Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Każdego roku na lotniskach ginie około 40 milionów bagaży, do tego dochodzą liczne kradzieże w kurortach turystycznych i metropoliach. Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje ochronę rzeczy osobistych w razie takich nieszczęśliwych zdarzeń. Wyjaśniamy, co zapewnia i na co zwrócić uwagę, by w razie zagubienia bagażu otrzymać odszkodowanie.

bagaże na lotnisku
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/turystyka/zgubiles-bagaz-zobacz-czy-masz-szanse-na-odszkodowanie

Z raportu przygotowanego przez SITA World Tracer wynika, że 77% bagaży jest opóźnionych przez linie lotnicze, 16% walizek ulega uszkodzeniu, a 7% jest gubionych.Do takich zdarzeń najczęściej dochodzi przy przesiadaniu się na inne samoloty. 15% problemów z bagażem generowanych jest przez błędy na biletach i procedury bezpieczeństwa.

Co zapewnia ubezpieczenie bagażu?

Jest to element polisy, który uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych.W razie takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca świadczenie częściowo pokrywające straty – do wysokości wybranej podczas zakupu sumy gwarantowanej. Można ubezpieczyć bagaż także od zgubienia go przez linie lotnicze (to tzw. opóźnienie bagażu) – wówczas w razie wydłużenia czasu oczekiwania na swoje rzeczy, towarzystwo zrefunduje koszty poniesione na zakup niezbędnych rzeczy osobistych w trakcie oczekiwania na bagaż.

Co podlega ochronie w ramach ubezpieczenia bagażu?

Ubezpieczyciele dokładnie definiują, czym jest bagaż i jakie przedmioty podlegają dodatkowej ochronie – dlatego tak ważne jest zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) jeszcze przed wyborem polisy. Zazwyczaj definicja bagażu składa się z dwóch części – określenia jego rodzaju (walizka, plecak) oraz adnotacji, jakiej ochronie podlega jego zawartość.

Trzeba pamiętać, że ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko przedmioty zwyczajowo uznawane za takie, które zabiera się w podróż, np. odzież, książki czy aparat fotograficzny. Ponadto, rzeczy te muszą należeć do osoby ubezpieczonej.

Podczas zakupu ubezpieczenia bagażu warto zwrócić uwagę, czy w podróż nie zabiera się przedmiotów, które mogą podlegać nieco innym zasadom ubezpieczeniowym. Może to być np. cenna biżuteria czy wyjątkowe pamiątki rodzinne, na przewóz których jest potrzebne specjalne zezwolenie celne. Standardowe ubezpieczenie bagażu nie zapewnia im ochrony. – mówi Patryk Juchniewicz, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w rankomat.pl.

Obowiązki ubezpieczonego. Jak otrzymać odszkodowanie za bagaż?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w OWU określa, że ochronie podlega wyłącznie bagaż, który jest odpowiednio zabezpieczony przez właściciela. Odszkodowanie otrzyma więc osoba, której zaginęły walizki odpowiednio chronione.

Do powtarzających się we wszystkich OWU należą następujące obowiązki właściciela skradzionego bagażu:

 1. Podróżny jest zobowiązany do ochrony swojego bagażu.

 2. Transport i przechowywanie bagażu musi się odbywać zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.

 3. Podróżny nie może dopuścić się rażącego niedbalstwa w momencie ochrony czy transportu bagażu.

 4. Powierzenie bagażu osobom trzecim (np. firmom przewozowym, przechowalniom, hotelom) musi być obowiązkowo pokwitowane.

 5. Bagaż zawsze musi się znajdować w miejscu do tego odpowiednim.

 6. Jeśli bagaż znajduje się np. w bagażniku, pojazd musi być zaparkowany w miejscu strzeżonym i do tego przeznaczonym.

 7. Po utracie bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiednie służby (policję, funkcjonariuszy celnych, straż miejską).

 8. Podstawą wystąpienia o odszkodowanie jest sporządzony przez funkcjonariuszy protokół.

Jeśli któraś z tych zalecanych zasad zostanie złamana lub nie będzie miała miejsca, należy się liczyć z odmową wypłacenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Z kolei odszkodowanie za zgubiony bagaż otrzyma się tylko wtedy, gdy:

 1. podróżny nadał swój bagaż z zachowaniem wszelkich obowiązkowych procedur i środków bezpieczeństwa;

 2. bagaż został nadany u zawodowego przewoźnika lotniczego;

 3. opóźnienie musi przekroczyć przewidzianą w OWU liczbę godzin;

 4. przedstawiono ubezpieczycielowi zachowane paragony zakupu niezbędnych przedmiotów.

Na jakie wyłączenia w ochronie bagażu należy zwrócić uwagę?

Podobnie, jak w innych elementach polisy turystycznej,tak i w przypadku ubezpieczenia bagażu ubezpieczyciele informują o szeregu sytuacji, w których nie można liczyć na odszkodowanie. Do takich należą:

 • klęski żywiołowe,

 • wypadki komunikacyjne,

 • nieszczęśliwe wypadki,

 • nagłe choroby,

 • nieudane próby kradzieży,

 • utrata bagażu z winy przewoźnika lub przechowalni bagażowych, ale pod warunkiem, że własność ubezpieczonego nie została powierzona z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur, a podróżny nie posiada pokwitowania.

Zazwyczaj OWU pod tym względem są bardzo szczegółowe. Dzięki temu podróżny od razu wie, jakich sytuacji ma unikać i jak się zachowywać podczas urlopu.

Ile kosztuje ubezpieczenie bagażu?

Ubezpieczenie bagażu to integralna część standardowej polisy turystycznej. Taką ochronę rzeczy osobistych wraz z kosztami leczenia i NNW można mieć już od 2,56 zł. Przy wyborze ubezpieczenia bagażu trzeba zwrócić uwagę na wysokość sumy gwarantowanej – bo do jej wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie. Do wyboru są kwoty od 500 zł do kilku tysięcy złotych. Trzeba dopasować wysokość ochrony do wartości swojego bagażu.

Co warto wiedzieć?

1. 77% bagaży jest opóźnionych przez linie lotnicze, 16% walizek ulega uszkodzeniu, a 7% jest gubionych, łącznie co roku ginie około 40 milionów bagaży.

2. Ubezpieczenie bagażu uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych.

3. By otrzymać odszkodowanie za zagubiony bagaż, należy spełnić obowiązki określone w OWU.

4. Odszkodowania nie otrzyma osoba, która nie zabezpieczyła swoich bagaży w odpowiedni sposób.

5. Polisa zapewniająca ochronę bagażu wraz z kosztami leczenia i NNW to koszt od 2,56 zł.

6. Wybierając ubezpieczenia bagażu, należy wybrać odpowiednią sumę gwarantowaną, bo do jej wysokości zostanie wypłacone odszkodowanie.