Warunki oraz wyłączenia ubezpieczeń autocasco mogą się znacznie między sobą różnić. Kupujesz ubezpieczenie AC? Porównaj nie tylko oferowane na rynku ceny, ale także zakresy ochrony proponowany przez poszczególnych ubezpieczycieli. Szczególnie istotna jest sekcja wyłączeń. Co można w niej znaleźć?

Ubezpieczenie AC to produkt, z którego szczególnie chętnie korzystają właściciele nowych pojazdów – dzięki dodatkowej ochronie mogą oni liczyć na odszkodowanie m.in. w razie kradzieży lub usunięcie szkód w swoim aucie, np. po kolizji. Warto jednak pamiętać o tym, że zakres ubezpieczenia AC może znacznie różnić się między firmami ubezpieczeniowymi, które oferują ten produkt. To z kolei powoduje, że przed zakupem polisy AC konieczne jest dokładne przeanalizowanie zapisów znajdujących się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). 

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to nic innego, jak lista sytuacji, w których towarzystwo ma prawo odmówić Ci wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC. Warto wiedzieć, że w sytuacji rażącego niedbalstwa czy prowadzenia auta po spożyciu alkoholu, nie otrzymasz od ubezpieczyciela żadnych pieniędzy.

- W przypadku ubezpieczenia autocasco, lista wyłączeń może być bardzo długa. Tymczasem wiele towarzystw na swoich stronach internetowych informuje jedynie o przykładowych sytuacjach, w których klientowi nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Szczegołów zawsze powinniśmy szukać w OWU autocasco i to koniecznie przed podpisaniem umowy i opłaceniem składki

- mówi Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Im więcej wyłączeń w OWU AC, tym cena ubezpieczenia może być atrakcyjniejsza. Warto na to zwrócić uwagę – zakup taniej polisy może dać złudne wrażenie kompleksowej ochrony. W praktyce może się jednak okazać, że ubezpieczony w wielu sytuacjach spotka się z odmową wypłaty odszkodowania.

Jakie są najczęstsze powody odmowy wypłaty odszkodowania z AC?

OWU AC wielu firm ubezpieczeniowych ma wspólne punkty. Kiedy najczęściej klient nie może liczyć na wypłatę odszkodowania AC?

Szkody z winy umyślnej

Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, w których kierowca próbuje wyłudzić odszkodowanie (np. celowo doprowadza do kolizji). Towarzystwo może oskarżyć o umyślne działanie nie tylko ubezpieczonego, ale także osoby, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym;

Szkody, do których doszło w wyniku rażącego niedbalstwa

Za rażące niedbalstwo może być np. uznane niezaciągnięcie hamulca ręcznego podczas parkowania na wzniesieniu (uszkodzenia powstałe po stoczeniu się auta) czy też pozostawienie otwartego pojazdu (kradzież);

Szkody spowodowane przez pijanego kierowcę

Jest to jedno z klasycznych wyłączeń od odpowiedzialności, stosowanych nie tylko w AC, ale również w pozostałych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Towarzystwo nie wypłaci także odszkodowania, jeśli kierowca znajdował się pod wpływem innych niż alkohol środków odurzających czy psychotropowych;

Szkody wyrządzone przez osobę bez prawa jazdy

Towarzystwo odmówi naprawy uszkodzonego samochodu, jeśli w chwili wystąpienia zdarzenia właściciel lub osoba uprawniona przez niego do kierowania pojazdem nie posiadała do tego uprawnień;

Szkody, do których doszło podczas wydarzeń wojennych i zamieszek

Większość ubezpieczycieli, za zamieszki uznaje zakłócenie porządku publicznego wywołane przez grupę ludzi, mające charakter spontaniczny i niezorganizowany.

Uwaga! Wyłączenie może obowiązywać także po użyciu samochodu do blokady drogi czy w czasie akcji protestacyjnej;

Szkody wynikające z eksploatacji lub czynności w trakcie napraw czy konserwacji auta

Każdy samochód zużywa się podczas użytkowania i niektóre części wymagają po pewnym czasie naprawy lub wymiany. Choć z pewnością jest to szkoda dla właściciela, żadne towarzystwo nie obejmuje jej ubezpieczeniem.

Przykład:  Pan Rafał uszkodził samochód na parkingu i zwrócił się do swojego ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania z polisy AC. W zgłoszeniu wykazał, że wymiany wymaga lampa przednia, zderzak oraz listwa progowa. Towarzystwo uwzględniło w kosztorysie naprawę lampy i zderzaka (plus koszty robocizny), jednak odmówiło pokrycia kosztów wymiany listy. W uzasadnieniu poinformowało, że według ustaleń rzeczoznawcy, była ona wyeksploatowana jeszcze przed kolizją, a wpływ na to miały naturalne czynniki. Ponadto, analiza przebiegu zdarzenia wykazała, że nie mogło dojść do jej uszkodzenia podczas kolizji.

Szkody powstałe podczas udziału w wyścigach i rajdach

Właściciele samochodów, które są wykorzystywane podczas takich wydarzeń mogą oczywiście je ubezpieczyć, ale na indywidualnych warunkach – innych niż są podyktowane w standardowym AC;

Uszkodzenia silnika wskutek zassania wody

To kolejne, często stosowane wyłączenie w AC, o którym niestety nie wiedzą kierowcy. Powinni oni pamiętać, że przeprawa przez płytką rzekę czy nawet głęboką kałużę może narazić ich na poważne wydatki. Towarzystwo nie wypłaci odszkodowania także wtedy, gdy podczas silnej ulewy będą starali się wyjechać z parkingu czy drogi, na której zgromadziła się już woda. W takim przypadku najrozsądniej będzie pozostawić samochód z wyłączonym silnikiem.

Szkody w związku z wykorzystaniem pojazdu jako narzędzia przestępstwa

Powodem odmowy wypłaty odszkodowania z polisy AC może być nie tylko posłużenie się ubezpieczonym samochodem w celu popełnienia przestępstwa umyślnego, ale także użycie go do ucieczki przed zatrzymaniem przez policją czy inne uprawnione organy;

Szkody spowodowane podczas kierowania pojazdem, który nie posiadał ważnego badania technicznego

Ubezpieczyciel może zastosować takie wyłączenie tylko dla pojazdu, dla którego obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych. Ponadto, musi on udowodnić, że stan techniczny samochodu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Wielu ubezpieczycieli nie wypłaci też odszkodowania za szkody w aucie, które zostało przez ubezpieczonego oddane w dzierżawę czy przekazane do komisu w celu jego sprzedaży.

Zgubione kluczyki – czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Jeżeli posiadałeś kiedykolwiek ubezpieczenie AC, to przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej z pewnością odpowiadałeś na pytania dotyczące rodzaju i liczby zabezpieczeń zainstalowanych w pojeździe oraz deklarowałeś liczbę posiadanych kluczyków. Często spotykaną polityką ubezpieczycieli jest odmowa wypłaty odszkodowania, gdy klient nie jest w stanie przedstawić kompletu kluczy. Czy jest to słuszna praktyka?

W OWU AC firmy ubezpieczeniowej Concordia można przeczytać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za skradziony pojazd, jeżeli poszkodowany nie przedłoży: „kompletu kluczy służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu w liczbie podanej we wniosku ubezpieczeniowym – wraz z kompletem urządzeń uruchamiających urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że ubezpieczony zgłosił ubezpieczycielowi przed dniem, w którym zaszło zdarzenie, utratę któregoś z kluczyków bądź urządzeń”.

Sprawą wypłaty odszkodowania np. w przypadku zgubienia kluczyków często zajmował się Sąd Najwyższy. Jak się okazuje, w wielu przypadkach stawał on po stronie ubezpieczonych. Wskazać można choćby następujące orzeczenia:

 • z 27 kwietnia 2001 r. (sygn. akt III CKN 300/00) – Sąd Najwyższy uznał, że ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić wypłaty odszkodowania, gdy do kradzieży doszło podczas zamiany miejsc za kierownicą z osobą zainteresowaną nabyciem samochodu;
 • z 10 stycznia 2014 r. (sygn. akt I CSK 155/13) – Sąd Najwyższy uznał, że nie można mówić o rażącym niedbalstwie (i tym samym odmówić odszkodowania), jeżeli właściciel pojazdu włożył kluczyki do kurtki i następnie pozostawił ją w miejscu publicznym, ale wciąż na widoku.

Mimo prokonsumenckiego podejścia sądów do sporów między klientami a ubezpieczycielami w ostatnich latach, warto wykazać się ostrożnością. O zagubieniu kluczyków warto niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela, aby nie narazić się na odmowę wypłaty odszkodowania i konieczność dochodzenia swoich roszczeń w sądzie.

Czym jest franszyza integralna i czemu trzeba o niej pamiętać?

Drobna szkoda może przytrafić się każdemu kierowcy. Właśnie dlatego ubezpieczyciele najczęściej do OWU wprowadzają zapis, zgodnie z którym do pewnej kwoty nie odpowiadają za uszkodzenia. Jest to właśnie franszyza integralna. Klient może (ale nie musi) zlikwidować taką szkodę we własnym zakresie. Przykładowo:

 • w OWU Allianz znajduje się informacja o franszyzie integralnej w wysokości 500 zł,
 • w OWU PZU znajduje się zapis, zgodnie z którym ubezpieczyciel nie zlikwiduje szkód, których wartość nie przekracza 300 zł – wyjątkiem są szkody we wnętrzu pojazdu spowodowane przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej,
 • w OWU Wiener franszyza została ustalona na poziomie 500 zł, przy czym nie dotyczy ona m.in. szkód w wyposażeniu dodatkowym pojazdu, które zostało ubezpieczone za dodatkową składkę.

Jeżeli nie zwrócisz uwagi na treść tego zapisu, może się okazać, że nie będziesz mógł na koszt ubezpieczyciela usunąć np. drobnych rys czy wgniecenia w drzwiach.

Jaki jest zakres terytorialny Twojego ubezpieczenia?

Ubezpieczyciele nie wypłacą odszkodowania z AC także wówczas, gdy do uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży dojdzie w kraju, w którym firma ubezpieczeniowa nie zapewnia swojemu klientowi ochrony. W przypadku polisy AC ubezpieczyciele stosują różne ograniczenia. Najczęściej ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia zaistniałe na terenie Polski oraz w innych wybranych państwach.

Sprawdziliśmy OWU kilku firm ubezpieczeniowych, a wyniki prezentujemy w poniższej tabeli.

W których krajach wybrani ubezpieczyciele nie zapewniają ochrony z AC?

Ubezpieczyciel

Zakres terytorialny ochrony

AllianzPolska oraz następujące kraje:
- basenu Morza Śródziemnego (z wyjątkiem Algierii, Libii i Syrii),
- europejskie – na terytorium Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i na europejskim terenie Rosji ochroną nie są objęte szkody kradzieżowe; ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte szkody powstałe na terenie Gruzji.
Link4Link4 proponuje klientom następujący zakres terytorialny ubezpieczenia AC:
- Auto Casco Wypadkowe – obejmuje szkody, które powstały na terenie Europy,
- Auto Casco Kradzieżowe – obejmuje szkody powstałe w Europie, za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
ProamaPolska oraz państwa europejskie, z wyłączeniem kradzieży na terytorium Białorusi, Rosji i Ukrainy.
You Can DriveZakres ochrony zależy od wybranego przez klienta wariantu ubezpieczenia:
- AC Mini – Polska,
- AC Maxi – Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran (w przypadku szkód powstałych na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy ubezpieczyciel stosuje udział własny w wysokości 1000 zł).
UNIQAZakres ochrony nie obejmuje kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Podróżujesz często do krajów Europy Wschodniej? Wykup dodatkowe rozszerzenie polisy, dzięki któremu będziesz mógł liczyć na pomoc ubezpieczyciela po zdarzeniu drogowym czy kradzieży auta. W innym przypadku nie otrzymasz odszkodowania.

Obowiązki informacyjne – czemu należy o nich pamiętać?

W OWU każdego produktu ubezpieczeniowego znajdują się informacje nie tylko o sytuacjach, w których ubezpieczyciel nie wypłaci klientowi odszkodowania, ale również o obowiązkach ubezpieczonego. Jednym z najpowszechniejszych obowiązków klienta jest obowiązek informacyjny – powinien on poinformować firmę ubezpieczeniową o zmianach odnośnie przedmiotu ubezpieczenia, które miały miejsce.

W OWU Link4 znajduje się następujący zapis: „Nie wypłacamy odszkodowania, jeżeli szkoda powstanie w wyniku okoliczności, o których nie widzieliśmy – ponieważ doszło do naruszenia obowiązków informacyjnych z Twojej strony.

O czym koniecznie należy poinformować ubezpieczyciela? W przypadku ubezpieczenia AC najczęściej firmy ubezpieczeniowe chcą wiedzieć o:

 • utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
 • utracie kluczyków – wiele firm ubezpieczeniowych wymaga od klienta także niezwłocznej wymiany zamków na własny koszt.

Większość ubezpieczycieli daje swoim klientom 7-dniowy termin na poinformowanie o nowych okolicznościach. Brak zgłoszenia zmian może skutkować obniżeniem wysokości odszkodowania lub odmową jego wypłacenia.

Nie warto też podawać nieprawdziwych informacji przy wyliczaniu ceny polisy w nadziei na niższą składkę ubezpieczeniową. Niezgodności między złożonymi deklaracjami a stanem faktycznym również mogą spowodować odmowę wypłaty odszkodowania.

Co warto wiedzieć

 • Sekcja wyłączeń znajduje się w OWU każdego AC. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to sytuacje, gdy firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.
 • Najczęściej odmowa wypłaty odszkodowania ma miejsce, gdy szkody powstały w rezultacie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy działań wojennych. Również zagubione kluczyki mogą być podstawą do odmowy wypłaty świadczenia.
 • Wielu ubezpieczycieli nie obejmuje ochroną kradzieży samochodu, do której doszło w krajach Europy Wschodniej. Przykładowymi krajami są Rosja czy Mołdawia.
 • Aby uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania, warto pamiętać o obowiązkach informacyjnych. Ubezpieczyciela należy poinformować m.in. o utracie kluczyków do pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Dlaczego nie dostałem odszkodowania za uszkodzenie przez wandali wnętrza kabrioletu?

  Najprawdopodobniej, w OWU towarzystwa znalazł się zapis mówiący o tym, że nie odpowiada ono za szkody/ akty wandalizmu wewnątrz pojazdu, do których doszło gdy dach był zdjęty lub złożony.
 2. Gdzie znajdę informacje o wyłączeniach od odpowiedzialności w AC?

  Lista takich sytuacji powinna znaleźć się w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) każdego towarzystwa. Dokument jest przekazywany klientowi przed zawarciem umowy AC. Jeśli jakieś zapisy są niezrozumiałe, najlepiej od razu dopytać o nie Agenta wybranej firmy. Po akceptacji warunków AC (podpisaniu umowy i zakupie polisy), będą już one wiążące dla obu stron.
 3. Czy towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania za wyposażenie auta?

  Tak. Ubezpieczyciele odpowiadają zazwyczaj tylko za fabryczne wyposażenie zamontowane w pojeździe na stałe. Jeśli podczas kolizji dojdzie do uszkodzeń innych urządzeń, np. kamerki samochodowej czy lokalizatora GPS, to towarzystwo może nie uwzględnić ich w kosztorysie. Jeśli chcemy się przed tym uchronić, warto dopytać ubezpieczyciela o możliwość tzw. doubezpieczenia.
 4. Czy wyłączony autoalarm może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania po kradzieży?

  Tak, choć nie każda sytuacja będzie do tego uprawniała. Przede wszystkim, towarzystwo powinno udowodnić, że brak uruchomienia zabezpieczenia przeciwkradzieżowego miało wpływ na powstanie wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel powinien m.in. przyjąć odpowiedzialność za zdarzenie wtedy, gdy do kradzieży doszło z użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy. Odszkodowanie będzie przysługiwać po kradzieży dokonanej poprzez doprowadzenie właściciela pojazdu lub kierowcę do stanu nieprzytomności lub bezbronności.