Ubezpieczenie nieruchomości możemy wykupić nie tylko bez konsultacji z agentem, ale także bez wychodzenia z domu i wypełniania dziesiątek stron dokumentów. Opisujemy, jak w praktyce wyglądają procedury i na co warto zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru. 

Z reguły towarzystwa ubezpieczeniowe chcą zweryfikować obiekt ubezpieczenia przed zawarciem umowy. W przypadku polis mieszkaniowych wszystkie informacje deklaruje kupujący polisę, więc formalności są tu ograniczone do minimum.Dokumentacja będzie konieczna przy wystąpieniu zdarzenia (np. pożaru, powodzi czy kradzieży) i ubieganiu się o odszkodowanie.

Jakie dokumenty do zakupu ubezpieczenia?

Jeśli zakup polisy mieszkaniowej następuje drogą internetową, to nie jest potrzebny żaden dokument. W formularzu online wystarczy tylko uzupełnić odpowiednie rubryki oraz wpisać podstawowe dane osobowe.

Ubezpieczyciel nie będzie weryfikował zadeklarowanych przez nas informacji dopóki nie wystąpi szkoda. Wyjątkiem są dzieła sztuki oraz przedmioty kolekcjonerskie. Ich wartość powinna zostać potwierdzona przez rzeczoznawcę przed wykupieniem polisy. W przypadku przedmiotów stanowiących niewielką wartość jednostkową, można również przyjąć wartość zadeklarowaną, czyli ustalić łączną sumę ubezpieczenia dla wszystkich ruchomości domowych. W takim przypadku dokumentowanie wartości dzieła sztuki będzie konieczne dopiero po jej zniszczeniu lub uszkodzeniu.  

Jakie dokumenty do zmiany warunków ubezpieczenia?

W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej ogólna wartość mieszkania może się zwiększyć, np. poprzez zakup nowych sprzętów, remont czy hossę na rynku nieruchomości. 

Wówczas możemy skontaktować się z towarzystwem (telefonicznie, osobiście lub mailowo), żeby dokonać doubezpieczenia, czyli zwiększenia sum ubezpieczenia. Wymagać to będzie od nas tylko podpisania odpowiedniej zgody, podobnie jak w przypadku wprowadzenia innych zmian w polisie, np. wykupienia nowego rozszerzenia. 

Jakie dokumenty w polisie do kredytu hipotecznego z  cesją na bank?

Pożyczkodawcy przy kredycie hipotecznym często wymagają wykupienia polisy i scedowania jej na bank. Dopełnienie formalności może przebiegać na dwa sposoby:

1. Decydujemy się na ofertę ubezpieczeniową zasugerowaną nam przez bank i wówczas wszystkie formalności (zakup polisy oraz podpisanie cesji) załatwiamy za pośrednictwem pracownika banku.

2. Samodzielnie wyszukujemy polisę, a następnie przekładamy pożyczkodawcy dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz dokonujemy cesji. Mamy pełne prawo samemu wybrać ubezpieczyciela, a bank może nam narzucić jedynie minimalne kryteria, jakie musi spełniać polisa.

Jakie dokumenty do zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi?

Termin zgłoszenia szkody zawsze jest wyraźnie wskazany w OWU polisy. Najczęściej jest to 3-7 dni roboczych od wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną poniesienia strat. 

Szkodę możemy zgłosić na kilka sposobów:

 • telefonicznie (infolinia),
 • przez SMS (przedstawiciel towarzystwa do nas oddzwoni),
 • osobiście w siedzibie towarzystwa,
 • pisemnie – drogą pocztową,
 • wypełniając formularz online dostępny na stronie towarzystwa.

Najwygodniejszą drogą zdaje się być droga internetowa, jednak wszystkie wymienione warianty są tak samo wiążące w świetle prawa. 

Wypłata odszkodowania – najważniejsze terminy

Jaki powód?Jaki termin?Kto odpowiedzialny?
Zgłoszenie szkody

3-7 dni
roboczych

ubezpieczony
Postępowanie ustalające okoliczności zdarzenia

7 dni
od zgłoszenia

towarzystwo
Wypłata odszkodowania
(część bezsporna)

30 dni
od zgłoszenia

towarzystwo
Wypłata odszkodowania
(część sporna)

14 dni
od wyjaśnienia kwestii spornych

towarzystwo

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Zdarzają się sytuacje, w których towarzystwo nie jest skłonne do wypłaty odszkodowania w takiej wysokości, jaką uważamy za zasadną. Wówczas możemy dochodzić swoich praw przed sądem. Tego typu problemy pojawiają się często dlatego, że ubezpieczeni nie zapoznali się dogłębnie z OWU polisy (np. z wyłączeniami odpowiedzialności i limitami), co powinno się odbyć na początku zakupu ubezpieczenia nieruchomości.

Jakie dokumenty do wypłaty odszkodowania?

Bez względu na rodzaj zdarzenia i wielkość strat, zaistniałe szkody będziemy musieli udokumentować. Ubezpieczyciel może od nas zażądać przedstawienia następujących dokumentów:

 • protokół od straży pożarnej lub policji;
 • kopia zawiadomienia od wszczętym postepowaniu;
 • paragony, faktury i inne dokumenty potwierdzające posiadanie zniszczonych lub skradzionych przedmiotów;
 • kosztorysy odnoszące się do zabezpieczenia i ratowania mienia;
 • kosztorys związany z uprzątnięciem pozostałości po zniszczeniach.

Bezpośrednio po zaistnieniu szkody warto samodzielnie udokumentować jej skalę, np. poprzez zrobienie fotografii lub nakręcenie filmu. Musimy jednak uważać, żeby nie naruszyć miejsca zdarzenia, ponieważ może to być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania

- radzi Michał Ratajczak, ekspert Rankomat.

Jakie dokumenty do rezygnacji z polisy mieszkaniowej? 

Polisę mieszkaniową najczęściej wykupuje się na rok, a później przedłuża o kolejne 12 miesięcy na tych samych warunkach, renegocjuje lub zmienia ubezpieczyciela. Te czynności nie wymagają dopełnienia większych formalności. 

Nieco inaczej jest z odstąpieniem od umowy. Chcąc tego dokonać musimy złożyć stosowny formularz z odręcznym podpisem, a także sformułować na piśmie wniosek z prośbą o wypłatę niewykorzystanych składek zawierający informacje o formie przekazania pieniędzy (przelew na podane konto lub przekaz na podany adres).

Ważne informacje

1. Zakupienie polisy mieszkaniowej online nie wymaga okazania żadnego dokumentu

2. Ubezpieczenie przedmiotów kolekcjonerskich i dzieł sztuki może wymagać wyceny rzeczoznawcy

3. Szkodę najprościej zgłosić drogą internetową – wypełniając formularz na stronie ubezpieczyciela

4. Część bezsporną odszkodowania powinniśmy otrzymać do 30 dni od zgłoszenia szkody

Dokumenty do ubezpieczenia mieszkania – najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy ubezpieczyciel będzie wymagał spełnienia dodatkowych formalności?

  Taka sytuacja może zaistnieć w przypadku ubezpieczenie nieruchomości nietypowej czy bardzo kosztownej. Wtedy dodatkową formalnością będzie wizyta rzeczoznawcy. Ten pojawi się również po zaistnieniu szkody.
 2. Czy muszę zgłosić ubezpieczycielowi zakup dzieła sztuki?

  Jeśli ubezpieczamy dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie, ubezpieczyciele będą wymagać udokumentowania ich wartości przed zakupem polisy lub w trakcie trwania umowy. Potrzebny dokument może wystawić wezwany do miejsca ubezpieczenia rzeczoznawca i na tej podstawie TU wyliczy nową składkę.
 3. Czy dokumenty do odszkodowania może zgłosić inny lokator niż właściciel polisy?

  Tak, ale sama wypłata trafi do właściciela polisy, chyba że ten upoważni na piśmie innego lokatora.