Pobyt w szpitalu może znacznie skomplikować nasze codzienne życie i wpłynąć na naszą kondycję finansową. Leczenie może wymagać dodatkowych nakładów pieniężnych, dlatego warto pomyśleć o polisie, która zapewni wsparcie finansowe w takiej sytuacji.

Posiadanie polisy może zapewnić zarówno świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, ale również inne formy wsparcia. Sprawdzamy, ile kosztuje takie ubezpieczenie, kto może przystąpić oraz ile można zyskać.

Zobacz, jak ubezpieczyciel rozumie pobyt w szpitalu? 

Pobyt w szpitalu jest rozumiany przez ubezpieczyciela jako okres hospitalizacji, czyli czas, który ubezpieczony spędza w szpitalu na leczeniu. Czas trwania pobytu w szpitalu może być różnie interpretowany przez różnych ubezpieczycieli, dlatego szczegóły dotyczące definicji pobytu w szpitalu są określane w warunkach polisy danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (TU). Warto więc dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, aby zrozumieć, jak dany ubezpieczyciel definiuje pobyt w szpitalu oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z ochrony na wypadek takiego pobytu.

Przykładowo, w PZU pobyt w szpitalu określa się jako całodobowy pobyt ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu leczenia szpitalnego, trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni.

Inny ubezpieczyciel – Nationale-Nederlanden – wyróżnia pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze oraz dzień pobytu. Sam pobyt w szpitalu to udokumentowany w sposób określony w Warunkach Umowy dodatkowej stały i nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu, służący zachowaniu, przywróceniu lub poprawie jego zdrowia. W rozumieniu Warunków Umowy dodatkowej za pobyt w szpitalu nie uważa się pobytu, którego celem była rehabilitacja albo rekonwalescencja Ubezpieczonego. Ponadto w OWU znajdziesz następujące definicje:

 • pobyt w szpitalu o długotrwałym charakterze – pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie co najmniej 14 dni,
 • dzień pobytu w szpitalu – każdy ukończony dzień kalendarzowy pobytu w szpitalu. Za pierwszy dzień pobytu w szpitalu uważa się okres od przyjęcia do szpitala do końca dnia (do godz. 24.00).

Z kolei ubezpieczyciel Allianz uważa pobyt w szpitalu za nieprzerwany pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Pobyt ten musi rozpocząć się w ciągu 12 miesięcy od tego wypadku i być odnotowany w  dokumentacji medycznej szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cel pobytu stanowi leczenie uzasadnione stanem zdrowia ubezpieczonego. Pobytem w szpitalu nie jest pobyt na oddziale rehabilitacyjnym lub ratunkowym. Nieprzerwany pobyt ubezpieczonego w więcej niż jednym szpitalu traktuje się jako jeden pobyt.
 

Jak możesz się zabezpieczyć na wypadek hospitalizacji? 

Aby zabezpieczyć się na wypadek hospitalizacji, warto posiadać ubezpieczenie, które obejmuje taką sytuację. Ubezpieczenie zdrowotne albo ubezpieczenie na życie z dodatkowym pakietem medycznym może zapewnić ochronę finansową w przypadku konieczności hospitalizacji. Takie polisy często pokrywają koszty związane z leczeniem, operacjami, pobytami w szpitalu, rehabilitacją oraz innymi usługami medycznymi. Ubezpieczenie zdrowotne może być indywidualne lub grupowe, zależnie od preferencji i potrzeb.

Każda firma ubezpieczeniowa ma swoje indywidualne zasady dotyczące rozszerzenia obejmującego pobyt w szpitalu. Dobrze jest zapoznać się z różnymi opcjami, aby wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada naszym oczekiwaniom.

Przykładowo, w PZU da się rozszerzyć podstawową ochronę o indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego. Umowę zawiera się na 5 lat i mogą ją podpisać osoby między 18. a 65. rokiem życia. W chwili zakończenia umowy polisowej wiek ubezpieczonego nie może przekraczać 70. roku życia. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę całodobową, która dotyczy zdarzeń na całym świecie. Suma ubezpieczenia może wynosić od 15 000 zł do 100 000 zł i jest dostępna w czterech różnych wariantach. Jeśli leczenie w szpitalu będzie trwało co najmniej 14 dni, ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe świadczenie rekonwalescencyjne w wysokości 5% SU.

Dodatkową ochronę, która zapewni wsparcie w trakcie hospitalizacji, można dokupić też u innych ubezpieczycieli, z którymi podpisujesz umowę polisy na życie.

Ile zapłacisz i ile możesz dostać? 

Koszt ubezpieczenia na życie, które uwzględnia hospitalizację, to wydatek najczęściej rzędu kilkudziesięciu złotych. Decydując się na polisę ubezpieczeniową uwzględniającą pobyt w szpitalu, podejmujesz mądrą decyzję, ponieważ niewielki wydatek na taką polisę może okazać się nieocenionym wsparciem w przypadku wystąpienia potrzeby hospitalizacji. Koszty związane z operacją, badaniami diagnostycznymi, opieką medyczną i pobytem w szpitalu bywają bowiem bardzo wysokie, a posiadając ubezpieczenie, unikniesz znaczącego obciążenia finansowego.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe oferty wybranych TU, uwzględniając sumę ubezpieczenia, kwotę, na jaką można liczyć, a także wysokość miesięcznej składki.

ILE KOSZTUJE POLISA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU I ILE MOŻNA DOSTAĆ?

TU, oferta

Suma ubezpieczenia

Ile można dostać za pobyt w szpitalu?

Wysokość składki miesięcznej

PZU, Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

od 15 000 zł do 100 000 zł

 • pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – 1% sumy ubezpieczenia za dzień pobytu w szpitalu,
 • pobyt w szpitalu spowodowany chorobą – 0,5% sumy ubezpieczenia za dzień pobytu w szpitalu

ustalana indywidualnie w zależności od:

 • wieku polisowego ubezpieczonego,
 • wysokości sumy ubezpieczenia,
 • częstotliwości opłacania składki,
 • wariantu zakresu ochrony

Nationale-Nederlanden, Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

od 5 000 do 40 000 zł

 • do 600 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub wypadku, jeżeli trwał dłużej niż 3 dni,
 • dodatkowo do 2 000 zł, jeśli pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 14 dni

ustalana indywidualnie na podstawie wybranej SU oraz innych elementów takich jak np. wykonywany zawód, uprawiane sporty i hobby

Generali

od 5 000 zł do 50 000 zł w przypadku  umowy dodatkowej na wypadek Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego oraz na wypadek Pobytu w szpitalu

 • świadczenie w wysokości 100 zł, 150 zł albo 200 zł za każdy dzień hospitalizacji (w przypadku leczenia ubezpieczonego chemioterapią lub radioterapią – dodatkowo jednorazowe świadczenie w wysokości pięciokrotności dziennego świadczenia),
 • z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: świadczenie w wysokości dwukrotności świadczenia z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

ustalana indywidualnie

ERGO Hestia, ERGO 4 wariant rozszerzony

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Global Doctors

do 2 000 000 euro

100 EUR za dzień

(maksymalnie 60 dni dla

każdej hospitalizacji podczas

leczenia Ubezpieczonego lub

Dziecka za granicą Polski)

98 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych TU.

Ceny ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, suma ubezpieczenia i zakres ochrony. Dlatego warto skonsultować się z danym ubezpieczycielem, aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów takiego ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania za leczenie szpitalne z polisy na życie również zależy od warunków umowy oraz zakresu ochrony. Suma odszkodowania może być różna w zależności od polisy, a także od wydatków związanych z konkretnym leczeniem. Należy zapoznać się z warunkami polisy na życie, żeby dowiedzieć się, jaka jest wysokość odszkodowania w przypadku leczenia szpitalnego.

Ewelina RatajczakEwelina Ratajczak

Co możesz zyskać oprócz świadczenia? 

W sytuacji, gdy obawiamy się pobytu w szpitalu – warto rozważyć dodatkową ochronę zdrowia. Bez względu na to, czy ryzyko w naszym życiu dotyczy nieszczęśliwego wypadku czy poważnej choroby – może przydać nam się również dodatkowe wsparcie w postaci ochrony na wypadek operacji chirurgicznej.  

Bardzo ważną formą pomocy może być też ochrona dodatkowa, która dotyczy poważnego zachorowania. Taka polisa zawiera najczęściej listę chorób, które są objęte ochroną. Są to najczęściej: zawał serca, udar mózgu czy nowotwór złośliwy. Zdiagnozowanie takiej choroby będzie stanowiło podstawę do otrzymania wysokiego świadczenia. 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują również ochronę na wypadek konieczności leczenia za granicą. Dotyczy to poważnych chorób, których najbardziej skuteczne metody leczenia są dostępne poza granicami Polski. W takiej sytuacji ubezpieczony może liczyć zarówno na pokrycie kosztów leczenia, jak i pomoc w zorganizowaniu transportu oraz tłumaczenia dokumentacji medycznej. 

Bardzo dobrym pomysłem może być również zakup pakietu Assistance, który zapewnia dodatkową, niefinansową pomoc w postaci transportu medycznego, pomocy psychologicznej lub dowozu leków.  

W tych sytuacjach możesz nie otrzymać odszkodowania! 

Istnieją okoliczności pobytu w szpitalu, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy z polisy. Dzieje się tak, gdy dojdzie do zdarzenia opisanego w umowie w punkcie o wyłączeniach odpowiedzialności. Na przykładzie PZU wiemy, że świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli pobyt w szpitalu oznacza przebywanie w hospicjum, sanatorium lub na oddziale leczenia uzależnień.  

Odszkodowanie może również nie przysługiwać z powodu karencji. Jest to czas, po którym zaczyna obowiązywać ochrona polisowa w określonych zakresie. Dla pobytu w szpitalu karencja może wynosić zarówno 1 miesiąc, jak i 12 czy 24 miesiące. To zależy od wybranej przez nas polisy. Karencja ma na celu wykluczenie wypłaty świadczenia, jeśli zdecydowaliśmy się na zakup ubezpieczenia w chwili, gdy wiemy o wyznaczonym terminie hospitalizacji. 

Brak świadczenia może być również spowodowany limitem świadczeń. Ubezpieczyciel może określać w umowie ile razy w ciągu roku polisowego może wypłacić odszkodowanie z konkretnego tytułu. Jeśli w przeciągu kilku miesięcy ponownie jesteśmy poddani hospitalizacji, kolejny pobyt w szpitalu może nie gwarantować nam pieniędzy. 

Sprawdź, jak wybrać odpowiednią ofertę 

Aby znaleźć dobre ubezpieczenie, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z dostępnymi możliwościami różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Możemy w ten sposób znaleźć bardziej korzystne lub znacznie tańsze rozwiązania.  

Jeśli samodzielne czytanie i analizowanie ofert jest dla nas zbyt czasochłonne i skomplikowane – warto skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Wystarczy, że podamy informacje o tym, jakiego produktu szukamy i zostawimy swoje dane kontaktowe, a otrzymamy dopasowaną do naszych potrzeb ofertę. W ten sposób możemy zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i sporo cennego czasu. 

  

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu może być rozszerzeniem ochrony do podstawowej umowy ubezpieczeniowej, ale może być również samodzielnym produktem

2. Świadczenie finansowe z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt w szpitalu dłuższy niż 3-4 dni

3. Hospitalizacja, która uprawnia do świadczenia, musi być spowodowana NW lub chorobą

4. Bez porównania ofert możemy dokonać zbyt pochopnego zakupu polisy, która zapewni nam niewielkie wsparcie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

 1. Jak długi okres hospitalizacji może uwzględniać polisa na wypadek pobytu w szpitalu?

  Pobyt w szpitalu nie powinien być krótszy niż 2-3 lub 4 dni, ale nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku. Istnieją jednak ubezpieczenia, które zapewniają świadczenie w przypadku nawet 1-dniowego pobytu w szpitalu. 

 2. Czy można otrzymać dwa odszkodowania z tytułu pobytu w szpitalu?

  Tak, jeśli posiadamy dwa ubezpieczenia na życie. Taka sytuacja może mieć miejsce np. wtedy, gdy posiadamy indywidualną i grupową polisę na życie. 

 3. Czy można zakupić wyłącznie ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

  Nie, ochrona na wypadek hospitalizacji stanowi rozszerzenie ochrony podstawowej, zatem musimy zakupić polisę podstawową i do niej nabyć odpowiednią umowę dodatkową. 

 4. Czy każdy pobyt w szpitalu gwarantuje odszkodowanie z polisy?

  Nie każda hospitalizacja zapewni odszkodowanie z polisy. Jeśli trafimy do szpitala np. z powodu leczenia odwykowego – możemy nie otrzymać świadczenia. Sytuacje, w których pobyt w szpitalu nie jest uwzględniany przez ubezpieczyciela, możemy znaleźć w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). 

 5. Jakie ubezpieczenie pokrywa pobyt w szpitalu?

  Ubezpieczenie na życie może pokrywać ochroną również pobyt w szpitalu, ale pod warunkiem, że wcześniej wykupimy taką umowę dodatkową. W swoim podstawowym zakresie indywidualna polisa na życie nie gwarantuje ochrony na wypadek hospitalizacji. Ważne jest więc, by wykupić odpowiednie rozszerzenie. Dla ubezpieczyciela znaczenie będzie mieć również czas spędzony w szpitalu – pobyt poniżej 2, 3 lub 4 dni może nie stanowić wystarczającej podstawy do wypłaty świadczenia.

 6. Kiedy należy się odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

  Odszkodowanie za pobyt w szpitalu należy się wtedy, gdy hospitalizacja trwała dłużej niż 3 lub 4 dni ( w zależności od wybranej oferty), a posiadane przez nas ubezpieczenie uwzględnia w swojej ochronie pobyt w szpitalu. Niektóre oferty wyraźnie zaznaczają, że pobyt w szpitalu będzie podstawą do otrzymania odszkodowania, jeśli dojdzie do niego wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warto zatem zwrócić uwagę na taki zapis w umowie przed zakupem ubezpieczenia. 

 7. Ile należy się za pobyt w szpitalu?

  Przy zakupie polisy na życie warto zwrócić uwagę na to, ile należy się za pobyt w szpitalu. To, jaką kwotę otrzymamy, zależy od wysokości sumy ubezpieczenia naszej polisy, ale również czasu hospitalizacji. Pobyt w szpitalu powinien być nie krótszy niż 3 lub 4 dni, ale nie powinien przekraczać 180 dni. Świadczenie może również dotyczyć zdiagnozowania poważnej choroby lub operacji chirurgicznej.