczas kierowania pojazdem bez ważnego badania technicznego, jeśli stan techniczny pojazdu wpłynął na powstanie szkody,
 • gdy pojazd nie jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych,  
 • podczas prowadzenia pojazdu przez osobę, która nie posiada uprawnień do kierowania nim, 
 • uszczerbek w związku z popełnieniem samobójstwa lub samookaleczenia,
 • uszczerbek powstały w związku z działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, aktem terroryzmu, sabotażu, blokady dróg, strajku, 
 • szkody będące konsekwencją oddziaływania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 
 • szkody spowodowane umyślnie przez kierującego lub osoby mieszkające z nim, 
 • szkody będące następstwem stanów chorobowych, w tym chorób psychicznych.