Za uszkodzenie ciała można otrzymać nawet 150 000 zł, ale pod warunkiem, że powodem był nieszczęśliwy wypadek. Liczy się także miejsce uszczerbku i skala obrażeń. Sprawdzamy, jak się ubezpieczyć i na czym polega taka ochrona.

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych można znaleźć różnego rodzaju polisy, w tym także ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała. Na przykładzie oferty Nationale Nederlanden analizujemy zawartość polisy, wyłączenia odpowiedzialności i podajemy przykładowe wysokości miesięcznej składki.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Co oznacza uszkodzenie ciała dla ubezpieczyciela?

Za nieszczęśliwy wypadek uznawane jest nagłe (wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli) zdarzenie, które nastąpiło w czasie obowiązywania umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała oraz stanowi bezpośrednią i wyłączną przyczynę uszkodzenia ciała. Jako powód nieszczęśliwego wypadku nie jest postrzegana choroba (w tym także psychiczna).

Zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia uszkodzenie ciała to:

 • złamanie – przerwanie ciągłości tkanki kostnej spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Za złamanie nie uważa się tzw. złamań patologicznych, czyli związanych z istniejącym wcześniej stanem chorobowym;
   
 • zwichnięcie – przemieszczenie przylegających do siebie powierzchni stawowych spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, wymagające nastawienia i następnie uruchomienia opatrunkiem gipsowym na okres co najmniej 10 dni. Za zwichnięcie nie uważa się zwichnięć nawykowych, czyli spowodowanych uszkodzeniami, które wynikają z wcześniejszych przebytych urazów;
   
 • uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie organu, narządu lub układu powodujące trwałe upośledzenie czynności organizmu, powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała?

Gdy ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, powinien niezwłocznie poinformować ubezpieczyciela o zdarzeniu. Aby świadczenie zostało wypłacone, należy dostarczyć ubezpieczycielowi kopię dokumentacji medycznej potwierdzającej zdarzenie, wraz z kopią dowodu osobistego. 
Wniosek o wypłatę odszkodowania składa się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (z wyłączeniem przypadków fizycznej utraty części ciała). Dopiero wtedy możliwe jest określenie, jak dużego uszczerbku na zdrowiu doznał ubezpieczony. 

Po dostarczeniu dokumentów ubezpieczony otrzymuje świadczenie według wybranej sumy ubezpieczenia. W Nationale Nederlanden do ubezpieczonego należy także decyzja, czy ma ono zostać wypłacone w formie bezgotówkowej (za pośrednictwem Centrum Świadczeń Medycznych) czy w formie świadczenia pieniężnego w wysokości wskazanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jeśli u ubezpieczonego dojdzie do powikłań lub będzie on potrzebować dodatkowych badań, może skorzystać z Pakietu Ortopeda. W ramach wymienionego wariantu ubezpieczenia firma pomaga w zorganizowaniu wizyty u specjalisty oraz późniejszych zaleconych zabiegów rehabilitacyjnych (bez żadnych dodatkowych opłat).

Jak duże odszkodowanie za uszkodzenia ciała?

W ramach ubezpieczenia na wypadek uszkodzenia ciała ubezpieczony może liczyć na rekompensatę finansową. W przypadku polisy Nationale-Nederlanden świadczenie może wynieść:

 • do 15 000 złotych na wypadek złamania i zwichnięcia;
 • do 150 000 złotych w sytuacji trwałego uszkodzenia ciała. 

Podane stawki są maksymalnymi. Dokładna kwota odszkodowania jest ustalana na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu dołączonej do umowy.

Procentowa wysokość odszkodowania za uszkodzenie ciała

Rodzaj uszkodzenia ciała

Wysokość sumy ubezpieczenia w % 

Zaburzenia adaptacyjne, nerwice, tzw. zespoły cerebrasteniczne i inne utrwalone skargi subiektywne powstałe w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych

3

Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego w zależności od stopnia uszkodzenia: czuciowe (w tym neuralgia pourazowa)

6

Ubytki w kościach sklepienia czaszki o łącznej powierzchni poniżej 10 cm²

10

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne spowodowane organicznym uszkodzeniem mózgu (encefalopatie) w zależności od stopnia zaburzeń neurologicznych i psychicznych: encefalopatia
z niewielkimi zmianami charakterologicznymi i/lub niewielkim deficytem neurologicznym

25

Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: jednostronn

30

Zaburzenia równowagi i zaburzenia sprawności ruchowej (ataksja, dysmetria) pochodzenia
centralnego, zespoły móżdżkowe: utrudniające w znacznym stopniu chodzenie i sprawność ruchową

80

Porażenia i niedowłady pochodzenia mózgowego: porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych1
uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0–1° wg skali Lovette’a

100

Tabela 1. Na podstawie tabeli Uszczerbków na zdrowiu Nationale-Nederlanden.

Po rozszerzeniu polisa obejmuje także pomoc w powrocie do pełnej sprawności (Pakiet Ortopeda). Wysokość wypłaty uzależniona jest od przyczyny pobytu w szpitalu, operacji lub rekonwalescencji. Uzyskane środki można przeznaczyć na dowolny cel – np. prywatne leczenie, ale także wydatki bezpośrednio niezwiązane ze zdrowiem.

Co oprócz świadczenia możesz dostać z polisy na życie?

Na wypadek uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku można liczyć wsparcie finansowe z polisy na życie. Tutaj na odszkodowanie największy wpływ ma zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia.

Warto jednak wiedzieć, że oprócz pieniędzy towarzystwo ubezpieczeniowe ma do zaoferowania również inne formy pomocy w ramach pakietu assistance. W jego skład wchodzą:

 • transport medyczny,
 • dowóz leków,
 • pomoc psychologa,
 • pokrycie kosztów leczenia,
 • organizacja rehabilitacji,
 • pomoc w opiece nad dziećmi w czasie pobytu w szpitalu,
 • pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi w czasie pobytu w szpitalu,
 • infolinię medyczną,
 • wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki.

Jeśli zatem wskutek nieszczęśliwego wypadku wystąpiło np. złamanie kości, co utrudnia poruszanie się, szczególnie między jednym szpitalem, a drugim, warto skontaktować z ubezpieczycielem. Warto zorientować się, co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej. Koszt ubezpieczenia przy zakupie pakietu assistance będzie nieco wyższy, ale zyskać można naprawdę sporo.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała?

Wysokość składki na ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała zależy od wielu różnych zmiennych, takich jak np. wiek, stan zdrowia ubezpieczonego, historia chorób w rodzinie czy kwota, na którą chce się ubezpieczyć zainteresowany. 

W przypadku oferty Nationale-Nederlanden polisa jest dostępna w dwóch wariantach – podstawowym oraz pełnym. Wariant ochrony można zmienić na wyższy na 30 dni przed kolejnym terminem płatności składki całkowitej, modyfikacja powoduje podwyższenie składki za ubezpieczenie. Zmiana wariantu na niższy jest możliwa, ale dopiero po 2 latach od dnia rozpoczęcia ochrony w ramach umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała.

KOSZT POLISY NA ŻYCIE

TU

SU

Uszczerbek na zdrowiu

Składka miesięczna od

ERGO Hestia

22 000 zł

25 000 zł

59 zł

Generali 

200 000 zł

30 000 zł

73 zł

Nationale-Nederlanden

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

ERGO Hestia

55 000 zł

60 000 zł

85 zł

Generali

150 000 zł

30 000 zł

64 zł

ERGO Hestia

100 000 zł

75 000 zł

130 zł

Allianz

ustalana indywidualnie

Tak

ustalana indywidualnie

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z dnia 06.05.2024 r.

Ile trwa ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała?

Czas trwania zależny jest od wybranej oferty, towarzystwa ubezpieczeniowego oraz rodzaju polisy. Ubezpieczenie grupowe zawierane jest na 12 miesięcy, ale indywidualna polisa może zostać zawarta na 5, 10, jak i 20 lat.

Umowa ubezpieczenia w Nationale-Nederlanden obowiązuje przez 5 lat. Pod koniec tego okresu ubezpieczony może zawrzeć umowę na kolejny okres i tym samym przedłużyć polisę. 

Umowa wygasa z dniem wypłaty 100% (w wariancie podstawowym/rozszerzonym) lub 150% sumy ubezpieczenia (wariant pełny).

Kiedy nie będzie odszkodowania za uszkodzenie ciała?

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała nie przysługuje, gdy uszczerbek na zdrowiu:

 • jest następstwem działań wojennych lub stanu wojennego; 
 • wynika z czynnego i dobrowolnego udziału w aktach przemocy, aktach terroryzmu, rozruchach lub zamieszkach;
 • wynika ze spożywania przez ubezpieczonego alkoholu lub innych środków odurzających (nie dotyczy to jednak leków przepisanych przez lekarza);
 • wynika z prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego środka transportu, jeśli nie był on do tego uprawniony lub jeżeli pojazd ten nie spełniał kryteriów dopuszczenia do ruchu drogowego, powietrznego lub wodnego;
 • jest następstwem udziału ubezpieczonego w aktywnościach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, takich jak np. wspinaczka wysokogórska, sporty walki, lot balonem czy skoki spadochronowe;
 • wynika z samookaleczenia ubezpieczonego lub okaleczenia na jego prośbę, niezależnie od stanu poczytalności.

Gdzie można ubezpieczyć się na wypadek uszkodzenia ciała?

Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała można znaleźć bez wychodzenia z domu. Kluczowe jest jednak wcześniejsze porównanie dostępnych ofert. W tym celu warto wykorzystać narzędzie, jakim jest porównywarka ubezpieczeniowa. Uwzględnia ona zarówno ochronę podstawową, jak i zdarzenia dotyczące uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu czy poważnego zachorowania.

Dzięki porównywarce zaoszczędzisz swój cenny czas i nie przepłacisz za ubezpieczenie. Dotrzesz do najlepszych i najtańszych ofert.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała zabezpiecza finansowo przed negatywnymi konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków

2. Taką polisę mogą wykupić osoby dorosłe w wieku 18-61 lat (w Nationale Nederlanden)

3. Wysokość składki zależy od wybranego wariantu, a także wieku, stanu zdrowia ubezpieczonego czy historii chorób w rodzinie

4. Wysokość odszkodowanie za uszkodzenie ciała zależy od umiejscowienie i stopnia wyliczanego na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu
 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia ciała:

 1. Co oznacza nieszczęśliwy wypadek?

  Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie, które wystąpiło w sposób nagły, zostało wywołane przyczyną zewnętrzną i prowadzi do rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Może stanowić podstawę do otrzymania odszkodowania.

 2. Ile dostanę za 1% uszczerbku na zdrowiu?

  Kwota odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest zależna od wybranej polisy na życie oraz sumy ubezpieczenia. Można zatem otrzymać odszkodowanie w wysokości 100 zł, jak i 1 000 zł.

 3. Kiedy nie dostanę świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku?

  Brak odszkodowania ma miejsce w sytuacji, gdy doszło do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Dzieje się tak np. gdy ubezpieczony prowadził pojazd pod wpływem alkoholu i doprowadził do wypadku lub doznał urazu wskutek bójki. Dokładne informacje można znaleźć w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia).

 4. Jak zgłosić uszczerbek na zdrowiu?

  Aby otrzymać odszkodowanie należy złożyć wniosek i dołączyć komplet dokumentacji medycznej, która potwierdzi uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała lub inne roszczenie.