Ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest możliwe, a w niektórych przypadkach obowiązkowe. O tym decyduje powierzchnia gospodarstwa czy sposób finansowania w przypadku jego zakupu. Sprawdzamy, jaki budynek na terenie gospodarstwa jest budynkiem rolnym, w jaki sposób można zapewnić ochronę z polisy mieszkaniowej i ile takie ubezpieczenie kosztuje.

Ubezpieczenie budynku gospodarczego
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Proama
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Generali
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Pakiet medyczny  
Link4
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   All Risk  
Proama
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Przedmioty szklane   All Risk  
Generali
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Pakiet Medyczny   Przedmioty szklane   All Risk  
Ubezpieczenie budynku gospodarczego
Link4
Cena roczna
470,00 zł
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja
Proama
Cena roczna
474,00 zł
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja
Generali
Cena roczna
551,00 zł
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Pakiet medyczny
Link4
Cena roczna
692,00 zł
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja All Risk
Proama
Cena roczna
821,00 zł
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane All Risk
Generali
Cena roczna
874,00 zł
Nieruchomość
600 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Pakiet Medyczny Przedmioty szklane All Risk

Wartość nieruchomości głównej i stałych elementów 600 000 zł.

Czym jest budynek gospodarstwa rolnego?

Budynek gospodarstwa rolnego (budynek rolniczy), aby nim być, musi spełniać kilka kryteriów, czyli stanowić część gospodarstwa rolnego, posiadać fundament i dach, a także zostać wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Inne mniej lub bardziej oczywiste warunki to:

 • trwałe związanie z gruntem,
 • jako własność rolnika,
 • położenie na terenie ubezpieczonej nieruchomości.
 • powierzchnia co najmniej 20 m².

Czy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?

Budynki gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu dla rolników. Obowiązek ten powstaje w momencie, w którym nieruchomość zostaje pokryta dachem. Jej właściciel jest wówczas zobowiązany do wykupienia polisy uwzględniającej 13 ryzyk. Szczegółowe warunki takiego ubezpieczenia określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 roku. 

Jeśli gospodarstwo ma powierzchnię mniejszą niż 1 hektar, ubezpieczenie znajdujących się na jego obszarze budynków nie jest obowiązkowe, tylko obligatoryjne – można wówczas wykupić zwykłą polisę mieszkaniową i włączyć w nią zabudowania na posesji.

WAŻNE!
Ubezpieczenie samych budynków gospodarczych i innych zabudowań na posesji nie jest dostępne jako samodzielny produkt – możliwe jest tylko jako element polisy dla domu mieszkalnego.

Jakie budynki w gospodarstwie rolnym chroni ubezpieczenie?

Nieobowiązkową polisę mieszkaniową dla gospodarstwa mniejszego niż 1 ha możemy dostosować do własnych potrzeb. W podstawie polisa chroni mury i ewentualnie elementy stałe domu mieszkalnego, a pozostałe zabudowania znajdujące się na posesji można do niej włączyć wedle własnego uznania. Ochronie ubezpieczeniowej mogą podlegać m. in.:

 • budynki gospodarcze,
 • garaż wolnostojący lub w zabudowie,
 • ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtkami,
 • altany i inne zabudowania tzw. małej architektury,
 • murowane grille,
 • elementy instalacji fotowoltaicznej bądź solarnej,
 • oczka wodne i baseny,
 • utwardzone powierzchnie,
 • chodniki i podjazdy.

Wyjątek stanowią obiekty, które nie są na trwałe związane z gruntem, czyli nie posiadają fundamentów. Chodzi tutaj np. o tunele foliowe czy blaszane garaże. 

Niektóre towarzystwa wyłączają z ochrony budynki gospodarcze i rolnicze, więc nie ubezpieczymy stodoły, obory, chlewni, kurnika, stajni, magazynu czy chłodni. 

Ochrona finansowa z polisy może też nie dotyczyć przedmiotów wartościowych pozostawionych na terenie omawianych budowli. 

Wszystkie informacja na temat zakresu i wyłączeń są uwzględnione w OWU polisy.

Jakie zdarzenia obejmuje ochroną ubezpieczenie budynków rolniczych?

Jeśli uwzględnimy w polisie budynki rolnicze i inne zabudowania na posesji, to będą one chronione przed takimi samymi zdarzeniami, jak budynek mieszkalny. Podstawowe ubezpieczenie obejmuje kilka bądź kilkanaście zdarzeń losowych, ale listę te można uzupełnić o dodatkowe ryzyka poprzez dokupienie odpowiednich rozszerzeń.

Łącznie zdarzeń tych może nawet ponad 30. Istnieje również możliwość wykupienia polisy w wariancie All Risks (od ryzyk wszystkich), co zapewni nam szeroką ochroną z uwzględnieniem zdarzeń, których nie można przewidzieć, a które nie są wymienione w umowie jako wyłączenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu z budynkami gospodarczymi?

Dolna granica składki to mniej więcej 100 zł w skali roku, a górna może być nawet dziesięciokrotnie wyższa. Wszystko zależne jest od wartości domu, czyli głównej nieruchomości, jej położenia, zakresu ochrony i czynnika ludzkiego (liczba i wiek lokatorów plus rozszerzenia dla nich, np. OC w życiu prywatnym czy assistance).

PORÓWNAJ CENY

Za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie generali.pl sprawdziliśmy również, jak zmienia się cena polisy przy włączaniu w zakres ochrony kolejnych zabudowań na posesji. Składki wyliczyliśmy dla tej samej nieruchomości, co poprzednio, tym razem nie uwzględniając jednak mienia ruchomego.

Za ubezpieczenie samego domu zapłacimy 279 zł. Żeby uwzględnić w polisie również budynek gospodarczy trzeba dopłacić 68 zł. Włączenie w ubezpieczenie również garażu wolnostojącego kosztuje kolejne 40 zł, a dodatkowych budowli 68 zł. Łącznie za polisę dla wszystkich tych zabudowań zapłacimy 455 zł.

Z każdym kolejnym rozszerzeniem rośnie cena polisy, co jest jak najbardziej naturalne, ponieważ zwiększa się ryzyko podejmowane przez towarzystwo, a w przypadku szkody maksymalnej, czyli np. rozległego pożaru, ubezpieczony może liczyć na wyższe odszkodowanie

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie domu i zabudowań na posesji w Generali

Przedmiot ubezpieczenia

Roczna składka

Budynek mieszkalny

279 zł

Budynek mieszkalny
+
budynek gospodarczy (50 000 zł)

347 zł

Budynek mieszkalny
+
budynek gospodarczy (50 000 zł)
+
garaż wolnostojący (30 000 zł)

387 zł

Budynek mieszkalny
+
budynek gospodarczy (50 000 zł)
+
garaż wolnostojący (30 000 zł)
+
budowle na posesji (30 000 zł)

455 zł

Źródło: generali.pl (stan na: 30.11.2022 r.).

Jakie wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu budynków gospodarstwa rolnego?

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne posiadają pewne ograniczenia, które są umocowane prawnie. Wśród sytuacji, w których ubezpieczony nie ma prawa do odszkodowania, znajdują się:

 • szkody powstałe w skutek celowego działania ubezpieczonego oraz pozostałych domowników;
 • szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa;
 • skutki trzęsień ziemi;
 • szkody górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego.

Jeśli wykupimy dla naszego gospodarstwa rozszerzone ubezpieczenie, to zapewne spotkamy się również z dodatkowymi ograniczeniami, czyli szczegółowymi wyłączeniami odpowiedzialności. Te zapisy nie są już zależne od ustawy, wynikają z indywidualnej polityki danego towarzystwa. Mogą to być np. szkody powstałe w skutek:

 • zamarznięcia wody w instalacjach;
 • zaniedbań dotyczących obowiązkowych przeglądów, prac remontowych i konserwacyjnych;
 • aktywności zwierząt, w tym owadów;
 • działania pod wpływem środków psychoaktywnych;
 • ograniczeń i przerw w dostawie mediów.

Nie sposób wymienić wszystkich możliwych wyłączeń, które bywają stosowane przez towarzystwa. Ich listę zawsze jednak znajdziemy w OWU polisy, a jej lekturę trzeba potraktować jako lekturę obowiązkową.

Co zawiera umowa ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego?

W umowie ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego znajdziemy praktycznie te same zapisy, co w zwykłej polisie ubezpieczeniowej, czyli m. in.:

 • zakres odpowiedzialności towarzystwa (liczba i charakter ryzyk);
 • wyłączenia odpowiedzialności;
 • daty otwierające i zamykające okres ochrony;
 • informacje o innych ograniczeniach, np. karencjach;
 • sumy ubezpieczenia, czyli maksymalne możliwe wysokości odszkodowania wynikające z realnej wartości ubezpieczonego mienia;
 • informacje o wysokości składki oraz terminie bądź terminach jej zapłaty;
 • informacje o nieruchomości i dane stron umowy;
 • zapisy opisujące możliwość odstąpienia od umowy. 

Umowę ubezpieczeniową podpisuje się na 12 miesięcy, a później można ją przedłużyć lub wykupić polisę w innym towarzystwie.

Ochrona ruchomości w ubezpieczeniu rolnym

Obowiązkową polisę dla gospodarstw rolnych można poszerzyć o ruchomości domowe, czyli większość przedmiotów, które przechowujemy w budynku mieszkalnym, w innych zabudowaniach i na posesji. Lista tych przedmiotów jest bardzo długa, ale też każde towarzystwa ma co do niej swoje ograniczenia. Z ochrony wyłączone mogą być np.:

 • dane w formie elektronicznej i programy komputerowe;
 • zwierzęta przeznaczone na handel;
 • zwierzęta egzotyczne i niebezpieczne rasy psów;
 • rękopisy;
 • trofea myśliwskie;
 • broń palna;
 • kamienie szlachetne;
 • niektóre dzieła sztuki;
 • przedmioty o dużej wartości jednostkowej (wymagają dodatkowego ubezpieczenia jako przedmioty specjalne).

Wyłączenia mogą również odnosić się do miejsca przechowywania określonych przedmiotów, np. smartfon pozostawiony w budynku gospodarczym czy sprzęt pozostawiony luzem na posesji.

Suma ubezpieczenia w polisie dla budynków rolniczych

W obowiązkowej polisie dla rolników sumy ubezpieczenia (SU) ustala się osobno dla każdego obiektu. SU mogą być ustalone albo dla wartości odtworzeniowej, albo dla wartości rzeczywistej. 

Wartość odtworzeniową stosuje się do nowych budynków oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekracza 10%. 

Wartość rzeczywista to przelicznik stosowany przy budynkach, których stopień zużycia technicznego przekracza 10%. SU jest tutaj równa wartości nieruchomości w stanie nowości pomniejszonej o stopień zużycia technicznego. Mówiąc prościej, jeśli dany budynek zostanie całkowicie zniszczony, odszkodowanie nie pokryje w całości kosztów postawienia identycznego budynku od podstaw.

Dodatkowe ubezpieczenia dla rolników – co zawiera?

Jeśli zdecydujemy się na poszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia rolnego, to możemy w nie włączyć m. in.: 

 • mienie ruchome,
 • sprzęt rolniczy i maszyny rolnicze,
 • pojazdy wolnobieżne,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • ziemiopłody,
 • zapasy oraz materiały.

Pamiętajmy, że w rozszerzonym ubezpieczeniu mogą pojawić dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności i inne ograniczenia, jak chociażby franszyza integralna.

Rolnicy są prawnie zobowiązani do posiadania OC rolnika. Dobrowolnie mogą natomiast wykupić dodatek do polisy mieszkaniowej w postaci OC w życiu prywatnym, dzięki czemu uzyskają ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim w wolnym czasie.

Gdzie kupię ubezpieczenie budynków gospodarczych?

Budynki gospodarcze uwzględnione w polisie mieszkaniowej są chronione dokładnie w takim samym zakresie, co dom mieszkalny. Umowę z towarzystwem należy więc skonstruować w taki sposób, żeby efektywnie zabezpieczyć całą posesję, a nie tylko sam dom, np. ustalając wyższe sumy ubezpieczenia dla ruchomości czy też uwzględniając przydatne rozszerzenia.

PORÓWNAJ CENY

W kalkulatorze rankomat.pl możemy wyliczyć koszt ubezpieczenia budynków gospodarczych oferują Proama, Generali i Link4. Przy czym w Proama i Generali mogą to być konstrukcje murowane, jak i drewniane, natomiast wykluczone z ochrony są garaż, budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, budynek służący do przechowywania płodów rolnych i budynek przeznaczony do hodowli lub trzymania zwierząt w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.

Ważne informacje

1. Budynek gospodarstwa rolnego i budynek gospodarczy to dwa różne pojęcia

2. Ubezpieczenie budynków gospodarczych jest możliwe tylko przy wcześniejszym objęciu polisą domu mieszkalnego

3. Gospodarstwa, których powierzchnia jest mniejsza niż 1 hektar, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu dla rolników

4. Dla budynków gospodarczych cennymi rozszerzeniami są: powódź, wandalizm, kradzież z włamaniem i ochrona ruchomości domowych

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego

 1. Czy za brak ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego grozi kara?

  Jeśli właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni większej niż 1 ha nie wykupi ubezpieczenia, będzie zmuszony do zapłacenia kary pieniężnej. Ta jest naliczana w oparciu o kwotę minimalnego wynagrodzenia – stanowi 25% jej wysokości, co w 2021 roku daje około 700 zł.

 2. Jakie zwierzęta można ubezpieczyć w ramach nieobowiązkowej polisy mieszkaniowej?

  Klasyczna polisa mieszkaniowa może objąć ochroną zwierzęta domowe w ramach ubezpieczenia mienia ruchomego. Do takich zwierząt standardowo zalicza się koty i psy, a także gryzonie, ryby akwariowe, ptaki czy żółwie. Zdarza się, również pszczoły (do określonej liczby uli) oraz konie, jeśli te przeznaczone są do celów rekreacyjnych, a nie komercyjnych. Z ochrony wyłączone są natomiast zwierzęta hodowlane, przeznaczone na handel i wykorzystywane do innych celów komercyjnych, a także stworzenia dzikie lub półdzikie. Nie ubezpieczymy też nielegalnych w Polsce zwierząt egzotycznych i agresywnych ras psów.

 3. Czy ubezpieczenie może obejmować budynki gospodarcze w budowie?

  Tak, towarzystwa umożliwiają również ubezpieczenie nieruchomości będących z budowie, przebudowie, rozbudowie czy podczas generalnego remontu. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Polisy dla nieruchomości w budowie mają prostszą formę i ograniczony zakres ochrony; są też tańsze.

 4. Czy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha kupionego na kredyt jest obowiązkowe?

  Jeśli chcemy nabyć jakąkolwiek nieruchomość posiłkując się kredytem hipotecznym, to bank będzie od nas wymagał wykupienia polisy mieszkaniowej. Jeśli nie ubezpieczymy nieruchomości, nie uzyskamy pożyczki. Banki wymagają podstawowych polis mieszkaniowych – wystarczy ochrona murów przez zdarzeniami losowymi.

 5. Czy ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego jest obowiązkowe?

  Tak, jeśli łączna powierzchnia zabudowań z gospodarstwem rolnym przekracza obszar 1 ha. Wtedy taka nieruchomość podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze.

 6. Co obejmuje ubezpieczenie gospodarstwa rolnego?

  Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego obejmuje szkody osobowe i szkody rzeczowe. Dlatego właściciel takiego gospodarstwa musi wykupić OC rolnika, a także ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

 7. Kiedy budynek wchodzi w skład gospodarstwa rolnego?

  Budynek wchodzi w skład gospodarstwa rolnego gdy jego powiezchnia użytkowa wynosi ponad 20 m2, a także trwałe przytwierdzenie do podłoża, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, fundamenty i zadaszenie.