Dowód osobisty, paszport, akt własności, umowa kupna-sprzedaży mieszkania, a może tylko karta płatnicza – sprawdzamy dokumenty potrzebne do zakupu ubezpieczenia mieszkania i kilku innych sytuacjach. A przy okazji wyjaśniamy sposób zakupy polisy nieruchomości online.

Przy zakupie polisy mieszkaniowej wszystkie informacje deklaruje kupujący ubezpieczenie, więc formalności są tu ograniczone do minimum. Bardziej szczegółowa dokumentacja będzie konieczna przy wystąpieniu zdarzenia (np. pożaru, powodzi czy kradzieży) i ubieganiu się o odszkodowanie.

TE DOKUMENTY MOGĄ SIĘ PRZYDAĆ

Zakup ubezpieczenia - dowód tożsamości
Zmiana warunków polisy - dowód tożsamości, umowa kupna-sprzedaży
Ubezpieczenie do kredytu - dowód tożsamości, polisa mieszkaniowa
Wypłata odszkodowania - protokół szkodowy
Rezygnacja z ubezpieczenia - formularz z własnoręcznym podpisem

Czym są ubezpieczenia majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe należą do ubezpieczeń gospodarczych. Podstawą prawną są artykuły 821-828 kodeksu cywilnego. Znajdziemy tam zapis mówiący, że:

przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może praktycznie każdy interes majątkowy, o ile nie jest on sprzeczny z obowiązującym prawem i można go wyrazić w wartości pieniężnej.

Mówiąc prościej, ubezpieczenie majątkowe może odnosić się tylko do mienia i odpowiedzialności cywilnej (OC). Mamy więc tutaj do czynienia z przedmiotem ubezpieczenia, a nie z podmiotem, jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczeń osobowych.

Ubezpieczenia majątkowe – rodzaje ubezpieczeń

W ubezpieczeniach majątkowych wyróżniamy:

1. ubezpieczenie mienia – tutaj, przede wszystkim, trzeba wymienić polisy mieszkaniowe i ubezpieczenia autocasco (AC);
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – np. OC kierowców czy OC w życiu prywatnym będące dodatkiem do polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie mienia wykupuje się w celu zabezpieczenia finansowego składników majątku na wypadek szkód powstałych w skutek działania czynników losowych (pożar, zalanie, powódź, eksplozja, itd.) oraz osób trzecich (kradzież, wandalizm, dewastacja, itp.). 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest nieco bardziej specyficzne. Chroni ono ubezpieczonego przed konsekwencjami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim, które odnoszą się do ich majątku oraz zdrowia. Takie polisy mają zastosowanie w wielu sytuacjach, np. kiedy zalejemy mieszkanie sąsiada, spowodujemy stłuczkę podczas uczestnictwa w ruchu drogowym czy gdy nasz pies ugryzie przechodnia. Odszkodowanie w ramach OC nie jest wypłacane ubezpieczonemu, tylko osobie bądź osobom, które poniosły szkodę z winy posiadacza polisy. 

Ubezpieczenia majątkowe możemy podzielić też na obowiązkowe i dobrowolne. W pierwszej kategorii trzeba wskazać chociażby OC kierowców czy też polisę dla gospodarstw rolnych, których powierzchnia przekracza 1 hektar powierzchni. Dobrowolne są natomiast autocasco czy większość polis mieszkaniowych. Specyficzną sytuacją jest obowiązek ubezpieczenia nieruchomości kupowanej na kredyt. Wówczas obowiązek ten narzucany jest nie przez prawo, ale przez bank, który uzależnia udzielenie pożyczki pod hipotekę od zakupu polisy mieszkaniowej.

Jakie dokumenty do zakupu ubezpieczenia mieszkania?

Jeśli kupujemy ubezpieczenie mieszkanie online, nie jest potrzebny żaden dokument. W formularzu porównywarki wystarczy tylko uzupełnić odpowiednie rubryki oraz wpisać podstawowe dane osobowe. Przydać się może jedynie dokument tożsamości, o ile nie znamy na pamięć niektórych danych, jak numer PESEL.

Ubezpieczyciel nie będzie weryfikował zadeklarowanych przez nas informacji dopóki nie wystąpi szkoda. Wyjątkiem są dzieła sztuki oraz przedmioty kolekcjonerskie. Ich wartość powinna zostać potwierdzona przez rzeczoznawcę przed wykupieniem polisy. W przypadku przedmiotów stanowiących niewielką wartość jednostkową, można również przyjąć wartość zadeklarowaną, czyli ustalić łączną sumę ubezpieczenia dla wszystkich ruchomości domowych. W takim przypadku dokumentowanie wartości dzieła sztuki będzie konieczne dopiero po jej zniszczeniu lub uszkodzeniu.  

Jakie dokumenty do zmiany warunków ubezpieczenia mieszkania?

W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej ogólna wartość mieszkania może się zwiększyć, np. poprzez zakup nowych sprzętów, remont czy hossę na rynku nieruchomości. 

Wówczas możemy skontaktować się z towarzystwem (telefonicznie, osobiście lub mailowo), żeby dokonać doubezpieczenia, czyli zwiększyć sumy ubezpieczenia. Wymagać to będzie od nas tylko podpisania odpowiedniej zgody, podobnie jak w przypadku wprowadzenia innych zmian w polisie, np. wykupienia nowego rozszerzenia.

Jakie dokumenty w polisie do kredytu hipotecznego z cesją na bank?

Pożyczkodawcy przy kredycie hipotecznym często wymagają wykupienia polisy i scedowania jej na bank. Dopełnienie formalności może przebiegać na dwa sposoby:

1. Decydujemy się na ofertę ubezpieczeniową zasugerowaną nam przez bank - wówczas wszystkie formalności (zakup polisy oraz podpisanie cesji) załatwiamy za pośrednictwem pracownika banku.

2. Samodzielnie wyszukujemy polisę - wtedy przekładamy bankowi dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz dokonujemy cesji. Mamy pełne prawo samemu wybrać ubezpieczyciela, a bank może nam narzucić jedynie minimalne kryteria, jakie musi spełniać polisa.

Na tym etapie przyda się co najmniej dowód osobisty do okazania pracownikowi banku, a także wydrukowana umowa polisowa lub jej cyfrowy załącznik. 

Jakie dokumenty do wypłaty odszkodowania?

Kiedy nasza nieruchomość czy któryś z ubezpieczonych lokatorów dozna szkody, należy o tym fakcie powiadomić nie tylko TU, ale też właściwe służby. To ważne w kontekście przyznania odszkodowania. Ubezpieczyciel może od nas zażądać przedstawienia takich dokumentów, jak:

 • protokół od straży pożarnej lub policji;
 • kopia zawiadomienia od wszczętym postepowaniu;
 • paragony, faktury i inne dokumenty potwierdzające posiadanie zniszczonych lub skradzionych przedmiotów;
 • kosztorysy odnoszące się do zabezpieczenia i ratowania mienia;
 • kosztorys związany z uprzątnięciem pozostałości po zniszczeniach.

Wypowiedź eksperta

Bezpośrednio po zaistnieniu szkody warto samodzielnie udokumentować jej skalę, np. poprzez zrobienie fotografii lub nakręcenie filmu. Musimy jednak uważać, żeby nie naruszyć miejsca zdarzenia, ponieważ może to być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

A jak zgłosić szkodę w ubezpieczonym mieszkaniu czy domu? Możemy to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie (infolinia),
 • przez SMS (przedstawiciel towarzystwa do nas oddzwoni),
 • osobiście w siedzibie towarzystwa,
 • pisemnie – drogą pocztową,
 • wypełniając formularz online dostępny na stronie towarzystwa.

Termin zgłoszenia szkody zawsze jest wyraźnie wskazany w OWU polisy. Najczęściej jest to 3-7 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną poniesienia strat. 

Wypłata odszkodowania – najważniejsze terminy

Jaki powód?

Jaki termin?

Kto odpowiedzialny?
Zgłoszenie szkody

3-7 dni
roboczych

ubezpieczony
Postępowanie ustalające okoliczności zdarzenia

7 dni
od zgłoszenia

towarzystwo
Wypłata odszkodowania
(część bezsporna)

30 dni
od zgłoszenia

towarzystwo
Wypłata odszkodowania
(część sporna)

14 dni
od wyjaśnienia kwestii spornych

towarzystwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Zdarzają się sytuacje, w których towarzystwo nie chce wypłacić odszkodowania w takiej wysokości, jaką uważamy za zasadną. Wtedy możemy dochodzić swoich praw na drodze reklamacji, zgłaszając sprawę do rzecznika Finansowego, a także do sądu. Tego typu problemy mogą pojawiać się często dlatego, że ubezpieczeni nie zapoznali się dogłębnie z OWU polisy (np. z wyłączeniami odpowiedzialności i limitami), co powinno się odbyć na początku zakupu ubezpieczenia nieruchomości.

Jakie dokumenty do rezygnacji z polisy mieszkaniowej? 

Polisę mieszkaniową najczęściej wykupuje się na rok, a później przedłuża o kolejne 12 miesięcy na tych samych warunkach, renegocjuje lub zmienia ubezpieczyciela. Te czynności nie wymagają przedstawienia żadnych dokumentów. O ile oczywiście nie zmieniliśmy adresu zamieszkania i tym samym umowy polisowej.

Nieco inaczej jest z odstąpieniem od umowy. Chcąc tego dokonać musimy złożyć stosowny formularz z odręcznym podpisem, a także sformułować na piśmie wniosek z prośbą o wypłatę niewykorzystanych składek zawierający informacje o formie przekazania pieniędzy (przelew na podane konto lub przekaz na podany adres).

Jakie informacje podać w celu otrzymania oferty ubezpieczenia mieszkania?

W polisach mieszkaniowych składki ustala się indywidualnie, dopasowując ich wysokość do konkretnej nieruchomości. Jeśli chcemy otrzymać konkretną ofertę od towarzystwa, musimy podać mu szereg informacji o nieruchomości oraz wybrać zakres ochrony – to dwa podstawowe czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia.

Dla towarzystwa istotne jest, ile lat ma nieruchomość, którą chcemy ubezpieczyć, w jakim stanie technicznym się znajduje, jaki jest jej metraż i gdzie konkretnie jest położona. Ważna jest też jej konstrukcja, konkretnie stopień palności tej konstrukcji oraz poszycia dachowego. Do tego trzeba dodać posiadane zabezpieczenia, jak alarmy przeciwwłamaniowe czy wzmacniane okna. 

Nie bez znaczenia są również kwestie formalno-prawne, czyli m. in. jakie mamy prawa do nieruchomości (najem, własność), czy prowadzona jest tam działalność gospodarcza i jaka jest historia ubezpieczenie tejże nieruchomości. 

Każda polisa mieszkaniowa ma swoją podstawową wersję – jest to ochrona murów i ewentualnie elementów stałych przed zdarzeniami losowymi. Podstawę można uzupełnić dokupując wybrane rozszerzenia, czyli dodatkowe ryzyka (powódź, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych) oraz włączając w nie kolejne przedmioty ubezpieczenia (mienie ruchome, zabudowania na posesji, domek letniskowy, itd.). Osobną grupą dodatków są te dedykowane lokatorom, czyli OC w życiu prywatnym, Home Assistance czy pomoc prawna.

Informacje niezbędne do wykupienia polisy mieszkaniowej

Informacje o nieruchomościKwestie formalno-prawne

Specyfikacja polisy

 • rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, gospodarstwo rolne);
 • kondygnacja (dotyczy mieszkania);
 • rok budowy;
 • metraż;
 • czy nieruchomość będzie trwale zamieszkana;
 • adres (miejscowość, ulica);
 • forma własności;
 • liczba lokatorów;
 • działalność gospodarcza;
 • najem;
 • cesja na bank;
 • historia ubezpieczenia (szkody z ostatnich lat);
 • data rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
 • przedmiot ubezpieczenia (mury, elementy stałe, ruchomości domowe);
 • wybrane dodatki (kradzież, powódź, stłuczenie, OC w życiu prywatnym);
 • sumy ubezpieczenia (mury, elementy szklane, ruchomości).

Źródło: na podstawie kalkulatora rankomat.pl.

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania? 

Ubezpieczenie mieszkania najprościej i najkorzystniej kupić przez porównywarkę. Po wypełnieniu krótkiego formularza z danymi nieruchomości kalkulator online wygeneruje nawet ponad 20 ofert. 

Jak działa porównywarka ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl?

1. Wpisujemy do formularza m.in.: rodzaj nieruchomości, metraż, rok budowy i adres

2. Dane uzupełniamy o: formę własności, wiek ubezpieczającego lokatora, liczbę szkód i termin rozpoczęcia ubezpieczenia

3. Wybieramy dostępny zakres ochrony – tylko mury i stałe elementy lub także wyposażenie i wybrane ryzyka: kradzież, powódź, przedmioty szklane czy OC w życiu prywatnym

4. Określamy wartość nieruchomości: maksymalnie do kwoty 2 mln zł, a także osobno wartość stałych elementów (do 500 tys. zł) i wyposażenia (do 500 tys. zł)

5. Wskazujemy posiadane zabezpieczenia własne – liczbę i rodzaj zamków w drzwiach, domofon, monitoring, alarm i inne

6. Opcjonalnie podajemy adres email, dzięki czemu zapisane wyniki kalkulacji otrzymamy pocztą elektroniczną, a w razie chęci edytowania danych nie trzeba ich wpisywać ponownie do formularza

7. Wybieramy jedną z zaproponowanych ofert m.in. Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden i Allianz.

8. Wystarczy uzupełnić zamówienie polisy o dane osobowe i wybrać metodę płatności: BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay

Zakupiona polisa mieszkaniowa będzie ważna najwcześniej na następny dzień od opłacenia składki. Można też wybrać dowolną datę startu ubezpieczenia.

Zakup ubezpieczenia mieszkania z pomocą porównywarki pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Łatwiej dotrzeć do różnych ofert - bardziej dopasowanych, tańszych czy oferujących większy zakres ochrony. Porównywarka eliminuje oferty spoza zakresu naszych zainteresowań.

Ważne informacje

1. Zakupienie polisy mieszkaniowej online nie wymaga okazania żadnego dokumentu

2. Ubezpieczenie przedmiotów kolekcjonerskich i dzieł sztuki może wymagać wyceny rzeczoznawcy

3. Szkodę najprościej zgłosić drogą internetową – wypełniając formularz na stronie ubezpieczyciela

4. Część bezsporną odszkodowania powinniśmy otrzymać do 30 dni od zgłoszenia szkody

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dokumenty do ubezpieczenia mieszkania

 1. Kiedy ubezpieczyciel będzie wymagał spełnienia dodatkowych formalności?

  Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku ubezpieczenie nieruchomości nietypowej czy bardzo kosztownej. Wtedy dodatkową formalnością będzie wizyta rzeczoznawcy. Ten pojawi się również po zaistnieniu szkody.

 2. Jakich dokumentów potrzebuję, żeby zmienić warunki polisy?

  W celu zmiany warunków ubezpieczenia musimy się skontaktować z towarzystwem, które wysłucha naszej propozycji, a później przedstawi nam odpowiedni aneks do umowy. Jeśli chcemy doubezpieczyć mienie czy zwiększyć zakres ochrony, to konieczne będzie jeszcze dopłacenie określonej kwoty.

 3. Czy właściciel i najemca muszą przedstawić te same dokumenty?

  Zarówno właściciel, jak i najemca deklaruje, jakie mienie chce ubezpieczyć i w ramach jakiej polisy, ale te wartości są weryfikowane dopiero po zaistniałej szkodzie. Może się jednak zdarzyć, że najemca będzie poproszony przez towarzystwo o okazanie umowy najmu odnoszącej się do lokalu, którego ma dotyczyć polisa.

 4. O czym pamiętać w trakcie trwania ubezpieczenia nieruchomości?

  Podczas trwania okresu ubezpieczeniowego trzeba pamiętać o zachowywaniu niektórych dokumentów. Chodzi tutaj chociażby o protokoły potwierdzające przebyte przeglądy techniczne czy paragony lub faktury potwierdzające wartość posiadanego mienia. Może się zdarzyć, że po szkodzie przydadzą się one przy ustalaniu wysokości odszkodowania, a nawet przy uznawaniu szkody przez towarzystwo.

 5. Jakie dokumenty będą potrzebne po szkodzie?

  Jeśli przy szkodzie konieczne było wezwanie jakiś służb, trzeba od nich pobrać protokoły z interwencji. Ubezpieczyciel może również od nas oczekiwać udowodnienia wartości posiadanego mienia, w czym przydadzą się rachunki, paragony i faktury. Istotne może okazać się także udokumentowanie odbytych obowiązkowych przeglądów technicznych, np. przeglądu kominiarskiego czy kontroli instalacji gazowej.

 6. Czy muszę zgłosić ubezpieczycielowi zakup dzieła sztuki?

  Jeśli ubezpieczamy dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie, ubezpieczyciele będą wymagać udokumentowania ich wartości przed zakupem polisy lub w trakcie trwania umowy. Potrzebny dokument może wystawić wezwany do miejsca ubezpieczenia rzeczoznawca i na tej podstawie TU wyliczy nową składkę.

 7. Jakie dokumenty potrzebne są do ubezpieczenia?

  Najważniejszym dokumentem w celu zawarcia umowy polisowej jest dowód osobisty. Oprócz tego potrzebna będzie również umowa kupna-sprzedaży oraz dokument prawa własności mieszkania.

 8. Czy tylko właściciel może ubezpieczyć mieszkanie?

  Nie trzeba być właścicielem mieszkania, aby móc je ubezpieczyć. W przypadku, gdy mieszkanie jest wynajmowane - ubezpieczenie nabyć może zarówno najemca, jak i wynajmujący.