Nasi Klienci oceniają ERGO Hestia na
1,75
Zostaw opinię

Wypowiedzieć umowę OC w towarzystwie ERGO Hestia można w 2 przypadkach. W pierwszym, gdy jest się nowym posiadaczem samochodu i jest on ubezpieczony w tym towarzystwie. W drugim, gdy właściciel pojazdu zakupił ubezpieczenie w ERGO Hestii na rok i chce zrezygnować z kontynuacji na kolejny okres.

Porównaj ceny ubezpieczeń OC/AC »

Zakup pojazdu z OC

Jeżeli jest się nowym właścicielem pojazdu, który obecnie ma zawarte ubezpieczeni w ERGO Hestii, można polisę wypowiedzieć lub kontynuować ją do końca trwanie umowy. Jeśli nabywca zdecyduje się na przedłużenie OC, ulegnie ono rozwiązaniu samo, z ostatnim dniem na jaki zostało zawarte. Jeżeli jednak umowę chce się wypowiedzieć wcześniej, towarzystwo podaje dokładne wytyczne jak należy postępować.

Nowy właściciel ma na decyzję 30 dni, jeśli w tym czasie nie wpłynie do ubezpieczyciela wypowiedzenie polisy zbywcy, zostanie ona automatycznie przedłużona i będzie obowiązywać do końca okresu, na jaki została zawarta. Wypowiedzenie można przesłać faksem, mailem, listownie lub przez pozostawienie w oddziale firmy. Dokument musi zawierać dane nabywcy pojazdu, samego samochodu, numer obecnej polisy OC, a także podstawę prawną – art. 31 ust. Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wyszukiwanie placówek ERGO Hestii

Obecne ubezpieczenie

Zgodnie z ww. Ustawą wypowiedzenie obecnej polisy, należy złożyć w formie pisemnej i musi być dostarczone do Towarzystwa najpóźniej na 1 dzień przed końcem ubezpieczenia. Dokument ten powinien zawierać: dane ubezpieczonego, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu i numer polisy. Wypowiedzenie można przesłać listownie, na adres firmy. Wypowiedzenia należy przesłać:

  • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
    ul. Hestii 1
    81-731 Sopot

Istnieje również możliwość skontakowania się z firmą przez:

  • konto klienta;
  • formularz kontaktowy;

Wypowiedzenie umowy AC w ERGO Hestia

W przypadku ubezpieczenia autocasco, sytuacja ma się nieco inaczej. Ponieważ jest to polisa nieobowiązkowa i nikt nikomu nie narzuca jej kupna, nie można jej od tak po prostu rozwiązać. Odstąpienie od tej umowy możliwe jest w przypadku, gdy pojazd został sprzedany w trakcie trwania AC. Wtedy należy po prostu napisać do ERGO Hestii oraz w wiadomości załączyć umowę kupna sprzedaży.

Ochrona autocasco przestaje także obowiązywać w przypadku, gdy cała suma ubezpieczenia została wykorzystana na naprawy auta. Jeśli podczas roku umowy, wykonywano wiele napraw, zawłaszcza poważnych i na duże sumy, to może się okazać, że cała kwota na jaką zawarte zostało ubezpieczenie, została wykorzystana. W takim przypadku odpowiedzialność ERGO Hestii, kończy się wraz z wykorzystaniem całej sumy i oznacza to, że umowa wygasa, nawet jeśli od jej podpisania minęłoby kilka miesięcy.

Podobnie jest w przypadku, gdy pojazd z ważną polisą AC zostaje sprzedany. Ponieważ autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, nie może przechodzić na nowego właściciela pojazdu. Jeżeli auto zostanie sprzedane, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Dodatkowo kierowcy, który zawarł umowę AC, przysługuje zwrot opłaconej składki, która nie została wykorzystana.

Nigdy nie należy też zapominać o tym, że jeżeli pojazd został sprzedany, to były już właściciel auta, ma 14 dni na zgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela.