Zawierając umowę autocasco liczysz no to, że ochrona obejmuje wszystkie sytuacje związane z rabunkiem lub kradzieżą auta. Niezupełnie… Każde AC ma swoje wyłączenia od odpowiedzialności. 

Czy wiesz na przykład co się stanie, jeżeli świadomie (lub nieświadomie) nie poinformowałeś ubezpieczyciela o poprzednich szkodach? Czy wcześniejsze kradzieże wyposażenia auta mogą mieć wpływ na decyzję o wypłacie odszkodowania? Na co jeszcze musisz uważać podczas zakupu polisy?

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 5 minut
  • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Likwidowałem już szkody z AC, ale… zapomniałem

Dziennik Gazeta Prawna w tekście „Odszkodowanie należało wypłacić”* przytoczył sytuację klienta jednej z firm ubezpieczeniowych. W artykule czytamy: „ubezpieczyciel pomimo niewypełnienia przez klienta rubryki we wniosku o przebiegu poprzednich ubezpieczeń, zawarł z nim umowę. Ubezpieczyciel nie podjął próby zweryfikowania informacji o szkodach. W trakcie ubezpieczenia dwukrotnie likwidował szkodę (…) Jednak, gdy skradziono cały samochód, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Tłumaczył, iż ubezpieczony zawierając umowę, wprowadził go w błąd (…)”.

Sprawa rozstrzygnęła się w sądzie. Uznano, że:

  • ubezpieczyciel nie może uchylić się od odpowiedzialności wypłaty odszkodowania,

  • brak informacji o wcześniejszych szkodach we wniosku o zawarcie ubezpieczenia AC stanowi okoliczność wpływającą na wysokość składki, a nie na decyzję o wypłacie odszkodowania,

  • firma ubezpieczeniowa mogłaby nie odpowiadać za poniesioną szkodę w sytuacji, gdyby ubezpieczający podał nieprawdziwe okoliczności i to tylko wtedy, gdyby miały one wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową.

Wniosek:

Kradzieże auta czy też elementów jego wyposażenia w poprzednim okresie ubezpieczenia mogą mieć wpływ na wysokość składki, jednak nie decydują o wypłacie odszkodowania. Większość ubezpieczycieli sprawdza ilość likwidowanych przez Ciebie szkód z AC w bazie UFG już podczas zawierania umowy. Inni robią to troszkę później. Praktycznie coraz rzadziej zdarza się, aby taka informacja „wypłynęła” dopiero po szkodzie. Pamiętaj jednak o podaniu rzetelnych danych we wniosku ubezpieczeniowym. W ten sposób unikniesz nieoczekiwanych problemów w przyszłości.

Skłamałeś? Pomniejszą Ci odszkodowanie…

Ubezpieczenieautocasco opiera się na indywidualnie ustalanych przez każde towarzystwo OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Zwykle zawierają one zapis o treści podobnej do fragmentu z OWUAXA Direct:

Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości AXADIRECT nieprawdziwe informacje mające wpływ na wysokość składki, Ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty kwoty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się AXADIRECT gdyby podano dane prawdziwe, a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. W razie zdarzenia powodującego odpowiedzialność AXADIRECT roszczenie AXADIRECT o dopłatę różnicy składki staje się natychmiastowo wymagalne i płatne najpóźniej w dniu wypłaty odszkodowania.

Niby nic groźnego, ale… nie wiesz jaką składkę za AC zapłaciłbyś w przypadku poinformowania ubezpieczyciela o wszystkich szkodach – różnica w cenie polisy może być bardzo duża. Po tym potrąceniu, plus innych, np.: udział własny, odjęcie wartości poprzednio wypłaconych świadczeń z tytułu autocasco (redukcyjna suma ubezpieczenia), odjętych od wartości auta z dnia kradzieży (zmienna suma ubezpieczenia) możesz otrzymać bardzo uszczuplone odszkodowanie.

Zasady dobrego zakupu AC z ochroną od kradzieży

Szukając ubezpieczenia od kradzieży zwróć uwagę na dwie najważniejsze sprawy:

  • szczegóły ubezpieczenia:

ponieważ ubezpieczenie autocasco to polisa bardzo elastyczna, może mieć różnego rodzaju zapisy, które określają w jakim stopniu towarzystwo będzie odpowiadać za szkody. Są i takie regulacje, które część kosztów przerzucą na właściciela pojazdu. Może to być np. udział własny. To, czy towarzystwo będzie wypłacać odszkodowanie na podstawie wartości auta z dnia zawarcia ubezpieczenia, czy też z dnia zdarzenia jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku aut nowych, które szybko tracą na wartości. Przy pełnych polisach autocasco sprawdź również, czy odszkodowanie nie będzie pomniejszane o już wcześniej wypłacone świadczenie;

  • wyłączenia odpowiedzialności:

szczególną uwagę zwróć na wyłączenia odpowiedzialności, które określają w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania po kradzieży. Pomimo iż każda firma samodzielnie określa te zdarzenia, można wyróżnić kilka zapisów, które występują niemal zawsze, np. nieodpowiednie zabezpieczenie auta, pozostawienie kluczyków w pojeździe, czy też wykazanie się rażącym niedbalstwem.

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Odszkodowanie należało wypłacić”, Katarzyna Wójcik