Przed wyborem biura podróży należy dokładnie sprawdzić, czy figuruje ono w centralnej ewidencji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeśli tak, to w przypadku jego upadłości klienci mogą liczyć na całkowity zwrot kosztów z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG).

W latach 2009-2016 niewypłacalność ogłosiły aż 42 biura podróży. Jednak nawet powstały w 2016 roku TFG nie jest do końca w stanie skutecznie chronić turystów. Tak, jak miało to miejsce w przypadku klientów Alfa Star, które zbankrutowało w sierpniu 2015 r. Na zwrot pieniędzy z Funduszu czekali oni aż do maja 2017 r., czyli 21 miesięcy. Podpowiadamy, jak można sprawdzić wiarygodność touroperatora jeszcze przed zakupem wycieczki,a także w jaki sposób odzyskać wpłacone środki  na wypadek nagłej rezygnacji z wyjazdu.

1. Sprawdź zabezpieczenie finansowe biura podróży

Jeszcze przed zakupem wycieczki, warto sprawdzić sytuację biura podróży – czy i w jakiej wysokości posiada zabezpieczenie finansowe. Najprościej jest to zrobić w Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce, którą prowadzi Ministerstwo Sportu i Turystyki. W tym celu wystarczy do wyszukiwarki wpisać nazwę touroperatora. Do najważniejszych informacji, które można pozyskać z bazy należą:

 • wysokość zabezpieczenia finansowego biura podróży (w złotych i euro),
 • kto jest gwarantem/ubezpieczycielem zabezpieczenia finansowego biura podróży,
 • jaki jest termin obowiązywania zabezpieczenia finansowego.

Ponadto w ewidencji Ministerstwa Sportu i Turystyki można m.in. uzyskać informacje, które powinny stanowić dla turysty ostrzeżenie, że sytuacja finansowa biura podróży może nie być najlepsza. Warto sprawdzić, czy:

 • biuro podróży nie zawiesiło wykonywania działalności,
 • wobec biura podróży nie toczy się postępowanie o wykreślenie z rejestru,
 • biuro podróży nie jest objęte zakazem prowadzenia działalności.

Jeżeli biuro podróży, w którym chcemy zakupić wycieczkę w ogóle nie posiada wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, to powinniśmy zrezygnować z jego usług. W takim przypadku działalność touroperatora może budzić duże wątpliwości. Jeśli on upadnie, nie będzie nam przysługiwać możliwość zwrotu pieniędzy z TFG.

2. Zobacz, czy biuro podróży nie posiada zaległości finansowych

Kondycję finansową biura podróży można sprawdzić nie tylko w ewidencji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Warto to również zrobić w bazach gromadzących informacje na temat zadłużenia podmiotów gospodarczych, jak np.:

W tego rodzaju bazach można sprawdzić, czy biuro podróży nie ma problemów z regulowaniem płatności wobec swoich kontrahentów, jak np. hotele lub linie lotnicze. Warto również poczytać w internecie opinie jego dotychczasowych klientów. Jeśli wiele wpisów dotyczy problemów touroperatora z wywiązywaniem się ze świadczonych usług, także powinien to być dla nas sygnał ostrzegawczy.

3. Złóż wniosek do ubezpieczyciela o zwrot kosztów wyjazdu

Niekiedy biuro podróży może niespodziewanie zbankrutować tuż przed naszym wyjazdem na urlop. Nawet, jeżeli dane zawarte w ewidencji Ministerstwa Sportu i Turystyki czy bazach informacji gospodarczych nie wskazywały na jego kłopoty finansowe. Choć nie unikniemy rozczarowania związanego z brakiem upragnionych wakacji, to możemy odzyskać wpłacone środki. W takim przypadku klientom przysługuje zwrot kosztów wycieczki, gdy zawierając umowę z touroperatorem wpłacili:

 • całą cenę wycieczki,
 • zaliczkę przekraczającą 10% ceny wycieczki.

Jak odzyskać pieniądze, gdy biuro podróży posiada zabezpieczenie finansowe?

Zgodnie z prawem biuro podróży ma obowiązek przekazać klientowi informację na piśmie, czy posiada zabezpieczenie finansowe. Ponadto musi w nim poinformować, w jaki sposób turysta może ubiegać się o wypłatę wpłaconych pieniędzy w ramach tego zabezpieczenia w przypadku niewypłacalności touroperatora. Procedura zwrotu środków powinna przebiegać następująco:

 • turysta składa wniosek o zwrot wpłaconych środków do ubezpieczyciela/gwaranta biura podróży,
 • ubezpieczyciel/gwarant biura podróży weryfikuje informacje zawarte w złożonym wniosku w ciągu 30 dni (w wyjątkowych sytuacjach termin może zostać wydłużony do 90 dni),
 •  jeśli weryfikacja wniosku jest pozytywna, marszałek województwa w którym biuro podróży ma swoją siedzibę, wydaje decyzję o zwrocie wpłaconych przez turystę środków,
 • w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji wydanej przez marszałka województwa, ubezpieczyciel/gwarant biura podróży zwraca klientowi pieniądze.

Jak odzyskać pieniądze, gdy biuro podróży nie posiada zabezpieczeń finansowych?

Jeśli jednak biuro podróży nie jest w stanie zwrócić pieniędzy wszystkim klientom, ich interesów broni działający od 2016 r. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), który jest częścią Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). TFG jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku upadłości touroperatorów, a środki z niego mogą zostać przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów powrotu do kraju klientów biur podróży,
 • zwrot wpłaconych przez klientów środków za niezrealizowane i przerwane wyjazdy turystyczne.

Zgodnie z prawem obowiązek odprowadzania składek na TFG, z których klientom są zwracane wpłacone przez nich środki, mają wszystkie biura podróży wpisane do Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce, prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Uwaga! Bardzo ważne jest, aby przed wyborem biura podróży sprawdzić, czy figuruje ono w ewidencji prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jeśli nie, w razie bankructwa klienci mogą nie odzyskać wpłaconych środków od ubezpieczyciela/gwaranta lub TFG. Decyzję o zwrocie turystom pieniędzy z Funduszu w przypadku niewypłacalności touroperatora również podejmuje marszałek województwa.

4. Zabezpiecz się dodatkowo usługą chargeback

Kupując wycieczkę w biurze podróży, warto zapłacić za nią kartą kredytową Visa lub Mastercard. Ich posiadacze mogą skorzystać z procedury reklamacyjnej chargeback. Polega na tym, że na wniosek klienta bank, którego kartą dokonano płatności za wakacyjny wyjazd, zwraca turyście wpłacone przez niego środki. Jednak niestety dopiero w przypadku, gdy całości lub części pieniędzy wcześniej nie otrzymaliśmy w wyniku działań marszałka województwa.

5. Skontaktuj się z urzędem marszałkowskim, gdy biuro upada w trakcie wyjazdu

Niestety znacznie bardziej skomplikowana jest upadłość biura podróży w trakcie pobytu na wakacjach, niż gdy dojdzie do niej przed wyjazdem na zakupioną wycieczkę. Jednak jeśli tak się stanie, w pierwszej kolejności należy powiadomić przebywającego na miejscu rezydenta współpracującego z touroperatorem. Powinien on skontaktować się z marszałkiem województwa (możemy to również zrobić samodzielnie zapisując dane kontaktowe urzędu przed wyjazdem), który zorganizuje powrót do Polski turystów przebywających za granicą.

Po przylocie do kraju, wszyscy klienci upadłego biura podróży mogą ubiegać się o zwrot środków za niewykorzystaną część pobytu podczas wykupionej wycieczki. Procedura przebiega dokładnie tak samo, jak w opisanym powyżej przypadku bankructwa touroperatora przed wyjazdem na urlop. Jednak wypłata pieniędzy może trwać bardzo długo, ponieważ turyści którzy ucierpieli w wyniku niewypłacalności Alfa Star, otrzymali je dopiero po upływie 21 miesięcy.

6. Ubezpiecz się od kosztów rezygnacji z podróży

Jednak nie zawsze będziemy zmuszeni zrezygnować z opłaconego wyjazdu na wakacje w wyniku upadłości biura podróży. Jej przyczyną może być np. niespodziewana utrata pracy czy nagłe zachorowanie bliskiej osoby. W efekcie możemy stracić całą kwotę wpłaconą na konto touroperatora. Zapobiec utracie pieniędzy może ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży.

Jeżeli przyczyna rezygnacji z podróży będzie zgodna z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), turysta może liczyć nawet na 100% zwrot środków ze strony ubezpieczyciela. Zwykle polisa refunduje wydatki związane z rezygnacją bądź przerwaniem wyjazdu, a także odwołaniem rezerwacji noclegu czy biletu lotniczego. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe pokryją koszty rezygnacji z powodu:

 • śmierci, nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, ciąży i związanych z nią powikłań ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej mu w podróży,
 • poważnej szkody na mieniu (np. spowodowanej klęską żywiołową, katastrofą bądź kradzieżą), która wymaga obecności ubezpieczonego,
 • kradzieży dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia podróży (np. paszportu lub dowodu osobistego),
 • wypowiedzenia umowy przez pracodawcę,
 • wyznaczonej daty rozpoczęcia nowej pracy (w przypadku osób wcześniej bezrobotnych) przypadającej na czas podróży.

Zakres ochrony polisy za dodatkową opłatą można znacznie rozszerzyć. Niektórzy ubezpieczyciele m.in. pokryją również koszty rezygnacji z podróży, jeśli doszło do niej z powodu:

 • wyznaczonego terminu egzaminu poprawkowego,
 • konieczności stawienia się na rozprawę sądową,
 • uczestnictwa ubezpieczonego i osób towarzyszących w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego),
 •  innych zdarzeń losowych – są one definiowane jako niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia przyszłe i niepewne, które miały miejsce w zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Podsumowując, przed wyborem biura podróży należy dokładnie sprawdzić w ewidencji prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, czy posiada ono zabezpieczenia finansowe na wypadek upadłości. Warto również zajrzeć do baz informacji gospodarczych i dowiedzieć się, czy touroperator nie ma zaległości wobec swoich kontrahentów. Jednak jeśli dojdzie do bankructwa, powinniśmy odzyskać środki z TFG. Dodatkowo warto samodzielnie ubezpieczyć się na wypadek konieczności rezygnacji z podróży - najlepiej zaraz po zakupie wycieczki (maksymalnie do 7 dni od daty zawarcia umowy).

Co warto wiedzieć?

 1. Przed wyborem biura podróży warto sprawdzić, czy posiada zabezpieczenie finansowe w ewidencji ministerstwa. 
 2. W razie upadku biura podróży klienci mogą odzyskać pieniądze z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
 3. Płacąc za wycieczkę kartą kredytową, zwrot pieniędzy w razie upadku biura podróży można odzyskać dzięki usłudze chargeback.
 4. Na wypadek utraty pracy czy choroby warto kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. 
   

Najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie można sprawdzić biuro podróży?

  Organizatorów wyjazdów turystycznych można zweryfikować w Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce, a także w bazach kredytowych i dłużników, takich jak Big Info Monitor,ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej czy Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.
 2. Co trzeba wiedzieć o biurze podróży, by mieć pewność że jest to sprawdzona i rzetelna firma?

  Przede wszystkim należy wysokość zabezpieczenia finansowego biura podróży (w złotych i euro),a także zweryfikować kto jest gwarantem zabezpieczenia finansowego biura podróży, jaki jest termin obowiązywania zabezpieczenia finansowego. Warto też uzyskać informacje, czy biuro podróży nie zawiesiło wykonywania działalności, nie jest objęte zakazem prowadzenia usług oraz czy nie jest zagrożone wykreślenie z rejestru.
 3. Jak w reklamacji może pomóc usługa chargeback?

  Na wniosek klienta bank, którego kartą Visa lub MasterCard dokonano płatności za wycieczkę, może zwrócić turyście wpłacone przez niego środki, ale tylko wtedy gdy wcześniej nie otrzymano zwrotu kosztów w wyniku działań marszałka województwa.