Jak wynika z policyjnych statystyk – co roku zostaje skradzionych ponad 8 000 aut, a udaje się odzyskać tylko około 20% z nich. Te zatrważające liczby sprawiają, że coraz więcej kierowców wykupuje AC od kradzieży, które gwarantuje wypłacenie odszkodowania, gdy auto padnie łupem złodziei. Jednak niekiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z autocasco.

AC od kradzieży może skutecznie zabezpieczyć samochód przed złodziejami. Jednak w niektórych przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania w wyniku zaniedbań właścicieli pojazdów. Wyjaśniamy, jakich zachowań kierowcy powinni unikać, aby ubezpieczyciel nie zakwestionował wypłaty pieniędzy z autocasco.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co wpływa na cenę ubezpieczenia AC od kradzieży samochodu?

Ubezpieczyciel, wyliczając wysokość składki AC, bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • markę i model pojazdu, które określają jego wartość,
 • dane kierowcy: ile ma lat, jak długo ma prawo jazdy i jaka jest historia jego szkód itp.,
 • miejsce parkowania pojazdu (na ulicy, w garażu, na strzeżonym parkingu),
 • miejscowość, w której auto będzie użytkowane.

Ponadto, na wysokość składki wpływają też parametry samej polisy:

 • czy suma ubezpieczenia jest stała, czy zmienna?
 • czy polisa chroni tylko od kradzieży, czy i od innych ryzyk?
 • jak wysoki jest udział własny kierowcy w szkodzie?

Wszystkie te informacje służą do wyliczenia wysokości składki Autocasco. Firmy ubezpieczeniowe korzystają z różnych algorytmów, w inny sposób ustalają ceny, dlatego koszt AC może być niższy lub wyższy, w zależności od towarzystwa.

Czy podanie fałszywych danych może skutkować odmową wypłaty odszkodowania z AC?

Zdarza się, że kierowcy we wniosku o polisę zatajają niektóre informacje lub wpisują nieprawdę. Nieprawdziwe informacje dotyczą najczęściej historii szkód – kierowcy deklarują, że likwidowali mniej szkód, niż było to faktycznie. Jest to kwestia, którą firmy mogą sprawdzić i korzystają z tej możliwości. Towarzystwa mają dostęp do bazy UFG, gdzie archiwizowana jest historia szkód kierowcy i często weryfikują dane z wniosku, z tym, co jest w bazie.

Może się jednak zdarzyć, że kierowca nie wypełni do końca wniosku, a firma nie sprawdzi, co na jego temat mówi baza UFG. Taka sytuacja miała miejsce: właściciel samochodu pozostawił puste pole w rubryce o przebiegu poprzednich ubezpieczeń, a mimo to towarzystwo zawarło z nim umowę. W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczonemu skradziono pojazd, a towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania, uzasadniając, że kierowca wprowadził je w błąd.

Sprawa zakończyła się w sądzie, który uznał, że:

 • Firma musi wypłacić odszkodowanie.
 • Brak informacji o przebiegu ubezpieczeń ma wpływ na wysokość składki, a nie fakt, czy polisa ma być wypłacona, czy nie.

W tym konkretnym przypadku sprawa rozstrzygnęła się na korzyść kierowcy, ale oczywiście nie namawiamy do podawania nieprawdy w umowach. Wystarczy, że okoliczności będą delikatnie odmienne niż w przytoczonej historii, a sąd może wydać inny wyrok.

Czy pozostawienie w aucie kluczyków i dokumentów skutkuje odmową wypłaty odszkodowania z AC?

W każdym OWU do umowy Autocasco znajduje się lista zdarzeń wyłączonych z zakresu odpowiedzialności towarzystwa. Oznacza to, że jeżeli szkoda wystąpi w wyniku zdarzenia, które znajduje się na liście, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Często można spotkać tam zapis, że polisą nie są objęte szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Za takie niedbalstwo uznaje się pozostawienie kluczyków w samochodzie.

Jednocześnie we wniosku o AC firmy żądają zadeklarowania liczby posiadanych kluczyków od samochodu. Jeśli ukradną Ci auto i zgłosisz roszczenie o odszkodowanie, będziesz musiał udowodnić (czyli pokazać ubezpieczycielowi), że masz wszystkie klucze.

Konieczność przedstawienia kompletu kluczy wynika z faktu, że ubezpieczyciel musi mieć pewność, że nie dopuściłeś się rażącego niedbalstwa, czyli nie zostawiłeś kluczyków w stacyjce i tym samym nie ułatwiłeś pracy złodziejowi. Jeśli nie pokażesz tej samej liczby kluczyków, które zadeklarowałeś (lub pokażesz niepasujące klucze), to jest to podstawa dla ubezpieczyciela do odmowy wypłaty polisy.

Potwierdzeniem powyższego jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (sygn. I ACa 713/12) w analogicznej sprawie: właścicielka pojazdu we wniosku o AC zadeklarowała, że ma trzy komplety kluczy. Auto skradziono, kobieta przedstawiła trzy kluczyki, ale okazało się, że dwa z nich nie pasują. Firma odmówiła wypłaty AC, a sąd przyznał jej rację.

Czy AC od kradzieży samochodu działa za granicą?

Zakres terytorialny Autocasco zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego i wybranej opcji polisy, ponieważ w niektórych firmach AC występuje w kilku wariantach. Najczęściej jednak można spotkać się z ochroną od kradzieży w Polsce lub w całej Europie z wyjątkiem:

Powyższe wyłączenie nie jest regułą, dlatego, gdy planujesz wakacje za granicą, koniecznie przeczytaj OWU i upewnij się, czy ochrona zadziała w krajach, do których się udajesz. Zwróć uwagę także na kraje tranzytowe.

Czy zbyt niska suma odszkodowania może oznaczać odmowę wypłaty odszkodowania z AC?

W umowie o AC możesz spotkać się z pojęciem franszyzy integralnej. Jest to minimalna suma ubezpieczenia, które wypłaci towarzystwo. Inaczej mówiąc – jeśli wysokość szkody będzie niższa niż wartość franszyzy, to firma może odmówić wypłaty odszkodowania.

Jeśli mówimy o odszkodowaniach za kradzieże aut, to tak naprawdę wysokość franszyzy nie ma znaczenia. Utrata pojazdu jest szkodą całkowitą, a wartość franszyzy ustawia się na poziomie max. kilku procent ubezpieczenia, więc można przyjąć, że każda szkoda wynikła z kradzieży, przekracza franszyzę. Franszyza jest istotna tylko w przypadku szkód częściowych – franszyza w wysokości np. 1 000 zł oznacza, że nie otrzymasz rekompensaty, jeśli uszkodzić zderzak i jego naprawa zostanie wyceniona na 800 zł.

Dlaczego warto sprawdzić warunki ubezpieczenia bagażu w AC?

W ramach większości polis Autocasco ochroną objęte są bagaż i rzeczy osobiste pozostawione w samochodzie. W przypadku kradzieży auta możesz zatem starać się o odszkodowanie nie tylko za sam pojazd, ale i przedmioty, które się w nim znajdowały.

Zanim zaczniesz podróżować z cennymi rzeczami w bagażniku i większą gotówką, przeczytaj OWU i zwróć uwagę na:

 • Definicję bagażu – w większości firm ubezpieczeniowych za bagaż nie uznaje się gotówki, biżuterii i zbiorów kolekcjonerskich, za to w niemal każdym towarzystwie bagażem jest fotelik samochodowy.
 • Sumę ubezpieczenia – umowa przewiduje maksymalną wartość odszkodowania za utracony bagaż.
   
Przykład: rodzinie Państwa Zielińskich skradziono samochód wraz z rzeczami osobistymi. W schowku znajdował się skórzany portfel wartości 200 zł, w którym było 1 000 zł gotówki, telefon komórkowy wyceniony na 800 zł, a na tylnym siedzeniu był fotelik do przewożenia dziecka za 1 500 zł. Suma ubezpieczenia bagażu wynosiła 3 000 zł. Rodzina Zielińskich dostanie zatem 2 500 zł odszkodowania (200 zł za portfel, 800 zł za telefon i 1 500 zł za fotelik), gdyż skradzionej gotówki nie wlicza się do kwoty polisy.

Czy opłata AC po terminie może skutkować odmową wypłaty odszkodowania?

Autocasco to polisa dobrowolna, dlatego towarzystwa mają elastyczność w określaniu zasad ochrony, ale wciąż zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Konsekwencje spóźnienia z opłaceniem polisy zależą od zapisów w OWU i wybranej formy płatności za OC: jednorazowo czy w ratach.

 1. Jeśli OWU lub umowa nie przewiduje innych warunków (a tak jest w większości towarzystw) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Oznacza to, że jeśli do kradzieży dojdzie, zanim opłacisz polisę, ochrona nie zadziała i nie otrzymasz odszkodowania.
   
 2. Jeśli data rozpoczęcia ochrony wskazana w umowie jest wcześniejsza niż termin na opłacenie składki lub pierwszej raty (w niektórych firmach jest praktykowana taka możliwość), to nieopłacenie należności w terminie może skutkować anulowaniem umowy, a co za tym idzie – odmową wypłaty polisy w razie kradzieży samochodu.
   
 3. Jeżeli AC zostało rozłożone na raty, kierowca opłacił pierwszą ratę, ale spóźnił się z kolejną, to ochronę ma zachowaną do końca umowy (więc otrzyma odszkodowanie, niezależnie czy zapłaci kolejne raty, czy nie), chyba że OWU przewidują anulowanie umowy w takiej sytuacji.

Co zrobić w razie odmowy wypłaty odszkodowania z AC?

Odmowa wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, nie zamyka drogi do uzyskania rekompensaty. Jeżeli masz poczucie, że towarzystwo niesłusznie odmówiło Ci wypłaty polisy, możesz odwołać się od tej decyzji, czyli złożyć reklamację. Masz na to aż 3 lata od dnia otrzymania decyzji odmownej. Pismo reklamacyjne powinno zawierać:

 • dane właściciela,
 • numer polisy i sygnaturę sprawy (znajdziesz ją na piśmie z decyzją, które otrzymałeś od firmy),
 • określenie roszczeń – wskaż kwotę, którą chcesz uzyskać tytułem odszkodowania,
 • uzasadnienie – wypisz argumenty, które przemawiają za Twoją racją.

Do pisma możesz dołączyć skany dokumentów z policji (jeśli przedmiotem sprawy jest odszkodowanie za kradzież samochodu) albo cennik ze stacji obsługi (jeśli spór dotyczy zaniżenia wartości części zamiennych).

Ubezpieczyciel ma 30 dni na odpowiedź na reklamację, czas ten może wydłużyć do 60 dni, ale musi Cię wcześniej o tym poinformować. Brak odpowiedzi na reklamację w ustawowym okresie oznacza, że została ona rozpatrzona pozytywnie i Twoje roszczenia zostaną uwzględnione.

Co, jeśli firma nie zmieni decyzji i odrzuci reklamację? Możesz poprosić o wsparcie Rzecznika Finansowego, który jest instytucją powołaną do rozstrzygania sporów między poszkodowanymi a firmami ubezpieczeniowymi. Jeśli interwencja rzecznika nie przyniesie skutku, ostatni krok to skierowanie sprawy na drogą sądową.

Wsparcie Rzecznika Finansowego jest dwustopniowe. Najpierw urząd przeprowadza postępowanie interwencyjne.  Jeśli nie przyniesie ono skutku, następnie wszczyna postępowanie polubowne. O przeprowadzenie obu postępowań właściciel pojazdu musi wnioskować w oddzielnych pismach. Pomoc Rzecznika jest bezpłatna.

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy i zakupem AC?

Zanim podpiszesz umowę o Autocasco, zapoznaj się z OWU i zwróć szczególną uwagę na:

 • Czy suma ubezpieczenia określona jest jako stała, czy zmienna. Stała oznacza, że niezależnie od wartości samochodu w dniu kradzieży, dostaniesz całą kwotę polisy. Przy sumie zmiennej wysokość odszkodowania zależy od wartości pojazdu w chwili kradzieży. Przy nowych, drogich autach warto dopłacić do sumy stałej.
   
 • Wysokość wkładu (udziału) własnego – to część odszkodowania, którą będziesz musiał pokryć z własnych środków. Udział własny określany jest zazwyczaj w procentach (np. 10% wartości szkody) lub w złotówkach (np. 1 000 zł). Przykład: samochód został skradziony, suma ubezpieczenia wynosiła 50 000 zł, a wkład własny – 10%. Właściciel otrzyma więc z polisy 45 000 zł (50 000 zł pomniejszone o 10% wkładu).

Czy można kupić ubezpieczenie AC tylko od kradzieży samochodu?

Firmy ubezpieczeniowe mają w ofertach okrojone wersje ubezpieczeń AC – w zależności do towarzystwa nazywają się AC Mini lub Minicasco. Obejmują one ochroną tylko wybrane ryzyka, np. wyłącznie kradzież, uszkodzenia wynikłe z działania żywiołów, kolizji itd. Minicasco są tańsze niż pełne AC, ale czasem różnica w cenie jest tak niewielka, że warto dopłacić kilkanaście złotych i zyskać kompleksową ochronę od wszelkich ryzyk.

Jak i gdzie kupić ubezpieczenie AC od kradzieży samochodu?

Ubezpieczenie Autocasco od kradzieży ma w ofercie wiele towarzystw. Zanim kupisz polisę, przemyśl, jakie warunki są dla Ciebie istotne i zapoznaj się z propozycjami firm. Szybkim sposobem na znalezienie korzystnego OC z warunkami dopasowanymi do potrzeb jest skorzystanie z porównywarki rankomat.pl. Po wypełnieniu krótkiego formularza otrzymasz oferty kilkunastu firm, spośród których wybierzesz najlepszą dla siebie i kupisz ją online w ciągu kilku minut.

Sprawdźmy, jakie propozycje AC otrzymał Rafał, 41-letni nauczyciel z Opola, tata 10-latka i właściciel 5-letniego Nissana Micry. Rafał posiada maksymalne zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy i poszukuje taniej polisy AC. Kończy mu się także roczna umowa na OC i bierze pod uwagę kupo tych dwóch polis w pakiecie.

Ile kosztuje OC + AC od kradzieży dla 41-latka z Opola?
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Link4
OC
AC Mini
Assistance
NNW
4Life Direct
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
1089,00 zł
Ile kosztuje OC + AC od kradzieży dla 41-latka z Opola?
Balcia Insurance
325,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
504,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
554,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
4Life Direct
738,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
739,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
1089,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja z 23.02.2022 r., Nissan Micra z 2017 r.

Samo OC Rafał może mieć już za 325 zł, ale wiemy, że zależy mu przede wszystkim na Autocasco. Najtańsze OC w pakiecie z AC proponuje mu Mtu24 – za 504 zł. Jednakże jest to AC Mini, które chroni tylko od żywiołów, a Rafał obawia się kradzieży samochodu. Taką polisę może wykupić w Uniqa za 738 zł, ale i tutaj jest problem – zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje tylko Polskę, a Rafał ma zwyczaj wyjeżdżać na całe wakacje do Niemiec. Potrzebuje więc Autocasco, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie kradzieży i zadziała w całej Europie. Pakiet o takich parametrach otrzyma w Benefii. Jest on tylko o 1 zł droższy, a dodatkowo poszerzony o ochronę Assistance i NNW. Wniosek jest taki, że warto porównywać ceny ubezpieczeń i decydować się na pakiety, gdyż – jak widać – za niemal tę samą kwotę w jednym towarzystwie można mieć dwie polisy, a w innym – cztery.

Co warto wiedzieć?

 1. Na wysokość składki AC mają wpływ wartość samochodu, informacje o kierowcy (czas posiadania prawa jazdy, historia szkód), zastosowane zabezpieczenia antykradzieżowe i miejsce parkowania pojazdu.
 2. Firma może odmówić wypłaty AC, jeśli po kradzieży właściciel nie będzie mógł przedstawić tej samej liczby kluczyków, którą zadeklarował we wniosku.
 3. Ubezpieczenie Autocasco od kradzieży obejmuje często utratę bagażu. Za bagaż nie uznaje się gotówki, biżuterii i zbiorów kolekcjonerskich pozostawionych w aucie.
 4. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z polisy, właściciel może napisać reklamację do firmy ubezpieczeniowej, złożyć wniosek o wsparcie do Rzecznika Finansowego, a w ostatnim etapie odwoływać się do sądu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o AC od kradzieży samochodu

 1. Czy AC od kradzieży obejmuje kradzież części pojazdu?

  W przypadku kradzieży elementów pojazdu (katalizatora, kół) można liczyć na odszkodowanie.

 2. Czy nieposiadanie lub niewłączenie wszystkich zadeklarowanych zabezpieczeń w samochodzie może być podstawą do odmowy wpłaty polisy po kradzieży?

  Jeśli zadeklarowałeś, że w aucie masz np. immobilizer, a firma udowodni, że w chwili kradzieży nie był on włączony, może odmówić Ci wypłacenia rekompensaty.

 3. Jeśli ukradziono mi samochód, wyrejestrowałem go, to czy mogę liczyć na zwrot nadpłaconej składki AC?

  Jeżeli ustalono, że nastąpiła szkoda całkowita i firma wypłaciła Ci odszkodowanie, to oznacza, że składka została skonsumowana.