Każdego roku na lotniskach ginie około 40 milionów bagaży, do tego dochodzą liczne kradzieże w kurortach turystycznych i metropoliach. Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje ochronę rzeczy osobistych w razie takich nieszczęśliwych zdarzeń. Wyjaśniamy, co zapewnia i na co zwrócić uwagę, by w razie zagubienia bagażu otrzymać odszkodowanie.

Z raportu przygotowanego przez SITA World Tracer wynika, że 77% bagaży jest opóźnionych przez linie lotnicze, 16% walizek ulega uszkodzeniu, a 7% jest gubionych.Do takich zdarzeń najczęściej dochodzi przy przesiadaniu się na inne samoloty. 15% problemów z bagażem generowanych jest przez błędy na biletach i procedury bezpieczeństwa.

jakie problemy spotykają podróżnych z bagażem

Co zapewnia ubezpieczenie bagażu?

Jest to element polisy, który uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych.W razie takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca świadczenie częściowo pokrywające straty – do wysokości wybranej podczas zakupu sumy gwarantowanej. Można ubezpieczyć bagaż także od zgubienia go przez linie lotnicze (to tzw. opóźnienie bagażu) – wówczas w razie wydłużenia czasu oczekiwania na swoje rzeczy, towarzystwo zrefunduje koszty poniesione na zakup niezbędnych rzeczy osobistych w trakcie oczekiwania na bagaż.

Co podlega ochronie w ramach ubezpieczenia bagażu?

Ubezpieczyciele dokładnie definiują, czym jest bagaż i jakie przedmioty podlegają dodatkowej ochronie – dlatego tak ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) jeszcze przed wyborem polisy. Zazwyczaj definicja bagażu składa się z dwóch części – określenia jego rodzaju (walizka, plecak) oraz adnotacji, jakiej ochronie podlega jego zawartość.

Trzeba pamiętać, że ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko przedmioty zwyczajowo uznawane za takie, które zabiera się w podróż, np. odzież, książki czy aparat fotograficzny. Ponadto, rzeczy te muszą należeć do osoby ubezpieczonej.

Podczas zakupu ubezpieczenia bagażu warto zwrócić uwagę, czy w podróż nie zabiera się przedmiotów, które mogą podlegać nieco innym zasadom ubezpieczeniowym. Może to być np. cenna biżuteria czy wyjątkowe pamiątki rodzinne, na przewóz których jest potrzebne specjalne zezwolenie celne. Standardowe ubezpieczenie bagażu nie zapewnia im ochrony. – mówi Patryk Juchniewicz, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w rankomat.pl.

Obowiązki ubezpieczonego. Jak otrzymać odszkodowanie za bagaż?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w OWU określa, że ochronie podlega wyłącznie bagaż, który jest odpowiednio zabezpieczony przez właściciela. Odszkodowanie otrzyma więc osoba, której zaginęły walizki odpowiednio chronione.

jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego

Do powtarzających się we wszystkich OWU należą następujące obowiązki właściciela skradzionego bagażu:

 1. Podróżny jest zobowiązany do ochrony swojego bagażu.

 2. Transport i przechowywanie bagażu musi się odbywać zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.

 3. Podróżny nie może dopuścić się rażącego niedbalstwa w momencie ochrony czy transportu bagażu.

 4. Powierzenie bagażu osobom trzecim (np. firmom przewozowym, przechowalniom, hotelom) musi być obowiązkowo pokwitowane.

 5. Bagaż zawsze musi się znajdować w miejscu do tego odpowiednim.

 6. Jeśli bagaż znajduje się np. w bagażniku, pojazd musi być zaparkowany w miejscu strzeżonym i do tego przeznaczonym.

 7. Po utracie bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiednie służby (policję, funkcjonariuszy celnych, straż miejską).

 8. Podstawą wystąpienia o odszkodowanie jest sporządzony przez funkcjonariuszy protokół.

Jeśli któraś z tych zalecanych zasad zostanie złamana lub nie będzie miała miejsca, należy się liczyć z odmową wypłacenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Z kolei odszkodowanie za zgubiony bagaż otrzyma się tylko wtedy, gdy:

 1. podróżny nadał swój bagaż z zachowaniem wszelkich obowiązkowych procedur i środków bezpieczeństwa;

 2. bagaż został nadany u zawodowego przewoźnika lotniczego;

 3. opóźnienie musi przekroczyć przewidzianą w OWU liczbę godzin;

 4. przedstawiono ubezpieczycielowi zachowane paragony zakupu niezbędnych przedmiotów.

kiedy nie otrzymasz odszkodowania z polisy turystycznej

Na jakie wyłączenia w ochronie bagażu należy zwrócić uwagę?

Podobnie, jak w innych elementach polisy turystycznej,tak i w przypadku ubezpieczenia bagażu ubezpieczyciele informują o szeregu sytuacji, w których nie można liczyć na odszkodowanie. Do takich należą:

 • klęski żywiołowe,

 • wypadki komunikacyjne,

 • nieszczęśliwe wypadki,

 • nagłe choroby,

 • nieudane próby kradzieży,

 • utrata bagażu z winy przewoźnika lub przechowalni bagażowych, ale pod warunkiem, że własność ubezpieczonego nie została powierzona z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur, a podróżny nie posiada pokwitowania.

Zazwyczaj OWU pod tym względem są bardzo szczegółowe. Dzięki temu podróżny od razu wie, jakich sytuacji ma unikać i jak się zachowywać podczas urlopu.

Sumy gwarantowane ubezpieczenia bagażu - na jakie odszkodowanie można liczyć?

Każdy ubezpieczyciel ustala własne sumy gwarantowane, czyli limity odpowiedzialności, do wysokości których wypłaca odszkodowanie za utracony bagaż, niezależnie od jego wartości. Poszczególne kwoty mogą się różnić nie tylko wśród różnych ubezpieczycieli, ale i w konkretnych pakietach. Poniżej prezentujemy wysokości sum gwarantowanych, jakie oferują ubezpieczyciele, których polisy można zakupić w naszym kalkulatorze:

Towarzystwo ubezpieczenioweSumy gwarantowane bagażu
Allianz1 800 zł | 4 000 zł
Aviva1 000 zł | 5 000 zł
Uniqa200 euro | 400 euro
Axa Assistance3 000 zł | 6 000 zł
Ergo Ubezpieczenia Podróży800 zł | 1 200 zł | 2 000 zł | 4 000 zł
Europa Ubezpieczenia300 euro | 500 euro | 1 000 euro
Generali500 zł - 6 000 zł
Nationale-Nederlanden1 000 zł
Proama500 zł - 6 000 zł
PZU3 000 zł
Signal Iduna1 000 zł - 5 000 zł
Warta1 000 zł -10 000 zł
Wiener1 000 zł | 2 000 zł

Ile kosztuje ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu to integralna część standardowej polisy turystycznej. Taką ochronę rzeczy osobistych wraz z kosztami leczenia i NNW można mieć już od 2,56 zł. Przy wyborze ubezpieczenia bagażu trzeba zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarantowanej – bo do jej wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie. 

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych ofert ubezpieczenia z ochroną bagażu:

Towrzystwo ubezpieczenioweSuma gwarantowana bagażuCena/dzień
Europa Ubezpieczenia300 euro4 zł
Europa Ubezpieczenia500 euro6 zł
Allianz1 800 zł6,42 zł
Generali1 000 zł9 zł
Ergo Ubezpieczenia800 zł12 zł
Generali4 000 zł12 zł
Allianz4 000 zł12,85 zł
Wiener3 000 zł20 zł
Ergo Ubezpieczenia2 000 zł30 zł
Ergo Ubezpieczenia4 000 zł60 zł

Jak widać, do wyboru są kwoty od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Trzeba dopasować wysokość ochrony do wartości swojego bagażu. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie bagażu to tylko jeden z elementów polisy. Trzeba też odpowiednio dostosować do charakteru podróży i swoich wymogów pozostałe składowe ochrony, jak koszty leczenia, NNW, OC czy dodatkowe rozszerzenia. Można to zrobić w naszym kalkulatorze.

Co warto wiedzieć?

 1. 77% bagaży jest opóźnionych przez linie lotnicze, 16% walizek ulega uszkodzeniu, a 7% jest gubionych, łącznie co roku ginie około 40 milionów bagaży.
 2. Ubezpieczenie bagażu uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych.
 3. Odszkodowania nie otrzyma osoba, która nie zabezpieczyła swoich bagaży w odpowiedni sposób.
 4. Polisa zapewniająca ochronę bagażu wraz z kosztami leczenia i NNW to koszt od 2,56 zł.