Roczne ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych to kwota porównywalna do ceny pojedynczego ogniwa. Inwestycja w polisę mieszkaniową może okazać się znacznie bardziej opłacalna niż samo założenie fotowoltaiki. Sprawdzamy stawki w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Rachunek jest prosty: jedno ogniwo fotowoltaiczne to koszt 500 złotych, a cała instalacja dla przeciętnego domu jednorodzinnego wynosi ok. 30 000 zł. Zniszczenie dachu – 100 000 zł i więcej. Kiedy już zainwestujemy jedną z tych technologii, warto pomyśleć o ubezpieczeniu elementów instalacji, która narażona jest na wiele niebezpieczeństw, takich jak huragany, opady gradu, uderzenia pioruna czy nawet kradzież jej zewnętrznych części. Skutecznym ratunkiem finansowym może okazać się polisa mieszkaniowa obejmująca ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych – za około 400 zł rocznie.

Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm  
Proama
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Przedmioty szklane   Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm   Pakiet medyczny  
INTER Polska
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance   Przedmioty szklane   Wandalizm  
mtu24.pl
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź   Przedmioty szklane  
Ubezpieczenie fotowoltaiki w domu
Link4
Cena roczna
298,21 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance Przedmioty szklane Wandalizm
Proama
Cena roczna
344,00 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Przedmioty szklane Wandalizm
Generali
Cena roczna
390,00 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance Przedmioty szklane Wandalizm Pakiet medyczny
INTER Polska
Cena roczna
481,00 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Assistance Przedmioty szklane Wandalizm
mtu24.pl
Cena roczna
658,00 zł
Nieruchomość
700 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź Przedmioty szklane

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby w miejscowości Żurawiniec (26-441)

Czym są panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne i solarne w OWU polis mieszkaniowych nie posiadają szczegółowych definicji formułowanych wprost. Wymienia się je natomiast jako elementy składowe różnych kategorii mienia i dzieli na dwie grupy: elementy zamontowane na domu lub znajdujące się na posesji:

 • w PZU Dom panele fotowoltaiczne i solarne przyporządkowuje się do budowli znajdujących się na posesji, czyli traktuje się je podobnie, jak np. altany. Pojawiają również przy elementach stałych budynku mieszkalnego – jako elementy zewnętrzne;
   
 • Proama fotowoltaikę przyporządkowuje do instalacji, czyli zestawu urządzeń lub elementów liniowych służących do przesyłania mediów. Panele tratowane są tutaj również jako elementy stałe nieruchomości;
   
 • Inter Polska omawiane mienie traktuje jak budowle i obiekty małej architektury (panele na posesji), a także elementy stałe (panele na domu);
   
 • Warta z kolei fotowoltaikę przyporządkowuje do trzech kategorii: instalacji, urządzeń technicznych i elementów stałych.


Czym się różnią panele fotowoltaiczne od paneli słonecznych?

Instalacja fotowoltaiczna może być wykorzystywana zarówno na potrzeby gospodarstwa domowego, jak i do celów komercyjnych. Przetwarza ona energię pochodzącą z promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która może potem stanowić źródło zasilania dla urządzeń domowych. Panele fotowoltaiczne są najbardziej wydajne w miesiącach zimowych. Ta technologia umożliwia odsprzedanie nadwyżki nagromadzonej energii firmom zajmującym się dystrybucją energii, co nie jest już możliwe, kiedy stosuje się kolektory słoneczne.

Kolektory słoneczne wykorzystywane są do produkcji energii cieplnej, więc przydają się do ogrzewania wody, a także wspierania instalacji centralnego ogrzewania. Odwrotnie niż panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne są najbardziej efektywne latem. Jako że generują wyłącznie energię cieplną, a nie elektryczną, pozwalają zaoszczędzić, ale już nie zarobić na sprzedaży energii.

Co obejmuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Przyjrzeliśmy się bliżej dwóm interesującym ofertom ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych i solarnych, Wiener i TUZ. Sprawdziliśmy, jakie zdarzenia znajdują się w ich zakresach ochrony.

Wiener oferuje dwa warianty ubezpieczenia: od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks). Pierwsza formuła ma nieco węższy zakres ochrony, obejmuje on:

 • katalog zdarzeń naturalnych zawierający m. in.: grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawinę, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, zapadanie się ziemi i zalanie;
 • szkody wyrządzone przez osoby trzecie, czyli: wandalizm, dewastacja, kradzież instalacji lub jej elementów;
 • koszty akcji ratowniczej i usuwania pozostałości po szkodzie,
 • koszty związane z postępem technologicznym, czyli sytuacje, w których niedostępne są na rynku zniszczone elementy instalacji i trzeba je zastąpić nowszymi i droższymi.

Wariant All Risks polisy Wiener zawiera dodatkowo ochronę przed sytuacjami, których nie da się przewidzieć i które nie są wymienione w OWU jako wyłączenia – to standardowy zapis w ubezpieczeniu od ryzyk wszystkich. W ramach tej wersji polisy gwarantowane jest również pokrycie kosztów związanych z zakupem energii z sieci, które wynikają z awarii instalacji fotowoltaicznej lub solarnej, o ile awaria ta spowodowana jest zdarzeniem uwzględnionym w polisie.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych w TUZ dotyczy ryzyk nazwanych i obejmuje następujące zdarzenia:

 • koszty akcji ratowniczej;
 • dewastację,
 • deszcz nawalny i grad;
 • dym i sadzę;
 • wybuch;
 • huk ponaddźwiękowy;
 • lawinę;
 • pożar,
 • kradzież zwykłą, kradzież z włamaniem, rabunek;
 • trzęsienie, osunięcie i zapadanie się ziemi;
 • przepięcie;
 • uderzenie pioruna;
 • silny wiatr,
 • napór śniegu;
 • uderzenie pojazdu;
 • upadek przedmiotu i statku powietrznego;
 • zalanie;
 • przerwę lub stratę w produkcji energii elektrycznej.

W ofercie TUZ uwagę zwraca, przede wszystkim, szeroki zakres ochrony przed kradzieżą, obejmujący nie tylko kradzież z włamaniem, ale również kradzież zwykłą oraz rabunek.

Jak ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

Część instalacji fotowoltaicznej można ubezpieczyć w ramach podstawowego wariantu polisy mieszkaniowej. Chodzi tutaj o te jej fragmenty, które znajdują się wewnątrz budynku mieszkalnego oraz na jego dachu czy elewacjach. Towarzystwa traktują je jako elementy stałe i chronią w takim samym zakresie, jak inne mienie przynależące do tej kategorii. W tym przypadku wartość instalacji doliczana jest do wartości całej nieruchomości i dopiero na tej podstawie oblicza się łączną wysokość składki.

Tę część instalacji fotowoltaicznej, która znajduje się na posesji, czyli w ogrodzie i na budynkach niemieszkalnych, można ubezpieczyć w ramach rozszerzenia polisy o budowle czy też inne obiekty na posesji. Przypomnijmy, że każdy dodatek do polisy zwiększa wysokość składki.

Najprostszym sposobem na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych jest wykorzystanie do tego kalkulatora ubezpieczeń – nie trzeba przy tym wychodzić z domu, a wszystkie formalności dokonywane są online. Do kalkulatora trzeba wprowadzić parametry nieruchomości (metraż, wartość, lokalizacja, itd.), a także zakres ochrony, który nas interesuje. Później możemy porównać ze sobą oferty znajdujące się w przejrzystej tabeli i płynnie przejść do zakupu.

Warto dodać, że ubezpieczenie może chronić instalacje solarne i fotowoltaiczne na dwa sposoby:

 • rekompensata szkód materialnych wywołanych przez zdarzenia losowe (m. in. uderzenie pioruna, grad czy upadek drzewa) oraz ingerencję osób trzecich (kradzież z włamaniem, wandalizm, dewastacja);
 • pokrycie strat wynikłych z przestoju uszkodzonej instalacji.

Ochrona paneli fotowoltaicznych lub słonecznych z polisy mieszkaniowej trwa tak długo, jak podpisana przez nas umowa, a tę wykupuje się najczęściej na rok. Kiedy ubezpieczenie wygaśnie można je przedłużyć w tym samym towarzystwie lub skorzystać z konkurencyjnej oferty.

Kto oferuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Instalacje fotowoltaiczne i solarne zyskały w ostatnich latach na popularności, co nie uszło uwagi ubezpieczycieli. Obecnie wiele towarzystw ma swojej ofercie polisy uwzględniające omawiany rodzaj mienia, a każda z tych propozycji jest nieco inna. Różnice widoczne są w wielu aspektach, począwszy od zakresu ochrony, przez limity odpowiedzialności po cenę.

Szczegóły ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych i słonecznych

PZU
 • panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy 20 kW
 • panele słoneczne zamontowane na stałe
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz przerw w działaniu (do 180 dni)
 • pokrycie kosztów demontażu zużytych urządzeń - do 15% SU
 • wyłączenia: stłuczenia i pęknięcia paneli
Warta
 • elementy instalacji zamontowane na stałe na domu lub na obszarze posesji
 • straty wynikłe ze stłuczenia paneli - do 15% SU
Wiener
 • ubezpieczenie jako samodzielny produkt
 • ochrona przed 18 zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą
 • cena polisy od 40 zł za rok
Concordia
 • odszkodowanie wyliczane na podstawie wartości odtworzeniowej
 • możliwość ochrony przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą, rabunkiem oraz wandalizmem
Link4
 • instalacje fotowoltaiczne i solarne na trwale zamontowane na posesji rozumiane jako budowle
 • możliwość objęcia ochroną paneli słonecznych i fotowoltaicznych zamontowanych na obszarze domu letniskowego
Generali
 • elementy instalacji na budynku i w jego wnętrzu w ramach ochrony stałych elementów domu
 • dodatkowe rozszerzenie ochrony, dla paneli (słonecznych i fotowoltaicznych) na posesji, o ile są na trwałe związane z gruntem
 • ochrona do 30 000 zł

Uniqa

 • panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu domu lub budynku niemieszkalnym jako stałe elementy
 • na posesji jako obiekt małej architektury (element posesji w ryzykach nazwanych do 50 000 zł, a w AllRisk do 100 000 zł)

Przykładowe oferty na podstawie OWU towarzystw.

Ile kosztuje ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Obliczyliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na dachu budynku mieszkalnego oraz w jego wnętrzu . Wybraliśmy nieruchomość, która łącznie (wraz z instalacją fotowoltaiczną) kosztuje 650 000 zł. Jest to dom o powierzchni 120 mkw. położony w okolicach Koszalina. Składkę obliczyliśmy dla podstawowej polisy mieszkaniowej, czyli ubezpieczenia chroniącego mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi.

Najtańsze ubezpieczenie wybranej przez nas nieruchomości wraz z panelami fotowoltaicznymi kosztuje 240 zł za rok. Na drugim biegunie znajduje się natomiast oferta ponad dwukrotnie wyższa, opiewająca na 496 zł. Średni koszt takiej polisy to z kolei 367 zł. Zaznaczmy, że propozycje poszczególnych towarzystw minimalnie różnią się co do zakresu ochrony – każda z nich ma nieco inne dodatki, jak Home Assistance, dewastacja czy pakiet medyczny.

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych zaliczanych do stałych elementów domu mieszkalnego nie jest przesadnie drogie, jeśli weźmie się pod uwagę, ile taka instalacja kosztuje. Poszerzenie zakresu ochrony o panele na posesji, owszem, to dodatkowy wydatek, ale również warto go rozważyć chociażby ze względu na potencjalne zagrożenia czyhające na mienie znajdujące na otwartej przestrzeni. Nie jesteśmy w stanie w fizycznie zabezpieczyć go przed huraganem, gradem, trąbą powietrzną czy nawet wandalizmem i kradzieżą. Jedynym skutecznym sposobem ochrony takiego mienia jest ochrona finansowa z polisy

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie domu z panelami fotowoltaicznymi – porównanie ofert 

TUdodatkowo w polisie

składka za 12 miesięcy

Europa

Home Assistance

240 zł
Proama

-

315 zł
Link4

Home Assistance

345 zł
Inter Polska

Home Assistance
dewastacja

375 zł
Benefia

Home Assistance
dewastacja

377 zł
Generali

Home Assistance
pakiet medyczny

423 zł

mtu24.pl

powódź496 zł

średnia cena polisy

367 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 13.10.2022 r.).

PORÓWNAJ CENY

Ile odszkodowania za panele fotowoltaiczne?

Przy ubezpieczeniu paneli fotowoltaicznych ważne jest prawidłowe oszacowanie ich wartości. Jeśli podamy niższą kwotę, to ryzykujemy uzyskaniem zbyt niskiego odszkodowania. Zawyżona suma poskutkuje z kolei zawyżoną składką ubezpieczeniową, która nie przyniesie nam żadnych korzyści.

Zdarza się, że towarzystwa wyznaczają limity odpowiedzialności dla paneli fotowoltaicznych, czyli górną granicę odszkodowania, która może być niższa od wartości zniszczonych paneli. Limity mogą też dotyczyć różnych zdarzeń – przykładowo dla zdarzeń naturalnych limit może wynosić 50 000 zł, dla kradzieżowych 30 000 zł, a dla stłuczenia elementów szklanych 10 000 zł.
 
Oczywiście, wysokość odszkodowania z polisy mieszkaniowej nigdy nie może też być wyższa od wielkości szkody – zadaniem ubezpieczenia jest pokrycie strat finansowych, a nie uzyskanie przez ubezpieczonego nadwyżki finansowej.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za fotowoltaikę?

Każda polisa ma pewne ograniczenia, wśród których kluczowe są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Ich lista jest zawsze skrupulatnie wypunktowana w OWU każdej polisy.

Przykładowo, z ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w PZU wyłączone są m. in. następujące szkody:

 • umyślne lub będące skutkiem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub innego członka gospodarstwa domowego;
 • wynikające z niewłaściwego użytkowania;
 • powstałe z powodu naturalnego zużycia przy prawidłowym użytkowaniu;
 • wynikające z wad powstałych przed datą ubezpieczenia;
 • za które odpowiedzialność ponosi producent lub instalator;
 • górnicze (w rozumieniu prawa górniczego) i będące skutkiem trzęsienia ziemi;
 • powstałe w następstwie przemarzania konstrukcji wsporczych lub fundamentów;
 • powstałe w skutek upadku masztu lub drzewa przy niewłaściwej wycince.

Nierzadko OWU polisy zawiera nawet kilkadziesiąt wyłączeń, ogólnych i szczegółowych, a każde towarzystwo formułuje je nieco inaczej. Z racji tego, że nie wszystkie są oczywiste, trzeba wnikliwie zapoznać się z ich listą.

Gdzie kupić ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych?

Na rynku dostępnych jest wiele ofert ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych i solarnych z polisy ubezpieczeniowej, a każda z nich jest nieco inna. Najprostszym i najwygodniejszym sposobem na szybkie porównanie ich ze sobą jest kalkulator ubezpieczeń. To intuicyjne narzędzie, dzięki któremu dosłownie w kilka minut można wprowadzić informacje o nieruchomości i zakresie ochrony, a później dokonać zakupu online.

PORÓWNAJ CENY

Ważne informacje

1. Polisa mieszkaniowa chroni panele fotowoltaiczne i słoneczne zamontowane na domu i w jego wnętrzu jako stałe elementy nieruchomości

2. Elementy instalacji znajdujące się na posesji mogą być chronione z polisy jako budowle na trwałe związane z gruntem

3. Towarzystwa często ustalają limit odszkodowania dla fotowoltaiki i solarów

4. Ubezpieczenie paneli słonecznych i fotowoltaicznych niekiedy dostępne jest jako samodzielny produkt

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

 1. Kto ubezpiecza panele fotowoltaiczne?

  Panele fotowoltaiczne ubezpiecza towarzystwo, w którym mamy wykupioną ochronę. W porównywarce rankomat.pl fotowoltaikę ubezpiecza obecnie 7 towarzystw. Proama, Generali, Benefia, Europa, Link4, mtu24.pl i Inter Polska chronią finansowo panele zamontowane na dachu jako element stały. Z kolei Generali, Europa i Link4 umożliwiają ochronę paneli fotowoltaicznych także na terenie posesji jako inne budowle. Maksymalne odszkodowanie z tytułu zniszczenia lub kradzieży paneli wynosi 50 000 zł.

 2. Czy ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych dotyczy też błędów przy montażu?

  Za wszelkiego rodzaju uchybienia podczas montażu paneli fotowoltaicznych odpowiada firma, która wykonuje ten montaż i to ona powinna ponieść koszty poprawek czy strat wynikłych ze swoich błędów. Jeśli wykryjemy tego typu uchybienia, powinniśmy złożyć reklamację, a wykonawca niezwłocznie powinien nanieść poprawki. 

 3. Czy można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne zamontowane z dofinansowania?

  Jako że instalacje fotowoltaiczne i solarne uznawane są za ekologiczne źródła energii, samorządy często oferują właścicielom domów jednorodzinnych sfinansowanie części kosztów instalacji. Skorzystanie z takich środków nie ma żadnego znaczenia dla towarzystwa – fotowoltaikę z dofinansowania można bez najmniejszych problemów ubezpieczyć.

 4. Po jakim czasie dostanę odszkodowanie za zniszczone panele fotowoltaiczne?

  Procedura uzyskania odszkodowania za uszkodzenie lub kradzież elementów instalacji fotowoltaicznej jest taka sama, jak w przypadku wszystkich innych szkód. Na zgłoszenie zdarzenia mamy najczęściej 3-7 dni, a towarzystwo wypłaci nam bezsporną część pieniędzy po maksymalnie 30 dniach od zgłoszenia. Sporna część (wymagająca dodatkowych wyjaśnień) rekompensaty powinna wpłynąć na nasze konto po dodatkowych 14 dniach.

 5. Na jaki okres można ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

  Polisy mieszkaniowe wykupuje się najczęściej na 1 rok, a później przedłuża lub korzysta z oferty innego towarzystwa. Bez problemów możemy wykupić też od razu dłuższy okres ochrony, czyli 2-3 lata. Mniej dostępne są natomiast polisy krótkoterminowe – raczej nie znajdziemy ubezpieczenia na mniej, niż pół roku.

 6. Jak zgłosić uszkodzenie paneli fotowoltaicznych?

  Każdą szkodę, w tym również uszkodzenie paneli fotowoltaicznych, zgłasza się tak samo. Można to zrobić telefonicznie, SMS-em, mailem, listownie, wypełniając formularz na stronie lub bezpośrednio w oddziale naszego towarzystwa. Pamiętajmy, że na zgłoszenie mamy określoną liczbę dni, najczęściej 3 do 7.