Przegląd kominiarski a ubezpieczenie - sprawdzamy, kiedy trzeba zlecić kontrolę, kto powinien ją przeprowadzić, jak powinna wyglądać, ile za to zapłacimy i jakie konsekwencje prawne oraz ubezpieczeniowe grożą nam za brak aktualnego przeglądu.

Brak wymaganych prawem przeglądów technicznych zmniejsza nasze bezpieczeństwo w zamieszkiwanej nieruchomości. Żeby zatem spać spokojnie, ale też dla uniknięcia niepotrzebnych wydatków, warto poznać praktyczne wskazówki na temat przeglądu kominiarskiego.

Jak często zlecać przegląd kominiarski?

To, jak często trzeba zlecać przeglądy kominiarskie, jest regulowane prawnie – przez ustawę o prawie budowlanym oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Z tych aktów prawnych wynika, że stan techniczny instalacji gazowych i przewodów kominowych trzeba sprawdzać minimum raz w roku. 

Z kolei przepisy odnoszące się do czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych muszą być wykonywane:

 • minimum raz na kwartał – paleniska opalane paliwem płynnym oraz gazowym;
 • minimum raz na pół roku – paleniska opalane paliwem gazowym oraz płynnym.

Właściciele lokali podlegających pod wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają ułatwione zadanie, ponieważ przeglądy kominiarskie w ich mieszkaniach zleca administracja.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą sami dbać o dopełnienie omawianego obowiązku, głównie ze względu na bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i osób trzecich, ale też przez wzgląd na konsekwencje prawne oraz ubezpieczeniowe

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Przegląd kominiarski – komu zlecić?

Przegląd trzeba zlecić odpowiedniemu fachowcowi, czyli tzw. mistrzowi kominiarskiemu. Chociaż specjaliści z tego zakresu nie muszą się zrzeszać, to jednak znaczna ich część przynależy do Korporacji Kominiarzy Polskich. Organizacja ta prowadzi specjalny rejestr, w którym można w prosty sposób znaleźć fachowca ze swojej miejscowości. 

Opcjonalnie można również skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie Krajowej Izby Kominiarzy, kolejnego branżowego stowarzyszenia. Oczywiście, weryfikacja uprawnień może się również odbyć na miejscu – klient ma pełne prawo do poproszenia kominiarza o udokumentowanie kompetencji.

Jak wygląda kontrola kominiarska? 

Przegląd kominiarski przebiega według standardowej procedury, chociaż jest złożonym procesem. Fachowiec powinien sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych, wentylacyjnych i służących do odprowadzania dymu. Kontrolowana jest również drożność i szczelność komina. W razie napotkania jakichkolwiek nieprawidłowości kominiarz ma obowiązek powiadomić właściciela lub administratora nieruchomości o krokach, jakie powinien podjąć, aby zniwelować niebezpieczeństwo. Po zakończeniu przeglądu specjalista powinien przedłożyć nam protokół z wykonanej kontroli, na którym powinien znaleźć się jego podpis oraz podpis właściciela/administratora.

Przeglądów kominiarskich dokonuje się również przy odbiorze nieruchomości. W tym przypadku fachowiec dodatkowo sprawdza jakość użytych materiałów, atesty i aprobaty techniczne. Jego zadaniem jest także weryfikacja tego, czy instalacje kominowe zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Tego typu przegląd kominiarski jest niezbędny do uzyskania zgody na zamieszkanie w nowym budynku.

Jakie sankcje grożą za brak przeglądów kominowych? 

Konsekwencje braku przeglądu kominiarskiego mogą być różnorodne. W takiej sytuacji można otrzymać mandat od powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w wysokości do 500 zł. W nieruchomości może również czasowo zostać odcięty dopływ gazu. Posiadanie przeglądu jest również istotne dla towarzystwa ubezpieczonego, które ma pełne prawo odmówić wypłaty odszkodowania za szkody powstałe w skutek pożaru, jeśli w nieruchomości zaniedbano obowiązkowe kontrole.

Wszystkie te sankcje mogą okazać się uciążliwe, jednak tak naprawdę kluczowa jest kwestia bezpieczeństwa, a zaniedbywanie przeglądów może skończyć się tragedią, w której możemy ucierpień my i nasi bliscy. Ogień to śmiertelnie niebezpieczny żywioł i lepiej z nim nie igrać.

Kominiarz musi mieć uprawnienia 

Zawód kominiarza należy do grona zawodów regulowanych, co oznacza, że osoby wykonujące go swoje kompetencje muszą mieć potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Chodzi tutaj o tytuł mistrza kominiarskiego, który przyznawany jest przez Izbę Rzemieślniczą po zdaniu odpowiedniego egzaminu. W branży funkcjonują również czeladnicy i pomocnicy kominiarscy, ale takie nie osoby nie posiadają pełnych uprawnień zawodowych.

Jeśli mamy wątpliwości co do kompetencji fachowca, któremu chcemy zlecić przegląd, zawsze możemy poprosić go o okazanie odpowiednich dokumentów. Jeśli spotkamy się z odmową, to najlepiej będzie poszukać kogoś innego.

Ile kosztuje przegląd kominiarski?

Koszt usługi kominiarskiej zależy, przede wszystkim, od charakteru tejże usługi, rodzaju budownictwa oraz lokalizacji – w każdym regionie Polski cenniki są nieco inne. Podstawowa usługa, czyli sprawdzenie stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych w domu jednorodzinnym to koszt rzędu 100-150 zł. W poniższej tabeli prezentujemy szczegółowe informacje o stawkach, jakie aktualnie obowiązują w branży kominiarskiej.

Ceny usług kominiarskich w 2021 roku

Usługa kominiarskaSzczegóły usługiKoszt usługi

Opinia kominiarska

ekspertyza na potrzeby rozdzielni gazu (dom jednorodzinny)144-200 zł
Czyszczenieprzewody kominowych i ich kontrola (dom jednorodzinny)

110-150 zł

Przegląd kominiarski

w domu wielorodzinnym2,10-4 zł/mb
Przegląd kompleksowy

sprawdzanie stanu technicznego, czyszczenie przewodów kominowych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej

230-270 zł

Tabela 1. Na podstawie kb.pl.

Przegląd kominiarski a polisa mieszkaniowa – przykłady TU

Jeśli chodzi o przeglądy kominiarskie, towarzystwa ubezpieczeniowe w zasadzie są zgodne. Przy braku wymaganej prawem kontroli za szkody pożarowe ubezpieczonemu nie przysługuje żadne odszkodowanie. Lepiej więc pamiętać o corocznej kontroli kominów, bo nawet jeśli jej brak nie będzie bezpośrednią przyczyną szkody, to możemy mieć poważny problem z uzyskaniem rekompensaty finansowej. Pamiętajmy również o zachowaniu odpowiednich dokumentów – najlepiej jeśli jest to protokół z przeglądu, ale wystarczyć może też rachunek lub paragon.

Przegląd kominiarski a treść polisy mieszkaniowej – porównanie zapisów z OWU

Proama

z odpowiedzialności wyłączone sytuacje, w których zabrakło bieżącej konserwacji, np. okresowa kontrola przewodów kominowych

kontrola musi być udokumentowana (paragon, rachunek lub protokół)

Generali

ubezpieczony ma obowiązek utrzymanie oraz użytkowanie mienia w zgodzie z obowiązującym prawem budowlanym, a także przepisami przeciwpożarowymi

Inter Polska

ubezpieczony ma obowiązek konserwacji przewodów kominowych oraz urządzeń gazowych, w tym dokonywanie przeglądów instalacji kominowych, które są udokumentowane – protokołem, rachunkiem bądź paragonem

Ergo Hestia

ubezpieczony ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Link4

wyłączenia odpowiedzialności dotyczą naruszenia prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych

Tabela 2. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Przegląd kominiarski a odszkodowanie z ubezpieczenia

Po szkodzie pożarowej ubezpieczyciel może zażądać od nas okazania formalnego potwierdzenia, że posiadamy ważny przegląd kominiarski. Najlepiej, jeśli jest to protokół z przeglądu, ale w niektórych przypadkach może wystarczyć również rachunek lub paragon.

WAŻNE!
Ubezpieczony musi udowodnić posiadanie ważnego przeglądu kominiarskiego. W przeciwnym razie TU ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Co oprócz komina trzeba sprawdzać w nieruchomości?

Przegląd kominiarski to tylko jedna z kilku wymaganych prawem kontroli, jakie powinny przechodzić wszystkie zamieszkane nieruchomości. Poza kominami powinniśmy również cyklicznie sprawdzać:

 • instalacje gazowe i wentylacyjne – przynajmniej raz w roku;
 • generalny stan techniczny budynku i wszystkich instalacji – przynajmniej raz na 5 lat;
 • instalację elektryczną i piorunochrony – przynajmniej raz na 5 lat;
 • efektywność energetyczną posiadanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych – przynajmniej raz na 5 lat;
 • stan techniczny kotłów – co 2 lub 4 lata, w zależności od technologii, z jakiej korzystamy.

Chociaż przepisy prawne nie mówią o tym wprost, to przeglądy techniczne powinno się również zlecać po większych awariach czy zniszczeniach, takich jak uderzenie pioruna, trzęsienia ziemi, huragany, trąby powietrzne, podtopienia, pożary czy wybuchy. Za brak takich kontroli może i nie dostaniemy mandatu czy grzywny, ale lepiej zapłacić te kilkaset złotych za przegląd, żeby mieć pewność, że nasz dom i jego mieszkańcy są bezpieczni.

Ważne informacje

1. Przegląd kominiarski powinniśmy zlecać minimum raz w roku

2. Koszt podstawowej usługi kominiarskiej to wydatek rzędu 100-150 zł

3. Wśród obowiązków ubezpieczonego znajduje się m. in. konieczność zadbania o cykliczne przeglądy techniczne, w tym przegląd kominiarski

4. Przy braku aktualnego przeglądu kominiarskiego towarzystwo może nie wypłacić nam odszkodowania po szkodzie pożarowej

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przegląd kominiarski i ubezpieczenie

 1. Co to jest przegląd kominiarski?

  Przegląd kominiarski to badanie techniczne przewodów kominowych przeznaczonych do odprowadzania dymu i wentylacji.

 2. Czym grozi brak przeglądu kominiarskiego?

  Brak przeglądu kominiarskiego zwiększa ryzyko awarii instalacji grzewczej, a przez to pożaru czy w końcu braku odszkodowania z polisy mieszkaniowej.

 3. Czy dostanę odszkodowanie, jeśli zapomniałem o przeglądzie komina?

  To zależy od okoliczności zdarzenia. Jeśli doszło do pożaru na skutek zapalanie sadzy w nieczyszczonym kominie – wtedy nie. Jeśli przyczyną szkody było zalanie, wtedy brak przeglądu komina nie ma nic do rzeczy.

 4. Czy paragon od kominiarza będzie podstawą do wypłaty odszkodowania?

  Tak, po dokonaniu przeglądu należy odebrać od kominiarza specjalny protokół z datą przeprowadzenia inspekcji. Warto również zachować paragon lub fakturę za usługę. Te dokumenty będą podstawą do ubiegania się o odszkodowanie od TU.

 5. Gdzie szukać informacji o obowiązku przeglądu kominiarskiego?

  Taka informacja znajduje się w dokumencie OWU polisy mieszkaniowej. Najczęściej w osobnej sekcji zawierającej prawa i obowiązki ubezpieczonego.

 6. Czy dostanę odszkodowanie, jeśli przegląd kominiarski wykonała osoba bez uprawnień?

  Nie. Przegląd dokonany przez osobę nie posiadającą uprawnień – nawet jeśli w praktyce posiada ona odpowiednie kompetencje – z perspektywy towarzystwa ubezpieczeniowego jest nieważny.

 7. Czy przegląd kominiarski w mieszkaniu też jest obowiązkowy?

  Tak, w blokach i kamienicach takie kontrole również są obowiązkowe. Zleca i opłaca je administracja w ramach czynszu, a lokator ma obowiązek udostępnić mieszkanie kominiarzowi.

 8. Kto odpowiada za przegląd kominiarski w wynajmowanej nieruchomości?

  Obowiązek zlecenia przeglądu kominiarskiego leży po stronie właściciela nieruchomości, ale lokator ma obowiązek udostępnienia lokalu na czas przeglądu.

 9. W jakim miesiącu powinno się robić przeglądy kominiarskie?

  Z perspektywy prawa i ubezpieczycieli nie ma to znaczenia – ważne jest, żeby minimum raz na 12 miesięcy fachowiec dokonał przeglądu kominiarskiego.

 10. Czy w domu letniskowym trzeba wykonywać przeglądy kominiarskie?

  Mimo iż domy letniskowe są zamieszkiwane tylko czasowo, istnieje obowiązek przeprowadzania w nich kontroli stanu technicznego, w tym przeglądów kominiarskich. 

 11. Czy w mieszkaniu kupionym od dewelopera trzeba wykonać przegląd kominiarski?

  Deweloper ma obowiązek zlecenia wszystkich przeglądów technicznych, w tym przeglądu kominiarskiego, żeby uzyskać zgodę na zamieszkanie w nieruchomości. Bezpośrednio po zakupie mieszkania nie musimy więc wzywać kominiarza – konieczne jest to dopiero po roku od ostatniej jego wizyty.