W obliczu globalizacji i rosnącej mobilności ludności coraz więcej osób z różnych zakątków świata decyduje się na pobyt w Polsce. Niezależnie od tego, czy jest to pobyt czasowy, czy dłuższy okres zamieszkania, jednym z kluczowych aspektów zapewnienia sobie bezpieczeństwa jest odpowiednie ubezpieczenie. Podpowiadamy, jakie ubezpieczenie dla cudzoziemca będzie najlepsze. 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców to przede wszystkim świadoma decyzja o zabezpieczeniu swojego zdrowia i finansów. W ramach polisy ubezpieczeniowej obcokrajowcy mogą liczyć na pokrycie pełnej wysokości poniesionych kosztów leczenia szpitalnego, zabiegów ambulatoryjnych, a nawet transportu medycznego do kraju stałego zamieszkania. Dodatkowo umowa ubezpieczenia może obejmować ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną.

UWAGA: Zestawienie zawiera informacje aktualne na dzień 01.03.2024 r., konsultowane bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeniowym. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na bieżąco.

Przedstawiamy aktualne oferty następujących towarzystw ubezpieczeniowych:

 • Axa

 • Colonnade Insurance

 • Europa Ubezpieczenia

 • Signal Iduna

 • TUZ Ubezpieczenia

 • Wiener

UWAGA: Informacje przedstawione w zestawieniu są zgodne ze stanem na 28.02.2024 r. i zostały przygotowane na podstawie danych uzyskanych od firm ubezpieczeniowych. Pojawiające się zmiany będą systematycznie aktualizowane.

Axa

Axa proponuje Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemcówskierowane do osób z krajów spoza Unii Europejskiej, które nie mają możliwości korzystania z publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie lub zwrot wydatków na leczenie w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, zarówno na terenie Polski, jak i w strefie Schengen. Ubezpieczenie kosztów leczenia oferowane jest w dwóch pakietach różniących się kwotami: Pakiet Podstawowy – 60 000 euro i Pakiet Rozszerzony – 150 000 euro. Należy pamiętać, że takie ubezpieczenie nie zastępuje powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w żadnym kraju.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenie może obejmować:

 • koszty leczenia i assistance (w tym: badania i konsultacje lekarskie, hospitalizację, transport do/z/między placówkami medycznymi, transport zwłok oraz trumny, dyżur Centrum Pomocy Assistance 24/7),

 • bagaż,

 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:

 • zaostrzenia chorób przewlekłych,

 • zdarzenia związane z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,

 • badania profilaktyczne,

 • leczenie planowane oraz przekraczające zakres niezbędny do ustabilizowania stanu zdrowia ubezpieczonego do tego stopnia, aby był on w stanie kontynuować leczenie w kraju stałego zamieszkania.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Ograniczenia dotyczą odpowiedzialności ubezpieczyciela za zdarzenia powstałe w związku z:

 • działaniem wbrew zaleceniom lekarza,

 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez ubezpieczonego,

 • działaniem umyślnym ubezpieczonego,

 • braniem udziału w polowaniach na zwierzęta,

 • zaburzeniami psychicznymi,

 • pozostawaniem przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych.

Europa Ubezpieczenia

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie i co obejmuje?

Ubezpieczenie Go Safejest skierowane do obcokrajowców odwiedzających Polskę i inne kraje, a także Polaków mieszkających na stałe za granicą. Ubezpieczenie to obejmuje pokrycie kosztów leczenia szpitalnego, świadczeń opieki zdrowotnej, ratownictwa i transportu medycznego w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Oferuje również kompleksową pomoc w podróży oraz wypłatę świadczeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub śmierci. Umowa ubezpieczenia jest dostępna online, a polisa ubezpieczeniowa pokrywa pełną wysokość poniesionych kosztów.

Możliwe rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczenia:

 • opcja ubezpieczenia kosztów biletu na imprezę masową, zapewniającą zwrot kosztów niewykorzystanego biletu na mecz, koncert lub inną imprezę masową w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Klienta,

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, z możliwością objęcia ochroną sprzętów elektronicznych (aparatu fotograficznego, laptopa, telefonu komórkowego),

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód wyrządzonych innym osobom, w tym w związku z amatorskim uprawianiem sportów,

 • Komfortowa Kieszeń, czyli ubezpieczenie drobnych rzeczy osobistych (np. dokumentów, portfela),

 • ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Signal Iduna

Cudzoziemiec może skorzystać z wariantu ubezpieczenia podróży zagranicznych Bezpieczne Podróże Cudzoziemcyi wykupić pakiet ochrony dostosowany do swoich potrzeb i charakteru podróży. Polisa obowiązuje w zależności od wybranej strefy na terenie Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego lub całego świata, z wyłączeniem kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W zależności od pakietu i sumy ubezpieczenia wskazanej na polisie obejmuje:

 • koszty leczenia i ratownictwa oraz assistance, w tym nielimitowany transport do kraju zamieszkania w związku z nagłym zachorowaniem również spowodowanym zaostrzeniem choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem,

 • koszty leczenia oraz assistance w związku z nagłym zachorowaniem spowodowanym Sars-Cov-1, Sars- Cov-2 z ich mutacjami,

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu,

 • pomoc prawną: wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie prawnika w sprawach OC, pożyczka na kaucję,

 • bagaż podróżny w tym sprzęt sportowy, sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video oraz telefony komórkowe,

 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym podczas podróży.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Bez dodatkowego rozszerzenia ochrony, ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w związku z:

 • uprawianiem sportów zimowych lub sportów ekstremalnych,

 • wykonywaniem pracy fizycznej.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Są to zdarzenia mające związek między innym z:

 • umyślnym działaniem ubezpieczonego,

 • zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających,

 • zaburzeniami psychicznym,

 • leczeniem we własnym zakresie lub leczeniem przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego.

Ważne! Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również koszty powstałe w sytuacji, gdy moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu powrotu ubezpieczonego do kraju zamieszkania oraz takie następstwa nieszczęśliwych wypadów jak: doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne.

TUZ Ubezpieczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemcaoferowane przez TUZ Ubezpieczenia to wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych dla obcokrajowców, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

Co daje ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemca?

W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, które wymaga natychmiastowego leczenia, polisa pokrywa koszty opieki medycznej, jakie obcokrajowiec zmuszony jest ponieść na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki jest zakres ochrony?

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje koszty:

 • badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych,

 • leczenia szpitalnego,

 • pobytu w szpitalu,

 • wykonanych operacji,

 • zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i pomocniczych,

 • transportu medycznego na terenie RP,

 • naprawy lub zakupu protez, środków ortopedycznych, okularów, środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy,

 • transportu zwłok do kraju stałego pobytu ubezpieczonego lub pochówku na terenie RP,

 • podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej ubezpieczonemu.

Możliwe dodatkowe opcje ochrony

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które pozwala uzyskać świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym, które pozwala uniknąć kosztów pokrycia szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Suma ubezpieczenia i okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie podstawowym (obejmującym same koszty leczenia) na sumę ubezpieczenia 30 000 euro lub 40 000 euro z możliwością rozszerzenia o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: od 10 000 zł do 30 000 zł i/lub odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym: od 50 000 zł do 100 000 zł.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na minimum 3 miesiące.

Wiener

Co obejmuje i do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie w ramach Pakiet PODRÓŻ – wariant II obejmuje koszty leczenia cudzoziemców w Polsce wraz z usługami assistance. Takie ubezpieczenie może wykupić obcokrajowiec planującym pobyt (niezależnie od jego długości) lub starającym się o wizę w Polsce, student z zagranicy lub Polak mieszkającym na stałe za granicą, albo obcokrajowiec, który znalazł pracę w Polsce. Ubezpieczenie daje ochronę zdrowia i życia, co zapewnia bezpieczeństwo obcokrajowcom podczas ich pobytu na terytorium Polski i zabezpiecza przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń związanych ze zdrowiem.

Ochrona obejmuje poniższe sytuacje:

 • leczenie szpitalne w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia lub nagłej choroby,

 • transport do najbliższej jednostki medycznej z miejsca zdarzenia, między placówkami leczniczymi, bądź do kraju stałego pobytu w celu kontynuacji leczenia,

 • wykonanie koniecznych badań diagnostycznych lub zabiegów ambulatoryjnych,

 • zakup wymaganych leków lub materiałów opatrunkowych,

 • naprawę lub wymianę okularów, protez czy innych przedmiotów wspomagających leczenie uszkodzonych na skutek wypadku,

 • ostre dolegliwości bólowe lub stany zapalne kwalifikujące się do leczenia stomatologicznego.

Dostępne rozszerzenia ochrony

Ubezpieczenie można dopasować do własnych potrzeb i rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną (OC), co oznacza, że w sytuacji, gdy obcokrajowiec spowoduje wypadek w życiu prywatnym, polisa chroni go przed ewentualnymi finansowymi konsekwencjami oraz o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), gwarantująceodszkodowanie w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Za dodatkową opłatą ochroną NNW można objąć także wyczynowe uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub niebezpieczną pracę np. na budowie czy w kopalni.

Ile wynosi suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia

Sumę ubezpieczenia można wybrać samodzielnie w zakresie od 10 000 euro do 50 000 euro z możliwością rozszerzenia polisy o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwychwypadków do wyboru w kwotach 10 000 euro, 20 000 euro, 30 000 euro, 40 000 euro lub 50 000 euro oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 50 000 euro lub 100 000 euro.

Ważne! Wykupione ubezpieczenie jest ważne do momentu uzyskania prawa stałego pobytu w Polsce. W momencie otrzymania karty stałego pobytu ubezpieczenie przestaje obowiązywać, a za niewykorzystany okres ochrony przysługuje ubezpieczonemu zwrot składki.

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenia można dokonać przez formularz zgłaszania szkody na stronie internetowej ubezpieczyciela lub kontaktując się z Centrum Alarmowym (tel. +48 22 501 33 33). Ubezpieczyciel będzie wymagał podania numeru polisy oraz dostarczenia innych niezbędnych dokumentów wymaganych do uznania roszczenia oraz ustalenia jego wysokości.

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe oferują potencjalnym klientom możliwość kontaktu poprzez ich stronę internetową lub infolinię informacyjną. W większości sytuacji obliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej dla obcokrajowców w Polsce jest realizowane za pomocą prostych i przyjaznych użytkownikowi aplikacji online.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia klientom zainteresowanym ofertą, kontakt za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii. Możliwość wyliczenia składki ubezpieczenia dla cudzoziemca przebywającego na terenie Polski odbywa się w większości przypadków poprzez łatwe w obsłudze i intuicyjne narzędzia online.

Co warto wiedzieć?

 1. Cudzoziemcy przebywający w Polsce powinni posiadać ubezpieczenie, które pokrywa koszty świadczeń opieki zdrowotnej, w tym leczenia szpitalnego.

 2. Wiele polis ubezpieczeniowych dla cudzoziemców obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną.

 3. Ubezpieczenie zdrowotne obcokrajowca można zawrzeć na okres od jednego dnia do roku.

 4. Cudzoziemcy przebywający na terenie Polski czasowo, którzy posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, mogą korzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia dla cudzoziemca w Polsce

 1. Na ile cudzoziemiec maksymalnie może ubezpieczyć się w ramach ubezpieczenia turystycznego w Polsce?

  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala własne regulacje w tym zakresie. Wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące okresu ubezpieczenia znajdują się w OWU.

 2. Czy każde towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga polskiego adresu zamieszkania?

  Nie, nie każde. 

 3. Jak mogę kupić ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemca w Polsce można kupić za pośrednictwem strony internetowej lub uzyskać na ten temat wszelkie informacje na infolinii. 

 4. Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

  Ubezpieczenie takie przeznaczone jest dla obcokrajowców, którzy nie są obywatelami państw Unii Europejskiej i nie mogą skorzystać z polskiego publicznego ubezpieczenia zdrowotnego.

 5. Dlaczego ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców na terenie Polski jest takie ważne?


  Ubezpieczenie dla cudzoziemca w Polsce stanowi fundament ochrony, gwarantując dostęp do niezbędnych świadczeń opieki placówki medycznej oraz pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

 6. Jak mogę kupić takie ubezpieczenie?

  Polisę można zakupić online na stronach towarzystw ubezpieczeniowych lub na stronach porównywarek ubezpieczeniowych np. rankomat.pl

 7. Czy ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jest wymagane przy ubieganiu się o pobyt stały?

  Tak. Jest to jeden z obowiązkowych dokumentów, które musi przedstawić obcokrajowiec

 8. Jakie są procedury w przypadku zaostrzenia objawów chorób przewlekłych podczas pobytu w Polsce dla osoby, która posiada ubezpieczenie zdrowotne?

  Zaleca się natychmiastowe skorzystanie z opieki medycznej, a następnie skontaktowanie się z 24-godzinną infolinią ubezpieczyciela.