Dużym atutem zakupu polisy w towarzystwie Generali jest szeroka gama dostępnych produktów, z której łatwo jest wybrać ubezpieczenie dopasowane do własnych potrzeb. Ubezpieczenie domu i mieszkania w Generali można zakupić zarówno za pośrednictwem agenta stacjonarnego, jak również przez internet.

Porównaj  najlepsze polisy »

Przykład polis dla domu i mieszkania w Generali

Towarzystwo Generali w ubezpieczeniu dla domów i mieszkań przygotowało bardzo interesującą ofertę. Pakiety są tak przygotowane, aby każdy klient mógł wybrać coś dla siebie, od najbardziej podstawowej ochrony murów i wyposażenia nieruchomości, aż do pełnego zabezpieczenia wszystkich elementów domu i ogrodu.

Wartość domu z elementami stałymi

Wartość ruchomości

Cena wariant standardowy

Cena wariant optymalny

Cena wariant maksymalny

420 000 zł40 000 zł396 zł442 zł502 zł
300 000 zł20 000 zł322 zł356 zł466 zł/rok

Informacje dodatkowe:

Assistance zawsze w standardzie
Elastyczny dobór sum ubezpieczenia przy czym wybierając sugerowaną przez Generali lub wyższą, odpowiedzialność Generali wynosi 110% Sumy ubezpieczenia
Odpowiadamy za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa
Ogrodzenie objęte ochroną automatycznie wraz z ubezpieczonym domem

Za dodatkową składką Generali ubezpiecza:

Budynki gospodarczej garaże wolnostojące
Budowle - również od kradzieży zwykłej
Zewnętrzne stale elementy budynku i ogrodzenia od kradzieży zwykłej
Rzeczy osobiste od rabunku poza miejscem ubezpieczenia
Domek letniskowy
OC w Życiu prywatnym

Generali oferuje w ramach ubezpieczenia mienia:

Ubezpieczenie domu i mieszkania wraz z elementami stałymi i ruchomościami domowymi, budynków gospodarczych, garaży oraz budowli. W ramach ubezpieczenia można dodatkowo objąć ochroną przedmioty do działalności oraz przedmioty wartościowe. Ubezpieczający może dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb. Ma do wyboru trzy warianty:

 • Maksymalny - ochrona od wszelkich ryzyk tzw „All Risk”. W tej opcji zakres ubezpieczenia obejmuje wszystko, co nie zostało wyłączone z zakresu odpowiedzialności; dodatkowo szkody powstałe wskutek przepięcia czy stłuczenia elementów stałych są pokrywane do sumy ubezpieczenia, nie ma podlimitów;
   
 • Optymalny - zakres, który chroni od typowych i najczęstszych zdarzeń takich jak kradzież z włamaniem, zalanie, pożar, szkód wyrządzonych przez wiatr, deszcz i inne naturalne zdarzenia - ubezpieczający ma możliwość elastycznej konfiguracji pakietu ryzyk;
   
 • Standardowy - obejmuje podstawowy zakres ryzyk, wymaganych przez banki do zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Każdy z powyższych wariantów jest również dostępny dla domu w budowie. Ubezpieczenie w takiej opcji zapewnia płynne przejście ubezpieczenia z budowy, do użytkowania bez wymogu zmiany zapisów w polisie

Do wskazanych wariantów Klient może dodać m.in.:

 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia - ochrona w razie rabunku przedmiotów takich jak telefony komórkowe, laptopy, biżuteria;
   
 • OC w życiu prywatnym - rekompensata dla osób trzecich za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego
Nasi Klienci oceniają Generali na
2,38