Polisa mieszkaniowa może finansowo zabezpieczyć nie tylko dom i mieszkanie, ale również inne budynki oraz pomieszczenia przynależne. Sprawdziliśmy, w jaki sposób można włączyć w nią piwnicę, a także przechowywane w niej przedmioty.

W naszych piwnicach często zgromadzonych jest wiele przedmiotów, a część z nich może przedstawiać całkiem sporą wartość. Najlepszy przykład to rower. W Polsce w skali roku ginie około 20 000 jednośladów, a znaczny procent z nich znika właśnie z piwnic, do których włamanie jest mniej ryzykowne, niż z samego mieszkania. Łupem włamywacza mogą paść również inne cenne przedmioty, jak narzędzia, sprzęt sportowy czy meble.

Jak ubezpieczyć piwnicę?

Nie istnieje polisa mieszkaniowa, która chroni tylko piwnicę – towarzystwa nie posiadają w swoich ofertach takich produktów. Nie oznacza to jednak, że tego typu pomieszczeń nie da się ubezpieczyć. Wręcz przeciwnie, objęcie ich ochroną umożliwiają praktycznie wszyscy ubezpieczyciele i to najczęściej bez naliczania dodatkowych kosztów. 

Podobnie jak w przypadku garażu, piwnica jest traktowana jako pomieszczenie przynależne, czyli integralna część przestrzeni mieszkalnej. Ubezpieczenie mieszkania lub domu jest więc jednoznaczne z ubezpieczeniem piwnicy. Co istotne, nie wpływa na to na wysokość składki.

WAŻNE!
Żeby ubezpieczyć piwnicę, trzeba wykupić polisę dla domu lub mieszkania, do którego jest przypisana.

Od czego ubezpieczenie chroni piwnicę?

Piwnica jest chroniona z polisy w taki sam sposób, jak mieszkanie lub dom. Jeśli ubezpieczenie obejmuje ochronę np. przed 15 zdarzeniami losowymi, to dotyczy to również pomieszczeń przynależnych. Z myślą o piwnicy warto wybrać polisę, która będzie zawierała poniższe ryzyka, jak pożar, zalanie i pękanie mrozowe

Podstawowa wersja polisy mieszkaniowej zabezpiecza finansowo mury i ewentualnie elementy stałe, co odnosi się także do piwnicy. Ruchomości domowe (mienie ruchome, wyposażenie) dostępne są natomiast jako dodatkowo płatne rozszerzenie. Po nabyciu tego dodatku, warto również pomyśleć o innych uzupełnieniach podstawy, które zapewnią szerszą ochronę przechowywanym w piwnicy przedmiotom. Chodzi tutaj m. in. o kradzież z włamaniem, kradzież zwykłą, powódź, wandalizm i dewastację.

Kiedy dostaniemy odszkodowanie za kradzież z piwnicy?

Żeby kompleksowo chronić mienie ruchome, które trzymamy w piwnicy, musimy uwzględnić w polisie ruchomości, a także kolejne rozszerzenie w postaci kradzieży z włamaniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe definiują to zdarzenie jako kradzież, podczas której złodzieje dostali się do pomieszczenia siłą, pozostawiając po sobie wyraźne ślady swojej obecności, czyli np. wyłamane drzwi lub przeciętą kłódkę. Jeśli jednak włamywacz dostanie się do piwnicy przez drzwi, których zapomnieliśmy zamknąć lub które nie mają w ogóle zamknięcia, to mamy już do czynienia z kradzieżą zwykłą, czyli z odrębnym zdarzeniem. Przy zajściu takich okoliczności ubezpieczyciel może nie wypłacić nam odszkodowania.

Osoby trzecie, które dostaną się do piwnicy, mogą nie tylko wynieść z niej naszą własność, ale też po prostu ją zniszczyć. Przed taką sytuacją zabezpieczą nas kolejne rozszerzenia polisy: wandalizm i dewastacja.  

Sporym zagrożeniem dla piwnic jest powódź. To ryzyko najczęściej dostępne jest jako rozszerzenie polisy. Mieszkania znajdujące się na wyższych kondygnacjach nie mają szans zostać podtopione, ale przypisane do nich piwnice już tak. Dlatego też warto pomyśleć o włączeniu tego ryzyka w polisę. Warto pamiętać, że wiele towarzystw stosuje w stosunku do powodzi karencję, najczęściej miesięczną. Oznacza to, że dopiero po upływie 30 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za straty wywołane podtopieniami. Wykupienie ochrony przed powodzią w momencie, w którym w naszej okolicy ogłoszony zostanie alarm przeciwpowodziowy, może okazać się więc nieskuteczne.  

Czy każda piwnica może być chroniona z polisy?

Ubezpieczenie nieruchomości może uwzględniać praktycznie wszystkie rodzaje piwnic, które są do niej przypisane, bez względu na ich lokalizację. Omawiane pomieszczenia mogą znajdować się:

 • w bryle domu;
 • w tej samej klatce, co mieszkanie;
 • w innej klatce niż mieszkanie;
 • w innym budynku.

Pozostaje jeszcze kwestia piwnic, które znajdują się na posesji, ale nie są bezpośrednio połączone z domem. Jako że polisa mieszkaniowa może obejmować również liczne zabudowania znajdujące się w obejściu (np. altanę, ogrodzenie, garaż wolnostojący), to istnieje też możliwość objęcia ochroną piwniczek. Wówczas konieczne jest jednak wykupienie określonego rozszerzenia. 

Z reguły polisa mieszkaniowa nie obejmuje:

 • części wspólnych nieruchomości;
 • piwnic nie posiadających drzwi i okien;
 • pomieszczeń nie mających wymaganych zabezpieczeń własnych.

Ubezpieczenie nie obejmuje części wspólnych nieruchomości, co odnosi się również do piwnic. Jeśli więc zostanie nam skradziony rower pozostawiony w przestrzeni piwnicznej dostępnej również dla innych lokatorów, to możemy zapomnieć o odszkodowaniu. 

Trudno nam też będzie uzyskać rekompensatę za kradzież mienia z piwnicy, która nie posiada drzwi albo okien (jeśli oczywiście ma ona otwory okienne). Takie sytuacje mogą mieć miejsce np. w odniesieniu do domu w budowie, czyli inwestycji budowlanej.

Kolejną kwestią są zabezpieczenia własne piwnic. Część ubezpieczycieli stawia przed swoimi klientami konkretne wymogi odnoszące się, przede wszystkim, do drzwi oraz zamków czy też kłódek. Nie spełnienie tych obostrzeń może łączyć się z odmową wypłaty odszkodowania.

PAMIĘTAJ!
Zawsze warto też sprawdzić w OWU polisy definicję piwnicy. Niektóre rodzaje piwniczek znajdujące się na posesji, ale niepołączone z domem, mogą nie spełniać kryteriów podanych przez ubezpieczyciela.

Jakich przedmiotów w piwnicy nie ubezpieczymy?

Każda polisa mieszkaniowa jest w pewien sposób ograniczona, głównie przez tzw. wyłączenia odpowiedzialności, które są zawsze szczegółowo opisane w OWU. Każde towarzystwo formułuje je w nieco inny sposób, ale można wskazać też pewne ogólne tendencje. Za straty mające miejsce w piwnicy nie uzyskamy odszkodowania np. wtedy, gdy:

 • przechowujemy w piwnicy niebezpieczne substancje, np. wybuchowe;
 • dojdzie do zalania, a woda dostanie się do wnętrza pomieszczenia przez nieszczelne lub niedomknięte okna;
 • zniszczenia będą skutkiem naszych zaniedbań, np. w kwestii dopilnowania obowiązkowych przeglądów instalacji;
 • nie będziemy dbali o stan techniczny piwnicy, czyli m. in. nie dokonamy niezbędnych konserwacji i napraw.

Jeśli z piwnicy złodzieje wyniosą przechowywane tam narzędzia czy sprzęt sportowy, to z uzyskaniem rekompensaty finansowej nie powinniśmy mieć problemów. Są jednak takie rodzaje ruchomości domowych, których nie obejmuje ochrona z polisy. Chodzi tutaj, przede wszystkim, o przedmioty wartościowe, takie jak: biżuteria, kosztowności, gotówka, smartfony czy papiery wartościowe. Przyjęło się, że tego rodzaju mienie powinno przechowywać się w bezpieczniejszych miejscach, co ma również odzwierciedlenie w polityce ubezpieczycieli.

Jak duże odszkodowanie za zniszczenia w piwnicy?

Maksymalna wysokość odszkodowania, jakie można uzyskać z polisy, to tzw. suma ubezpieczenia (SU). Ustala się ją indywidualnie dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. Konieczne jest właściwe oszacowanie wartości mienia i odzwierciedlenie tego w deklarowanych towarzystwu SU. W innym wypadku musimy liczyć się z ryzykiem poniesienia strat. 

Najbardziej ryzykowną sytuacją jest niedoubezpieczenie, czyli podanie zaniżonej wartości majątku. Przykładowo, zadeklarujemy, że posiadamy ruchomości o łącznej wartości 20 000 zł, podczas gdy w rzeczywistości są one warte 30 000. Dojdzie do szkody całkowitej, co może się stać np. w konsekwencji wybuchu pożaru. Towarzystwo wypłaci nam wówczas zaledwie 20 000 zł, a nasza strata wyniesie aż 10 000. Niedoubezpieczenie ma wpływ na minimalne zmniejszenie składki, jednak nie warto podejmować takiego ryzyka dla oszczędności rzędu kilkudziesięciu złotych w skali roku. 

Nadubezpieczenie z kolei jest skutkiem przeszacowania wartości mienia. Wspomniane ruchomości warte 30 000 zł możemy ubezpieczyć na wyższą kwotę, np. na 45 000 zł. Spowoduje to zupełnie niepotrzebny wzrost składki i nie przełoży się na żadne korzyści, ponieważ przy stracie maksymalnej otrzymamy od towarzystwa tylko deklarowane 30 000 zł.  
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczając mieszkanie lub dom ubezpieczamy również piwnicę

2. Nie istnieją polisy mieszkaniowe chroniące tylko piwnicę

3. Polisa może uwzględniać również piwnice znajdujące się w innym budynku niż mieszkanie

4. Ubezpieczenie nie obejmuje niektórych przedmiotów przechowywanych w piwnicy, np. biżuterii czy gotówki