Właściciele koni mogą w ramach polisy mieszkaniowej zyskać ochronę na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Jest to możliwe za sprawą ubezpieczenia OC w życiu prywatnym sprzedawanego jako rozszerzenie. Sprawdzamy, gdzie taka polisa jest dostępna, na czym polega i kiedy nie zadziała.

Coraz częściej konie hodowane są nie tylko w celach gospodarczych, lecz także rekreacyjnych, zaś gospodarstwa rolne bardziej niż kiedyś otwierają się na usługi agroturystyczne. Okazuje się, że konie można chronić z polisy mieszkaniowej, ale nie każde towarzystwo ma taką usługę.

Ubezpieczenie konia to nie to samo, co polisa dla rolnika

Przy zakupie polisy dla koni możemy się spotkać z produktem dedykowanym, który jednak nie jest typową polisą mieszkaniową. Wszystko zależy od tego, do jakich celów wykorzystujemy posiadane konie lub konia. 

Koń objęty ubezpieczeniem rolnym a mieszkaniowym to 2 zupełnie różne produkty. Różnica polega na odmiennej definicji konia i zakresie ochrony. Przykładowo, w polisie mieszkaniowej Generali koń jest zdefiniowany jako zwierzę, ale w polisie dla rolników ubezpieczyciel zalicza konie do... własności ruchomej (np. PZU Gospodarstwo Rolne) - na równi z maszynami rolniczymi, zbiorami zboża, nawozami czy materiałami budowlanymi.

Ochrona konia z polisy mieszkaniowej i rolniczej - różnice

Rodzaj polisyMIESZKANIOWAROLNICZA
Przedmiot ubezpieczeniaKoń rekreacyjnyKoń hodowlany
Przykład polisyGeneraliConcordia
Zakres ochrony
 • szkoda wyrządzona przez konia
  na osobie trzeciej
  (np. potrącenie)
 • szkoda wyrządzona przez konia
  na mieniu należącym do osoby trzeciej
  (np. uszkodzenie samochodu)
 • ogień i ine zdarzenia losowe
 • śmierć w wypadku
 • uśpienie
 • choroba
 • operacja
 • kastracja
 • ciąża
 • poród

Opracowanie własne na podstawie ubezpieczeń Generali, z myślą o domu, Concordia Konie i Concordia Agro.

Zwierzętami domowymi są również pszczoły i konie

W polisie mieszkaniowej nie ma osobnego rozszerzenia dla koni, ale zwierzęta te można chronić w ramach OC w życiu prywatnym. Jest to ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez nas, naszych domowników, w tym zwierzęta domowe osobom trzecim np. sąsiadowi lub jego własności. W jego ramach to nie my, lecz nasz ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu pieniądze – stanowiące dla niego rodzaj finansowego zadośćuczynienia.

PRZYKŁAD
Z polisy OC w życiu prywatnym możemy chronić pasiekę, o ile ubezpieczyciel zalicza pszczoły do zwierząt domowych. Tak jak zalicza konie do zwierząt, a nie do elementów wyposażenia.

OC w życiu prywatnym może więc się nam przydać, jeśli jesteśmy właścicielami konia (koni), a do wypadku doszło na terenie naszej posesji, działki rekreacyjnej lub stadniny, a także na jej granicy, choćby przy ogrodzeniu (gdy np. dziecko znajomych chciało pogłaskać przez nie konia, lecz ten je ugryzł). 

PAMIĘTAJ!
Warunkiem zakupu dodatku OC jest wcześniejsze posiadanie podstawowego ubezpieczenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych. Lub posiadanie wariantu ubezpieczenia koni.

A co w przypadku, gdy oferujemy rekreacyjne przejażdżki, a użytkownik konia ulegnie wypadkowi? Tu polisa mieszkaniowa, a dokładnie OC w życiu prywatnym, może nie zadziałać przynajmniej z 2 powodów. Powód pierwszy - oferowanie przejażdżek jest formą działalności gospodarczej. Powod drugi - jazda konno zaliczana do aktywności wysokiego ryzyka. Jedynym sposobem na otrzymanie odszkodowania za ewentualny wypadek będzie posiadanie przez użytkownika indywidualnej polisy na życie z rozszerzeniem o NNW

Kiedy ubezpieczenie dla koni nie zadziała?

Nie będziemy mogli skorzystać z polisy, jeśli szkodę została wyrządzona:

 • przez zwierzęta nieszczepione;
 • przez zwierzęta agresywne (w tym np. psy konkretnych ras wymienionych przez ubezpieczyciela); 
 • przez zwierzęta hodowlane (bydło, drób, trzoda chlewna);
 • przez nas z premedytacją;
 • przez nas w wyniku zaniedbań;
 • przez nas i zwierząta w wyniku uprawiania sportu wyczynowego.

Co dla właścicieli koni? Sprawdzamy oferty

W celu lepszego porównania kilku ofert uwzlędniających interesy właścicieli koni –  sporządziliśmy tabelkę umożliwiającą przyjrzenie się kilku polisom pod kątem ich przeznaczenia, zakresu, koniecznych rozszerzeń i wyłączeń odpowiedzialności.

GENERALI
Generali, z myślą o domu

Dla kogo polisa?posiadanie lub użytkowanie koni wyłącznie do celów prywatnych lub rekreacyjnych na terytorium Polski
Zakres ochrony
 • szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim
 • przy jednoczesnym posiadaniu lub użytkowaniu nieruchomości
RozszerzeniaOC w życiu prywatnym
Wyłączenia
 • posiadanie i prowadzenie gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa agroturystycznego
 • szkody powstałe w związku z uprawianiem sportów w celach zarobkowych, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowym uprawianiem sportów
 • szkody w zwierzętach znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub nadzorem osób objętych ubezpieczeniem
 • szkody powstałe w związku z uczestnictwem w polowaniu
 • szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych przez konie

WARTA
Dom Komfort Plus

Dla kogo polisa?lokatorzy mieszkań i domów, także domów w budowie
Zakres ochronyposiadanie bądź użytkowanie konia do celów rekreacyjnych
Rozszerzeniarozszerzenie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym w trakcie trwania umowy o szkody wyrządzone przez konia rekreacyjnego
Wyłączenia
 • koń ucierpiał na skutek udziału w konkursach
 • koń ucierpiał na skutek udziału w zawodach

UNIQA
Twój Dom Plus

Dla kogo polisa?właściciele mieszkania lub domu wraz z pomieszczeniem gospodarczym albo budynkiem gospodarczym
Zakres ochrony

szkody wyrządzone przez konie, w tym bryczkę, powóz, dorożkę, sanie, wykorzystywane:

a) do celów rekreacyjnych własnych 
b) do odpłatnego i nieodpłatnego przewozu osób trzecich  w celach rekreacyjnych

Rozszerzenia

OC w życiu prywatnym

Wyłączenia

szkody wyrządzone przez konie i zaprzęgi konne wykorzystywane do celów innych niż rekreacyjne

COMPENSA
Rodzina II

Dla kogo polisa?właściciele mieszkania lub domu wraz z pomieszczeniem gospodarczym albo budynkiem gospodarczym
Zakres ochronyOC w życiu prywatnym
RozszerzeniaUbezpieczenie Agroturystyczne
Wyłączenia

szkody wyrządzone przez konie rekreacyjne użytkowane w zaprzęgach, w tym konie biorące udział w wyścigach, zawodach oraz wykorzystywane do jakiejkolwiek pracy

Opracowanie własne.

KOMENTARZ: Na rynku ubezpieczeń nieruchomości istnieją dla właścicieli koni polisy dodatkowe (OC w życiu prywatnym), które zrównują konie wraz z innymi zwierzętami domowymi. Lub swoim zasięgiem obejmują jedynie konie rekreacyjnie (mimo że niekiedy oferta przeznaczona jest również dla osób posiadających budynki gospodarcze, czyli w zamyśle: prowadzących gospodarstwo i wykorzystujących konie do pracy).

Nie tylko konie są chronione z polisy mieszkaniowej

Oprócz konia możemy ubezpieczyć jeszcze inne zwierzęta w ramach polisy mieszkaniowej. Jednak aby tak się stało, ubezpieczyciel musi zaliczać je do zwierząt domowych. Postanowiliśmy więc sprawdzić, na podstawie kilku wybranych towarzystw, które zwierzęta, wyłączywszy psa i kota, mogą jeszcze spełniać tę definicję. I być objęte ubezpieczeniem.

Zwierzęta domowe w polisie – oprócz psa i kota

14chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowe, jeże, fretki, szynszyle, myszoskoczki, myszy, szczury, króliki, koszatniczkiNATIONALE NEDERLANDEN
7chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, króliki domowe, żółwie, ryby akwarioweCONCORDIA
6chomiki, świnki morskie, papugi, kanarki, żółwie, ryby akwariowePZU
3ptaki, ryby w akwariach, gryzonieALLIANZ
2ptaki, ryby w akwariachUNIQA
2ptaki, ryby w akwariachWARTA

Opracowanie własne.

KOMENTARZ: Niektóre towarzystwa, które ubezpieczają zwierzęta domowe w ramach OC w życiu prywatnym wymieniają je w dokumencie OWU. Inne, np. Compensa stosują ogólny zapis typu: hodowane przez człowieka hobbystycznie i oswojone zwierzęta tradycyjnie przebywające w charakterze towarzysza – w mieszkaniu, domu mieszkalnym, bądź na terenie posesji.

Ważne informacje

1. To, jak definiowany jest koń, ma wpływ na zakres ochrony

2. Ochrona konia w polisie mieszkaniowej oznacza najczęściej gwarancję pokrycia szkód wyrządzonych przez zwierzę na mieniu i osobie trzeciej

3. Jeśli nasz koń bierze udział w zawodach jeździeckich – nie ubezpieczymy go w ramach polisy mieszkaniowej

4. W ramach polisy mieszkaniowej możemy ubezpieczyć wszystkie swoje zwierzęta, jeśli tylko trzymamy je dla towarzystwa/hobbystycznie, a nie w celach gospodarczych