Kierowcy, którzy zdecydowali się na ubezpieczenie AC, mogą spotkać się z pojęciem franszyzy. Czym jest franszyza i dlaczego należy na nią uważać? Dowiedz się, co oznaczają pojęcia franszyza integralna i franszyza redukcyjna oraz jaki wpływ mogą one mieć na wysokość odszkodowania.

Terminy „franszyza integralna” i „franszyza redukcyjna” odnoszą się do dobrowolnego ubezpieczenia autocasco i dotyczą kwestii kwoty wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Nie działają jednak w taki sam sposób. Właściciele nowych pojazdów, którzy korzystają z ubezpieczenia AC, często dowiadują się o franszyzie dopiero na etapie wczytywania się w zapisy znajdujące się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Wówczas też mają mało czasu, aby podjąć decyzję, czy podpisanie umowy będzie im się opłacać.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest franszyza w ubezpieczeniu?

Franszyza to termin z branży ubezpieczeniowej. Zastosowanie franszyzy w umowie ubezpieczenia majątkowego (np. ubezpieczenia AC czy assistance) ma bezpośredni wpływ na sumę ubezpieczenia i wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Co oznacza franszyza w praktyce? Klient, który decyduje się na franszyzę, przejmuje na siebie część ryzyka i godzi się na finansowy wkład w likwidację szkody, gdy do niej dojdzie. W rezultacie nie może liczyć na pełne naprawienie szkody przez ubezpieczyciela.

Z franszyzy korzystają wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenia majątkowe. Powodem są liczne korzyści tego rozwiązania, w tym przede wszystkim podział ryzyka i obniżenie składki ubezpieczeniowej.

Pojęcia „franszyza” nie należy mylić z podobnie brzmiącym terminem „franczyza”. Pierwsze określenie jest charakterystyczne dla ubezpieczeń, drugie dla biznesu.

Jakie są rodzaje franszyzy i w jakich ubezpieczeniach występują?

Z reguły omawiane są dwa najczęściej spotykane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń (OWU) rodzaje franszyzy – franszyza integralna i franszyza redukcyjna. Jednak to nie wszystkie tego rodzaju zapisy, z jakimi spotykają się klienci korzystający z produktów ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe stosują też inne franszyzy, np. franszyzę kilometrową.

Gdzie można natknąć się na poszczególne franszyzy? Klienci, którzy kupują ubezpieczenia komunikacyjne, z tymi terminem mogą spotkać się w kontekście różnych produktów – przykładowo:

 • Franszyza redukcyjna – AC, ubezpieczenie szyb
 • Franszyza integralna – AC
 • Franszyza kilometrowa – assistance

Pojęcie franszyzy pojawia się nie tylko w ubezpieczeniach komunikacyjnych – może też wystąpić w OWU ubezpieczenia turystycznego czy ubezpieczenia nieruchomości.

Czym jest i jak działa franszyza redukcyjna?

Przez franszyzę redukcyjną rozumie się udział własny (ryzyko własne) klienta w usuwaniu zaistniałej szkody. Inaczej mówiąc, odszkodowanie jest pomniejszane o ustaloną w umowie wartość. W umowie i OWU wartość franszyzy redukcyjnej może zostać określona:

 • Procentowo. W tym modelu ubezpieczyciel od przyznanego klientowi odszkodowania odejmuje umówiony procent. Dla klienta franszyza redukcyjna ustalona procentowo jest korzystna, gdyż zawsze otrzyma on odszkodowanie (będzie ono jedynie pomniejszone).
 • Kwotowo. Zapis kwotowy jest częściej stosowany przez ubezpieczycieli, ale trzeba przyznać, że to rozwiązanie nie jest szczególnie korzystne dla klientów. Jeżeli szkoda zostanie wyceniona na kwotę niższą niż udział własny ubezpieczonego, nie otrzyma on odszkodowania – wydatki na likwidację szkody będzie on musiał ponieść z własnej kieszeni.

Niektórzy ubezpieczyciele stosują zapis kwotowy w przypadku uszkodzeń czy zniszczeń pojazdu, a procentowy w przypadku kradzieży pojazdu.

W OWU AC dostępnym w ofercie firmy Uniqa znajduje się zapis: "Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie pomniejszonej o udział własny zastosowany w umowie ubezpieczenia. Zastosowany udział własny odnosi się oddzielnie do każdego zdarzenia".

Udział własny nie jest charakterystyczny wyłącznie dla ubezpieczenia AC. Firmy ubezpieczeniowe równie chętnie stosują franszyzę redukcyjną w przypadku innych produktów, które zapewniają dodatkową ochronę zmotoryzowanym klientom. Przykładowo w OWU ubezpieczenia od zniszczenia samochodu wskutek pożaru i od kradzieży oferowanego przez firmę Uniqa znajduje się zapis, zgodnie z którym we wniosku o zawarcie umowy klient może określić udział własny w szkodzie w wysokości 15 lub 25 proc.

Przykład 1.Wyjeżdżając z przysklepowego parkingu pani Anna nie zauważyła słupka. W efekcie na karoserii powstało duże wgniecenie. Rzeczoznawca firmy ubezpieczeniowej wycenił szkodę na 1200 zł. Ponieważ w umowie ubezpieczenia AC klientka zgodziła się na franszyzę redukcyjną w wysokości 300 zł, ubezpieczyciel wypłacił jej odszkodowanie w wysokości 900 zł.

Które firmy ubezpieczeniowe stosują franszyzę redukcyjną i w jakiej wysokości? Poniższa tabela została opracowana na podstawie OWU AC wybranych firm ubezpieczeniowych.

Ubezpieczyciel

Franszyza redukcyjna w OWU

UniqaUdział własny określa klient, który chce skorzystać z ochrony, jaką daje ubezpieczenie AC:
- udział własny dla uszkodzeń lub zniszczeń może wynosić – 0, 500, 1000 lub 2000 zł,
- udział własny dla kradzieży – 0 lub 10 proc.
Link4Ubezpieczyciel stosuje franszyzę redukcyjną w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, zgodnie z zapisami umowy. Dodatkowo firma stosuje tzw. dodatkową franszyzę redukcyjną dla niedoświadczonego kierowcy – kwota odszkodowania zostaje pomniejszona o dodatkowy udział własny w wysokości 2000 zł, jeżeli kierowcą była osoba niedoświadczona.
You Can Drive (Ergo Hestia)Jeżeli do szkód, które mają zostać zlikwidowane z AC, doszło na terenie Białorusi, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, to firma ubezpieczeniowa stosuje udział własny w wysokości 1000 zł.
WienerFirma dopuszcza wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udziału własnego w szkodzie w wysokości: 500, 1000, 1500 lub 2000 zł.
AvivaUbezpieczyciel stosuje udział własny – jego wysokość jest określana w umowie. Analogicznie jak Link4, ubezpieczyciel w OWU zawarł zapis o tzw. dodatkowej franszyzie redukcyjnej dla niedoświadczonego kierowcy (w wysokości 2000 zł).

Gdzie w OWU szukać informacji o udziale własnym? Najczęściej znajduje się ona w tej samej sekcji co informacja o sumie ubezpieczenia.

Czym jest i jak działa franszyza integralna?

Klienci, którzy kupują ubezpieczenia dodatkowe, mogą też spotkać się z franszyzą integralną. Jak należy ją prawidłowo rozumieć? Franszyza integralna jest formą ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, na mocy której firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody nieprzekraczające pewnej ustalonej w umowie ubezpieczenia kwoty. Jeżeli szkoda przekracza wartość franszyzy integralnej, zakład ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości.

W OWU firmy Wiener znajduje się następująca definicja franszyzy integralnej: „Kwota, do wysokości której Wiener nie odpowiada za powstałą szkodę”.

Zastosowanie franszyzy integralnej jest korzystne zarówno dla firmy ubezpieczeniowej, jak i jej klienta. Ubezpieczyciel nie musi likwidować drobnych szkód – takich spraw mogłoby być bardzo dużo. Z kolei ustanowienie franszyzy integralnej na niskim poziomie oznacza, że klient ma szansę zlikwidować drobne usterki na własną rękę, nie tracąc w ten sposób wypracowanych już zniżek.

Przykład 2.Pan Jacek zakupił we wrześniu pojazd. Aby zapewnić sobie pełną ochronę, wykupił pakiet ubezpieczeń obejmujący również AC. Dwa miesiące później, podczas wyjazdu z garażu, uszkodził lusterko. Szkoda została wyceniona na 150 zł. Ponieważ zgodnie z umową ubezpieczenia AC ubezpieczyciel nie likwiduje szkód poniżej kwoty 300 zł, pan Jacek wymienił lusterko na własny koszt.

Zapis o stosowaniu przez firmę ubezpieczeniową franszyzy integralnej można znaleźć w wielu OWU – przykłady prezentujemy w poniższej tabeli.

Ubezpieczyciel

Franszyza integralna w OWU

PZUW OWU AC tej firmy znajduje się zapis, zgodnie z którym ubezpieczeniem nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 300 zł.
WienerUbezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których wartość nie przekracza 500 zł. Franszyza integralna nie dotyczy jednak m.in. szkód w wyposażeniu dodatkowym pojazdu, które zostało ubezpieczone za dodatkową składką (z wyodrębnioną sumą ubezpieczenia) i kosztów wymiany uszkodzonych zamków, gdy klient zdecydował się na stosowne rozszerzenie.
AllianzOchrona nie obejmuje szkód o wartości nieprzekraczającej 500 zł. Jednocześnie w OWU ubezpieczyciel zastrzega, że granicą może być to inna kwota, która została określona w umowie.
UniqaUbezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których wartość nie przekracza 400 zł.

W odróżnieniu od franszyzy redukcyjnej, która może być określona zarówno kwotowo, jak i procentowo, franszyza integralna jest zawsze wyrażana kwotowo. Informacje o niej ubezpieczyciele najczęściej zamieszczają w sekcji dotyczącej wyłączenia swojej odpowiedzialności.

Czym jest i jak działa franszyza kilometrowa?

Chociaż franszyza kilometrowa jest mniej popularna, to często można się z nią spotkać w ubezpieczeniu assistance. Jest to odległość liczona od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania, poniżej której firma ubezpieczeniowa jest zwolniona z organizacji pomocy – np. wymiany opony, zorganizowania holowania czy zapewnienia noclegu.

Przykład:  Pani Maria kupiła pakiet OC i assistance. Niestety, nie przejrzała dokładnie OWU tej drugiej polisy. Gdy doszło do przebicia opony 5 km od jej domu, kobieta dowiedziała się, że nie może skorzystać z pomocy ubezpieczyciela – podpisana przez nią umowa przewidywała, że firma ubezpieczeniowa pomoże jej dopiero wówczas, gdy do zdarzenia dojdzie co najmniej 20 km od jej miejsca zamieszkania.

Franszyza kilometrowa – podobnie jak franszyza redukcyjna i integralna – nie jest stosowana przez każdego ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia assistance większość firm ubezpieczeniowych proponuje co najmniej kilka pakietów do wyboru, dzięki czemu franszyzy kilometrowej można uniknąć.

UbezpieczycielFranszyza kilometrowa w OWU assistance
Allianz

Ubezpieczyciel stosuje franszyzę kilometrową w przypadku m.in. świadczenia, które polega na usprawnieniu pojazdu na miejscu zdarzenia. Aby firma zorganizowała pomoc, do awarii musi dojść w odległości co najmniej 30 km od miejsca zamieszkania. Franszyza kilometrowa nie dotyczy jednak:

 • niesprawności wycieraczek

 • zatrzaśnięcia w pojeździe, zgubienia, uszkodzenia kluczyków

 • niesprawności pasów bezpieczeństwa

mtu24.pl

W opcji Assistance po wypadku i awarii za granicą ubezpieczyciel zorganizuje zakwaterowanie w najbliższym hotelu, jeżeli do zdarzenia doszło w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania ubezpieczonego

Proama

Ubezpieczyciel w wersji Assistance Super zapewnia zakwaterowanie na czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyskania auta po kradzieży (maksymalnie 7 dób), gdy do zdarzenia doszło przynajmniej 100 km od miejsca zamieszkania

PZU

W wariancie Assistance Super ubezpieczyciel zapewnia pojazd zastępczy, gdy auto ubezpieczonego uległo awarii i miało to miejsce dalej niż 20 km od miejsca jego zamieszkania.

Informacje aktualne na dzień 10.02.2021 r.

Informacje o franszyzie kilometrowej są zamieszczane w OWU przy poszczególnych wariantach assistance.

Czy wprowadzenie franszyzy do umowy AC się opłaca?

Partycypowanie w kosztach likwidacji szkody może być bardzo korzystne dla klienta – w ten sposób może on obniżyć wysokość składki ubezpieczenia AC.

Przykład 3.  Pan Aleksander poszukuje ubezpieczenia OC i AC dla posiadanego pojazdu – BMW X6 z 2018 (benzyna, pojemność silnika 2979 cm3). Mężczyzna mieszka w Krakowie, ma 48 lat, 30-letnie doświadczenie za kierownicą i nienaganną historię ubezpieczeniową (maksymalne zniżki).

Pierwsza, najtańsza oferta, zakłada zastosowanie udziału własnego (1000 zł w szkodzie częściowej i całkowitej oraz 10% po kradzieży). Minimalna wysokość szkody została natomiast zniesiona.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Uniqa
2765,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna

Z kolei druga oferta jest droższa, ale ubezpieczyciel nie wymaga już zadeklarowania przez klienta udziału własnego. Minimalna wysokość szkody w dalszym ciągu wynosi 0 zł.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RanoPomoc Prawna
Uniqa
4799,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RanoPomoc Prawna

Klient musi zatem zdecydować, która opcja będzie mu się bardziej opłacać. Na powyższych przykładach widać jednak, jak można obniżyć wysokość składki, deklarując udział własny w szkodzie.

Opłacalność wprowadzenia franszyzy do umowy ubezpieczenia to kwestia indywidualna. Kierowca, który decyduje się na to rozwiązanie, musi jednak być świadomy konsekwencji finansowych. Z franszyzy najczęściej rezygnują właściciele nowych samochodów, z kolei posiadacze starszych pojazdów są bardziej skłonni samodzielnie pokryć koszty naprawy drobnych szkód, by zaoszczędzić na zakupie AC

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Czy można zrezygnować z franszyzy?

Klient nie musi godzić się ani na franszyzę redukcyjną, ani integralną – większość ubezpieczycieli daje swoim klientom wybór. Jeżeli właściciel pojazdu akceptuje ryzyko własne w ubezpieczeniu, powinien określić (procentowo lub kwotowo) jego wartość lub zgodzić się na propozycję ubezpieczyciela, podpisując umowę AC z wyraźnym tego wskazaniem. Trzeba pamiętać, że rezygnacja z franszyzy będzie miała odzwierciedlenie w wysokości składki ubezpieczeniowej. Większość ubezpieczycieli rzetelnie informuje o tym w OWU.

Aviva w OWU zamieściła zapis: „Podczas składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ubezpieczający może wnioskować o zniesienie udziału własnego, a Aviva może wyrazić zgodę na zniesienie udziału własnego. W takiej sytuacji, po opłaceniu dodatkowej składki, wypłacone odszkodowanie nie będzie pomniejszone o kwotę udziału własnego”.

Masz w planach zakup ubezpieczenia AC lub innej, dodatkowej polisy? Franszyza może mieć istotny wpływ na kwotę odszkodowania, dlatego też warto dokładnie przeanalizować otrzymaną od ubezpieczyciela ofertę i dopytać o niezrozumiałe szczegóły. W ten sposób sprawdzisz, czy korzystniejszy będzie dla Ciebie wariant uwzględniający franszyzę, czy też ją znoszący.

Co warto wiedzieć

 • W umowach ubezpieczeń zapewniających dodatkową ochronę może pojawić się franszyza. Najpopularniejsze to franszyza redukcyjna i franszyza integralna.
 • Franszyza redukcyjna powoduje, że odszkodowanie jest pomniejszane o ustaloną w umowie wartość wyrażoną procentowo lub kwotowo.
 • Franszyza integralna to kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę – likwiduje ją klient.
 • Godząc się na franszyzę w umowie, klient może obniżyć wysokość składki ubezpieczeniowej. Możliwe jest też całkowite zniesienie franszyzy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Franszyza a OC – czy można zastosować franszyzę w OC?

  W ubezpieczeniu OC franszyza nie występuje. Ma to związek z konstrukcją tego produktu ubezpieczeniowego – polisa zapewnia rekompensatę szkody osobie poszkodowanej przez kierowcę. Franszyza ma zastosowanie w przypadku dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych.
 2. Czy franszyza występuje w ubezpieczeniu AC mini?

  Dla polisy AC mini charakterystyczny jest okrojony zakres ochrony – ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tylko po szkodzie całkowitej lub kradzieży pojazdu. Nie oznacza to, że franszyza nie może się pojawić. Najczęściej ubezpieczyciele stosują udział własny w szkodzie, o który pomniejszają odszkodowanie.
 3. Czy korzystając z kalkulatora OC i AC rankomat.pl otrzymam informacje o franszyzie?

  Jeżeli chcesz kupić pakiet OC i AC lub OC i assistance, to korzystając z kalkulatora zamieszczonego na stronie Rankomat, otrzymasz informację również o tym, czy w produkcie występuje franszyza. Wystarczy, że na ekranie wyników klikniesz pole „Szczegóły oferty”.
 4. Czy franszyza ma wpływ na historię ubezpieczenia w UFG?

  Zastosowanie franszyzy integralnej oznacza, że kierowca drobne szkody będzie likwidował we własnym zakresie. Jest to neutralne dla historii ubezpieczeniowej przy zakupie polis.
 5. Czym są franszyza bezwarunkowa i franszyza warunkowa?

  To inne nazwy odpowiednio franszyzy redukcyjnej i franszyzy integralnej. W większości OWU firmy ubezpieczeniowe posługują się jednak terminami franszyza redukcyjna i franszyza integralna. Pamiętaj też, że w każdym OWU znajdziesz słowniczek używanych przez ubezpieczyciela pojęć.
 6. Czym jest franszyza czasowa?

  To kolejny rodzaj franszyzy stosowanej w ubezpieczeniach. Klientowi przysługuje określone świadczenie, ale dopiero po upływie pewnego czasu, np. 1 doby. W ubezpieczeniach komunikacyjnych franszyza czasowa jest spotykana stosunkowo rzadko.