Pobyt w szpitalu może znacznie skomplikować nasze codzienne życie i wpłynąć na naszą kondycję finansową. Leczenie może wymagać dodatkowych nakładów pieniężnych, dlatego warto pomyśleć o polisie, która zapewni wsparcie finansowe w takiej sytuacji.

Posiadanie polisy może zapewnić zarówno świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, ale również inne formy wsparcia. Sprawdzamy, ile kosztuje takie ubezpieczenie, kto może przystąpić oraz ile można zyskać.

Co oznacza pobyt w szpitalu w polisie na życie?

Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji to polisa, która jest rozszerzeniem ochrony podstawowej i wymaga zakupu dodatkowej umowy. Oznacza to, że nie możemy zdecydować się wyłącznie na ochronę na wypadek pobytu w szpitalu, ponieważ takie rozwiązanie jest dodatkiem. 

Zadaniem ubezpieczenia jest pomoc finansowa w chwili, gdy czas naszej hospitalizacji będzie dłuższy niż 3-4 dni. Przebywanie w szpitalu może więc zapewnić nam odszkodowanie, które mamy możliwość przeznaczyć na dowolny cel – rehabilitację, zakup niezbędnych leków, spłatę kredytu, ale i np. zasłużony wypoczynek za granicą. 

Jak wygląda przykładowe ubezpieczenie pobytu w szpitalu?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić własne zasady działania rozszerzenia dotyczącego pobytu w szpitalu. Z tego właśnie powodu warto porównywać ze sobą oferty, by znaleźć taką, która będzie odpowiadać nam w jak największym stopniu.  

Na przykładzie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego PZU sprawdźmy, jak może wyglądać taka umowa dodatkowa. 

PZU dla swoich klientów przygotował polisę Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego, którą można nabyć do polisy podstawowej. Umowa jest zawierana na 5 lat. Do polisy mogą przystąpić osoby między 18 a 65 rokiem życia. W chwili zakończenia umowy polisowej wiek ubezpieczonego nie może przekraczać 70 roku życia. Polisa zapewnia ochronę całodobową, która dotyczy zdarzeń na całym świecie. Suma ubezpieczenia może wynosić od 15 000 zł do 100 000 zł i jest dostępna w czterech różnych wariantach.  

Ochrona w polisie obejmuje pobyt w szpitalu: 

 • trwający dłużej niż 2 dni, spowodowany NW (nieszczęśliwym wypadkiem), 

 • trwający dłużej niż 4 dni, spowodowany chorobą,  

 • na oddziale intensywnej terapii, spowodowany NW. 

Ubezpieczony może liczyć również na dodatkowe świadczenie, jeśli hospitalizacja wiąże się z leczeniem za pomocą radioterapii lub chemioterapii z powodu nowotworu złośliwego. Dodatkowe pieniądze można otrzymać również, jeśli pobyt w szpitalu wynika z udaru mózgu lub zawału serca. Na dodatkową pomoc ubezpieczony może również liczyć, jeśli pobyt w szpitalu jest dłuższy niż 14 dni. 

Należy jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie zapewnia pomoc finansową w przypadku hospitalizacji nie dłuższej niż 180 dni.  

Polisa posiada również określone wyłączenia odpowiedzialności, w których ochrona nie zadziała i nie zapewni wypłaty świadczenia. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy ubezpieczony przebywa w

 • szpitalu w wyniku diagnozy, którą otrzymał w przeciągu ostatnich 5 lat, 

 • ośrodku rehabilitacyjnym, 

 • hospicjum, 

 • placówce leczenia odwykowego, 

 • sanatorium lub innych placówkach lecznictwa uzdrowiskowego. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

Koszt ubezpieczenia na życie, które uwzględnia hospitalizację, nie musi być wcale wysoki. Zakup odpowiedniego rozszerzenia może nieznacznie wpłynąć na cenę składki.  

ILE KOSZTUJE POLISA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU

TU

Suma ubezpieczenia

Wysokość składki miesięcznej od

Nationale-Nederlanden

40 000 zł

52 zł

Generali

25 000 zł

53 zł

ERGO Hestia

35 000 zł

60 zł

Nationale-Nederlanden

100 000 zł

100 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

130 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji z rankomat.pl z dnia 23.09.2022 r.

Warto zaznaczyć od czego zależy wysokość składki za polisę na wypadek hospitalizacji. Jest kilka istotnych czynników, które mogą wpłynąć na koszt takiego ubezpieczenia. Są to przede wszystkim: 

 • wysokość sumy ubezpieczenia, 
 • wiek ubezpieczonego, 
 • stan zdrowia ubezpieczonego, 
 • brak porównania ofert, 
 • inne umowy dodatkowe. 

W przypadku polisy od pobytu w szpitalu suma ubezpieczenia może różnić się od SU w polisie podstawowej. Ubezpieczyciel może zaproponować nam kilka wariantów cenowych do wyboru i najdroższy będzie oczywiście ten z największą sumą ubezpieczenia. 

To, ile zapłacimy, jest również zależne od tego, w jakim wieku przystępujemy do zakupu. Niższą składkę może zapłacić osoba, która ukończyła 25 lat, a droższą ktoś, kto na polisę zdecydował się w wieku 55 lat. 

Trzeba podkreślić, że istotny jest stan zdrowia w chwili zawierania umowy. Ubezpieczyciel będzie wymagał wypełnienia ankiety medycznej lub wykonania badań lekarskich. Mają one na celu ustalenie – czy w chwili podpisywania umowy dokuczają nam jakieś konkretne problemy ze zdrowiem, czy jesteśmy przewlekle chorzy lub czy w najbliższym czasie zagraża nam poważne zachorowanie. 

Drożej zapłacimy również wtedy, jeśli nie dokonamy porównania wielu różnych ofert. Zakładanie, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje mniej więcej to samo w podobnej cenie to duży błąd. Dzięki porównaniu można dotrzeć do bardziej dopasowanych ubezpieczeń, tańszych rozwiązań i bardziej korzystnych warunków. Bez porównania polis na pewno nie zaoszczędzimy swoich pieniędzy. 

Na cenę składki polisowej wpływ ma także ilość umów dodatkowych. Jeśli zdecydujemy się wyłącznie na ochronę podstawową oraz ochronę na wypadek pobytu w szpitalu – zapłacimy mniej, niż gdybyśmy wybrali wszystkie możliwe umowy dodatkowe. W przypadku ochrony zdrowia możemy zdecydować się również na ochronę na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby, leczenie za granicą lub pakiet assistance, który zapewnia m.in. dowóz leków, wizyty domowe lekarza oraz transport medyczny. Każda z tych umów dodatkowych nieco zwiększy koszt naszej składki miesięcznej. 

Ile odszkodowania za leczenie szpitalne z polisy na życie?  

Polisa na wypadek hospitalizacji ma przede wszystkim zapewnić pomoc finansową w sytuacji, gdy trafimy do szpitala. Każdy dzień spędzony w szpitalu powyżej 2, 3 lub 4 dni jest objęty naliczaniem świadczenia, które zostaje wypłacone po zakończonej hospitalizacji. 

Wysokość świadczenia jest zależna od wybranej przez nas polisy, wariantu cenowego oraz sumy ubezpieczenia. Opierając się na opisanym wyżej przykładzie PZU – inne świadczenie można uzyskać przy sumie ubezpieczenia na kwotę 15 000 zł, a inną przy SU w wysokości 100 000 zł. 

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POBYTU W SZPITALU

TU

Świadczenie

Dodatkowe info

Nationale-Nederlanden

Od 100 zł za dzień

Przy pobycie dłuższym niż 14 dni ubezpieczyciel wypłaca dodatkowe 2 000 zł

Generali

Kwota zależna od wybranej SU

Świadczenie wypłacane od 1 dnia pobytu w szpitalu

Allianz

Kwota zależna od wybranej SU

Ubezpieczyciel wypłaca do 4 000 zł na pobyt w sanatorium

UNIQA

Kwota zależna od wybranej SU

Przy pobycie dłuższym niż 10 dni ubezpieczyciel wypłaca dodatkowe 3 000 zł

Tabela 2. Opracowanie własne.

Co oprócz ubezpieczenia za pobyt w szpitalu? 

W sytuacji, gdy obawiamy się pobytu w szpitalu – warto rozważyć dodatkową ochronę zdrowia. Bez względu na to, czy ryzyko w naszym życiu dotyczy nieszczęśliwego wypadku czy poważnej choroby – może przydać nam się również dodatkowe wsparcie w postaci ochrony na wypadek operacji chirurgicznej.  

Bardzo ważną formą pomocy może być też ochrona dodatkowa, która dotyczy poważnego zachorowania. Taka polisa zawiera najczęściej listę chorób, które są objęte ochroną. Są to najczęściej: zawał serca, udar mózgu czy nowotwór złośliwy. Zdiagnozowanie takiej choroby będzie stanowiło podstawę do otrzymania wysokiego świadczenia. 

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują również ochronę na wypadek konieczności leczenia za granicą. Dotyczy to poważnych chorób, których najbardziej skuteczne metody leczenia są dostępne poza granicami Polski. W takiej sytuacji ubezpieczony może liczyć zarówno na pokrycie kosztów leczenia, jak i pomoc w zorganizowaniu transportu oraz tłumaczenia dokumentacji medycznej. 

Bardzo dobrym pomysłem może być również zakup pakietu Assistance, który zapewnia dodatkową, niefinansową pomoc w postaci transportu medycznego, pomocy psychologicznej lub dowozu leków.  

W jakim wieku można kupić polisę na pobyt w szpitalu? 

Wiek, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy na wypadek pobytu w szpitalu, jest zależny od towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku PZU do polisy przystąpić mogą osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 65 roku życia. Nationale-Nederlanden umożliwia zakup ubezpieczenia osobom między 18 a 61 rokiem życia, Allianz z kolei oferuje ochronę maksymalnie do 99 roku życia, jednak w tym przypadku trzeba liczyć się z wyższą składką. 

Kiedy za pobyt w szpitalu nie będzie odszkodowania? 

Istnieją okoliczności pobytu w szpitalu, kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty pieniędzy z polisy. Dzieje się tak, gdy dojdzie do zdarzenia opisanego w umowie w punkcie o wyłączeniach odpowiedzialności. Na przykładzie PZU wiemy, że świadczenie nie zostanie wypłacone, jeśli pobyt w szpitalu oznacza przebywanie w hospicjum, sanatorium lub na oddziale leczenia uzależnień.  

Odszkodowanie może również nie przysługiwać z powodu karencji. Jest to czas, po którym zaczyna obowiązywać ochrona polisowa w określonych zakresie. Dla pobytu w szpitalu karencja może wynosić zarówno 1 miesiąc, jak i 12 czy 24 miesiące. To zależy od wybranej przez nas polisy. Karencja ma na celu wykluczenie wypłaty świadczenia, jeśli zdecydowaliśmy się na zakup ubezpieczenia w chwili, gdy wiemy o wyznaczonym terminie hospitalizacji. 

Brak świadczenia może być również spowodowany limitem świadczeń. Ubezpieczyciel może określać w umowie ile razy w ciągu roku polisowego może wypłacić odszkodowanie z konkretnego tytułu. Jeśli w przeciągu kilku miesięcy ponownie jesteśmy poddani hospitalizacji, kolejny pobyt w szpitalu może nie gwarantować nam pieniędzy. 

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu? 

Aby znaleźć dobre ubezpieczenie, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z dostępnymi możliwościami różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Możemy w ten sposób znaleźć bardziej korzystne lub znacznie tańsze rozwiązania.  

Jeśli samodzielne czytanie i analizowanie ofert jest dla nas zbyt czasochłonne i skomplikowane – warto skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Wystarczy, że podamy informacje o tym, jakiego produktu szukamy i zostawimy swoje dane kontaktowe, a otrzymamy dopasowaną do naszych potrzeb ofertę. W ten sposób możemy zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i sporo cennego czasu. 

  

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie za pobyt w szpitalu może być rozszerzeniem ochrony do podstawowej umowy ubezpieczeniowej, ale może być również samodzielnym produktem

2. Świadczenie finansowe z tytułu hospitalizacji obejmuje pobyt w szpitalu dłuższy niż 3-4 dni

3. Hospitalizacja, która uprawnia do świadczenia, musi być spowodowana NW lub chorobą

4. Bez porównania ofert możemy dokonać zbyt pochopnego zakupu polisy, która zapewni nam niewielkie wsparcie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

 1. Jak długi okres hospitalizacji może uwzględniać polisa na wypadek pobytu w szpitalu?

  Pobyt w szpitalu nie powinien być krótszy niż 2-3 lub 4 dni, ale nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku. Istnieją jednak ubezpieczenia, które zapewniają świadczenie w przypadku nawet 1-dniowego pobytu w szpitalu. 

 2. Czy można otrzymać dwa odszkodowania z tytułu pobytu w szpitalu?

  Tak, jeśli posiadamy dwa ubezpieczenia na życie. Taka sytuacja może mieć miejsce np. wtedy, gdy posiadamy indywidualną i grupową polisę na życie. 

 3. Czy można zakupić wyłącznie ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu?

  Nie, ochrona na wypadek hospitalizacji stanowi rozszerzenie ochrony podstawowej, zatem musimy zakupić polisę podstawową i do niej nabyć odpowiednią umowę dodatkową. 

 4. Czy każdy pobyt w szpitalu gwarantuje odszkodowanie z polisy?

  Nie każda hospitalizacja zapewni odszkodowanie z polisy. Jeśli trafimy do szpitala np. z powodu leczenia odwykowego – możemy nie otrzymać świadczenia. Sytuacje, w których pobyt w szpitalu nie jest uwzględniany przez ubezpieczyciela, możemy znaleźć w dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). 

 5. Jakie ubezpieczenie pokrywa pobyt w szpitalu?

  Ubezpieczenie na życie może pokrywać ochroną również pobyt w szpitalu, ale pod warunkiem, że wcześniej wykupimy taką umowę dodatkową. W swoim podstawowym zakresie indywidualna polisa na życie nie gwarantuje ochrony na wypadek hospitalizacji. Ważne jest więc, by wykupić odpowiednie rozszerzenie. Dla ubezpieczyciela znaczenie będzie mieć również czas spędzony w szpitalu – pobyt poniżej 2, 3 lub 4 dni może nie stanowić wystarczającej podstawy do wypłaty świadczenia.

 6. Kiedy należy się odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

  Odszkodowanie za pobyt w szpitalu należy się wtedy, gdy hospitalizacja trwała dłużej niż 3 lub 4 dni ( w zależności od wybranej oferty), a posiadane przez nas ubezpieczenie uwzględnia w swojej ochronie pobyt w szpitalu. Niektóre oferty wyraźnie zaznaczają, że pobyt w szpitalu będzie podstawą do otrzymania odszkodowania, jeśli dojdzie do niego wyłącznie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Warto zatem zwrócić uwagę na taki zapis w umowie przed zakupem ubezpieczenia. 

 7. Ile należy się za pobyt w szpitalu?

  Przy zakupie polisy na życie warto zwrócić uwagę na to, ile należy się za pobyt w szpitalu. To, jaką kwotę otrzymamy, zależy od wysokości sumy ubezpieczenia naszej polisy, ale również czasu hospitalizacji. Pobyt w szpitalu powinien być nie krótszy niż 3 lub 4 dni, ale nie powinien przekraczać 180 dni. Świadczenie może również dotyczyć zdiagnozowania poważnej choroby lub operacji chirurgicznej.