Ubezpieczenie od ryzyk wszystkich, jak sugeruje już sama nazwa, chroni przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami. Za wyjątkiem jednak tych wymienionych w dokumencie OWU jako wyłączenia odpowiedzalności. Wyjaśniamy, jakie zalety i ograniczenia ma taka polisa i ile trzeba za nią zapłacić.

W polisach mieszkaniowych wyróżniamy dwa warianty: ubezpieczenie od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks/All Risk). Drugi z nich oferowany jest nie przez wszystkich ubezpieczycieli. Przeanalizowaliśmy wady i zalety tego rodzaju produktu, a także sprawdziliśmy, w jakich sytuacjach warto go nabyć i jakie koszty są z tym związane. Jako przykład wykorzystaliśmy polisę Generali, z myślą o domu.

Co oznacza All Risk w polisie mieszkaniowej?

Nazwa „ubezpieczenie od ryzyk wszystkich” może być trochę myląca, a jeśli potraktować ją literalnie, zwyczajnie wprowadzi nas w błąd, ponieważ nie istnieje polisa, która zabezpieczy nas finansowo przed każdym możliwym zagrożeniem. All Risk to jednak zawsze szeroki zakres ochrony i wygodne rozwiązanie chociażby przy ubieganiu się o odszkodowanie czy zaistnieniu sytuacji, o których nie ma mowy w OWU polisy. Gdybyśmy jednak mieli sformułować nazwę tego rodzaju polisy tak, aby w pełni odzwierciedlała mechanizm całej formuły, nazwa ta powinna brzmieć: „ubezpieczenie od ryzyk wszystkim poza wyłączonymi”.

All Risk można zdefiniować jako pewnego rodzaju system wyznaczania zakresu ubezpieczenia, gdzie wypadkiem ubezpieczeniowym, za który przysługuje odszkodowanie, jest każde zdarzenie niewyłączone w OWU. Dotyczy to również zdarzeń, które trudno zdefiniować/określić przed ich zaistnieniem – za nie także przysługuje nam rekompensata. 
 

Czym różni się wariant All Risk od zwykłego ubezpieczenia?

Zwykła polisa mieszkaniowa, czyli od ryzyk nazwanych, to kilka bądź kilkanaście zdarzeń losowych, jak pożar, uderzenie pioruna, deszcz nawalny czy upadek drzew i masztów. Zdarzają się także oferty uwzględniające 20 czy 30 ryzyk.

Polisa All Risk, czyli ubezpieczenie od ryzyk wszystkich, chroni z kolei przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, oprócz tych wymienionych w dziale wyłączeń odpowiedzialności w OWU.

Oba warianty polisy posiadają również listę opcjonalnych rozszerzeń, czyli dodatków, które można włączyć w ubezpieczenie. Wśród najpopularniejszych rozszerzeń można wymienić: ruchomości domowe, powódź, kradzież z włamaniem, OC w życiu prywatnym czy domowy assistance. Generalnie ubezpieczenie od ryzyk wszystkich ma mniej dostępnych dodatków, ponieważ w podstawie zawiera więcej ryzyk. Od tej reguły bywają jednak odstępstwa.
 
W OWU polisy All Risk często możemy znaleźć zapis, że chroni ona również przed zdarzeniami, których nie da się aktualnie przewidzieć. W produkcie Generali, z myślą o domu opisane jest to jako „ubezpieczenie od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń”. Wariant od ryzyk nazwanych nigdy nie daje takiej ochrony.

Jakie są zalety ubezpieczenia od ryzyk wszystkich?

Polisa w formule All Risk, z zasady, ma posiadać możliwie najszerszy zakres ochrony, co sprawia, że często uwzględnia ona ryzyka niedostępne przy ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych. W Generali jest tak chociażby z graffiti, szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta, szkodami na roślinności ogrodowej czy ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) psa i kota.

W praktyce formuła od ryzyk wszystkich ułatwia też uzyskanie odszkodowania. Jeśli doszło do szkody, to ubezpieczony musi tylko złożyć odpowiedni wniosek do swojego towarzystwa, a już po jego stronie leży tzw. ciężar dowodu. Innymi słowy, to ubezpieczyciel, jeśli chce uniknąć wypłaty rekompensaty, musi udowodnić, że ma do tego prawo, czyli wskazać w treści polisy konkretny zapis, który mu na to pozwala.

Jakie są wady ubezpieczenia od ryzyk wszystkich?

Wadą może być wyższa składka za ubezpieczenie w takiej formule. Co do cen, to najlepiej jest na bieżąco porównywać sobie oferty poszczególnych towarzystw, ponieważ te się po prostu zmieniają, a nierzadko można natrafić na okresowe promocje czy rabaty przy zakupie dwóch produktów ubezpieczeniowych.

Traktowanie wyższej ceny polisy All Risk jako wady nie jest do końca zasadne, jeśli weźmiemy pod uwagę szeroki zakres ochrony. Często za kilkanaście złotych więcej w skali roku, możemy znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania pieniędzy z polisy za zdarzenie

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Polisa od ryzyk nazwanych i All Risk – jaki zakres ochrony?

Zestawiliśmy ze sobą dwa warianty polisy Generali z myślą o domu. Wariant od ryzyk nazwanych ma w podstawie 12 zdarzeń, a wariant All Risk 28, wśród których znajdują się 4 ryzyka w ogóle niedostępne dla pierwszego wariantu. 

Oba produkty posiadają też opcjonalne dodatki i oczywiście polisa od zdarzeń losowych ma ich więcej, a konkretnie 18 (nie licząc dodatków dedykowanych lokatorom, jak OC w życiu prywatnym czy Home Assistance oraz ruchomości domowych).  

Różnice między ryzykami nazwanymi i wszystkimi

Pakiet ryzykPolisa od ryzyk nazwanych

Polisa od wszystkich ryzyk All Risk

pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza, wandalizm, rażące niedbalstwo

w zakresie w zakresie

silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu, zalanie, przepięcie, stłuczenie elementów stałych

potrzebne dokupienie rozszerzeniaw zakresie

powódź (z wyłączeniem terenów zalewowych), kradzież z włamaniem, rabunek, budowle od kradzieży zwykłej, zewnętrzne stałe elementy budynku i ogrodzenie od kradzieży zwykłej

potrzebne dokupienie rozszerzeniapotrzebne dokupienie rozszerzenia

graffiti, NNW psa i kota, szkody spowodowane przez zwierzęta, drzewa i krzewy rosnące na posesji domu

niedostępnew zakresie

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie polisy Generali, z myślą o domu (stan na: 30.01.2022 r.).

Kiedy ubezpieczenie od ryzyk wszystkich nie zadziała?

Nie istnieje ubezpieczenie, które będzie nas chroniło w każdej możliwej sytuacji. Polisy, również w formule All Risk, zawsze mają swoje ograniczenia, a najważniejszymi z nich są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. W ubezpieczeniach od ryzyk wszystkich często możemy spotkać się chociażby z takimi wyłączeniami:

 • celowe zniszczenie mienia;
 • działanie pod wpływem używek;
 • niedopilnowanie obowiązkowych przeglądów;
 • stan wojenny, konflikt zbrojny, zamieszki, itp.;
 • działanie energii jądrowej;
 • zniszczenia sprzętu będące skutkiem wad objętych gwarancją.

Wśród ograniczeń trzeba także wspomnieć o limitach kwotowych czy procentowych. W wariancie All Risk polisy Generali są to np.: 

 • szkody na zwierzętach domowych i roślinach doniczkowych do 5000 zł;
 • rzeczy osobiste gości do 5000 zł;
 • poszukiwanie przyczyny szkody do 20% sumy ubezpieczenia;
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta do 10 000 zł.

Nie zapominajmy również o karencjach. Tutaj najlepszym przykładem jest powódź. W Generali ochrona przed tym zdarzeniem zaczyna obowiązywać dopiero po 30 dniach od wejścia w życie polisy, a taki zapis jest bardzo często stosowany przez towarzystwa. Towarzystwa najczęściej wyznaczają strefy, w których ochrona przed tym żywiołem nie jest możliwa lub ewentualnie jest droższa. Chodzi tutaj o depresje, tereny zalewowe i inne miejsca, w których podtopienia są bardzo prawdopodobne. 

Kiedy warto kupić ubezpieczenie od ryzyk wszystkich?

Jeśli chcemy zapewnić naszemu mieniu kompleksową ochronę, z pewnością powinniśmy zapoznać się z dostępnymi ofertami ubezpieczenia All Risk. Nie każda polisa od ryzyk wszystkich jest jednak warta uwagi i zawsze powinno się zestawić ze sobą oferty poszczególnych towarzystw, żeby nie przepłacić i znaleźć optymalny dla siebie produkt.

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych to z kolei propozycja dla osób, których interesuje albo minimalne ubezpieczenie (np. do kredytu hipotecznego) albo ograniczone (np. dla wynajmowanej nieruchomości lub domu w budowie). Pamiętajmy jednak, że wszystko zależy od indywidualnych preferencji i specyfiki nieruchomości, którą chcemy objąć ochroną – czasem najlepszym wyborem będzie wariant od ryzyk wszystkich, a czasem od ryzyk nazwanych. 

Ile kosztuje ubezpieczenie od ryzyk wszystkich?

Żeby stworzyć rzetelne wyliczenie składki ubezpieczeniowej, trzeba to zrobić dla konkretnej nieruchomości. Pod uwagę wzięliśmy mieszkanie własnościowe w Warszawie o powierzchni 75 m2 i wartości rynkowej 700 000 zł. Lokal ten znajduje się na piętrze pośrednim, jest zamieszkiwany przez dwoje pełnoletnich osób i nie był wcześniej ubezpieczony.

Jeśli chodzi o polisę, to wzięliśmy pod uwagę ubezpieczenie od ryzyk wszystkich murów i elementów stałych (bez ruchomości domowych i innych dodatków).

Według naszej kalkulacji średni koszt takiej polisy to 425 zł. Różnice pomiędzy ofertami poszczególnych towarzystw były raczej niewielkie, bo najtańszą polisę oferowała Proama za 401 zł, na drugiej pozycji uplasowała się omówiona przez nas wyżej propozycja Generali (424 zł), a na trzeciej ubezpieczenie Inter Polska (451 zł).

Zwróćmy uwagę, że każde z towarzystw ma swojej ofercie nieco inne dodatki, które są wliczone w cenę. Wszystkie trzy towarzystwa oferują darmowy pakiet Home Assistance, Proama jeszcze powódź, a Generali NNW dla zwierząt domowych.

Ubezpieczenie nieruchomości od ryzyk wszystkich (All Risk) – przykładowe oferty

TUDodatkowo

Roczna składka

Proama

Home Assistance, powódź401 zł

Generali

Home Assistance, NNW psa i kota424 zł

Inter Polska

Home Assistance451 zł

średnio

425 zł

Tabela 2. Kalkulacja na rankomat.pl w dniu 30.01.2022 r.

Ważne informacje

1. Dwa podstawowe warianty polisy mieszkaniowej to ubezpieczenie od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich

2. Polisa All Risks chroni przed wszystkimi możliwymi ryzykami oprócz tych wymienionych w dziale wyłączeń odpowiedzialności w OWU

3. Wybierając wariant All Risks otrzymujemy szeroki zakres ochrony, ale musimy się liczyć z wyższą składką

4. Formuła All Risks, z racji szerokiego zakresu ochrony, zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania po szkodzie 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o polisę mieszkaniową All Risks

 1. Co to znaczy all risk?

  Ubezpieczenie all risk w polisach mieszkaniowych to rozszerzona ochrona mienia (dom, mieszkanie, budynek w budowie). Najczęściej oznacza dodatkowy koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w skali roku. All risk pozwala zabezpieczyć finansowo mury, elementy stałe i wyposażenie od wszystkich ryzyk, oprócz wyłączeń odpowiedzialności , które są podane w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

 2. Czym się rożni all risk od ryzyk nazwanych?

  Ubezpieczenie all risk, czyli ryzyka wszystkie, to nieograniczona ochrona w polisie mieszkaniowej. Dlatego ubezpieczyciele oferujący all risk nie wymieniają ryzyk, a jedynie ograniczają zakres działania takiego ubezpieczenia przez wyłączenia odpowiedzialności. Ryzyka nazwane to konkretna lista zdarzeń losowych, na której zwykle znajdują się pożar, zalanie, wybuch, uderzenie pioruna i nawet kilkadziesiąt innych ryzyk.

 3. Co w nieruchomości może być chronione w formule All Risks?

  Standardowo mury i stałe elementy, a także ruchomości domowe. W każdym przypadku warto jednak sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności. Przykładowo, polisa Generali, z myślą o domu nie chroni rzeczy osobistych należących do gości ubezpieczonego.

 4. Jakie limity odpowiedzialności w all risk?

  W opisywanej polisie Generali, z myślą o domu przykładowe limity to 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych dla danego ryzyka, w tym 20 000 zł dla biżuterii i 2000 zł dla wartości pieniężnych. Oznacza to, że takie maksymalne rekompensaty stosuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

 5. Czy w trakcie trwania umowy można zmienić zakres ochrony z ryzyk nazwanych na ryzyka wszystkie?

  To indywidualna decyzja każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli taka opcja jest możliwa, należy liczyć się z dopłatą do wyższej składki lub ewentualną karencją.