Ubezpieczenie garażu może oznaczać ochronę finansową dla osobnego budynku na posesji lub poza nią, miejsca parkingowego przypisanego do lokalu, garażu w bryle budynku, czy garażu w zabudowie szeregowej. Sprawdzamy warunki polisy dla każdego z tych miejsc i  wyjaśniamy jak dobrze ubezpieczyć garaż z polisy mieszkaniowej.

Rzadko kiedy garaż służy nam tylko do parkowania samochodu czy motocykla. Pomieszczenie służy do przechowania wielu przedmiotów, jak akcesoria ogrodnicze, narzędzia, części zamienne, rowery czy innego typu sprzęt sportowy. Ubezpieczając nieruchomość warto więc zadbać o to, żeby polisa zabezpieczała finansowo również ten rodzaj mienia.

Co oznacza garaż dla ubezpieczyciela?

Jak powszechnie wiadomo, garaże występują w różnych formach, co ma bezpośrednie przełożenie na sposób, w jaki traktują je towarzystwa ubezpieczeniowe. Wyróżniamy więc garaże:

1. Znajdujące się w bryle domu jednorodzinnego lub szeregowego;
2.  Będące osobnymi obiektami znajdującymi się na posesji;
3.  Szeregowe bądź samodzielne znajdujące się poza posesją;
4.  Przynależące do wielorodzinnego budynku przypisane do mieszkań, np. garaże podziemne.

Poza szczególnymi sytuacjami – o których opowiemy w dalszej części artykułu – wszystkie wymienione rodzaje garaży można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej.

Garaże można też podzielić ze względu na rodzaj materiału, z którego są zbudowane. Z perspektywy towarzystw istotne jest to, czy dany obiekt ma konstrukcję podatną na ogień czy też nie. Ważne jest również to, czy posiada on trwałe powiązanie z gruntem. Mówiąc ogólnie, ubezpieczenie garaży o konstrukcji palnej jest możliwe, ale kosztuje nieco więcej, natomiast obiekty bez fundamentów można objąć ochroną sporadycznie – większość towarzystw wyłącza wszystkie zabudowania, które nie mają trwałego powiązania z gruntem.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) możemy znaleźć liczne zmianki o garażach, z których można zebrać trzy powszechnie uznawane cechy składające się na ogólną definicję garażu:

 • niemieszkalny charakter,
 • trwałe związanie z gruntem (fundamenty),
 • pomieszczenie przeznaczone do parkowania pojazdów mechanicznych.

Każde towarzystwo nieco inaczej opisuje garaż, przyporządkowując go do różnych kategorii, traktując osobno lub nawet tworząc oddzielną kategorię. Wszystko to jest zawsze szczegółowo opisane w OWU, a poniższej tabeli umieściliśmy kilka przykładów pochodzących z różnych polis.

Co oznacza garaż w polisie mieszkaniowej?

TU

Definicja

Link4
 • przynależący do budynku
 • wolnostojący budynek gospodarczy
 • garaż blaszany (wyłączony z ubezpieczenia)
Proama
 • w bryle domu, jego integralna część
 • pomieszczenie przynależne;
 • wolnostojący
Inter Polska
 • pomieszczenie przynależne
Generali
 • w bryle domu, jego integralna część
 • wolnostojący

Ergo Hestia

 • w bryle domu, jego integralna część
 • pomieszczenie przynależne
 • wolnostojący

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak ubezpieczyć garaż z polisy mieszkaniowej?

Ubezpieczenie samego garażu nie jest możliwe, ale większość tego typu budowli można włączyć do polisy mieszkaniowej. Wszystko zależy od rodzaju konstrukcji:

 • garaż połączony z budynkiem/w jego bryle/stojący na posesji – chroniony w tym samym zakresie, co nieruchomość, np. od ognia i innych zdarzeń losowych;
   
 • garaż wolnostojący poza posesją – trzeba wykupić odpowiednie rozszerzenie. Dotyczy to często również tych zabudowań, które umiejscowione są w pewnej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia. Tutaj często pojawiają się limity odległości, czyli np. możliwe jest ubezpieczenie garażu, o ile nie jest on położony dalej niż 2 km od ubezpieczonej nieruchomości.

Od jakich zdarzeń ubezpieczyć garaż?

W podstawowej wersji polisy garaż będzie chroniony od ognia, zalania, uderzenia pojazdu czy drzewa oraz innych zdarzeń losowych zawartych w tzw. pakiecie ogniowym. Ale można też dobrać kilka rozszerzeń dla nieruchomości. Dodatkowa ochrona będzie dotyczyła też garaż, np.

 • kradzież z włamaniem – garaż to przestrzeń łatwiej dostępna dla złodziei, niż przestrzeń mieszkalna. Aktywność złodziei w garażu może nawet nie zostać zauważona przez obecnych w domu lokatorów.
   
 • przepięcie – w garażu często używa się sprzętów zasilanych prądem, które mogą ucierpieć podczas skoków napięcia
   
 • wandalizm, dewastacja, graffiti – osoby trzecie mogą nie tylko okraść nasz garaż, ale też po prostu go zniszczyć, również od zewnątrz. Te dodatki mogą się przydać w szczególności osobom posiadającym garaże wolnostojące. 
   
 • powódź – może wyrządzić szkody podobne jak w pomieszczeniach zamieszkałych.

Czy ubezpieczenie obejmuje przedmioty trzymane w garażu? 

Ubezpieczenie mieszkania razem z garażem obejmuje przedmioty przechowywane w garażu, jeśli polisa uwzględnia ruchomości domowe. Wykupując polisę mieszkaniową w zakresie rozszerzonym, w większości TU będziemy mogli chronić narzędzia, sprzęt ogrodniczy czy opony samochodowe przechowywane w garażu. Lecz nie wszystkie przedmioty, które trzymamy w garażu mogą być chronione w ramach takiego ubezpieczenia. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują tzw. „wyłączenia odpowiedzialności” – określają sytuacje oraz mienie, za które nie biorą odpowiedzialności i nie wypłacą nam odszkodowania. W każdym TU te zasady mogą być nieco inne. 

Przy ubezpieczeniu garażu w włączeniach odpowiedzialności zwykle znajdują się przedmioty, które ze względu na swoją specyfikę nie powinny być przechowywane w takim miejscu, są to m.in.: pieniądze, biżuteria, komputery czy wartościowe sprzęty audiowizualne.

Podczas ubezpieczania garażu warto zwrócić uwagę także na fakt, że zwykle limit odpowiedzialności TU za szkodę na mieniu przechowywanym w garażu jest niższy. 
Sprawdziliśmy, jakich przedmiotów nie obejmuje ubezpieczenie garażu w Generali, PZU, Wiener, Uniqa, Link4 i Inter Polska.

Tych przedmiotów w garażu polisa mieszkaniowa nie obejmuje

Generali

pieniądze, biżuteria, sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, sprzęt medyczny, optyczny, futra i odzież skórzana, rzeczy biurowe wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, przedmioty bardzo wartościowe

PZU

pieniądze, biżuteria, przedmioty ze srebra, złota, palladu, platyny, monety, telefony, sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, instrumenty muzyczne

Wiener

pieniądze, biżuteria, wyroby osobistego użytku ze złota, srebra, platyny, kosztowności, kamienie szlachetne, półszlachetne i perły, sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, muzyczny, telefony, futra, odzież i buty skórzane

Uniqa

pieniądze i środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuteria, sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, instrumenty muzyczne, przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne

Link4

sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy, sprzęt zmechanizowany, urządzenia gospodarstwa domowego; przedmioty wartościowe, maszyny, urządzenia i narzędzia służące do prowadzenia działalności gospodarczej (o ile nie zostały ubezpieczone jako przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej), pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, statki powietrzne oraz inne pojazdy z własnym napędem, jednostki pływające, a także ich wyposażenie, paliwa napędowe; przedmioty zgromadzone w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie

Inter Polska

statki pływające, statki powietrzne, maszyny latające (w tym w drony, lotnie, motolotnie), pojazdy mechaniczne podlegające rejestracji (w tym w quady), złoża geologiczne, broń lub amunicja, materiały opałowe, paliwa, smary, katalizatory, metale szlachetne w złomie lub sztabie, przedmioty służące do działalności gospodarczej (o ile do umowy ubezpieczenia nie została włączona odpowiednia klauzula)

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Co oprócz garażu chroni polisa mieszkaniowa?

Co oprócz garażu chroni polisa mieszkaniowa?

Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni samą nieruchomość (jej mury) oraz ewentualnie elementy stałe budynku. Za nieruchomość należy rozumieć dom lub mieszkanie, które można podzielić na część stricte mieszkalną oraz tzw. pomieszczenia przynależne, czyli:

 • komórkę lokatorską,
 • piwnicę,
 • strych,
 • garaż znajdujący się w bryle budynku.

Wymienione pomieszczenia traktowane są jako integralna część ubezpieczonego domu lub mieszkania, a więc ich ochrona dostępna jest już w ramach podstawowego ubezpieczenia.

Wśród mienia, które trzeba włączyć w ubezpieczenie w ramach rozszerzenia, w pierwszej kolejności trzeba wskazać ruchomości domowe (mienie ruchome, wyposażenie). Z definicji, są to te przedmioty, które nie są przymocowane na stałe i które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez konieczności demontowania ich siłą lub przy pomocy narzędzi. 

Oprócz standardowych ruchomości domowych, w polisie mieszkaniowej można także uwzględnić:

 • tzw. przedmioty specjalne (wartościowe) – o większej wartość jednostkowej, ich ubezpieczenie musi być poprzedzone wyceną rzeczoznawcy;
 • mienie służbowe, np. telefon czy komputer udostępniony nam przez naszego pracodawcę;
 • mienie firmowe – przedmioty do działalności gospodarczej, którą prowadzimy w domu;
 • rzeczy osobiste gości;
 • mienie ruchome przechowywane poza strefa mieszkalną, czyli np. w garażu, piwnicy czy budynku gospodarczym;
 • innego typu mienie – np. sprzęt medyczny czy akcesoria nie będące naszą własnością; ubezpieczenie takich przedmiotów dostępne jest tylko w wybranych towarzystwach

Dodatkową opcją w polisach mieszkaniowych jest też ubezpieczenie obiektów znajdujących się na posesji, czyli m. in.:

 • budynku gospodarczego,
 • altany,
 • murowanego grilla,
 • utwardzonych powierzchni (m. in. miejsc parkingowych);
 • infrastruktury dla dzieci,
 • roślinności ogrodowej,
 • przydomowej pasieki,
 • ogrodzenia wraz ze stałymi elementami.

Właściwie większość zabudowań na posesji można objąć ochroną ubezpieczeniową. Wyjątkiem są obiekty tymczasowe, pustostany, przeznaczone do rozbiórki oraz nieposiadające fundamentów.

Jeśli chodzi o obiekty poza posesją, polisa mieszkaniowa może chronić nagrobek, dom letniskowy oraz garaż w określonej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu?

Wykorzystaliśmy porównywarkę ubezpieczeń do obliczenia przykładowej składki, jaką trzeba zapłacić za ubezpieczenie 130-metrowego domu z garażem (w bryle budynku), którego wartość rynkowa wynosi 700 000 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy dla podstawowej polisy – ochrona murów i elementów stałych od zdarzeń losowych.

Minimalny koszt takiego ubezpieczenia w skali roku to 392 zł, maksymalny 1016 zł. Zestawienie uwzględnia dwa warianty polisy: od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risk).

 Ubezpieczenie garażu i domu – przykładowe oferty

TU

W cenie

Roczna składka

Europa

Home Assistance, dewastacja

392 zł

Benefia

Home Assistance

399 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

442 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

504 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane, All Risk

539 zł

Europa

Home Assistance, dewastacja, powódź, All Risk

546 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

574 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja, All Risk

579 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

619 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

622 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane, All Risk

772 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane, All Risk

912 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane, All Risk

1016 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na 8.08.2022 r.).

PORÓWNAJ CENY

Nie każdy garaż można ubezpieczyć – jakie wyjątki?

Niestety, z polisy mieszkaniowej nie można chronić garaży blaszanych, ponieważ nie są one na trwałe związane z gruntem, a ryzyko zniszczenia ich przez czynniki atmosferyczne jest zbyt wysokie. 

Poza ubezpieczeniem znajdują się również garaże, które nie posiadają wymaganych przez towarzystwa zabezpieczeń, czyli np. bramy garażowej wyposażonej w odpowiedni rodzaj zamków. 

Problematyczne mogą też okazać się budynki znajdujące się w budowie, które nie posiadają jeszcze bramy, okien czy dachu.

PAMIĘTAJ!
Z reguły nie ubezpieczysz garażu blaszanego, garażu bez odpowiedniego zamknięcia i garażu w budowie.

Jak wyliczyć wartość odszkodowanie za zniszczony garaż?

Wysokość odszkodowania w polisach mieszkaniowych nalicza się na bazie jednej z trzech wartości: 

1. Rynkowej – to kwota, jaką można uzyskać w danym momencie za nieruchomość na rynku pierwotnym. Oblicza się ją mnożąc liczoną w mkw. powierzchnię użytkową lokalu przez stawkę obowiązującą w danej lokalizacji. Wartość ta jest raczej rzadko stosowana przy ubezpieczeniach nieruchomości.
2. Odtworzeniowej – to wartość odpowiadająca kosztowi budowy lub remontu, które doprowadzą nieruchomość do stanu sprzed szkody. Oblicza się ją w oparciu o lokalne stawki usług budowlano-remontowych oraz aktualny koszt materiałów.
3. Rzeczywistej – oblicza się ją odejmując od wartości odtworzeniowej stan zużycia technicznego budynku. Stosuje się ją głównie przy starszych obiektach, które nie były remontowane od wielu lat.

Wysokość odszkodowania za szkody powstałe w garażach wolnostojących oblicza się najczęściej przy użyciu wartości odtworzeniowej – tak jest m. in. w Generali czy Proamie. W przypadku garaży znajdujących się w bryle budynku rekompensatę liczy się tak samo, jak dla domu lub mieszkania, do którego przynależą. 

Gdzie kupię ubezpieczenie garażu?

Polisę ubezpieczeniową uwzględniającą ochronę garażu możemy nabyć praktycznie w każdym towarzystwie, szczególnie jeśli mówimy o garażu znajdującym się w bryle domu. W tym celu najlepiej skorzystać z Internetu, a konkretnie z kalkulatora ubezpieczeń, w którym sprawnie zestawimy minimum 20 ofert od takich ubezpieczycieli, jak: Proama, Generali, Link4, mtu24.pl, Wiener, Benefia, Inter Polska czy TU Europa. 

Jak korzystać z kalkulatora ubezpieczeń na rankomat.pl? Wystarczy wykonać kilka prostych działań, które zajmą nam dosłownie parę minut:

1. Uzupełnij formularz dotyczący rodzaju nieruchomości, metrażu, adresu i wieku.
2. Wybierz formę własności lokalu, swój wiek, historię ubezpieczenia i termin, w jakim chcesz rozpocząć okres ochronny.
3. Wybierz ryzyka uzupełniające podstawowy zakres ochrony: ruchomości domowe, powódź, kradzież z włamaniem, stłuczenie szklanych przedmiotów, OC w życiu prywatnym.
4. Ustal sumy ubezpieczenia dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych podając kwoty adekwatne do ich realnej wartości.
5. Jeśli chcesz wykupić ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, podaj zabezpieczenia własne, jakie posiadasz.
6. Zatwierdź wprowadzone informacje i przejrzyj oferty, które po chwili ukażą ci się w uporządkowanej tabeli, a później wybierz jedną z nich.
7. Uzupełnij dane osobowe potrzebne do realizacji zakupu oraz wybierz formę płatności (BLIK, przelew online, PayPro, karta płatnicza debetowa, karta płatnicza kredytowa, Google Pay).
8. Opłać składkę i obejmij ochroną swoją nieruchomość nawet od następnego dnia roboczego.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie garażu dostępne jest jedynie w pakiecie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania

2. Polisa może chronić zarówno garaże znajdujące się w bryle budynku, jak i wolnostojące, w tym te, które znajdują się poza posesją

3. Nie da się ubezpieczyć garażu blaszanego

4. Nie wszystkie przedmioty przechowywane w garażu mogą być chronione z polisy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie garażu

 1. Czy można ubezpieczyć garaż blaszany?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły nie ubezpieczają garaży blaszanych. Taki garaż nie jest bowiem na stałe przytwierdzony do gruntu, a wiec narażony jest na łatwe zniszczenie w wyniku działania warunków atmosferycznych. Na Polskim rynku jest jednak oferta, która stanowi w tej kwestii wyjątek – to ubezpieczenie garażu w PZU. Towarzystwo PZU zezwala na ubezpieczenie garażu blaszanego, jeżeli spełnia on wymogi bezpieczeństwa (m.in. posiada określone zabezpieczenia).

 2. Czy można ubezpieczyć wynajmowany garaż?

  Najemca garażu nie może go ubezpieczyć, ponieważ nie jest jego właścicielem. Może jednak wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na wypadek szkód, które w takim garażu może wyrządzić, np. podczas prac z elektronarzędziami. Jeśli spowodujemy szkodę w wynajmowanym garażu, w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatny, ubezpieczyciel pokryje straty na mieniu właściciela.

 3. Czy można ubezpieczyć garaż w budowie?

  Ubezpieczenie garażu możemy wykupić także na garaż w budowie, lecz taki garaż musi być w stanie zamkniętym, czyli posiadać dach, okna i drzwi, które można zamknąć. Nawet jeśli niektóre TU obejmują ochroną garaż w budowie w stanie otwartym, najczęściej zastrzegają, że nie wypłacają odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania i kradzieży.

 4. Czy można ubezpieczyć sam garaż?

  Aby ubezpieczyć garaż, trzeba wykupić ubezpieczenie domu lub mieszkania. Nie można ubezpieczyć samego garażu. Jeśli garaż połączony jest z domem i razem tworzą jedną nieruchomość, przez ubezpieczycieli traktowany jest jako integralna część domu i przy zakupie ubezpieczenia nieruchomości automatycznie zostaje objęty ochroną. W przypadku gdy garaż nie przynależy do domu, jest samodzielnym budynkiem, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty za ubezpieczenie takiej nieruchomości.

 5. Czy można ubezpieczyć garaż poza posesją?

  W niektórych towarzystwach jest to możliwe, o ile garaż znajduje się w konkretnej odległości od posesji (np. do 2 km) i jest obiektem na trwałe związanym z gruntem.

 6. Czy można ubezpieczyć garaż w domu letniskowym?

  Owszem, możliwe jest ubezpieczenie garażu przynależącego do domu letniskowego, szczególnie jeśli mieści się on w bryle budynku. Konieczne jest jednak ubezpieczenie podstawowej nieruchomości (domu lub mieszkania) i włącznie w nie domku poprzez wykupienie stosownego rozszerzenia – samodzielna polisa dla domu letniskowego jest niemożliwa.

 7. Czy polisa mieszkaniowa chroni samochód w garażu?

  Zdecydowana większość polis mieszkaniowych w ogóle nie uwzględnia ochrony zarejestrowanych pojazdów mechanicznych. Od tej reguły są jednak wyjątki takie, jak polisa Generali. Ochrona auta w garażu w ramach ubezpieczenia nieruchomości zawsze jednak będzie mocno ograniczona względem dedykowanych kierowcom polis OC i AC.