Czy wiesz, że w ramach ochrony domu i mieszkania możesz mieć także ubezpieczenie konia? Sprawdź, jak ubezpieczyć konie, w jakich sytuacjach ochrona zadziała, a w jakich nie oraz ile ostatecznie zapłacisz za polisę mieszkaniową, która uwzględnia ubezpieczenie konia.

Konie możesz posiadać nie tylko w celach gospodarczych, lecz także rekreacyjnych. I to właśnie w tym drugim aspekcie zastosowanie ma polisa mieszkaniowa. Takie rozszerzenie sprawia, że unikniesz kosztownej odpowiedzialności finansowej, gdy należący do ciebie koń wyrządzi szkodę na innej osobie lub na niej, które należy od tej osoby. 

Co oznacza koń w polisie mieszkaniowej?

W dokumencie OWU dowolnej polisy mieszkaniowej raczej nie znajdziesz osobnej definicji na określenie konia. Pewną wskazówką będzie hasło „zwierzęta domowe”. W polisie mieszkaniowej są nimi zwierzęta trzymane przez człowieka dla towarzystwa, ale nie w celach hodowlanych, handlowych, produkcyjnych i gospodarczych. Tyle że prędzej będą to psy, koty czy gryzonie.

Konia należy zatem szukać w rozdziale o odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Jaka różnica między koniem w polisie mieszkaniowej a polisie dla rolnika?

Polisy mieszkaniowe i obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników to dwa zupełnie inne produkty. W pierwszym przypadku ochrona dotyczy, przede wszystkim, nieruchomości i jej wyposażenia (elementów stałych i ewentualnie ruchomości domowych), a ubezpieczenie konia jest dostępne w ramach pakietu OC w życiu prywatnym i to w specyficznej formie – jako zabezpieczenie finansowe dla właściciela na wypadek szkód, które zwierzę wyrządzi osobom trzecim. 

W polisie rolniczej koń jest traktowany podobnie, jak pozostała część żywego inwentarza, maszyny rolnicze, magazynowane plony czy materiały budowlane. W tym przypadku zakres ochrony jest zdecydowanie szerszy, ponieważ dotyczy większej liczby ryzyk. Tutaj właściciel zwierzęcia może uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów leczenia zwierzęcia, jego uśpienia, porodu czy utraty zdolności do pracy.

Reasumując, w polisie rolniczej koń jest jednym z przedmiotów ubezpieczenia, czyli jako właściciel możesz uzyskać rekompensatę głównie za szkody na samym zwierzęciu. W polisie mieszkaniowej rekompensata dotyczy natomiast zniszczeń, jakie zwierzę wyrządzi np. podczas rekreacyjnych przejażdżek.
 

Koń w polisie mieszkaniowej i w polisie rolniczej – porównanie

Zagadnienie

Polisa mieszkaniowa

Polisa rolnicza

Dotyczy

koni rekreacyjnych

koni hodowlanych

Ochrona

w ramach pakietu OC w życiu prywatnym

od zdarzeń losowych, nieszczęśliwych wypadków i chorób

Dotyczy szkód

wyrządzonych przez konia na mieniu i zdrowiu osób trzecich

leczenie, uśpienie, ciąża, poród, utrata zdolności do pracy, kastracja

Tabela 1. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU (stan na:13.06.2024 r.).

Jak ubezpieczyć konia?

Konia możesz ubezpieczyć na trzy sposoby: w ramach polisy mieszkaniowej, z polisy rolniczej oraz z polisy dedykowanej. Każdy z tych produktów przeznaczony jest dla nieco innej grupy osób i zwierząt hodowanych w różnych celach. Przeanalizujmy sobie każdą z dostępnych możliwości. 

Ubezpieczenie koni z polisy mieszkaniowej 

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych. Żeby włączyć w ochronę konia, musisz poszerzyć zakres o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Ten dodatek zapewnia ochronę finansową przed szkodami, jakie nieumyślnie wyrządzisz na mieniu lub zdrowiu osób trzecich podczas zwykłych codziennych aktywności, m. in. w związku z posiadaniem i użytkowaniem konia rekreacyjnego. OC najczęściej zapewnia ochronę do 50 000 zł lub 100 000 zł, ale dostępne są też wyższe sumy ubezpieczenia, np. 250 000 zł. 

Polisa mieszkaniowa z dodatkową opcją ochrony konia dedykowana jest osobom, które mieszkają na wsi i hodują omawiane zwierzęta dla przyjemności czy rekreacji. Ubezpieczenie konia nie dotyczy tutaj samego zwierzęcia – skupia się głównie na sytuacjach, w których zwierzę uszkodzi mienie osoby trzeciej, ewentualnie spowoduje uszczerbek na jej zdrowiu. Za przykłady takich zdarzeń niech posłużą nieumyślne potrącenie przechodnia podczas przejażdżki oraz wypadek z udziałem zwierzęcia i samochodu. 

PAMIĘTAJ! 
Nie wszystkie towarzystwa w ramach ubezpieczenia nieruchomości oferują ochronę przed szkodami spowodowanymi przez konia. Zakres ochrony zawsze jednak możesz sprawdzić w OWU interesującego cię produktu, konkretnie w dziale poświęconym OC w życiu prywatnym. 

Ubezpieczenie koni z polisy rolniczej 

Ochrona konia z polisy rolniczej skupia się głównie na jego zdrowiu i życiu, chociaż dostępne jest także zabezpieczenie finansowe na wypadek szkód spowodowanych osobom trzecim (OC rolnika). Takiemu ubezpieczeniu podlegają zwierzęta w określonym wieku, przykładowo od 7 dnia życia do 18 lat. 

W ramach polisy rolniczej właściciel konia może liczyć na odszkodowanie w następujących sytuacjach:

 • śmierć zwierzęcia w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub konieczność uśpienia wynikająca z poniesionych obrażeń;
 • śmierć lub konieczność uśpienia, które wynikają z choroby, nieudanej operacji, kastracji, ciąży lub porodu;
 • bezpłodność będąca skutkiem nieszczęśliwego wypadku, choroby, operacji, ciąży lub porodu;
 • kradzież i rabunek zwierzęcia, a także ubój z zamiarem kradzieży;
 • pokrycie kosztów operacji, m. in. operacji kolki;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika. 

Polisy rolnicze są obowiązkowymi ubezpieczeniami dla właścicieli gospodarstw większych niż 1 hektar. Przepisy narzucają jednak obowiązek wykupienia polisy o konkretnym zakresie, który można poszerzyć o dodatkowe opcje. Z pewnością, przed zakupem takiego produktu warto zapoznać się z ofertami większej liczby towarzystw, analizując szczegóły ubezpieczenia oraz porównując proponowane wysokości składek.  

Ubezpieczenie koni z polisy dedykowanej 

Polisy dedykowane przeznaczone są głównie dla właścicieli koni wyścigowych oraz wystawowych, także dla ośrodków jeździeckich. Są to produkty, które można indywidualnie dopasować do potrzeb danego klienta, a także zapewniające kompleksową ochronę zwierzęcia. W tym przypadku koń jest podstawowym i niemal jedynym (poza ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniem NNW jeźdźca) przedmiotem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie koni z polisy dedykowanej ma zastosowanie w przypadku:

 • śmierci zwierzęcia;
 • uśpienia zwierzęcia z konieczności;
 • operacji, zarówno ratującej życie, jak i nie ratującej;
 • pokrycia kosztów leczenia;
 • trwałej utraty wartości użytkowej;
 • trwałej utraty zdolności rozpłodowej;
 • ciąży i porodu;
 • wypadku, również w trakcie transportu;
 • kradzieży oraz rabunku, a także uboju z zamiarem kradzieży. 

Takie ubezpieczenie koni może także obejmować OC posiadacza konia oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jeźdźca. Ogólnie omawiany wariant polisy zapewnia potencjalnie najszerszą ochronę zwierzęcia, co też oczywiście przekłada się na jego wysoką cenę.

Która firma ubezpieczeniowa oferuje polisę dla konia?

Ubezpieczenie koni z polisy mieszkaniowej jest możliwe w wielu towarzystwach, ale najczęściej dotyczy tylko ochrony w ramach pakietu OC w życiu prywatnym. Niemal zawsze taka ochrona ogranicza się do szkód wyrządzonych przez zwierzę na mieniu i zdrowiu osób trzecich. Przykładami towarzystw uwzględniających konie w zakresie ubezpieczenia nieruchomości są: Link4, mtu24.pl, Benefia, Generali, Wiener czy Inter Polska.

Ubezpieczenie konia z polisy rolniczej jest jeszcze popularniejszym produktem. Przypomnijmy, że jeśli jesteś posiadaczem gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 hektara, musisz wykupić takie ubezpieczenie, a jeśli hodujesz konie, musisz ubezpieczyć i je. Dlatego też każda polisa rolnicza zawiera taką opcję.

Polis dedykowanych jest na rynku nieco mniej, co zapewne wynika z mniejszego zapotrzebowania na nie. Takie ubezpieczenie nabędziesz jednak chociażby w następujących towarzystwach: Generali, Concordia, PZU czy InterRisk. Pamiętaj, że w tym przypadku oferty są dość zróżnicowane i można je łatwo dopasować do indywidualnych potrzeb.
 

PORÓWNAJ CENY

Kiedy działa ubezpieczenie konia, a kiedy nie?

Każde ubezpieczenie dla konia (z polisy mieszkaniowej, rolniczej czy dedykowanej) nie zawsze się sprawdzi, ale to żaden wyjątek od reguły. Ubezpieczyciele stosują zwyczajowo wyłączenia i limity odpowiedzialności, więc warto je wcześniej znać, aby uniknąć późniejszych nieporozumień.

I tak, nie będziesz mógł liczyć na odszkodowanie z polisy, jeśli szkodę wyrządziły:

 • zwierzęta nieszczepione;
 • zwierzęta agresywne (w tym np. psy konkretnych ras wymienionych przez ubezpieczyciela);
 • zwierzęta hodowlane (bydło, drób, trzoda chlewna);
 • zwierzęta w trakcie uprawiania sportu uznanego przez TU za wyczynowy.

Ograniczenia dotyczą też ubezpieczonych. Niedopuszczalne jest powstanie szkody przez działanie z premedytacją, na skutek jawnego zaniedbania czy uczestniczenia w zawodach (chyba że masz odpowiednie rozszerzenie w polisie).

Ile kosztuje ubezpieczenie konia?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt polisy mieszkaniowej uwzględniającej szkody wyrządzone przez konia hodowanego do celów rekreacyjnych. Pod uwagę wzięliśmy 120-metrowy dom wolnostojący, którego wartość rynkowa wynosi 700 000 zł. W zakresie ochrony uwzględniliśmy pożar oraz inne zdarzenia losowe, a także OC w życiu prywatnym.

Najniższa składka, jaką zapłacisz za opisane ubezpieczenie to 510 zł, a najwyższa 1264 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do rocznego okresu ochrony, a poszczególne oferty różnią się od siebie, głównie sumami ubezpieczenia dla OC, wariantem (ubezpieczenia od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich), a także wliczonymi w cenę dodatkami. 

Wypowiedź eksperta

Warto zwrócić uwagę na bardzo duże zróżnicowanie cenowe – najwyższą i najniższą składkę dzieli aż 754 zł. Różnice te wynikają z co najmniej kilku przyczyn. Po pierwsze, poszczególne produkty mają inne sumy ubezpieczenia dla OC w życiu prywatnym (od 50 000 zł do aż 250 000 zł). Po drugie, mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi wariantami polisy, czyli z ubezpieczeniem od ryzyk nazwanych i All Risks. Poza tym, każde towarzystwo prowadzi indywidualną politykę cenową, którą opiera o własne szacunki ryzyka ubezpieczeniowego. Szukając ubezpieczenia dla swojego domu lub mieszkania warto więc sprawdzić, ile dany produkt kosztuje w większej liczbie towarzystw. Jak pokazuje kalkulacja, w ten sposób można zaoszczędzić do kilkuset złotych w skali roku.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Ubezpieczenie koni z polisy mieszkaniowej – porównanie ofert

Towarzystwo

SU dla OC

W cenie

Roczna składka  

Link4

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

510 zł

Link4

75 000 zł

Home Assistance, dewastacja

519 zł

Mtu24.pl

50 000 zł

-

569 zł

Benefia

100 000 zł

Home Assistance

571 zł

Mtu24.pl

100 000 zł

-

584 zł

Benefia

200 000 zł

Home Assistance

598 zł

Mtu24.pl

50 000 zł

Home Assistance

614 zł

Mtu24.pl

100 000 zł

Home Assistance

629 zł

Inter Polska

250 000 zł

Home Assistance, dewastacja

680 zł

Generali

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

715 zł

Link4

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja, All Risks

735 zł

Generali

200 000 zł

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

739 zł

Link4

75 000 zł

Home Assistance, dewastacja, All Risks

744 zł

Benefia

100 000 zł

Home Assistance, przedmioty szklane, All Risks

745 zł

Wiener

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

767 zł

Benefia

200 000 zł

Home Assistance, przedmioty szklane, All Risks

772 zł

Wiener

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja

778 zł

Inter Polska

250 000 zł

Home Assistance, dewastacja, All Risks

940 zł

Wiener

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, All Risks

988 zł

Wiener

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, All Risks

1009 zł

Generali

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny, All Risks

1240 zł

Generali

200 000 zł

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, pakiet medyczny, All Risks

1264 zł

Tabela 2. Źródło: rankomat.pl (stan na: 12.06.2024 r.).

Jak duże odszkodowanie dostanę za konia?

Za konia otrzymasz różne odszkodowanie w zależności od posiadanej polisy i wybranej wcześniej sumy ubezpieczenia koni. TU weźmie też pod uwagę rozmiar szkód.

Odszkodowanie z polisy mieszkaniowej wyniesie maksymalnie tyle, na ile opiewa suma ubezpieczenia dla wandalizmu, dewastacji czy OC w życiu prywatnym. Jeśli zdecydowałeś się na SU 200 000 zł, to do takiej kwoty ubezpieczyciel jest zobowiązany pokryć roszczenia osób trzecich.

Odszkodowanie z polisy dedykowanej dla koni dotyczą różnych zdarzeń. Na stronie jednego z ubezpieczycieli znajdziesz aktualne stawki odszkodowania. Mogą się one różnić w zależności od zdarzenia i wartości konia, np.:

 • 1920 zł za leczenie kulawizny u konia o wartości 30 000 zł;
 • 2760 zł za leczenie kulawizny u konia o wartości 135 000 zł;
 • 3180 zł za skutki omdlenia u konia o w wartości 124 600 zł;
 • 3919 zł za leczenie stawu u konia o wartości 35 000 zł;
 • 10 000 zł za leczenie wrzodów u konia o wartości 45 000 zł.

Gdzie kupię ubezpieczenie dla konia?

Ubezpieczenie dla koni z polisy mieszkaniowej można kupić w kilku towarzystwach, jak Generali, Proama, Warta czy Uniqa. Można to zrobić już z porównywarki ubezpieczeniowej – wystarczy tylko wybrać odpowiednie ryzyka (OC w życiu prywatnym, wandalizm i dewastacja) oraz upewnić się, czy dana oferta zawiera w OWU taką właśnie ochronę.

PORÓWNAJ CENY

Właściciele koni wyścigowych czy hodowlanych mogą skorzystać z dedykowanej polisy. Dla posiadających konie w gospodarstwie rolnym rozwiązaniem będzie polisa rolnicza – obowiązkowa, jeśli gospodarstwo z nieruchomościami liczy więcej niż 1 hektar.

Podsumowanie

1. Ochrona finansowa dla konia i jego właściciela jest możliwa z polisy mieszkaniowej, polisy rolniczej i polisy dedykowanej

2. W polisie mieszkaniowej ubezpieczysz nie samego konia, ale skutki szkód, jakie może wyrządzić zwierzę

3. Wybór ubezpieczenia konia zależy od przeznaczenia – w celach rekreacyjnych, hodowlanych czy wyścigowych

4. W wybranych TU możesz ubezpieczyć konia razem z całą nieruchomością, w ramach OC w życiu prywatnym

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie koni

 1. Jakie inne zwierzęta mogę chronić z polisy mieszkaniowej?

  Oprócz koni mogą to być standardowo psy i koty, a także niektóre gryzonie, ryby akwariowe, żółwie czy pszczoły.

 2. Czy ubezpieczę konia każdej rasy?

  W polisie mieszkaniowej rasa konia nie ma znaczenia (wyjątkiem są psy i niektóre rasy uznawane za agresywne). Rasa konia będzie ważną kwestią w polisie dedykowane ze względu na wartość zwierzęcia i wyższą bądź niższą sumę ubezpieczenia.

 3. Czy do ubezpieczenia konia wymagana jest ankieta medyczna?

  W polisie mieszkaniowej nie ma takiego wymogu, ale już w polisie rolniczej czy dedykowanej – tak. Jednym z wymogów może być przedstawienie dodatkowo karty badań konia i zdjęcia RTG.

 4. Czy polisa chroni konia podczas polowania?

  Zazwyczaj nie, chyba że za dodatkową opłatą. Polowanie jest uznawane za okoliczność, która zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku czy śmierci, a tym samym wypłaty odszkodowania przez TU.

 5. Czy w ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć hodowlę koni?

  Nie, polisa mieszkaniowa gwarantuje pokrycie strat finansowych, jeśli twój koń wyrządzi szkody na mieniu należącym do innych osób lub na tych osobach. Jeśli hodujesz konie, odpowiednim produktem będzie polisa rolnicza.

 6. Ile koni można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej?

  Przykładowo, TU Generali nie precyzuje w OWU liczby koni, a jedynie uznaje posiadanie lub użytkowanie koni wyłącznie do celów prywatnych lub rekreacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w ramach OC w życiu prywatnym.

 7. Kto ponosi odpowiedzialność za stratowanie przez konia?

  Jeśli masz OC w życiu prywatnym w ramach polisy mieszkaniowej lub innej, a ochrona dotyczy także szkód spowodowanych przez konia, wtedy za skutki zdarzenia odpowiada finansowo ubezpieczyciel. Maksymalnie do kwoty, na którą została zawarta polisa OC w życiu prywatnym. Zwykle jest to przedział do 10 000 zł do nawet 200 000 zł.