Problemy ze zdrowiem w czasie wakacji mogą dopaść każdego z nas, podobnie jak nieszczęśliwy wypadek czy kradzież. Ubezpieczenie turystyczne pomoże w takich sytuacjach praktycznie od ręki. Warto wiedzieć, jak w razie kłopotów za granicą z niego skorzystać.

Podpowiadamy, jakie dokumenty będą niezbędne, jak rozliczyć się bezkosztowo i o czym należy pamiętać przed zakupem polisy. Wyjaśniamy również, kiedy towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia.

Ubezpieczenie turystyczne – jak zgłosić szkodę krok po kroku?

Na początek dobra informacja – procedura zgłoszenia szkody z ubezpieczenia podróżnego nie jest skomplikowana. Każdy podróżnik będzie w stanie skutecznie zgłosić szkodę i bezpiecznie przebrnąć przez dalsze procedury. Trzeba jednak się spieszyć – niezgłoszenie szkody w wymaganym przez ubezpieczyciela terminie, może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Towarzystwa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia definiują dokładnie, jaki jest czas na poinformowanie ich o zdarzeniu (np. 24 godziny od zdarzenia). Schemat postępowania w zakresie zgłoszenia szkody jest taki sam w przypadku choroby ubezpieczonego, kradzieży, czy innych sytuacji wymagających wsparcia ubezpieczyciela.

W zależności jednak od sytuacji podróżnika wygodniejsze może okazać się albo zgłoszenie telefoniczne (np. gdy ubezpieczony znalazł się w szpitalu), albo online (np. gdy ukradziono mu bagaż wraz z telefonem). 

Zgłoszenie szkody krok po kroku:

Krok pierwszy: Kontakt z centrum alarmowym ubezpieczyciela. Numer telefonu i inne dane centrum alarmowego znajdują się na m.in. na polisie, ale można też po prostu sprawdzić je w Internecie. Szkodę można zgłosić również przy pomocy specjalnego formularza, znajdującego się na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego. Zgłoszenie telefoniczne jest jednak przez poszkodowanych wybierane częściej, głównie ze względu na szybkość tej metody. 

Krok drugi: Przygotowanie potrzebnych dokumentów. Konsultant centrum alarmowego podpowie, jakie dokumenty lub skany będą niezbędne – w dużej mierze zależy to od rodzaju szkody. W przypadku zgłoszenia przez Internet wystarczy po prostu uzupełniać kolejne pole formularza.

Krok trzeci: Postępowanie zgodnie z instrukcjami i wskazówkami uzyskanymi od konsultanta lub z elektronicznego formularza. 

Należy pamiętać, że to właśnie zgłoszenie uruchamia całą procedurę prowadzącą do wypłaty świadczenia. Szkodę zawsze należy więc zgłosić jak najszybciej! Im szybciej centrum alarmowe zostanie powiadomienie, tym szybciej sprawa się zakończy i ubezpieczony będzie mógł rozliczyć podjęte za granicą leczenie lub otrzymać odszkodowanie.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody – o co może pytać ubezpieczyciel?

Proces zgłoszenia szkody może różnić się w szczegółach w zależności od tego, jakiej szkody doznał ubezpieczony. Niezależne jednak od rodzaju szkody, zgłoszenie (czy to telefoniczne, czy to online) powinno zawierać dane takie jak:

 • imię i nazwisko osoby ubezpieczonej,
 • numer polisy,
 • data i miejsce wyjazdu,
 • datę szkody i miejsce, w którym do niej doszło,
 • opis zdarzenia – jego okoliczności i skutki, 
 • dane świadków (jeśli takowi występują),
 • dane placówki medycznej (jeśli ubezpieczonemu udzielono pomocy medycznej).

Konsultant w trakcie rozmowy telefonicznej może też zadawać dodatkowe pytania, np. o spożycie przez ubezpieczonego alkoholu. Zgłoszeniem nie warto się jednak stresować – w centrach alarmowych pracują profesjonaliści, którzy z pewnością zapytają o właściwe kwestie i wyjaśnią, gdzie szukać niezbędnych danych. 

Jakie dokumenty należy przygotować do zgłoszenia szkody z ubezpieczenia turystycznego? 

Równie ważne, jak zgłoszenie szkody, jest skompletowanie niezbędnych dokumentów. Wszelkie braki formalne wydłużą całą procedurę i ewentualne rozliczenie z placówką medyczną. Najszybszym rozwiązaniem, o ile to tylko możliwe, jest więc przesłanie kompletu dokumentów wraz ze zgłoszeniem. Często turyści, którzy doświadczyli szkody, kompletują dokumentację, prowadząc równocześnie rozmowę z konsultantem centrum alarmowego.

Informację na temat dokumentów, które są potrzebne dla skutecznego zgłoszenia szkody z ubezpieczenia turystycznego, zawiera OWU (w odniesieniu do każdego ryzyka ubezpieczeniowego). Zwykle są to: 

 • skan dowodu osobistego ubezpieczonego (lub np. paszportu),
 • formularz zgłoszenia szkody,
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • jeśli chory przebywał w szpitalu – rachunki ze szpitala i całość dokumentacji medycznej,
 • rachunki za leki,
 • notatka od funkcjonariuszy policji – jeśli doszło do wypadku i wzywana była policja,
 • potwierdzenie pobytu ubezpieczonego w danym miejscu za granicą, np. rezerwacji z hotelu czy pensjonatu.

W zależności od sytuacji potrzebne mogą okazać się także inne dokumenty. O konieczności ich skompletowania ubezpieczonego poinformuje konsultant centrum alarmowego. 

Jak wygląda formularz zgłoszenia szkody?

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia turystycznego to stosunkowo długi, ale prosty do uzupełnienia dokumentu. Liczy najczęściej kilka stron. Formularze różnią się w zależności od danego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale każdy z nich zawiera:

 • Pole, w którym ubezpieczony musi określić, jakiego ryzyka dotyczy roszczenie – kosztów leczenia, NNW, ubezpieczenia bagażu itp.
 • Miejsce na dane osobowe ubezpieczonego – imię, nazwisko, adres zamieszkania itp.
 • Miejsce na informacje o ubezpieczeniu – w tym m.in. numer polisy, okres ubezpieczenia, data wykupienia polisy. 
 • Pole na dane dotyczące podróży – m.in. kierunek, data podróży, numer lotu. 
 • Miejsce na informacje dotyczące doznanej szkody – data i godzina zdarzenia, miejsce, w którym do niego doszło, informacja o zgłoszeniu do centrum alarmowego. W tym miejscu ubezpieczony musi też określić typ zdarzenia (np. wypadek komunikacyjny, zachorowanie) i szczegółowo je opisać.
 • Pole przeznaczone na opis poniesionych kosztów – w tym miejscu trzeba wskazać wszystkie poniesione koszty, podając numery rachunków, datę ich wystawienia, kwotę oraz informację, czy zostały opłacone. 
 • Pole na dane do przelewu – tutaj ubezpieczony podaje numer swojego konta bankowego, imię, nazwisko i adres posiadacza rachunku. 
 • Niezbędne zgody i oświadczenia

Na uzupełnienie formularza trzeba przeznaczyć ok. 20-30 minut. Warto wcześniej przygotować sobie też wszystkie dokumenty, aby nie trzeba było poszukiwać ich w trakcie.

Co zapewnia Assistance w ubezpieczeniu turystycznym? 

Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia turystycznego, który pozwala podróżnikowi uzyskać szybkie i skuteczne wsparcie w obcym kraju, jest Assistance. Zakres Assistance zależy oczywiście od wykupionego pakietu (zwykle ubezpieczyciele oferują wariant standardowy, rozszerzony i premium), ale najczęściej zapewnia:

 • możliwość skorzystania z pomocy tłumacza,
 • opcję skorzystania z wcześniejszego transportu powrotnego do Polski ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego,
 • dostęp do pomocy prawnej,
 • przedłużenie zakwaterowania ubezpieczonego w miejscu jego przebywania,
 • możliwość skorzystania z pomocy finansowej w razie utraty dokumentów oraz udzielenie niezbędnych informacji w takich przypadkach, 
 • transport ciała do Polski. 

W razie konieczności skorzystania z Assistance turysta powinien jak najszybciej skontaktować się centrum alarmowym ubezpieczyciela. Działa ono przez całą dobę. 

Ubezpieczenie turystyczne – jak zostaną opłacone koszty leczenia?

U podróżników, którzy wykupili ubezpieczenie turystyczne, często wątpliwości  wywołuje sposób rozliczenia z placówką medyczną, czy lekarzem udzielającym pomocy. Czy trzeba dysponować odpowiednią ilością gotówki? W końcu leczenie za granicą potrafi być kilkukrotnie droższe niż w Polsce.

Na szczęście coraz szersze grono ubezpieczycieli w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia oferuje tzw. rozliczenie bezgotówkowe. W praktyce oznacza to, że ze strony  ubezpieczonego okazanie polisy wystarcza. Placówka medyczna kontaktuje się z ubezpieczycielem we własnym zakresie, aby rozliczyć koszty.

To niezwykle wygodne rozwiązanie. Zdejmuje ono z ubezpieczonego obowiązek operowania dużą ilością gotówki oraz minimalizuje formalności po stronie podróżnika. Rozliczenie bezgotówkowe nie będzie jednak działało w każdej placówce medycznej kraju, w którym przebywa turysta. Przed konsultacją medyczną warto więc skontaktować się z centrum alarmowym towarzystwa ubezpieczeniowego.

Konsultant udzieli podróżnikowi informacji, z którą placówką medyczną współpracuje dany ubezpieczyciel. Tym samym ubezpieczony będzie wiedział, gdzie na pewno może rozliczyć się bezgotówkowo. W przeciwnym razie turysta za koszty leczenia będzie musiał zapłacić z własnych środków, a z ubezpieczycielem rozliczy je dopiero na po powrocie. 

Jak zostanie wypłacone odszkodowanie z NNW? 

Oprócz kosztów leczenia bardzo ważnym ryzykiem jest NNW. Gwarantuje ono podróżnikowi wpłatę odszkodowania – jeśli w trakcie wyjazdu doszło do nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu podróżnika. Odszkodowanie z NNW może zostać wypłacone także rodzinie ubezpieczonego, jeśli doszłoby do jego śmierci.

Aby uzyskać odszkodowanie z NNW, trzeba przede wszystkim rozpocząć swoje działania standardowo – od zgłoszenia szkody. Do zgłoszenia należy załączyć niezbędne dokumenty, w szczególności dokumentację medyczną. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie po zakończeniu leczenia. Zwykle niezbędne będzie odbycie dodatkowego badania, które przeprowadza lekarz wskazany przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Lekarz określa wysokość uszczerbku na zdrowiu turysty – ponieważ to właśnie od tego czynnika zależy kwota, jaką otrzyma turysta. Zasadniczo czym wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższe odszkodowanie. Maksymalną wysokość określa wskazana w umowie ubezpieczenia suma. Każdy ubezpieczyciel sporządza własną tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Poniżej kilka urazów wraz z przykładowym określeniem wysokości uszczerbku na zdrowiu. 

 • skręcenie stawu – 2% uszczerbku na zdrowiu,
 • złamanie ręki – 5% uszczerbku na zdrowiu, 
 • wstrząśnienie mózgu – 5% uszczerbku na zdrowiu, 
 • uszkodzenie ucha – 3% uszczerbku na zdrowiu, 
 • uszkodzenie przewodu pokarmowego z zaburzeniami funkcji przewodu – 50% uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli w trakcie wyjazdu ubezpieczony poniesie śmierć, odszkodowania mogą dochodzić jego najbliżsi. Katalog upoważnionych do tego osób wskazują OWU. 

Jak zostanie wypłacone odszkodowanie z OC?

OC w życiu prywatnym to także ważne ryzyko, spotykane w  polisach turystycznych. Warto, aby ubezpieczenie podróżne je zawierało. Zapewnia ono ubezpieczonemu ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej.

Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe, jednak nie oznacza to, że ubezpieczony nie uczestniczy w likwidacji tej szkody. To właśnie ubezpieczony turysta powinien zgłosić ubezpieczycielowi fakt wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Należy przy tym podać wszystkie ważne informacje dotyczące zdarzenia oraz odpowiedzialności ubezpieczonego.

W zgłoszeniu trzeba wskazać w szczególności dane swoje i dane osoby poszkodowane, datę i miejsce wyjazdu oraz zdarzenia, okoliczności sytuacji szkodowej oraz jej skutki. Towarzystwo ubezpieczeniowe następnie wypłaci odszkodowanie z OC bezpośrednio osobie poszkodowanej. 

OC to niezwykle przydatny element ubezpieczenia turystycznego, jednak decydując się na polisę zawierającą to ryzyko, w OWU warto zwrócić szczególną uwagę na pojęcie franszyzy.

Franszyza to klauzula umowna, która określa udział własny ubezpieczonego w odszkodowaniu. Dzieli ona odpowiedzialność pomiędzy ubezpieczonego a towarzystwo, przez co obniża składkę. Warto mieć świadomość istnienia instytucji franszyzy, aby uniknąć przykrych niespodzianek i ewentualnej konieczności partycypowania w likwidacji szkody.  

Jak zostanie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia bagażu?

Turyści, którzy wybrali ofertę polisy turystycznej z ubezpieczeniem bagażu, mogą liczyć na wypłatę odszkodowania w sytuacjach takich jak m.in. zgubienie lub uszkodzenie bagażu oraz kradzież. Maksymalną wysokość odszkodowania, jaką może otrzymać turysta, określa suma gwarantowana wskazana na polisie i w OWU. W OWU znajduje się także sama definicja „bagażu” – z nią także warto się zapoznać. 

Aby otrzymać odszkodowanie, trzeba zadbać o formalności. W sytuacji, gdy bagaż uszkodzą lub zgubią linie lotnicze, należy zgłosić ten fakt obsłudze oraz uzyskać protokół potwierdzający – będzie on niezbędny dla uzyskania świadczenia. Jeśli natomiast bagaż zostanie skradziony, kradzież należy zgłosić na policję. W tym przypadku ubezpieczony również musi zadbać o otrzymanie stosownego protokołu, który następnie przedstawi ubezpieczycielowi. 

Do zgłoszenia szkody należy dołączyć opis utraconych przedmiotów. Trzeba też określić wartość tych przedmiotów, a także wartość walizki lub torby, w której się znajdowały. Proces zgłaszania szkody wygląda tak samo, gdy zgubiony lub uszkodzony został sprzęt sportowy. 

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego zgłoszenia. Jest to termin, do którego ubezpieczyciele muszą się stosować. Czasem jednak rozpatrzenie zgłoszenia w ciągu 30 dni – ze względu na braki formalne – nie będzie możliwe. Aby rozpatrzyć zgłoszenie, ubezpieczyciel musi mieć pełen komplet dokumentów.

Dlatego właśnie tak ważne jest, aby nie zwlekać z dostarczeniem np. rachunków za leczenie, czy policyjnych protokołów (w zależności od sytuacji). Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie, dopiero gdy będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi dokumentami. 

Innym przypadkiem, w którym 30-dniowy termin może się wydłużyć, jest sytuacja, w której ubezpieczony, dochodząc świadczenia, jest w nadal w trakcie leczenia. Ma to znaczenie dla uzyskania odszkodowania z NNW. Wysokość odszkodowania z NNW można określić dopiero po całkowitym zakończeniu procesu leczenia. 

Czas wypłaty odszkodowania, czyli likwidacji szkody, zależy więc m.in. od rodzaju ochrony, z której chce skorzystać poszkodowany turysta. Warto więc, wybierając polisę dla siebie, dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Znajduje się tam opis całego procesu dochodzenia odszkodowania.

Jakie są wyłączenia w ubezpieczeniu turystycznym, czyli kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone

Przygotowując się do zakupu polisy turystycznej, koniecznie należy zwrócić uwagę także na tzw. wyłączenia ochrony. Chodzi o sytuacje, w których ubezpieczyciel, mimo prawidłowo zgłoszonej szkody i wszczęcia procedury, nie wypłaci podróżnikowi świadczenia. 

W przypadku każdego towarzystwa wyłączenia mogą być inne, dlatego tak ważna jest dokładna lektura OWU w tym zakresie. Wyłączenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można najczęściej znaleźć w szczegółach wspólnych dla całej polisy lub w opisach konkretnych ryzyk.

Najczęściej spotykane wyłączenia w popularnych ubezpieczeniach turystycznych to:

 • stan po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych,
 • stan po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość,
 • szeroko rozumiane działania wojenne – rozruchy, stan wojenny, zamieszki, akty terrorystyczne itp.,
 • popełnienie przez ubezpieczonego przestępstwa lub usiłowanie jego dokonania,
 • pozostawienie bagażu lub sprzętu sportowego bez opieki,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
 • umyślne samookaleczenie lub uszkodzenie ciała na prośbę ubezpieczonego oraz próba samobójcza,
 • rażące niedbalstwo ubezpieczonego lub osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem alkoholu (chyba że ubezpieczony dokupił tzw. klauzulę alkoholową, a zdarzenie mieściło się w zakresie jej działania). 

Ubezpieczony nie otrzyma także świadczenia, jeśli nie poinformuje centrum alarmowego ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym lub nie zgromadzi niezbędnych faktur i rachunków dokumentujących szkodę.

Przyczyną braku wypłaty może być również brak odpowiedniego do sytuacji rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej (np. ubezpieczony uprawiał sporty wysokiego ryzyka, a nie wykupił dodatkowej klauzuli sportów wysokiego ryzyka). Powodem odmowy wypłaty świadczenia może być też franczyza, tzw. udział własny.

Towarzystwo ubezpieczeniowe w OWU może wskazać, że bierze odpowiedzialność tylko za zdarzenia, których koszt był większy niż ustalona suma – np. wypłaci odszkodowanie za zgubienie bagażu, tylko jeśli szkoda wyniesie więcej niż 200 zł. 

W dobie pandemii warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy ubezpieczenie w ramach kosztów leczenia pokrywa też koszty leczenia i ewentualnej hospitalizacji w przypadku zachorowania na Covid-19. Większość ubezpieczycieli zapewnia taką ochronę, jednak zdecydowanie jest to element, który warto zweryfikować. Zakres ubezpieczenia w tym aspekcie może też się różni w zależności, od tego, co proponuje dane towrzystwo.

Magdalena KajzerMagdalena Kajzer

Warto raz jeszcze wyraźnie podkreślić, że wyłączenia i sytuacje, w których turysta nie otrzyma świadczenia, mogą się różnić w przypadku różnych ubezpieczycieli. Dokładna lektura OWU nie powinna więc być wyłącznie przykrym obowiązkiem – jest ona naprawdę niezbędna!

O czym pamiętać przed zakupem polisy turystycznej, czyli mądry Polak przed szkodą

Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawierają informacje nie tylko na temat wyłączeń, ale również dokładny opis wybranej oferty. Ofert jest wiele, a każda, z perspektywy konkretnego podróżnika, będzie miała mocniejsze i słabsze strony. Warto więc poświęcić chwilę na wybór i ostatecznie zdecydować się na propozycję, która będzie dopasowana do potrzeb turysty i charakteru wyjazdu.

Przed zakupem polisy warto zwrócić uwagę w szczególności na:

 • Sumy gwarantowane. Zasadniczo czym wyższe, tym lepiej. Szczególnie ważna jest wysoka suma gwarantowana kosztów leczenia.
 • Wyłączenia. Te najpowszechniejsze wskazaliśmy powyżej.
 • Zakres ochrony. Ubezpieczenie kosztów leczenia i ratownictwa, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym i NNW – to minimum. Warto też upewnić się, czy w ramach kosztów leczenia, można liczyć również na pokrycie kosztów leczenia i hospitalizacji w razie zachorowania na koronawirusa.
 • Możliwość bezgotówkowego rozliczenia kosztów leczenia.
 • Niezbędne rozszerzenia. Rozszerzyć ochronę za dodatkową składką muszą m.in. osoby, które cierpią na choroby przewlekłe. Bez wymaganego rozszerzenia ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia.
 • Dodatkowe elementy ubezpieczenia dostosowane do potrzeb konkretnego turysty. Ochronę często można uzupełnić m.in. o ubezpieczenie od opóźnienia lotu, kosztów rezygnacji z podróży, czy ubezpieczenie bagażu. Ciekawą propozycją jest też klauzula alkoholowa, dzięki której ochroną zostaną objęte również zdarzenia, do których doszło pod wpływem alkoholu.
 • Katalog sportów ekstremalnych lub wysokiego ryzyka. Każde towarzystwo może inaczej rozumieć podjęcie „sportów ekstremalnych”. Warto więc od razu sprawdzić w OWU, czy sport, który zamierza uprawiać turysta, nie wymaga dokupienia klauzuli dodatkowej.
 • Cenę. Warto porównać różne oferty. Nawet te o stosunkowo podobnym zakresie mogą znacznie różnić się ceną w zależności od towarzystwa.
 • Rzetelne porównanie ofert ułatwia nasz kalkulator ubezpieczeń podróżnych. Przy pomocy kalkulatora można szybko znaleźć propozycje kilkunastu popularnych towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki odpowiedniemu ustawieniu parametrów wyszukiwania ofertę można maksymalnie dostosować do swoich potrzeb.

Ubezpieczenie turystyczne w rankomat.pl
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
141 600 zł
Ratownictwo
23 600 zł
Bagaż
1 416 zł
5,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 14 160 zł10 sportów objętych ochronąubezpieczenie Covid-19
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
6,36 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 zł60 sportów objętych ochronąubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 150 000 zł
Generali
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
11,00 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złubezpieczenie Covid-19
AXA Partners
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
13,70 zł
1 os. / 1 dzień
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złubezpieczenie Covid-19114 sportów objętych ochronąOC sportowe: 1 500 000 złsprzęt sportowy
Ubezpieczenie turystyczne w rankomat.pl
Europa Ubezpieczenia
5,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
141 600 zł
Ratownictwo
23 600 zł
Bagaż
1 416 zł
Dodatkowo: NNW: 14 160 zł10 sportów objętych ochronąubezpieczenie Covid-19
Nationale-Nederlanden
6,36 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 zł60 sportów objętych ochronąubezpieczenie Covid-19OC sportowe: 150 000 zł
Generali
11,00 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
500 000 zł
Ratownictwo
500 000 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 50 000 złOC: 200 000 złubezpieczenie Covid-19
AXA Partners
13,70 zł 1 os. / 1 dzień
Koszty leczenia
40 000 000 zł
Ratownictwo
40 000 000 zł
Bagaż
6 000 zł
Dodatkowo: NNW: 150 000 złOC: 1 500 000 złubezpieczenie Covid-19114 sportów objętych ochronąOC sportowe: 1 500 000 złsprzęt sportowy

Po wyborze polisy wystarczy opłacić ją, wydrukować, podpisać i zabrać ze sobą na wyjazd. Szybko, wygodnie, a co najważniejsze – bezpiecznie! 

Co warto wiedzieć?

 1. W razie problemów za granicą pomoże ubezpieczenie turystyczne.
 2. Szkodę można zgłosić telefonicznie lub online w centrum alarmowym ubezpieczyciela.
 3. Trzeba pamiętać o zebraniu opowiedniej dokumentacji.
 4. Przed zakupem polisy warto sprawdzić warunki ubezpieczenia i poznać obowiązki, jakich należy dopełnić.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czym jest szkoda w ubezpieczeniu turystycznym?

  Jest to zdarzenie, do którego doszło podczas podróży, a które jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Może to być pobyt w szpitalu, nieszczęśliwy wypadek, kradzież bagażu czy nieumyślne zniszczenie własności innej osoby.

 2. Jak zgłasza się szkodę w ubezpieczeniu turystycznym?

  Przede wszystkim należy o zdarzeniu poinformować centrum alarmowe/informacyjne ubezpieczyciela. Można to zrobić telefoniczne lub online. Wymagane może być dostarczenie dokumentacji bądź dopełnienie innych formalności.

 3. Do kiedy należy zgłosić szkodę?

  Trzeba to zrobić jak najszybciej. Towarzystwa w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia definiują dokładnie, jaki jest czas na poinformowanie ich o zdarzeniu.

 4. Jakie dokumenty mogą być wymagane przez zgłoszeniu szkody?

  Mogą to być skan dowodu osobistego ubezpieczonego (lub np. paszportu),formularz zgłoszenia szkody, polisa ubezpieczeniowa, jeśli chory przebywał w szpitalu – rachunki ze szpitala i całość dokumentacji medycznej, rzetelny opis okoliczności zdarzenia, w których doszło do szkody (jeśli był to wypadek i wzywana była policja, niezbędna będzie notatka od funkcjonariuszy), potwierdzenie pobytu ubezpieczonego w danym miejscu za granicą, np. rezerwacji z hotelu czy pensjonatu.

 5. Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela podczas wakacji?

  Szkodę można zgłosić na dwa zasadnicze sposoby: telefonicznie, kontaktując się z centrum alarmowym ubezpieczyciela, lub online – na stronie internetowej towarzystwa lub w wiadomości mailowej. Turysta może też wybrać rozwiązanie tradycyjne i wysłać korespondencję pocztą, jednak w dzisiejszych czasach zdarza się to już bardzo rzadko.

 6. Jakie informacje trzeba podać przy zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia turystycznego?

  Dane, które trzeba podać to w szczególności: imię i nazwisko ubezpieczonego, numer polisy, data i miejsce wyjazdu oraz zdarzenia. Zdarzenie należy też dokładnie opisać. Jeśli towarzyszyli mu świadkowie, niezbędne jest również podanie ich danych. Jeśli natomiast ubezpieczonemu udzielono pomocy medycznej, trzeba podać także dane placówki.

 7. Kiedy otrzymam odszkodowanie z ubezpieczenia turystycznego?

  Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszonej szkody. Jeśli nie zajdą okoliczności uniemożliwiające wypłatę (np. brak niezbędnych dokumentów), ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w tym terminie.

 8. Dlaczego warto zapoznać się z OWU przed zgłoszeniem szkody?

  Ubezpieczyciel w takim dokumencie zamieszcza informacje dotyczące wypłaty odszkodowania. Informuje, jakie są obowiązki zgłaszającego szkodę, jaki ma się czas na kontakt z centrum alarmowym. Informuje także o włączeniach, czyli sytuacjach w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

 9. Ile jest czasu na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela?

  Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie złożonego zgłoszenia. Zdarza się, że termin też może się wydłużyć ze względu na braki w dokumentacji.