Rządowy program Mój Prąd 2022 to nie tylko dofinansowanie fotowoltaiki, ale także dopłata do montażu magazynów energii, domowych magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią. Od 15 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie z NFOŚiGW. Sprawdziliśmy, ile wynosi wsparcie i kiedy należy złożyć potrzebne dokumenty.

To już czwarta edycja programu Mój Prąd. Wcześniejsze 3 edycje cieszyły się ogromną popularnością – wnioski o dopłatę do fotowoltaiki wpłynęły lawinowo. I nic dziwnego, własny prąd, produkowany z energii słonecznej, to duże oszczędności, zwłaszcza teraz, gdy ceny energii elektrycznej ciągle rosną.

Co oferuje program Mój Prąd? 

Cel programu Mój Prąd 2022 to zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła), a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną w Polsce. 

W ramach programu można uzyskać dopłatę do fotowoltaiki, a także dofinansowanie do montażu magazynów energii, domowych magazynów ciepła oraz systemów zarządzania energią. Rząd przeznacza dla osób wnioskujących bezzwrotne dotacje na łączną kwotę 855 000 000 zł. To, za co dokładnie można uzyskać dopłatę do fotowoltaiki, obrazuje poniższa tabela.

Program Mój Prąd 2022 – zakres dofinansowania

Z dofinansowaniem

Bez dofinansowania

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 

 • zakup i montaż 
 • zainstalowana moc elektryczna 2-10 kW,  
 • na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych 

Zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • dołożenie paneli fotowoltaicznych, 
 • przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem) 

Urządzenia magazynujące ciepło: 

 • zakup i montaż 
 • zasobniki ciepłej wody użytkowej (CWU) zasilanych przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, 
 • zasobniki CWU z grzałką elektryczną, 
 • bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,  
 • bufory ciepła z grzałką elektryczną, 
 • bufory ciepła wraz z zasobnikiem CWU stanowiące jedno kompletne urządzenie,  
 • pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do CWU. + zasobnik CWU lub pompa ciepła do CWU ze zintegrowanym zasobnikiem 

Urządzenia magazynujące ciepło: 

 • bez wpływu na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną  
 • np. zasobnik CWU i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy 

Magazyn energii elektrycznej: 

 • zakup i montaż, 
 • pojemność co najmniej 2 kWh 

Pojedyncze elementy  

 • np. inteligentne gniazdka

System zarządzania energią: 

 • zakup i montaż, 
 • typ HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła 

Tabela 1. Oprac. na podstawie: mojprad.gov.pl.

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd 2022? 

Program Mój Prąd 2022 skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej). 

Mój Prąd 4.0 skierowany jest do osób, których mikroinstalacja fotowoltaiczna będzie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing (rozliczanie kosztowe opierające się o wartość energii zakupionej i oddanej – przyp. red.), a także dla osób, których system fotowoltaiczny działa w dotychczasowym systemie opustów, czyli jako net-metering (rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym – kWh wyprodukowanej za kWh zużytej) – pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzony przez dystrybutora prądu. 

WAŻNE! 
Program Mój Prąd 2022 skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. 

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów związanych z domowymi magazynami energii oraz domowymi magazynami ciepła mają również beneficjenci dotychczasowych edycji programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.

Mój Prąd 2022 – w jakiej formie złożyć wniosek? 

Wnioski o dopłatę do fotowoltaiki w Programie Mój Prąd 2022 można składać wyłącznie w formie elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – na stronie www.pz.gov.pl.

PAMIĘTAJ! 
Wnioski złożone na piśmie – w formie tradycyjnej – nie będą rozpatrywane. NFOŚiGW nie będzie także rozpatrywać wniosków wysłanych drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Do kiedy złożyć wniosek z programu Mój Prąd 2022? 

W ramach Mój Prąd 4.0. wnioski o dopłatę do fotowoltaiki można składać od 15 kwietnia do 22 grudnia 2022 roku (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków alokacji.  

Rozpatrując, kiedy złożyć wniosek z programu Mój Prąd 2022, warto wiedzieć, że dopłatę do fotowoltaiki w ramach programu można uzyskać za mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz dodatkowe urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła, a także za system zarządzania energią, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020r. Dopłaty do fotowoltaiki będą udzielane na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Program Mój Prąd – jak złożyć wniosek online?

Aby złożyć wniosek o dopłatę do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 2022, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu.

Do wniosku o dopłatę do fotowoltaiki należy dołączyć:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej (z adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”);
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie;
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano;
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku, gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Ważne, aby wnioskujący dokładnie zapoznali się z zasadami i wypełnili swoje wnioski skrupulatnie – jak donosi NFOŚiGW, w poprzedniej edycji programu aż 40 proc. wniosków, które wpłynęły, było wypełnionych niepoprawnie lub były niekompletnie.

Jak wysoka dopłata do Mój Prąd 2022? 

Wysokość dopłaty do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 2022 zależy od wysokości inwestycji przedstawionej do dofinansowania.

Nieco inne są maksymalne stawki dofinansowania dla osób rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing i nieco inne dla osób rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering.

Wysokość dopłat Mój Prąd dla osób w systemie net-biling

Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

W tym przypadku, przy mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) dopłata do fotowoltaiki nie wyniesie więcej niż 4 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Z kolei przy zainstalowaniu dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania ciepła możemy otrzymać maksymalnie 5 tys. na jedno przedsięwzięcie. 

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Wysokość dopłat Mój Prąd dla osób w systemie net-metering

Dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing), wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

W tym przypadku, przy mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element można otrzymać maksymalnie 2000 zł na jedno przedsięwzięcie. Dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania ciepła maksymalna dotacja wynosi 5000 zł.

Łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 17 500 zł na jedno przedsięwzięcie.

Kiedy wypłaty z programu Mój Prąd 2022?

Na rozpatrzenie wniosku o dopłatę do fotowoltaiki Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 90 dni, licząc od dnia złożenia wniosku w GWD. Jeżeli jednak do NFOŚiGW, tak jak w poprzednim roku, zacznie spływać bardzo duża ilość wniosków, możliwe są opóźnienia.

Wnioski złożone w III edycji programu Mój Prąd, która zakończyła się jesienią 2021 roku, nadal są rozpatrywane. Obecnie NFOŚiGW wydłużył czas rozpatrzenia wniosku aż o 300 dni roboczych. W przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia, termin przewidziany na ocenę wniosku wynosi 350 dni (pod warunkiem przesłania przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w terminie maks. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD. W dodatku NFOŚIGW zastrzegł sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków.

Jednocześnie jednak NFOŚiGW zapowiedział, że w tym roku w całym procesie rozpatrywania wniosków pomagać będzie jednostka zewnętrzna.

Jaka alternatywa dla programu Mój Prąd 2022? 

Program „Mój Prąd 4.0” to nie jedyna możliwość na uzyskanie dopłaty do fotowltaiki. Osoby, które poszukują finansowego wsparcia inwestycji z tego zakresu, powinny rozważyć także program „Moje ciepło”.

Program „Moje ciepło” ruszył 29 kwietnia 2022 roku. To program przygotowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program „Moje ciepło” daje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu oraz montażu pompy ciepła właścicielom nowych domów.

W ramach programu  „Moje Ciepło” można uzyskać dopłatę do pomp ciepła, wykorzystywanych do:

 • ogrzewania domu,
 • ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
UWAGA!
Dofinansowanie z programu „Moje ciepło” nie jest przyznawane na zakup i instalację pomp ciepła, które pracują wyłącznie na potrzeby ogrzewania wody użytkowej.

Pompy ciepła, na które wnioskujący chcą uzyskać dofinansowanie, muszą ponadto spełniać konkretne wymagania określone w zasadach programu „Moje ciepło”.

Kto może skorzystać z programu Moje ciepło?

 • osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym, którzy w dniu ubiegania się o dopłatę nie złożyli zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożyli wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości;
   
 • osoby fizyczne – właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy złożyli już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz wniosek ten nie został złożony wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Ile dofinansowania w programie Moje ciepło?

Dofinansowanie w programie Moje ciepło to bezzwrotne dotacje stanowiące od 30% do 45% kosztów zgłaszanych inwestycji. Wnioskujący w programie Moje ciepło mogą otrzymać od 7000 do 21 000  zł na zakup i montaż pompy ciepła.

Na wyższe dotacje mogą liczyć osoby, które posiadają kartę dużej rodziny oraz osoby wnioskujące o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła.

W ramach programu Moje ciepło Fundusz Modernizacyjny przeznaczył dla wnioskujących łącznie 600 mln zł.

W latach 2022-2023 nie będzie można już skorzystać z ogrzewania gazowego. Polska Spółka Gazownictwa ogłosiła, że nie będzie podłączać nowych domów do sieci gazowej. W tej sytuacji pompa ciepła wraz z programem „Moje ciepło” wydaje się być jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań dla nowopowstających domów, zwłaszcza w połączeniu z fotowoltaiką.

Wnioski do programu „Moje ciepło” można składać w formie elektronicznej. Program trwa do 31 grudnia 2022 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków finansowych.

Ile kosztuje zainstalowanie fotowoltaiki? 

Na przeciętną domową instalację fotowoltaiczną musimy wydać około 15 000 – 29 000 zł. Nieco bardziej rozbudowane instalacje to koszt od 30 do 45 tysięcy złotych. Instalacje fotowoltaiki w segmencie „premium” mogą być dużo droższe. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ceny za instalacje fotowoltaiczne spadły nawet o 90%. Obecnie na fotowoltaikę może pozwolić sobie coraz więcej osób.

Aby nie przepłacić za fotowoltaikę, warto wcześniej porównać oferty przynajmniej kilku firm oferujących tego typu usługi.

Na koszt inwestycji w fotowoltaikę składa się nie tylko cena paneli, wyróżnia się 4 główne części składowe całej instalacji:

 • panele fotowoltaiczne – ok. 45% kosztów,
 • inwerter – ok. 20% kosztów (urządzenie, które zmienia prąd stały z paneli w prąd zmienny dostępny w gniazdkach),
 • konstrukcja i oprzyrządowanie – ok. 20% kosztów (m.in. konstrukcja nośna paneli, śruby montażowe., przewody itp.),
 • usługa montażu – ok. 15% kosztów inwestycji.

Ceny za instalację FV mogą różnić się także zależnie od rodzaju paneli i sposobu ich montażu: nieco inne oferty cenowe znajdziemy za fotowoltaikę na dach skośny, na dach plaski i do montażu przy gruncie.

Jak ubezpieczyć fotowoltaikę? 

Jak widać, fotowoltaika to spora inwestycja. Większość osób, które się na nią decydują korzysta z kredytów lub z własnych oszczędności. Tak cenny system warto ubezpieczyć – można to zrobić w ramach podstawowej polisy mieszkaniowej w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych. 

W razie uszkodzenia fotowoltaiki, np. w wyniku huraganu czy dewastacji, z ubezpieczenia otrzymamy odszkodowanie, które pozwoli nam szybko pokryć straty.  

 

Instalacja fotowoltaiczna narażona jest na wiele niebezpieczeństw, takich jak huragany, opady gradu, uderzenia pioruna czy nawet kradzież zewnętrznych części. Patrząc na to, że cała instalacja dla przeciętnego domu jednorodzinnego warta jest ok. 30 000 zł, a w przypadku zniszczenia dachu, będziemy jeszcze narażeni na dodatkowe straty – ok 100 000 zł, (a nawet więcej), warto pomyśleć o ubezpieczeniu fotowoltaiki w polisie mieszkaniowej. Roczny koszt ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych to ok. 500-600 zł, porównywalnie do ceny pojedynczego ogniwa, a taka polisa może okazać się skutecznym zabezpieczeniem finansowym dla całej instalacji

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plLeszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Fotowoltaikę można ubezpieczyć na wypadek:

 • zdarzeń naturalnych tj.:  grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, zapadanie się ziemi i zalanie;
 • szkód wyrządzonych przez osoby trzecie: wandalizm, dewastacja, kradzież instalacji lub jej elementów.

Ponadto polisa mieszkaniowa może uwzględniać w ubezpieczeniu fotowoltaiki także:

 • koszty akcji ratowniczej i usuwania pozostałości po szkodzie, 
 • koszty związane z postępem technologicznym, czyli sytuacje, w których niedostępne są na rynku zniszczone elementy instalacji i trzeba je zastąpić nowszymi i droższymi. 

A dla tych, którym zależy na pełnym ubezpieczeniu paneli fotowoltaicznych TU oferują ubezpieczenie All Risk – od wszystkich ryzyk. Taka polisa mieszkaniowa ubezpieczy panele fotowoltaiczne także na wypadek zdarzeń, które trudno przewidzieć – zakres ochrony jest bardzo szeroki. Wyjątkiem są jedynie sytuacje zamieszczone w wyłączeniach odpowiedzialności.

Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki w polisie mieszkaniowej? 

W kalkulatorze ubezpieczeń nieruchomości sprawdziliśmy, ile kosztuje podstawowe ubezpieczenie fotowoltaiki w polisie mieszkaniowej dla konkretnej nieruchomości. Założyliśmy, że do ubezpieczenia jest dom:

 • o łącznej wartości 700 000 zł (wraz z fotowoltaiką),
 • ulokowany we Wrocławiu,
 • z powierzchnią użytkową 100 m2.

Kalkulator ubezpieczeń nieruchomości pokazał nam wiele różnych ofert od poszczególnych TU. Najtaniej, w tym przypadku, jest w towarzystwie Europa – 515 zł za rok ochrony. W tej cenie ubezpieczyciel oferuje także 3 dodatkowe ryzyka: Home Assistance, Przedmioty Szklane, Dewastacja.

Proama i Link4 zaoferowały taki sam zakres polisy, a jednak ceny są tu już nieco wyższe – 558zł/rok (Proama) i 598 zł/ rok (Link4).

Warto rozważyć ofertę Generali – nieco droższą, bo w cenie 704 zł za rok, ale prócz 3 wyżej wymienionych dodatków w zakresie ochrony, ten ubezpieczyciel oferuje także Pakiet Medyczny w tej cenie.

Najdroższe oferty za ubezpieczenie fotowoltaiki przedstawiło mtu24.pl – 754 zł za rok ochrony – w tym dodatkowo: Przedmioty Szklane, Dewastacja i Powódź – oraz Wiener – 886 zł za rok i w ramach dodatków: Home Assistance, Przedmioty Szklane, Dewastacja.

Ceny za ubezpieczenia fotowoltaiki – przykładowe oferty

TU

Cena polisy za rokDodatki w zakresie ochrony (w cenie) 

Europa

515 złHome Assistance, Przedmioty Szklane, Dewastacja

Proama

558 złHome Assistance, Przedmioty Szklane, Dewastacja

Link4

598 złHome Assistance, Przedmioty Szklane, Dewastacja

Generali

704 złHome Assistance, Przedmioty Szklane, Dewastacja, Pakiet Medyczny

mtu24.pl

754 złPrzedmioty Szklane, Dewastacja, Powódź

Wiener

886 złHome Assistance, Przedmioty Szklane, Dewastacja

Tabela 2. oprac. na podstawie: rankomat.pl, dane na dzień: 23.05.2022 r.

Gdzie znajdę ubezpieczenie fotowoltaiki? 

Najprościej i najwygodniej jest poszukać ubezpieczenia fotowoltaiki w kalkulatorze ubezpieczeń nieruchomości. To narzędzie, dzięki któremu dosłownie w kilka minut można porównać ze sobą nawet kilkanaście ofert różnych TU. A gdy już wytypujemy najlepszą dla siebie polisę mieszkaniową wraz z ubezpieczeniem fotowoltaiki, bezpośrednio w kalkulatorze możemy też dokonać zakupu online.

Gdzie porównam instalacje fotowoltaiki?

Na terenie całego kraju działa co najmniej kilkunastu dostawców fotowoltaiki. Z roku na rok tego typu inwestycji będzie przybywać, co potwierdza raport portalu enerad.pl. Wynika z niego, że w samym tylko 2022 r. w Polsce odnotowano wzrost prawie 350 tys. prosumentów, czyli użytkowników instalacji FV. Dzięki temu już ok. 1,2 mln lokatorów korzysta z alternatywnych źródeł pozyskiwanie energii.

Jednym z dostawców rozwiązań fotowoltaicznych jest Otovo. Firma wyróżnia się możliwością zdalnego oszacowania kosztów fotowoltaiki. Otovo korzysta z wyszukiwarki nieruchomości po adresie (mapy Google), a następnie na podstawie zdjęć satelitarnych wylicza koszt inwestycji. Przy instalacji wykorzystuje panele wiodących marek, jak JA Solar, LONGi czy Trina Solar.

Dla porównania, Sunday Polska może pochwalić się długą tradycją jak na branżę FV (od 2015 r.) i szerokim doświadczeniem w montażu zarówno dla konsumentów indywidualnych, jak i dla firm i gospodarstw rolnych. W ofercie znajduje się również dystrybucja i instalacja pomp oraz magazynów ciepła, magazynów energii, ładowarek do samochodów elektrycznych i klimatyzacji.

Ważne informacje

1. Program Mój Prąd 4.0 trwa od 15. kwietnia do 22. grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dotacje

2. W ramach programu Mój Prąd 2022 można uzyskać nie tylko dopłatę do fotowoltaiki, ale również dofinansowanie do montażu domowych magazynów ciepła, magazynów energii, oraz systemów zarządzania energią

3. Wnioski w Programie Mój Prąd 2022 można składać tylko w formie elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie – wnioski złożone za pośrednictwem tradycyjnej poczty oraz mailowo nie będą rozpatrywane

4. Alternatywą dla programu Mój Prąd 4.0 jest program Moje ciepło, z którego można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła dla nowych domów

FAQ - najczęściej zadawane pytania o program Mój Prąd 2022

 1. Czy od kwoty dofinansowania muszę odprowadzić podatek?

  Nie, przychód ten jest zwolniony z podatku dochodowego i wnioskujący o dopłatę do fotowoltaiki otrzymują pełną kwotę dofinansowania. Jednocześnie przy rozliczaniu PIT można skorzystać z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej.

 2. Czy dotacja może dotyczyć dwóch domów?

  Tak, jeśli posiadamy dwa domy, można starać się o dopłatę do fotowoltaiki dla każdego z nich – można złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

 3. Czy dostanę dofinansowanie w przypadku samodzielnego montażu instalacji fotowoltaicznej?

  Tak, lecz konieczne jest posiadanie niezbędnych kwalifikacji. Do wniosku zgłoszeniowego należy wówczas dołączyć oświadczenie o samodzielnym montażu i dokument potwierdzający posiadane uprawnienia monterskie.

 4. Czy instalacja może być zamontowana na dachu budynku gospodarczego lub na gruncie?

  Tak, w regulaminie programu Mój Prąd 4.0 zawarta jest informacja, iż nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja, ważne jest jedynie, aby była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i aby była zawarta umowa kompleksowa.

 5. Jaką moc instalacji wpisać we wniosku o dofinansowanie?

  Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci w rocznym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym.

 6. Czy za instalację fotowoltaiki na dachu pokrytym azbestem też dostanę dofinansowanie?

  Nie, osoby, których dach domu pokryty jest azbestem nie mogą skorzystać z dopłaty na fotowoltaikę. Przedsięwzięcia zgłaszane do dofinansowania muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu, konieczne jest więc usunięcie szkodliwego azbestu i zastąpienie go nieszkodliwym dla środowiska materiałem.