Podczas zawierania umowy kredytu, każdy bank zaproponuje Ci zakup ubezpieczenia. Być może, do wybrania konkretnej polisy zachęci Cię obniżeniem prowizji lub niższym oprocentowaniem. Nie podejmuj jednak pochopnej decyzji. Najpierw sprawdź, czy faktycznie jest Ci ona potrzebna i na jakich warunkach zostaniesz objęty ochroną.

Twój doradca finansowy proponuje Ci kredyt na dogodnych dla Ciebie warunkach, ale w sprawie ubezpieczenia ogranicza się do niezbędnych informacji? Nie ty jeden być może ulegasz czarowi dobrego kredytu, nie sprawdzając, czy jego ubezpieczenie jest dostosowane do twojej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Masz jeszcze czas, aby naprawić swój błąd. Wystarczy, że poprosisz przedstawiciela banku o przedstawienie warunków ubezpieczenia, które będziesz mógł spokojnie przeanalizować w domu.

Ubezpieczenie nieobowiązkowe, ale wymagane?

Ubezpieczenie na życie stanowi dla banku zabezpieczenie Twojego zobowiązania finansowego. Dodatkowe lub jedyne (np. zastępuje poręczycieli). Dla Ciebie również może być nieocenioną pomocą w trudnej sytuacji życiowej. Powinieneś jednak wiedzieć, że nie istnieją żadne przepisy ustawy, nakładające na Ciebie obowiązek zawarcia umowy. A więc teoretycznie, z ubezpieczenia proponowanego przez bank możesz zrezygnować. W praktyce może się to wiązać z odmową udzielenia kredytu.

Przy niskich zobowiązaniach kredytowych (np. na kilka tysięcy złotych) bank nie powinien robić problemów z powodu rezygnacji z ubezpieczenia. Jednak w przypadku kredytów hipotecznych lub wysokiego zadłużenia gotówkowego, prawdopodobnie odmówi Ci udzielenia kredytu z uwagi na zbyt ograniczone zabezpieczenie. Może być również tak, że zgodzi się na zawarcie umowy kredytu, ale tylko po przedstawieniu indywidualnej polisy na życie, gwarantującej spłatę zobowiązania. Niektóre banki poproszą w zamian o przedstawienie dwóch lub nawet trzech poręczycieli (tzw. żyrantów),którzy w razie konieczności będą mogli spłacić za Ciebie dług.

Wielu klientów banków chce uniknąć dodatkowych formalności i jeżeli zakup polisy na życie stanowi podstawę do przyznania kredytu - decydują się na ofertę banku. Niestety taka forma zabezpieczenia może być bardzo kosztowna, a gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku – nawet nieskuteczna. Wynika to z błędnego przekonania, że skoro kredyt został ubezpieczony, to każda okoliczność w której nie możemy go spłacić, powoduje przerzucenie odpowiedzialności na firmę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie na życie z kredytem – przed czym chroni i na co musisz uważać?

Zazwyczaj bank proponuje klientowi przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, które zawierane jest przez niego na rzecz kredytobiorców (o zagrożeniach z tym związanych piszemy w dalszej części artykułu). Do najczęściej spotykanych ubezpieczeń kredytu (zarówno hipotecznego jak i konsumpcyjnego) należą:

  • ubezpieczenie na wypadek śmierci (ubezpieczenie na życie) – spłata pozostałej części kredytu następuje w przypadku zgonu kredytobiorcy.

Zawierając taką umowę zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia. Może być ona stała – po śmierci kredytobiorcy ubezpieczyciel spłaci pozostałe zadłużenie, a resztę pieniędzy (do wartości sumy ubezpieczenia) wypłaci rodzinie (spadkobiercom). Częściej jednak bank proponuje zmienną sumę ubezpieczenia. Będzie ona maleć, proporcjonalnie do pozostałej do spłaty części kredytu.

  • ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – spłata pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela jest możliwa, gdy kredytobiorca dozna trwałego uszkodzenia ciała np. wskutek nieszczęśliwego wypadku i uniemożliwi mu to wykonywanie pracy. Aby uzyskać odszkodowanie należy przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające trwałe inwalidztwo oraz samo zaistnienie wypadku. Niekiedy wymagane jest również zaświadczenie z ZUS lub KRUS.

Zanim kupisz taką polisę, sprawdź koniecznie definicję trwałego inwalidztwa. W każdym OWU mogą występować różne jej zapisy. Zazwyczaj trwałe inwalidztwo jest orzekane po nieszczęśliwym wypadku, w wyniku którego Ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała polegającego na utracie narządu lub całkowitej utracie władzy nad narządami (jakimi – przeczytasz w OWU). Niestety może się okazać, że ubezpieczyciel przewiduje spłatę kredytu tylko w przypadku bardzo tragicznego zdarzenia i tylko wtedy, gdy niezdolność do pracy jest nieodwracalna. Przykładowo – w mniemaniu firmy ubezpieczeniowej utrata ręki lub nogi może pozbawić Cię możliwości wykonywania obecnej pracy, ale nie każdej czynności zarobkowej.

  • ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – w tym ubezpieczeniu towarzystwo spłaci kredyt, gdy kredytobiorca straci pracę nie z własnej winy. Co istotne - ochrona może np. dotyczyć wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Znacznie rzadziej zdarzają się ubezpieczenia chroniące osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Również w przypadku tego ubezpieczenia na życie doradzamy dokładną analizę warunków umowy. Może się w nich pojawić nie tylko wymóg uzyskania statusu osoby bezrobotnej, ale również wprowadzenia okresu karencji (od zawarcia umowy musi upłynąć określony czas, np. 3 miesiące, zanim ochrona ubezpieczeniowa zacznie obowiązywać).

  • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – nie powinniśmy mylić go z ochroną na wypadek trwałego inwalidztwa, chociaż większość zapisów umowy będzie się pokrywać. Różnica może polegać na rozszerzeniu ochrony na wypadek ciężkiej choroby (nie musi dojść do nieszczęśliwego wypadku).

Pamiętaj, że bardzo ważną kwestią podczas zawierania umowy ubezpieczenia na życie do kredytu jest twój stan zdrowia. Jeżeli przed zawarciem umowy kredytu przechodziłeś poważne choroby, mogą one być powodem odmowy spłaty zobowiązania kredytowego przez ubezpieczyciela. W wyłączeniach od odpowiedzialności wymienia się najczęściej choroby nowotworowe i choroby układu krążenia.

Co bardzo istotne, nie sugeruj się brakiem wymogu przedstawienia badań lekarskich podczas przystępowania do umowy. Jeśli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego i towarzystwo będzie podejrzewać, że było ono wynikiem przebytej lub przewlekłej choroby, może wystąpić do placówki medycznej, w której się leczysz o udostępnienie odpowiedniej dokumentacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Jeżeli jego podejrzenia się potwierdzą – odmówi spłaty kredytu.

Ubezpieczenie na życie - grupowe czy indywidualne?

Jak już wspomnieliśmy, proponowane przez banki ubezpieczenie na życie ma zazwyczaj formę ubezpieczeń grupowych. Jeśli przystąpisz do takiego ubezpieczenia, znajdziesz się w grupie wielu kredytobiorców i nie będziesz stroną umowy (jest nią bank jako ubezpieczający). W efekcie, zamiast warunków ubezpieczenia otrzymasz wykaz Twoich praw i obowiązków. Polisa nie będzie dopasowana do Twoich potrzeb, a w przyszłości możesz mieć problemy z uzyskaniem właściwego świadczenia. Dlatego dopytaj przedstawiciela banku o dokładne warunki umowy, którą zamierzasz podpisać. Być może okaże się, że znacznie korzystniejszym rozwiązaniem będzie zakup polisy indywidualnej.

Ostatnia uwaga: o zawarciu umowy kredytu z ubezpieczeniem na życie warto powiadomić najbliższą rodzinę. Jeśli Twoi bliscy (przede wszystkim spadkobiercy) nie będą o tym wiedzieć, mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z istniejącego zadłużenia, jego wielkości i możliwości pokrycia zobowiązania przez ubezpieczyciela. Przy zgłoszeniu roszczeń do firmy ubezpieczeniowej pomaga zwykle bank, ale może on bardzo długo zwlekać ze znalezieniem spadkobierców, a odsetki za niespłacone zobowiązania wzrosną w tym czasie do niebagatelnych kwot.

Oceń stronę
4,26