Za uszkodzenie ciała można otrzymać nawet 150 000 zł, ale pod warunkiem, że powodem był nieszczęśliwy wypadek. Liczy się także miejsce uszczerbku i skala obrażeń. Sprawdzamy, jak się ubezpieczyć i na czym polega taka ochrona.

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć różnego rodzaju polisy, w tym także ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała. Na przykładzie oferty Nationale Nederlanden analizujemy zawartość polisy, wyłączenia odpowiedzialności i podajemy przykładowe wysokości miesięcznej składki.

Co oznacza uszkodzenie ciała dla ubezpieczyciela?

Za nieszczęśliwy wypadek uznawane jest nagłe (wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli) zdarzenie, które nastąpiło w czasie obowiązywania umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała oraz stanowi bezpośrednią i wyłączną przyczynę uszkodzenia ciała. Jako powód nieszczęśliwego wypadku nie jest postrzegana choroba (w tym także psychiczna).

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia uszkodzenie ciała to:

 • złamanie – przerwanie ciągłości tkanki kostnej spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Za złamanie nie uważa się tzw. złamań patologicznych, czyli związanych z istniejącym wcześniej stanem chorobowym;
   
 • zwichnięcie – przemieszczenie przylegających do siebie powierzchni stawowych spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, wymagające nastawienia i następnie uruchomienia opatrunkiem gipsowym na okres co najmniej 10 dni. Za zwichnięcie nie uważa się zwichnięć nawykowych, czyli spowodowanych uszkodzeniami, które wynikają z wcześniejszych przebytych urazów;
   
 • uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie organu, narządu lub układu powodujące trwałe upośledzenie czynności organizmu, powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała?

Gdy ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, powinien niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu. Aby świadczenie zostało wypłacone, należy dostarczyć ubezpieczycielowi kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej zdarzenie, wraz z kopią dowodu osobistego. 
Wniosek o wypłatę odszkodowania składa się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (z wyłączeniem przypadków fizycznej utraty części ciała). Dopiero wtedy możliwe jest określenie, jak dużego uszczerbku na zdrowiu doznał ubezpieczony. 

Po dostarczeniu dokumentów ubezpieczony otrzymuje świadczenie według wybranej sumy ubezpieczenia. W Nationale Nederlanden do ubezpieczonego należy także decyzja, czy ma ono zostać wypłacone w formie bezgotówkowej (za pośrednictwem Centrum Świadczeń Medycznych) czy w formie świadczenia pieniężnego w wysokości wskazanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jeśli u ubezpieczonego dojdzie do powikłań lub będzie on potrzebować dodatkowych badań, może skorzystać z Pakietu Ortopeda. W ramach wymienionego wariantu ubezpieczenia firma pomaga w zorganizowaniu wizyty u specjalisty oraz późniejszych zaleconych zabiegów rehabilitacyjnych (bez żadnych dodatkowych opłat).

Jak duże odszkodowanie za uszkodzenia ciała?

W ramach ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia ciała ubezpieczony może liczyć na rekompensatę finansową. W przypadku polisy Nationale-Nederlanden świadczenie może wynieść:

 • do 15 000 złotych na wypadek złamania i zwichnięcia;
 • do 150 000 złotych w sytuacji trwałego uszkodzenia ciała. 

Podane stawki są maksymalnymi. Dokładna kwota odszkodowania jest ustalana na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu dołączonej do umowy.

Procentowa wysokość odszkodowania za uszkodzenie ciała

Rodzaj uszkodzenia ciała

Wysokość sumy ubezpieczenia w % 

Zaburzenia adaptacyjne, nerwice, tzw. zespoły cerebrasteniczne i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych

3

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego w zależności od stopnia uszkodzenia: czuciowe (w tym neuralgia pourazowa)

6

Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni poniżej 10 cm²

10

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych: encefalopatia
z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub niewielkim deficytem neurologicznym

25

Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: jednostronn

30

Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia
centralnego, zespoły móżdżkowe: utrudniające w znacznym stopniu chodzenie i sprawność ruchową

80

Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych1
uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0–1° wg skali Lovette’a

100

Tabela 1. Na podstawie tabeli Uszczerbków na zdrowiu Nationale Nederlanden.

Po rozszerzeniu polisa obejmuje także pomoc w powrocie do pełnej sprawności (Pakiet Ortopeda). Wysokość wypłaty uzależniona jest od przyczyny pobytu w szpitalu, operacji lub rekonwalescencji. Uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel – np. prywatne leczenie, ale także wydatki bezpośrednio niezwiązane ze zdrowiem.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała?

Wysokość składki na ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała zależy od wielu różnych zmiennych, takich jak np. wiek, stan zdrowia ubezpieczonego, historia chorób w rodzinie czy kwota, na którą chce się ubezpieczyć zainteresowany. 

W przypadku oferty Nationale-Nederlanden polisa jest dostępna w dwóch wariantach – podstawowym oraz pełnym. Wariant ochrony można zmienić na wyższy na 30 dni przed kolejnym terminem płatności składki całkowitej, modyfikacja powoduje podwyższenie składki za ubezpieczenie. Zmiana wariantu na niższy jest możliwa, ale dopiero po 2 latach od dnia rozpoczęcia ochrony w ramach umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała.

W tabeli poniżej przedstawiono przykładowe koszty ubezpieczenia na 10 lat dla 35-letniej osoby. Sytuacja dotyczy ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia ciała zawierającego dodatkową umowę na okres 5 lat, w ramach której gwarantowane jest wsparcie finansowe dla bliskich chorego. Dla danego przypadku wariant minimalny podstawowy kosztuje 164 zł miesięcznie, a wariant maksymalny pełny – 251 zł miesięcznie.

Przykładowe ceny ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia ciała

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciałaWariant podstawowy

Wariant pełny

Minimalna SUWyższa SUMinimalna SU

Wyższa SU

Wsparcie finansowe w przypadku złamania i zwichnięcianie dotyczynie dotyczy

5000 zł

15 000 zł
Wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszkodzenia ciała100 000 zł150 000 zł

50 000 zł

150 000 zł
Wsparcie dla bliskich w ramach umowy dodatkowej300 000 zł300 000 zł

300 000 zł

300 000 zł
Pakiet Ortopeda (dodatkowo)100 000 zł100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł
Składka miesięczna164 zł184 zł

166 zł

251 zł

Tabela 2. Na podstawie oferty Nationale Nederlanden z 25.01.2020 r.

Ile trwa ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała?

Umowa ubezpieczenia w Nationale Nederlanden obowiązuje przez 5 lat. Pod koniec tego okresu ubezpieczony może zawrzeć umowę na kolejny okres i tym samym przedłużyć polisę. 

Umowa wygasa z dniem wypłaty 100% (w wariancie podstawowym/rozszerzonym) lub 150% sumy ubezpieczenia (wariant pełny).

Gdzie można ubezpieczyć się na wypadek uszkodzenia ciała?

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała można wykupić bez wychodzenia z domu, wszystkie niezbędne dokumenty są dostarczane drogą mailową. 

Po opłaceniu pierwszej składki polisa zostaje przesłana na adres mailowy ubezpieczyciela i da się nią zarządzać zdalnie, z poziomu strefy klienta wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kiedy nie będzie odszkodowania za uszkodzenie ciała?

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała nie przysługuje, gdy uszczerbek na zdrowiu:

 • jest następstwem działań wojennych lub stanu wojennego; 
 • wynika z czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, aktach terroryzmu, rozruchach lub zamieszkach;
 • wynika ze spożywania przez ubezpieczonego alkoholu lub innych środków odurzających (nie dotyczy to jednak leków przepisanych przez lekarza);
 • wynika z prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu, jeśli nie był on do tego uprawniony lub jeżeli pojazd ten nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu drogowego, powietrznego lub wodnego;
 • jest następstwem udziału ubezpieczonego w aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, takich jak np. wspinaczka wysokogórska, sporty walki, lot balonem czy skoki spadochronowe;
 • wynika z samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała zabezpiecza finansowo przed negatywnymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków

2. Taką polisę mogą wykupić osoby dorosłe w wieku 18-61 lat (w Nationale Nederlanden)

3. Wysokość składki zależy od wybranego wariantu, a także wieku, stanu zdrowia ubezpieczonego czy historii chorób w rodzinie

4. Wysokość odszkodowanie za uszkodzenie ciała zależy od umiejscowienie i stopnia wyliczanego na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu