Pęknięcia wężyka od pralki czy rozszczelnienia się rury nie można przewidzieć. Dlatego ubezpieczenie mieszkania i domu od zalania jest tak ważne. Wyjaśniamy, w jaki sposób polisa chroni przed niszczycielskim działaniem wody w domu i mieszkaniu.

Najczęstszą przyczyną zalania są awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, działania atmosferyczne, uszkodzenie urządzeń w których jest nagromadzona ciecz (np. akwarium, przepływowy ogrzewacz wody, grzejnik), nieuwaga lub niedostateczna dbałość o stan techniczny urządzeń.

Ubezpieczenie mieszkanie nie zapobiegnie tego rodzaju wypadkom, ale może pozwolić na pokrycie szkód, szczególnie gdy doszło do zalania mieszkania sąsiadowi, a skutki zalania będą wymagały remontu lub naprawy sprzętów.

Zanim zdecydujesz się kupić ubezpieczenie mieszkania, sprawdź dokładnie zakres ochrony, sumę ubezpieczenia oraz zastanów się, jakie ryzyka dotyczą Twojej nieruchomości. Podstawowe ubezpieczenie mieszkania może nie pokryć kosztów w przypadku zalania, w przypadku niskiej sumy ubezpieczenia wsparcie również nie będzie wystarczające.

Czym jest zalanie dla ubezpieczyciela?

Większość zdarzeń losowych, przed którymi może chronić polisa mieszkaniowa, jest zdefiniowana w jej Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Nie inaczej jest z zalaniem, za które towarzystwa przyjmują: niezamierzone wydostanie się wody, cieczy lub pary za przyczyną:

 • awarii przewodów, instalacji lub urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej lub pomp wodnych;
 • samoczynnego wyłączenie się instalacji tryskaczowej, zraszającej lub mgły wodnej;
 • przerwy w dopływie prądu oraz awarii urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, wirówki, zmywarki, suszarki, urządzeń chłodniczych);
 • cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej;
 • pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej;
 • zalania cieczą przez osoby trzecie z innego lokalu;
 • akcji ratowniczej;
 • uszkodzenia łóżka wodnego;
 • rozbicia, stłuczenia, pęknięcia akwarium lub awarii jego urządzeń;
 • opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu lub lodu;
 • zamarzania lub rozmarzania cieczy w urządzeniach i instalacjach;
 • pękania mrozowego.

Zalania nie powinno się mylić z powodzią, ponieważ dla towarzystw są to dwa osobne zdarzenia. Za powódź uznają one: zalanie terenu będące następstwem podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących (dotyczy i naturalnych, i sztucznych zbiorników). Powódź jest konsekwencją: nadmiernych opadów, topienia się kry, tworzenia się zatorów lodowych, sztormów, tzw. cofek, a także spływu wód po stokach i zboczach.

W definicji powodzi kluczową rolę odgrywa więc fakt, że jest to zjawisko powstałe, po pierwsze, z przyczyn naturalnych i, po drugie, będące następstwem wystąpienia wód. Definicje obu zdarzeń zdają się być na tyle klarowne, że nie powinniśmy mieć większych problemów z rozróżnieniem powodzi od zalania.

Czym jest powódź dla ubezpieczyciela?

W polisach mieszkaniowych powódź definiowana jest jako zalanie terenu będące następstwem podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących (sztuczne i naturalne zbiorniki). Wśród przyczyn tego zjawiska towarzystwa wymieniają najczęściej:

 • nadmierne opady atmosferyczne,
 • topnienie kry lodowej,
 • powstawanie zatorów lodowych,
 • sztorm i podniesienie się morskich wód przybrzeżnych (tzw. cofka),
 • spływ wód po stokach lub zboczach.

Cechą charakterystyczną powodzi jest więc jej naturalny charakter – wystąpienie wód musi być bezpośrednim skutkiem działania sił przyrody.

Zaznaczmy, że każde towarzystwo może nieco inaczej definiować powódź i zalanie, a definicje tych zdarzeń powinniśmy znaleźć w OWU każdej polisy mieszkaniowej.

Jak ubezpieczyć mieszkanie i dom od zalania?

Zalanie jest jednym z tych zdarzeń losowych, które najczęściej dostępne jest już w podstawowym zakresie polisy mieszkaniowej. Nie jest to jednak żelazna reguła, a więc może się zdarzyć, że zabezpieczenie się na wypadek tego ryzyka będzie wymagało dokupienia stosownego rozszerzenia.

Podstawowa polisa chroni mury (zawsze) i elementy stałe (najczęściej), ale nie obejmuje wyposażenia nieruchomości, czyli wszystkich tych przedmiotów, które nie są zamontowane na stałe i które można zdemontować bez używania siły lub narzędzi. Ten rodzaj mienia określa się również jako mienie ruchome lub ruchomości domowe, a włączenie go w ochronę wymaga dokupienia rozszerzenia.

Ruchomości domowe nierzadko są warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, a zalanie zagraża im w taki sam sposób, jak murom czy elementom zamocowanym na stałe. Warto więc przynajmniej rozważyć włączenie tej części majątku do polisy.

W mieszkaniu możemy trzymać również inne przedmioty, które nie mieszczą się w wymienionych kategoriach. Chodzi tutaj o: przedmioty specjalne (wartościowe), majątek firmy, mienie służbowe czy rzeczy osobiste gości. W wybranych towarzystwach również takie akcesoria można chronić przed zalaniem i innymi zdarzeniami losowymi, jeśli wykupi się odpowiednie rozszerzenie.

Co ubezpieczyć w domu i mieszkaniu oprócz zalania?

Większość polis mieszkaniowych posiada w standardowym pakiecie ochronę na wypadek zalania. Taka ochrona przyda się, kiedy dojdzie do wycieku wody przez pękniętą rurę w ścianie lub na skutek innego nieprzewidzianego zdarzenia.

Ale co w przypadku, gdy sami doprowadzimy do zalania nie tylko własnej, ale i cudzej nieruchomości? W takiej sytuacji sprawdzi się OC w życiu prywatnym. Zalewając mieszkanie położone niżej narażamy się na roszczenia finansowe sąsiada, całkiem zresztą słuszne. Dzięki OC mieszkaniowemu ubezpieczyciel pokrywa straty – nawet do 100 000 zł.

Przed zakupem polisy warto sprawdzić w jej zakresie obecność zdarzenia o nazwie usuwanie szkód po akcji ratowniczej. To zdarzenie przyda się, gdy wezwana straż pożarna zaleje nam mieszkanie w trakcji akcji gaśniczej.

Zalanie nieruchomości może też oznaczać czasową wyprowadzkę. I tu przyda się pakiet home assistance, który powinien zawierać:

 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu lokalu zastępczego czy hotelu;
 • organizację i pokrycie kosztów transportu do i z lokalu zastępczego czy hotelu,
 • wezwanie hydraulika do awarii.

Wiele polis rozróżnia też ochronę murów i stałych elementów od wyposażenia. Zalanie dotyka jednak wszystkich części nieruchomości, a zwłaszcza ruchomości domowych, jak meble, dywany, łóżka, ubrania, sprzęt sportowy itp.

Różnice między zalaniem a powodzią w polisie mieszkaniowej

Zarówno powódź, jak i zalanie, kojarzą się z podobnymi skutkami, jednak dla firm ubezpieczeniowych są to dwa odrębne zdarzenia. Zalanie najczęściej następuje w wyniku awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej, zraszającej itp., a także wskutek nieuwagi ze strony użytkowników lub wyraźnego zaniedbania.

Natomiast powodzią jest zdarzenie, którego przyczyną są warunki atmosferyczne, takie jak podniesienie stanu wód w wyniku opadów deszczu, topnienia śniegu itp.

Ryzyko zalania przeważnie jest zawarte w podstawie – razem z pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Ryzyko powodzi trzeba dokupić do podstawy. Ponadto trzeba liczyć się z karencją, która wynosi 15-30 dni przy pierwszej umowie. W praktyce oznacza to, że polisa mieszkaniowa będzie obejmowała szkody powodziowe dopiero po okresie karencji.

Powódź i zalanie w polisie mieszkaniowej – różnice

Zdarzenie

POWÓDŹ

ZALANIE
Czego dotyczy?
 • woda
 • woda
 • ciecz
 • para
Jakie przyczyny?
 • podniesienie się poziomu
  w korytach wód płynących lub stojących
  będące bezpośrednim skutkiem
  czynników naturalnych
 • awarie, pęknięcia, rozszczelnienia
 • działanie osób trzecich
 • zaniedbanie ludzkie
 • działanie czynników atmosferycznych
Gdzie dostępne ryzyko?
 • OC w życiu prywatnym
  (dom szeregowy i bliźniak)
 • Assistance domowe (hydraulik)
 • OC w życiu prywatnym
  (kondygnacja środkowa)
 • Assistance domowe (hydraulik)
Ile wynosi karencja?
 • do 30 dni
 • przy pierwszej umowie w danym TU
 • brak karencji

Opracowanie własne na podstawie wybranych OWU.

  Ile kosztuje ubezpieczenie domu i mieszkania od zalania?

  Sprawdziliśmy, jaki jest koszt podstawowego ubezpieczenia 60-metrowego mieszkania o wartości 350 000 zł. W kalkulatorze ustawiliśmy podstawowy zakres, czyli ochronę murów i elementów stałych (bez ruchomości domowych) przed zalaniem i innymi zdarzeniami losowymi.

  Najtańsze roczne ubezpieczenie mieszkania od zalania kosztuje 184 zł, a najdroższe 528 zł - w podanych wyżej parametrach. Pozostałe oferty opisujemy w poniższej tabeli. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne propozycje różnią się co do wliczonych w cenę dodatków oraz formuły – część ofert to ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, a część od ryzyk wszystkich (All Risk).

  Ubezpieczenie mieszkania od zalania i innych zdarzeń losowych – porównanie ofert

  TU

  Dodatkowo w polisie

  Roczna składka
  Mtu24.pl

  Powódź

  184 zł

  Link4

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja191 zł

  INTER Ubezpieczenia

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja233 zł

  Europa

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja, All Risk242 zł

  Wiener

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja300 zł

  UNIQA

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja, Pakiet Medyczny325 zł

  Proama

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja329 zł

  Generali

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja, Pakiet Medyczny346 zł

  Benefia

  Home Assistance, Powódź

  358 zł

  Generali

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja, Pakiet Medyczny, All Risk528 zł

  Źródło: rankomat.pl (stan na: 02.04.2024 r.). Składki dla mieszkania 60m2 o wartości 350 000 zł.

  Obliczyliśmy też przykładową składkę, jaką trzeba zapłacić za podstawowe ubezpieczenie domu wolnostojącego o powierzchni120 mkw. i wartości 700 000 zł. Przyjęliśmy tutaj identyczny zakres ochrony, jak w poprzedniej kalkulacji – mury i elementy stałe od zalania i innych zdarzeń losowych.

  Koszt takiej polisy to minimum 557 zł, podczas gdy najdroższa oferta opiewa na 1242 zł. W tym przypadku również wszystkie kwoty odnoszą się do roku obowiązywania polisy, a poszczególne propozycje minimalnie się od siebie różnią (dodatki oraz formuła ubezpieczenia).

  Im droższe mienie chcemy ubezpieczyć, tym więcej będzie nas kosztowało. Dlatego też z reguły domy są droższe w ubezpieczeniu, niż mieszkania. Wyniki kalkulacji to potwierdzają – najtańsza polisa dla domu jest ponad dwukrotnie droższa, od najtańszej polisy dla mieszkania. W obu przypadkach składka byłaby jeszcze wyższa, gdybyśmy włączyli w ochronę np. ruchomości domowe oraz uzupełnili zakres o kolejne ryzyka. To logiczne, że za dodatkowe mienie i większe bezpieczeństwo trzeba dopłacić

  Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

  Ubezpieczenie domu od zalania i innych zdarzeń losowych – porównanie ofert

  TU

  Dodatkowo w polisie

  Roczna składka
  Link4

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja

  557 zł

  Mtu24.pl

  Home Assistance, Powódź569 zł

  INTER Ubezpieczenia

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja570 zł

  Europa

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja, All Risk592 zł

  Benefia

  Home Assistance, Powódź686 zł

  Europa

  Home Assistance, dewastacja, powódź, All Risk660 zł

  Link4

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja, All Risk778 zł

  Generali

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja, Pakiet Medyczny804 zł

  Generali

  Home Assistance, Powódź, Dewastacja, Pakiet Medyczny, Przedmioty szklane, All Risk

  1242 zł

  Źródło: rankomat.pl (stan na: 02.04.2024 r.). Składki dla domu wolnostojącego 120 m2 o wartości 700 000 zł.

  Kiedy za zalany dom i mieszkanie nie będzie odszkodowania?

  Każde zgłoszone zalanie wymaga od ubezpieczyciela weryfikacji. Rzeczoznawca ocenia skalę szkód i ustala winnego zalania i na tej podstawie decyduje o przyznaniu odszkodowania.

  Jeśli zatem doszło do zalania w wyniku zaniedbania lub celowego działania, to odszkodowanie może nie zostać wypłacone. Chodzi tu o konkretne sytuacje, jak:

  • awarie lub uszkodzenia sieci wodno-kanalizacyjnej w wyniku zaniedbania stanu technicznego,
  • pozostawienie uchylonych okien w trakcie deszcz,
  • zatkane rynny,
  • pęknięcie akwarium,
  • samowolne wykonywanie prac hydraulicznych,
  • zastosowanie nieodpowiednich materiałów budowlanych (sanitarnych lub wykończeniowych).

  Co zrobić po zalaniu mieszkania?

  Kiedy zauważymy, że doszło do szkody, należy podjąć odpowiednie działania. Najlepiej zastosować się do poniższych kroków:

  1. Bezpieczeństwo
  Należy w pierwszej kolejności zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób o których wiemy, że mogą zostać poszkodowane. Następnie można przystąpić do zabezpieczenia swoich rzeczy przed zniszczeniem.

  2. Ustalenie przyczyny
  O ile to możliwe, powinno się ustalić, jakie jest źródło zdarzenia. Zidentyfikowanie go może pomóc w zmniejszeniu strat.

  3. Ograniczenie szkody
  Jeśli widzimy, że np. woda z zatkanej wanny lub pralki rozlewa się do innych pomieszczeń, należy jak najszybciej zamknąć dopływ wody. W tym celu, dobrze jest orientować się, gdzie znajduje się zawór. W nagłej sytuacji ważne jest to, aby nie tracić cennego czasu. W zależności od źródła zdarzenia o sytuacji powinny być powiadomione osoby odpowiedzialne za to mienie (jeśli zalanie nastąpiło u sąsiada, należy w pierwszej kolejności próbować powiadomić właśnie jego lub/ i zarządcę budynku).

  4. Ustalenie sprawcy
  jeśli to możliwe, należy jak najszybciej ustalić osobę odpowiedzialną za szkodę. Będzie to niezbędne do spisania oświadczenia o zdarzeniu, które będzie potrzebne do złożenia wniosku o odszkodowanie u ubezpieczyciela. Osobą odpowiedzialną może być np. sąsiad, który niedokładnie zamknął drzwiczki pralki lub zarządca, który nie dbał należycie o stan techniczny poszycia dachowego, co w efekcie spowodowało zalanie.

  5. Wykonanie dokumentacji
  Znaczące będą tu zdjęcia szkody. Im bardziej dokładne, tym lepiej. Przed zakończeniem dokumentowania szkody, nie należy też niczego poprawiać, sprzątać, przekładać (o ile nie wymagają tego względy bezpieczeństwa). Wartościowym dokumentem będzie dla nas protokół szkód wykonany na miejscu zalania przez straż pożarną, policję lub inne służby.

  6. Złożenie wniosku
  Towarzystwo Ubezpieczeniowe, po zapoznaniu się z nim, prawdopodobnie będzie chciało umówić się jeszcze na tzw. oględziny. W tym celu, skierowany zostanie do nas pracownik TU, celem zweryfikowania poprawności danych zamieszczonych w formularzu. Po tych czynnościach, należy oczekiwać na decyzję ubezpieczyciela.

  Gdzie ubezpieczyć nieruchomość od zalania?

  Obecnie najprostszym i jednocześnie najszybszym sposobem na ubezpieczenie nieruchomości na wypadek zalania i innych zdarzeń, jest kupienie polisy online. Można to zrobić w 100% przez Internet i bez zbędnych formalności. Zanim jednak podpiszemy umowę i opłacimy składkę, zastanówmy się dobrze, jaki zakres ochrony będzie dla nas najlepszy i ile warto za niego zapłacić. W tym niezastąpiony okaże się kalkulator ubezpieczeń.

  PORÓWNAJ CENY

  Kalkulator ubezpieczeń w dosłownie kilka minut pozwoli nam zestawić ze sobą minimum kilkanaście konkurencyjnych ofert. Dzięki niemu uzyskamy łatwy dostęp do szczegółów poszczególnych polis i sprawdzimy, która z nich jest najtańsza. Jak działa to narzędzie? Bardzo prosto, wystarczy wprowadzić do niego kilka kluczowych informacji na temat:

  • specyfiki nieruchomości (rodzaj budownictwa, metraż, wartość, itd.);
  • lokatorów (liczba i wiek);
  • kwestii formalnych (własność, najem, działalność gospodarcza, cesja);
  • historii ubezpieczenia;
  • wybranego zakresu ochrony (ryzyka, rodzaj mienia, które chcemy ubezpieczyć).

  Po zatwierdzeniu danych kalkulator wyświetli czytelną tabelę z co najmniej kilkunastoma ofertami, które będą uporządkowane od najtańszej do najdroższej. Po zapoznaniu się ze szczegółami będziemy mogli przejść do zakupów, żeby niemal od zaraz objąć ochroną naszą nieruchomość.

  Ważne informacje

  1. Zalanie jest najczęstszą szkodą majątkową i warto jest odpowiednio zabezpieczyć się przed jej skutkami

  2. Zalanie i powódź są różnymi zdarzeniami losowymi

  3. Do zalania warto dokupić kilka rozszerzeń, jak OC w życiu prywatnym, ruchomości domowe i home assistance

  4. Nie każde zalanie oznaczać będzie wypłatę świadczenia, co warto sprawdzić w dokumencie OWU

  FAQ Ubezpieczenie od zalania – najczęściej zadawane pytania

  1. Czy ubezpieczenie domu obejmuje zalanie mieszkania?

   Tak, ubezpieczenie domu obejmuje ryzyko zalania. Zwykle jest dostępne już w podstawowym wariancie polisy, który odznacza się niską ceną, ale też ograniczonym zakresem ochrony (mury i stałe elementy od skutków zdarzeń losowych, w tym właśnie zalania). W rozszerzonej wersji polisy zalanie dotyczy także wyposażenia i ryzyk pokrewnych, jak powódź. W ubezpieczonym domu zalanie obejmuje także pomieszczenia przynależne, garaż i inne budynki znajdujące się na terenie posesji.

  2. Jak wycenić szkodę po zalaniu?

   Wycena szkody po zalaniu przebiega w kilku etapach. Najpierw należy w miarę możliwości i zachowaniem bezpieczeństwa ograniczyć rozprzestrzenianie się wody, następnie zawiadomić odpowiednie służby i zgłosić zalanie do ubezpieczyciela. Na miejsce najpewniej zostanie przysłany rzeczoznawca, który ustali rozmiar szkód, a następnie wyceni ich koszt. W tym pomocna będzie sporządzona przez poszkodowanego lista obiektów i przedmiotów, rachunki, faktury i wszelka dokumentacja, która pomoże przy wycenie szkód zalaniowych.

  3. Czy ubezpieczenie mieszkania obejmuje zalanie sąsiada?

   To zależy od źródła wycieku wody i zakresu polisy. Jeśli powodem zalania było przelanie wanny, wtedy za skutki zalania sąsiedniego mieszkania możemy zapłacić z własnej kieszeni. Jeśli do wycieku doszło z powodu awarii rur, winnym okaże się administracja budynku. Aby być pewnym odszkodowania za zalanie mieszkania obok czy na dole, należy rozszerzyć ubezpieczenie o OC w życiu prywatnym, a także o tzw. rażące niedbalstwo.

  4. Gdzie zadzwonić gdy zalewa mieszkanie?

   W pierwszej kolejności należy skontaktować się ze służbami ratunkowymi – pogotowiem wodno-kanalizacyjnym (tel. 994), strażą pożarną (tel. 998) lub zarządcą budynku i powiadomić o wycieku wody. Jeśli zalewane jest nasze mieszkanie, ustalić jak najszybciej źródło wycieku. Dopiero po zebraniu dokumentacji – zdjęć z miejsca zdarzenia, protokołu of pogotowia lub straży – należy skontaktować się z ubezpieczycielem. Można to zrobić telefonicznie lub przez e-formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie TU.

  5. Jak napisać protokół szkody zalania mieszkania?

   Protokół szkody zalania mieszkania zwykle sporządza wezwane na miejsce pogotowie wodno-kanalizacyjne lub straż pożarna. Od tych służb należy uzyskać kopię celem przedstawienia dokumentu ubezpieczycielowi. Jeśli protokół sporządzamy samodzielnie z powodu małych rozmiarów szkody i niewzywania służb na miejsce zdarzenie, należy opisać precyzyjnie okoliczności zdarzenia i wskazać szacunkowy rachunek szkód. Protokół uzupełniamy danymi osobowymi, adresem mieszkania, podpisem i datą zdarzenia.

  6. Jak opisać szkodę zalania?

   W opisie szkody zalania nieruchomości należy pamiętać o wpisaniu kilku ważnych informacji. To: data i godzina zdarzenia, dane osobowe osób poszkodowanych i sprawców, adres zalanego mieszkania, precyzyjny opis uszkodzeń i strat ze wskazaniem na zalane pomieszczenia i ich elementy, szacunkowa kwota strat, przyczyna zalania, dane świadków zalania (sąsiadów lub współlokatorów).

  7. Co zrobić, jeśli sąsiad z góry zalał moje mieszkanie?

   Są wtedy 3 możliwości: dochodzenie odszkodowania z jego polisy OC w życiu prywatnym, o ile posiada taka polisę. Zgłoszenie szkody, jeśli sąsiad ma jakiekolwiek ubezpieczenie nieruchomości, bez oczekiwania na kontakt z jego strony. Lub zgłoszenie szkody z własnej polisy, jeśli obejmuje sytuację zalania przez osoby trzecie.

  8. Co zrobić, jeśli zalałem mieszkanie sąsiada i nie mam polisy?

   Wtedy sąsiad może żądać zlikwidowania szkody w postaci pokrycia strat finansowych łącznie z dochodzeniem swoich praw na drodze sądowej.

  9. Czy za każde zalanie sąsiada z dołu będę ponosił odpowiedzialność?

   Odpowiedzialność ponosimy tylko za zalanie sąsiadów będące skutkiem uszkodzenia rur w poziomie lub urządzeń do nich podłączonych. Za szczelność i stan techniczny rur znajdujących się w pionie odpowiada już zarządca budynku, czyli najczęściej spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

  10. Co zrobić, jeśli interweniująca straż pożarna zalała mi mieszkanie?

   Skutki akcji ratowniczej, w tym zalanie mieszkania przez strażaków, są odrębnym ryzykiem, które również może być uwzględnione w polisie mieszkaniowej. W niektórych ubezpieczeniach znajdziemy je już w podstawie, a w innych jest to dodatkowo płatne rozszerzenie.

  11. Kiedy zgłosić zalanie mieszkania do ubezpieczyciela?

   Szkodę najlepiej zgłosić niezwłocznie, chociaż teoretycznie mamy na to, w zależności od towarzystwa, od 3 do 7 dni. Termin ten może zostać wydłużony, jeśli podczas zalania ubezpieczony przebywał poza miejscem ubezpieczenia, np. na wakacjach.

  12. Kto ponosi winę za zalanie mieszkania?

   Za zalanie może być odpowiedzialny albo właściciel mieszkania, albo zarządca budynku. Jeśli wyciek pochodzi z rury położonej w pionie, odpowiada administracja, jeśli z rury poziomej, winę ponosi właściciel lokalu.

  13. Kto odpowiada za zalane mieszkanie w wynajmowanym mieszkaniu?

   Najemca odpowiada za zalanie, jeśli było ono skutkiem jego rażącego niedbalstwa (np. pozostawienie odkręconego kranu), celowego działania lub awarii urządzenia, którego jest właścicielem (np. pralki). Jeśli szkoda powstała w wyniku uszkodzenia instalacji lub urządzenia należącego do właściciela lokalu, to on ponosi winę.