Każde ubezpieczenie jest obwarowane szeregiem wyłączeń. Ich niedopełnienie skutkuje odmową pokrycia kosztów czy wypłaty odszkodowania. Wyjaśniamy, jakich sytuacji musisz unikać, by otrzymać pomoc w ramach polisy turystycznej.

Każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) informuje, kiedy osoba poszkodowana, mimo posiadania polisy, nie może liczyć na jego wsparcie. Większość tych sytuacji i wyłączeń powtarza się we wszystkich towarzystwach. Na podstawie OWU zebraliśmy sytuacje, których musisz unikać, by ubezpieczyciel nie odmówił Ci wypłaty odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania? Najpopularniejsze powody odmowy  

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe konsekwentnie odmawiają pokrycia kosztów leczenia i wypłaty odszkodowania wtedy, gdy:

 • nie poinformujesz centrum alarmowego ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym,
 • nie zachowasz kartotek, faktur i rachunków je dokumentujących,
 • gdy złamiesz prawo,
 • będziesz działać umyślnie i nie zadbamy o swoje bezpieczeństwo w należyty sposób oraz
 • jeśli nie będziesz posiadać rozszerzenia ochrony w przypadku niestandardowych sytuacji.

Poniżej omówimy każde to wyłączenie.

kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania

 • Niepoinformowanie centrum alarmowego bądź centrum informacyjnego ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym w określonym przez OWU terminie  – każda osoba ubezpieczona (albo osoba towarzysząca w podróży bądź upoważniona, np. współmałżonek, partner, rodzic itp.) ma obowiązek skontaktować się z centrum alarmowym/informacyjnym towarzystwa w ciągu np. 24 godzin czy kilku dni po wypadku, trafieniu do szpitala czy wizycie u lekarza.

Przykład

Pani Anna wykupiła ubezpieczenie turystyczne na czas podróży do Tajlandii. W czasie wakacji zaczęła się gorzej czuć, więc umówiła się na wizytę w pobliskim gabinecie. Lekarz wypisał receptę i zainkasował należność w wysokości 50 dolarów. Kobieta o całej sytuacji poinformowała towarzystwo, w którym posiadała polisę, ale dopiero po powrocie z wakacji. Ubezpieczyciel odmówił zwrócenia kosztów za wizytę oraz zakup leków, ponieważ Anna zgodnie z OWU zdarzenie miała zgłosić w terminie do dwóch dni od wizyty u lekarza.

 • Niezachowanie faktur, dokumentów i rachunków potwierdzających poniesione koszty – wszystkie te informacje są konieczne do otrzymania zwrotu wydanej gotówki. Ubezpieczyciele mają prawo wymagać okazania faktur, recept i rachunków wystawionych np. w gabinecie lekarskim czy szpitalu. W razie kradzieży musisz udokumentować wydatki poniesione na zakup potrzebnych rzeczy osobistych. Podobnie jest w przypadku zgubienia bagażu przez linie lotnicze oraz wszystkich innych zdarzeń objętych ochroną.

Przykład

Joanna i Jan podróżowali do USA. Podczas oczekiwania na powrót do kraju okazało się, że ich samolot opóźni się o 8 godzin ze względu na trudne warunki atmosferyczne. Małżeństwo w tym czasie wybrało się na obiad, jednak nie zabrało ze sobą rachunku z restauracji. W związku z tym towarzystwo odmówiło pokrycia kosztów w ramach ubezpieczenia od opóźnienia lotu..

 • Złamanie prawa i przepisów obowiązujących na terenie danego kraju – wszyscy ubezpieczyciele w tej kwestii są zgodni: nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, do których doszło na skutek nieprzestrzegania prawa. Każdy, nie tylko ubezpieczony, ma obowiązek stosować się do obowiązujących przepisów. Jeśli tego nie zrobi grożą mu konsekwencje prawne, jak i właśnie odmowa wypłacenia odszkodowania.

Przykład

Pan Bogdan miał wypadek samochodowy w trakcie podróży do Chorwacji. Dochodzenie policyjne wykazało jednak, że mężczyzna w momencie wypadku znacznie przekroczył dozwoloną prędkość i nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło pokrycia kosztów leczenia pana Bogdana oraz nie wypłaciło odszkodowania w ramach NNW oraz auto assistance, mimo że mężczyzna posiadał ważną polisę turystyczną.

 • Umyślne działanie i rażące niedbalstwo – jeśli do zdarzenia ubezpieczeniowego dojedzie na skutek celowego działania posiadacza polisy, np. spowodowany zostanie wypadek w celu wyłudzenia odszkodowania, nie ma co liczyć na jego wypłatę. Podobnie będzie, jeśli ubezpieczony i nie zadba o swoje bezpieczeństwo i będzie ryzykował własnym życiem lub zdrowiem.

Przykład

Marcelina wraz z przyjaciółmi wybrała się do Norwegii. Podczas zwiedzania fiordów, na wyjątkowo niebezpiecznej skale wychyliła się, by zrobić zdjęcie. Spadła z klifu i doznała skomplikowanego złamania nogi. Ubezpieczyciel, w którym kobieta wykupiła polisę uznał, że nie zadbała ona właściwie o swoje bezpieczeństwo, odmówił więc pokrycia kosztów leczenia i nie wypłacił odszkodowania.

 • Brak odpowiedniego do sytuacji rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej – wiele popularnych aktywności podejmowanych przez podróżnych za granicą nie jest objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela, np. uprawianie sportów wysokiego ryzyka i ekstremalnych czy praca fizyczna. Na pomoc w ramach standardowej polisy nie mogą liczyć także osoby chore przewlekle lub ci, którzy w czasie wypadku byli pod wpływem alkoholu. Po wykupieniu odpowiedniego rozszerzenia i opłacaniu dodatkowej składki takie osoby otrzymają pomoc, ale muszą zaznaczyć chęć rozszerzonej ochrony w momencie zakupu ubezpieczenia. Z danych Signal Iduna wynika, że brak właściwego rozszerzenia to jeden z najczęstszych powodów odmowy wypłaty odszkodowania.

Przykład

Paweł w trakcie wakacji w Egipcie postanowił spróbować nurkowania. Niestety, w trakcie szkolenia doszło do wypadku i mężczyzna na skutek uderzenia o skałę trafił do szpitala z obrażeniami wewnętrznymi. Towarzystwo, w którym posiadał polisę odmówiło jednak pokrycia kosztów i wypłaty odszkodowania – Paweł nie wykupił rozszerzenia ubezpieczenia o sporty wysokiego ryzyka, a do takich zaliczane jest nurkowanie.

Kiedy jeszcze ubezpieczenie nie zadziała? Pozostałe powody odmawiania wypłaty odszkodowania

Towarzystwo ubezpieczeniowe w OWU informują o wielu innych sytuacjach, które również mogą stać się przyczyną odmowy pokrycia kosztów nieszczęśliwego wypadku, leczenia czy wypłaty odszkodowania. Nie są to wyłączenia generalne i każde towarzystwo co do nich ma swoje osobne regulacje. Niemniej jednak warto o nich również pamiętać.

Pokrótce, zaliczyć do nich można:

 • tzw. wyłączenia medyczne – ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów leczenia związanych z wykonaniem operacji plastycznych, usuwaniem ciąży, próbami samobójczymi, chorobami psychicznymi, medycyną niekonwencjonalną itp.,

 • zdarzenia, do których doszło na skutek działań wojennych, zamieszek, protestów, zamachów stanu, ataków terrorystycznych itp., chyba że zastosowanie ma tzw. klauzula nieoczekiwanej wojny lub terroru (ubezpieczony otrzyma pomoc, jeśli do takich sytuacji doszło w krajach niezagrożonych zamieszkami, wojną czy terroryzmem itp.),

 • zdarzenia, do których doszło na skutek klęsk żywiołowych,

 • franczyzę, tzw. udział własny – część szkód jest pokrywana przez osobę ubezpieczoną, a ubezpieczyciel w OWU może określić, że pokrywa zdarzenia, których koszt był większy niż ustalona przez niego suma, np. wypłaci odszkodowanie za zniszczony bagaż, jeśli szkody będą większe niż 500 zł,

 • zbyt małą sumę gwarantowaną – jeśli leczenie kosztowało więcej niż wybrana przez ubezpieczonego kwota, pozostałe koszty musi opłacić on z własnej kieszeni.

Jak działają rozszerzenia w ubezpieczeniu turystycznym?  

Rozszerzenia w ubezpieczeniu turystycznym to element, który pozwala uchronić się od niektórych wyłączeń generalnych. W większości przypadków – zdecydowanie warto rozważyć konkretne rozszerzenia ochrony. Jakie? To zależy od Twoich potrzeb i miejsca, do którego się wybierasz.

Rozszerzyć ochronę powinieneś, jeśli:

 • uprawiasz sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne – wówczas musisz dokupić klauzulę sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych

 • pozostajesz pod stałą opieką lekarza i przyjmujący leki na stałe (klauzula chorób przewlekłych)

 • osoby, które poza granicami Polski planują pracować (rozszerzenie o wykonywanie pracy za granicą), 

 • chcesz mieć pewność, że ubezpieczenie zapewni Ci pokrycie kosztów leczenia także w przypadku zdarzeń pod wpływem alkoholu (klauzula alkoholowa).  

Uwaga!

Dzięki właściwym rozszerzeniom ochrona będzie aktywna bez względu na wyłączenia generalne opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Np. dzięki klauzuli alkoholowej nie będziesz musiał samodzielnie pokrywać kosztów złamania ręki po wypiciu piwa, a jeśli na wakacjach uprawiasz nurkowanie (sport wysokiego ryzyka) – nie będziesz musiał ponosić kosztów ewentualnej akcji ratunkowej. Musisz jednak pamiętać, że rozszerzenie ochrony będzie wiązało się z dodatkową składką.
 

Czym jest karencja w ubezpieczeniu turystycznym?    

Karencja to bardzo ważne pojęcie dla wszystkich osób, którym zdarza się kupować ubezpieczenie turystyczne na „ostatnią chwilę”, już w trakcie pobytu za granicą. To okres następujący po podpisaniu umowy (po zakupie polisy poza Polską), w którym ochrona ubezpieczeniowa nie jest jeszcze aktywna. 

Przykład

Marcin od dwóch dni przebywał w Portugalii. Wieczorem drugiego dnia wycieczki przypomniał sobie, że nie wykupił polisy turystycznej. Szybko kupił więc ubezpieczenie online. Następnego dnia, w trakcie spaceru po parku, nieszczęśliwie upadł i doznał skręcenia kostki. Skontaktował się więc z ubezpieczycielem, aby ten pokrył koszt prywatnej wizyty lekarskiej i dalszego leczenia. Niestety okazało się, że w ofercie wybranej przez Marcina obowiązywała 3-dniowa karencja. Ochrona nie była więc jeszcze aktywna. Marcin musiał z własnej kieszeni ponieść koszty związane ze skręceniem kostki.

Dlaczego ubezpieczyciele stosują takie rozwiązanie jak karencja? Powód jest bardzo prosty. Karencja zapobiega sytuacjom, w którym nieuczciwy turysta mógłby doznać szkody i dopiero wtedy kupić ubezpieczenie (lub zgłosić szkodę tuż po zakupie polisy). Jak zawsze - musisz jednak dokładnie przeczytać OWU, ponieważ niektórzy ubezpieczyciele stosują krótką karencję, kilkugodzinną.

Z zakupem polisy turystycznej nigdy nie warto jednak zwlekać. Dla bezpieczeństwa kup ją na około tygodnia przed wyjazdem. Powinien to być stały element rozsądnego i świadomego przygotowania do podróży.  

Czym jest franszyza w ubezpieczeniu turystycznym?  

Każdy, kto chce mieć pewność, że ubezpieczenie turystyczne pokryje całość kosztów i nie dojdzie do wyłączeń, powinien znać również pojęcie franszyzy. Jest to, mówiąc najprościej, ograniczenie wysokości kwoty związanej z wypłaconym odszkodowaniem. Bywa nazywana również udziałem własnym. 

Franszyzę zwykle stosuje się, aby obniżyć wysokość składki. Innymi słowy: im wyższy Twój udział własny w szkodzie, tym tańsze będzie ubezpieczenie. Wyróżniamy franszyzę redukcyjną i integralną. 

 • Franszyza redukcyjna to odpowiednia suma, jaką towarzystwo ubezpieczeniowe pobiera z każdego odszkodowania. Jeśli wartość szkody, jakiej doznałeś, będzie niższa niż wysokość franszyzy, nie otrzymasz pieniędzy. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe informuje o wysokości franszyzy, m.in. w umowie ubezpieczenia i w OWU.  

Przykład

- Wysokość szkody to 1000 zł, a franszyza redukcyjna wynosi 300 zł. Towarzystwo wypłaci ubezpieczonemu 700 zł.
- Wysokość szkody to 500 zł, a franszyza redukcyjna wynosi 1000 zł. Towarzystwo nie wypłaci ubezpieczonemu pieniędzy.

 • Franszyza integralna. Jest to kwota, do której ubezpieczyciel w ogóle nie opowie za szkodę. Szkody poniżej tej kwoty nie podlegają ubezpieczeniu. Jeśli jednak kwota szkody będzie wyższa niż ustalona wysokość franszyzy, to towarzystwo ubezpieczeniowe będzie musiało wypłacić całe odszkodowanie. Franszyza integralna bywa określana kwotowo lub procentowo. Informacje o niej znajdują się w OWU i w zwartej umowie.  

Przykład

- Wysokość szkody to 900 zł, a franszyza integralna wynosi 1 000 zł. Towarzystwo nie wypłaci ubezpieczonemu odszkodowania.

- Wysokość szkody to 800 zł, a franszyza integralna 700 zł. Towarzystwo wypłaci 800 zł odszkodowania.

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne, by liczyć na odszkodowanie?

Z roku na rok coraz więcej Polaków kupuje ubezpieczenie turystyczne na czas podróży. Jednakże niewiele osób przywiązuje wagę do właściwego wyboru polisy. Nie zadajemy sobie też trudu, by zapoznać się z OWU. W czasie podróży może być na to jednak już za późno.

Wypowiedź eksperta

Wybierając ubezpieczenie turystyczne, zwróć uwagę na wyłączenia czyli sytuacje, w których Twoja polisa nie będzie obowiązywać. Przed wyborem zapoznaj się także z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, nazywanymi skrótowo OWU. Polisa polisie nierówna, dlatego dokonując zakupu trzeba zwróć uwagę, aby jej zakres odpowiadał Twoim planom urlopowym. Jeśli na przykład planujesz aktywnie spędzać czas podczas zagranicznego wyjazdu, zadbaj o dodatkowe rozszerzenia obejmujące sporty wysokiego ryzyka czy sporty ekstremalna. Turystom, którzy planują spędzać czas z drinkiem nad basen, może przydać się też klauzula alkoholowa.
Patrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznychPatrycja Pałka, Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych

Sytuacji, które opisaliśmy wyżej można uniknąć. Wystarczy tylko zapoznać się z OWU i odpowiednio wybrać polisę na czas wyjazdu - a w tym pomoże Ci nasz kalkulator ubezpieczeń turystycznych.

Wakacje zagraniczne
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
mtu24.pl
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
44,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
58,52 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
81,00 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
124,46 zł
2 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
Wakacje zagraniczne
mtu24.pl
44,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
50 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: OC: 50 000 złsporty objęte polisą: 67zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Nationale-Nederlanden
58,52 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
80 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: sporty objęte polisą: 60zdarzenia pod wpływem alkoholuzachorowanie COVID-19
Europa Ubezpieczenia
81,00 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
40 000 eur
Ratownictwo
5 000 eur
Bagaż
500 eur
Dodatkowo: NNW: 5 000 eurOC: 50 000 eurOC sportowe: 50 000 eurosporty objęte polisą: 10zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19
AXA Partners
124,46 zł 2 os. / 7 dni
Koszty leczenia
600 000 zł
Ratownictwo
600 000 zł
Bagaż
3 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 250 000 złOC sportowe: 250 000 złsporty objęte polisą: 114zdarzenia pod wpływem alkoholusprzęt sportowyzachorowanie COVID-19

Sprawdzisz ceny, porównasz zakresy i zobaczysz, jakie rozszerzenia ochrony możesz wybrać. Dzięki niemu można szybko sprawdzić ceny polis, porównać ich zakresy i możliwe rozszerzenia. W naszym kalkulatorze każdy turysta w kilka minut odnajdzie ubezpieczenie skrojone na miarę swoich potrzeb i możliwości finansowych. To naprawdę proste! 

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczyciele w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia informują o sytuacjach, w których osoba posiadająca polisę nie otrzyma odszkodowania, są to tzw. wyłączenia.
 2. Z danych Signal Iduna wynika, że najczęściej wskazywanym powodem odmowy odszkodowania jest brak stosownego rozszerzenia ochrony.
 3. Niektóre wyłączenia ochrony nie pojawiają się we wszystkich towarzystwach.
 4. Przed zakupem ubezpieczenia koniecznie należy zapoznać się ze szczegółami oferty oraz OWU.
 5. Ubezpieczenie na czas wyjazdu zakupisz już od około 4 zł dziennie.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów leczenia?

  Tak, ubezpieczyciel ma takie prawo. Takie przypadki mają miejsce, gdy turysta np. nie skontaktował się z centrum alarmowym ubezpieczyciela, nie udokumentował odpowiednio zdarzenia, czy nie wykupił odpowiedniej klauzuli rozszerzającej zakres polisy. Więcej przypadków, w których ubezpieczyciel nie pokryje kosztów leczenia, opisujemy w powyższym artykule. Warto też pamiętać, że turysta ma prawo do odwołania się od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.  

 2. Czy ubezpieczenie można kupić już w czasie podróży?

  Tak, jest to możliwe. W takim przypadku trzeba jednak liczyć się z tzw. karencją. To okres po zakupieniu polisy, w którym ochrona nie jest jeszcze aktywna. Zdecydowanie bezpieczniej jest więc kupić polisę chociażby na trzy-cztery dni przed wyjazdem.  

 3. Czy zakres ubezpieczenia turystycznego można rozszerzyć?

  Tak. Turyści mogą całkowicie dostosować zakres polisy turystycznej do swoich potrzeb. Nie trzeba zadowalać się standardem! Często wybierane rozszerzenia to m.in. klauzula sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka, czy klauzula alkoholowa. Osoby chorujące przewlekle również muszą rozszerzyć swoje ubezpieczenie o właściwą klauzulę.  

 4. Czy wojna jest wyłączeniem ochrony?

  Zasadniczo tak. Ubezpieczony może jednak wykupić dodatkową klauzulę – tzw. klauzulę nieoczekiwanej wojny lub terroru. Na skutek klauzuli ubezpieczony otrzyma pomoc, jeśli do zdarzenia doszło w kraju niezagrożonym zamieszkami, wojną, czy terroryzmem. Ochrona taka działa zwykle przez kilka dni od nieoczekiwanego zajścia. Większość ubezpieczycieli nie oferuje możliwości dokupienia tej klauzuli, jeśli dany kraj od dawna jest miejscem konfliktu zbrojnego lub miejscem szczególnie zagrożonym.