Ubezpieczenie dla obcokrajowca przebywającego w Polsce to efektywne rozwiązanie, które można elastycznie dopasować do konkretnych potrzeb. Sprawdzamy, jak w obliczu wydarzeń rozgrywających się na europejskiej arenie wygląda sytuacja ubezpieczenia turystycznego dla obcokrajowca przebywającego na terenie Polski.

UWAGA: Zestawienie zawiera informacje aktualne na dzień 08.03.2022 r., konsultowane bezpośrednio z towarzystwami ubezpieczeniowym. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na bieżąco.

Allianz

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz w ofercie W PODRÓŻY GLOBTROTER przygotowało warunki ubezpieczenia dla obcokrajowców przebywających w Polsce.

Allianz nie świadczy ochrony cudzoziemcom na terenie Polski, jeśli Polska stanowi kraj zamieszkania Ubezpieczonego zgodnie z definicją w OWU Globtroter.

Zakres ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia zależy od zakresu ubezpieczenia, na który ubezpieczający się zdecyduje. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności i ustalana jest indywidualnie, zgodnie z deklaracją w momencie zawierania umowy ubezpieczenia, w granicach limitów:

 • koszty leczenia,
 • usługi assistance,
 • kontynuacja leczenia na terytorium RP,
 • ubezpieczenia business assistance,
 • ubezpieczenie assistance sport,
 • ubezpieczenie Bezpieczna kieszeń,
 • ubezpieczenie medical assistance dla członków rodziny Ubezpieczonego na terytorium RP,
 • usługi home assistance na terytorium RP,
 • usługi moto assistance,
 • pomoc osobistego asystent,
 • świadczenie w następstwie nieszczęśliwego wypadku, w przypadku urazu ciała lub śmierci Ubezpieczonego,
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, możliwość rozszerzenia za dodatkową opłata ochrony o sprzęt elektroniczny i sportowy znajdujące się w bagażu podróżnym,
 • usługi moto assistance,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Lista przedmiotów, których ubezpieczenie nie obejmuje zależy od wybranego zakresu ubezpieczenia a także zasad zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

 • Zdiagnozowanych chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży, o których Ubezpieczony wiedział,
 • kosztów leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego lub Ubezpieczonym,
 • diagnostyki i leczenia niewchodzących w zakres natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej,
 • zaostrzenie powikłań chorób przewlekłych, chyba że za dodatkową składką ochrona została rozszerzona w tym zakresie,
 • mandatów oraz kar pieniężnych nałożonych w ramach sankcji, niebędących bezpośrednim odszkodowaniem za uszkodzenie ciała lub szkodę materialną, kar umownych, grzywien sądowych, kar administracyjnych, podatków,
 • pojazdów bez wymaganych uprawnień lub niedopuszczonych do ruchu.

Ograniczenia w ochronie ubezpieczeniowej

 • Szkody powstałe w wyniku umyślnego samookaleczenia, samobójstwa lub jego usiłowania przez Ubezpieczonego,
 • szkody spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem przy wykonywaniu pracy fizycznej, przy wykonywaniu pracy fizycznej wysokiego ryzyka, nieszczęśliwym wypadkiem wynikającym z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub sportów zimowych wysokiego ryzyka, sportów ekstremalnych lub wyczynowego uprawiana sportów, chyba że za dodatkową składką ochrona została rozszerzona w tym zakresie,
 • szkody będące bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
 • szkody powstałe w następstwie niepoddania się szczepieniom obowiązkowym lub prewencyjnym, przed podróżami do tych krajów, w których powyższe zabiegi są wymagane lub zalecane przez Światową Organizację Zdrowia WHO,
 • szkody powstałe w następstwie epidemii oraz skażeń ogłaszanych przez służby administracyjne kraju zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego,
 • szkody powstałe w wyniku wypadków podczas udziału wynajętego samochodu w zawodach, wyścigach, rajdach.

AVIVA

Obcokrajowiec może ubezpieczyć się na pobyt w Polsce, korzystając z ubezpieczenia turystycznego „Twoja podróż”.

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie kosztów leczenia w Polsce będzie dotyczyć jedynie nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie turystyczne nie pokryje kosztów wizyt lekarskich, które będą związane z chorobą, kosztami badań profilaktycznych, czy kontroli stomatologicznych.

Ergo Hestia

Ergo Hestia w ramach ubezpieczenia dla cudzoziemców w Polsce przygotowała ofertę Pakietów ubezpieczeń ERGO Ubezpieczenia Podróży Foreign Visitors. Gwarantują one pokrycie kosztów leczenia, pomoc medyczną i ubezpieczenie NNW. Pakiet Standard otacza ochroną na terenie Polski, Pakiet Optimum na obszarze Unii Europejskiej.

Suma ubezpieczenia i górne limity odpowiedzialności

PAKIETSTANDARDOPTIMUM
Koszty leczenia i transportu30 000 euro50 000 euro
NNW3 000 zeuro6 000 euro
Bagaż500 euro
Opóźnienie dostarczenia bagażu200 euro
Koszty ratownictwa5 000 euro
Odpowiedzialność cywilna50 000 euro
Assistance medycznePodstawowePełne

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest sumą na osobę na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia wynosi:

 • w wariancie STANDARD - 30 000 euro,
 • w wariancie OPTIMUM - 50 000 euro.

Koszty leczenia

Do kosztów określonych w ustępie poprzedzającym zalicza się koszty:

 • leczenia szpitalnego, w tym pobyt w szpitalu, honoraria lekarskie oraz badania i zabiegi zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • leczenia ambulatoryjnego, w tym honoraria lekarskie oraz badania i zabiegi zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie do kwoty 1 500 EUR,
 • zaleconych przez lekarza prowadzącego leczenie operacji nagłych, koniecznych do przeprowadzenia niezwłocznie po wystąpieniu objawów,
 • związane z powikłaniami ciąży do 32 tygodnia oraz przedwczesnym porodem, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży (także koszty opieki medycznej nad noworodkiem), w tym koszty pobytu w szpitalu, honoraria lekarskie oraz badania i zabiegi zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie do kwoty 1 500 EUR,
 • leczenia stomatologicznego do wysokości równowartości 100  EUR, jedynie w przypadkach ostrych stanów zapalnych i bólowych, lub gdy było ono konieczne wskutek urazu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • zakupu lekarstw, środków opatrunkowych i płynów infuzyjnych, zaleconych przez lekarza, 3.

Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia do dnia, w którym stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala na transport do kraju zamieszkania, jednak nie dłużej niż przez 90 dni, licząc od daty zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Wyłączenia odpowiedzialności

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty:

 • leczenia, które było powodem odbycia podróży zagranicznej,
 • leczenia, o którego konieczności przeprowadzenia lub kontynuowania Ubezpieczony wiedział przed podróżą zagraniczną (np. dializa), lub jeśli istniały przeciwwskazania medyczne do odbycia podróży zagranicznej,
 • leczenia skutków nie poddania się obowiązkowym szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym, koniecznym przed podróżą do kraju, w którym są one wymagane,
 • leczenia chorób powstałych wskutek epidemii chorób zakaźnych, które wybuchły i zostały ogłoszone przez władze docelowego kraju podróży w środkach masowego przekazu przed rozpoczęciem podróży przez Ubezpieczonego,
 • leczenia stomatologicznego wykraczającego poza zakres udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,
 • zabiegu usunięcia ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia lub zdrowia,
 • operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych,
 • zakupu protez oraz naprawy protez stomatologicznych,
 • leczenia choroby alkoholowej oraz jej zaostrzeń (nasilenia dolegliwości) lub powikłań, a także leczenia wszelkich uzależnień,
 • leczenia skutków zażywania leków nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych, ale stosowanych niezgodnie z zaleceniami,
 • leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego,
 • leczenia w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówił powrotu do kraju zamieszkania, mimo iż pozwalał na to jego stan zdrowia,
 • leczenia zaostrzeń (nasilenia dolegliwości) lub powikłań chorób przewlekłych, z powodu których Ubezpieczony był leczony lub też nie leczył się pomimo wiedzy, że jest chory, w okresie 12 miesięcy przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia.

Europa Ubezpieczenia

Europa Ubezpieczenia udostępnia cudzoziemcom na terenie Polski ubezpieczenie turystyczne Go Safe za pośrednictwem strony internetowej voyager.pl.

Zakres ubezpieczenia podróżnego

WARIANT

MINI

STANDARD

STANDARD PLUS

OPTIMUM

Ubezpieczenie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu

20 000 euro

30 000 euro

40 000 euro

60 000 euro

Koszty hospitalizacji

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Do wysokości sumy ubezpieczenia KL

Leczenie stomatologiczne

250 euro

250 euro

250 euro

250 euro

Organizacja i pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania i wyżywienia za granicą w celu rekonwalescencji

7 dni, maksymalnie 100 euro dziennie

7 dni, maksymalnie 100 euro dziennie

Organizacja i pokrycie kosztów transportu po rekonwalescencji

500 euro

500 euro

NNW

1 000 euro

3 000 euro

5 000 euro

10 000 euro

Ubezpieczenie bagażu

250 euro -1 000 euro

250 euro -1 000 euro

250 euro -1 000 euro

250 euro -1 000 euro

OC

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

50 000 euro

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Zdarzenia, których miedzy innymi nie obejmuje ubezpieczenie turystyczne, to:

 • zdarzenia powstałe po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych,
 • zdarzenia powstałych na skutek lub w związku z działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu za wyjątkiem sytuacji, w której ubezpieczony zostaje nimi niespodziewanie dotknięty, lub jeśli udał się do kraju, na terytorium którego takie działania już trwają lub bierze w nich aktywny udział,
 • zdarzenia powstałe na skutek lub w związku z eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym,
 • zdarzenia, które nastąpiły na skutek lub w związku z nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza,
 • zdarzenia, które nastąpiły na skutek lub w związku z usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego
 • zdarzenia, które nastąpiły na skutek lub w związku z próbą samobójczą, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę ubezpieczonego
 • zdarzenia powstałe w wyniku prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień
 • zdarzenia powstałe na skutek lub w związku z działaniem umyślnym ubezpieczonego lub osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, chyba że zapłata świadczenie ubezpieczeniowego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Wszystkie inne warunki znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Generali

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali dla cudzoziemców przebywających w Polsce oferuje z zakresu produktów, ubezpieczenie turystyczne Podróże po Polsce.

Warunkiem skorzystania z takiego rodzaju ubezpieczenia jest posiadanie numeru PESEL oraz polskiego adresu zamieszkania.

Co zapewnia ubezpieczenie?

 • ochronę 24 godziny na dobę na terenie Polski oraz Państw sąsiadujących do 50 km od wspólnej granicy,
 • wypłatę świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony (NNW) o szeroką gamę świadczeń dodatkowych, m.in. Odpowiedzialność Cywilną w życiu prywatnym, koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagaż podróżny,
 • ochronę również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, czy też uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • usługi assistance, m.in. organizacja wizyty lekarskiej, transport ze szpitala do miejsca zamieszkania, opiekę i transport dzieci do miejsca zamieszkania, organizacja pomocy rehabilitacyjnej na terytorium RP,
 • rekompensata utraty poniesionych kosztów wyjazdu z przyczyn losowych tj. uczestnictwa w imprezie turystycznej, odwołania noclegu zakupionych również za pośrednictwem m.in. booking.com, airbnb.pl.

Wyłączenia w ubezpieczeniu

 • świadczeń przekraczających sumy ubezpieczenia określone w dokumencie OWU,
 • z tytułu zdarzeń powstałych w wyniku wykonywania pracy fizycznej,
 • amatorskiego uprawiania narciarstwa albo snowboardingu,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportu,
 • pasywnego udziału w wojnie albo aktach terroru,
 • zdarzeń spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego albo osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (chyba że wypłata odszkodowania w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności),
 • zdarzeń powstałych w wyniku aktywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.
 • szkód związanych z uprawianiem sportu MMA.

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi Assistance za granicą, jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez ubezpieczonego podróży zagranicznej.

Generali nie ponosi odpowiedzialności, także:

 • za koszty leczenia i usługi assistance za granicą wynikają z nagłych zachorowań, zaostrzeń choroby przewlekłej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • za koszty leczenia i usługi assistance za granicą związane z wyjazdami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia,
 • za koszty leczenia i usługi assistance za granicą, NNW, koszty leczenia i assistance w RP, powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy albo pasażer pojazdów silnikowych (dotyczy to również jazd próbnych, testowych, wykonywania zadań kaskaderskich).
 • z tytułu OC za zdarzenia powstałe przy wykonywaniu czynności innych niż czynności życia prywatnego oraz wyczynowego uprawiania sportu, pasywnego lub aktywnego udziału w wojnie.
 • z tytułu bagażu podróżnego, sprzętu sportowego
 • za zdarzenia powstałe w wyniku pasywnego udziału w wojnie.
 • za telefony, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry video w ramach bagażu podróżnego w sytuacjach innych niż rabunek oraz w przypadku noszenia ich przy sobie.

Rozszerzenia w NNW

Zakres ubezpieczenia Podróży po Polsce obejmuje ubezpieczenie NNW. Dodatkowo można rozszerzyć je o:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i usług assistance na terenie RP,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów a także po opłaceniu dodatkowej składki o ryzyka związane z amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • wyczynowe uprawianie sportu.

Nationale Nederlanden

Z ubezpieczenia turystycznego może skorzystać obcokrajowiec przebywający na terenie Polski.

Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie polskiego adresu zamieszkania.

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia, w zależności od wykupionego zakresu ubezpieczenia, może być:

 • zdrowie,
 • mienie,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • inne trudności takie jak: konflikt z prawem, awaria samochodu, osób będących w Podróży zagranicznej lub Podróży krajowej.

Zakres Podstawowy:

 • Koszty leczenia i Pomoc Assistance;

Zakres rozszerzony o ubezpieczenie:

 • następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • bagażu podróżnego,
 • sprzętu sportowego,
 • kosztów odwołania lub skrócenia uczestnictwa w Wycieczce zagranicznej,
 • assistance samochodowy.

Zakres rozszerzony o zdarzenia związane z:

 • uprawianiem sportów zimowych,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych,
 • pogorszeniem stanu zdrowia w związku z zaostrzeniem choroby przewlekłej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczeniem nie są objęte osoby nie posiadające miejsca zamieszkania na terenie Polski.

Podróże, których celem jest inny kraj ubezpieczonego oraz szkody powstałe:

 • w trakcie wyczynowego uprawiania sportów;
 • w związku z planowanym leczeniem oraz powikłaniami związanymi z tym leczeniem;
 • wskutek wojny, działań wojennych, konfliktów zbrojnych; aktywnego i dobrowolnego udziału Ubezpieczonego aktach przemocy lub w aktach terroru;
 • wskutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek posiadania przez ubezpieczonego:

 • zwierząt innych niż psy i koty;
 • broni siecznej, kłutej i palnej, w tym gazowej.

Jakich kosztów nie pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe?

Nationale‑Nederlanden nie pokrywa kosztów:

 • leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do miejsca zamieszkania, do Polski lub Innego kraju Ubezpieczonego;
 • leczenia psychoanalitycznego lub psychoterapeutycznego; operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych,
 • pierwotnej rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana,
 • związanych z ciążą (za wyjątkiem jednej wizyty lekarskiej związanej z nagłym pogorszeniem się oraz porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży).

PZU

PZU wychodzi naprzeciw cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski, oferując ubezpieczenie PZU Wojażer. Może zostać ono zakupione zarówno przez Polaków, jak i cudzoziemców.

W przypadku cudzoziemców oraz Polaków mieszkających na stałe w innym kraju, ubezpieczane są jedynie wyjazdy do Polski.

Kiedy i w jakim zakresie ubezpieczenie zadziała?

Klient otrzyma pomoc, jeśli w czasie podróży zachoruje lub przydarzy mu się nieszczęśliwy wypadek. Polisa obejmuje ochroną od wyjścia z domu do momentu powrotu z podróży.

Standardowe wsparcie:

 • Leczenie
  Organizacja i opłata pobytu i leczenie w szpitalu, wizyty u lekarza (także stomatologa), badania, operacje lub zabiegi ambulatoryjne.

 • Transport
  Ttransport (także medyczny) z miejsca wypadku do lekarza lub szpitala, a nawet z zagranicy do domu. Organizujemy również transport zwłok do miejsca pochówku w Polsce.
 • Wsparcie po powrocie do domu
  Pomoc domową w razie zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku w podróży.

 • Pomoc tłumacza
  Telefoniczna pomoc tłumacza języka angielskiego w trakcie udzielania pomocy medycznej.
 • Poszukiwanie i ratownictwo
  Opłacenie akcji poszukiwawczej lub ratowniczej w razie zaginięcia, (np. w górach), a także w razie awarii sprzętu sportowego lub złych warunków pogodowych.

 • Zwrot kosztów leczenia
  Zwrot środków, które klient wyda np. na leki (przepisane przez lekarza podczas Twojego wyjazdu) czy naprawę lub zakup sprzętu ortopedycznego albo okularów korekcyjnych.

Dodatkowy Pakiet Assistance

Assistance – Pakiet Rozszerzony:

 • pobyt w hotelu na czas rekonwalescencji po chorobie lub wypadku,
 • transport do domu, jeśli musisz przerwać podróż, 
 • transport i zakwaterowanie bliskiej Ci osoby, jeśli w czasie wyjazdu przebywasz w szpitalu.

Assistance – Pakiet Rodzina (dla podróżujących z rodziną):

 • transport do domu podróżujących z Tobą osób bliskich, jeśli Ty musisz np. wrócić karetką,
 • hotel dla osoby, która zostanie z Tobą, gdy będziesz przebywać w szpitalu.

Assistance – Pakiet Dziecko/ Osoba niesamodzielna:

 • opiekę nad podróżującymi z Tobą dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, jeśli Ty trafisz do szpitala,
 • pokrycie kosztów dojazdu albo noclegu rodzica, jeśli dziecko podczas podróży trafi do szpitala,
 • korepetycje dla dziecka szkoły podstawowej i średniej.

Jeszcze więcej pewności:

 • wyjeżdżasz, by uprawiać sport,
 • wyjeżdżasz służbowo lub do pracy,
 • cierpisz na chorobę przewlekłą,
 • kraj, do którego jedziesz, jest zagrożony wojną lub terroryzmem.

Dodatkowa ochrona:

 • Wsparcie po wypadku – Ubezpieczenie NNW,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Rezygnacja lub skrócenie wyjazdu,
 • Kontynuacja leczenia po podróży,
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wyłączenia w ochronie ubezpieczeniowej

Ochrona w ubezpieczeniu nie będzie działała lub zostanie ograniczona, jeśli:

 • Klient wybiera się za granicę zdiagnozować chorobę lub się leczyć (czyli na planowe leczenie),
 • Klient, pomimo tego, że ze względów zdrowotnych nie powinien

Signal Iduna

Cudzoziemiec przebywający na terenie Polski, w ramach ubezpieczenia turystycznego może skorzystać w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Signal Iduna z pakietu Bezpieczne Podróże.

Co obejmuje ubezpieczenie?

W zależności od pakietu i sumy ubezpieczenia, polisa obejmuje:

 • koszty leczenia i ratownictwa oraz assistance, w tym nielimitowany transport do kraju zamieszkania w związku  z nagłym zachorowaniem również spowodowanym zaostrzeniem choroby przewlekłej  lub nieszczęśliwym wypadkiem
 • koszty leczenia oraz assistance w związku z nagłym zachorowaniem spowodowanym Sars-Cov-1, Sars- Cov-2 z ich mutacjami,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków w tym śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • pomoc prawna: wynagrodzenie prawnika, wynagrodzenie prawnika w sprawach OC, pożyczka na kaucję,
 • bagaż podróżny w tym sprzęt sportowy, sprzęt fotograficzny, komputerowy, audio-video oraz telefony komórkowe,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym podczas

Rozszerzenia w ubezpieczeniu

Dodatkowo ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże można rozszerzyć o ochronę:

 • bagażu,
 • kosztów związanych z obowiązkową kwarantanną/izolacją
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • wyjazdów zorganizowanych dzieci i młodzieży,
 • ryzyk związanych z wykonywaniem pracy fizycznej za granicą,
 • ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych oraz sportów ekstremalnych,
 • zwierząt domowych

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jeżeli Klient nie zapewni sobie odpowiedniego rozszerzenia ochrony, ubezpieczenie nie obejmuje między innymi szkód powstałych w związku z:

 • uprawianiem sportów zimowych lub sportów ekstremalnych,
 • wykonywaniem pracy fizycznej.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia mające związek miedzy innymi z:

 • umyślnym działaniem ubezpieczonego,
 • zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • zaburzeniami psychicznym,
 • leczeniem we własnym zakresie lub leczeniem przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego

Dodatni wynik testu PCR oraz związana z nim izolacja i inne skutki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile nie wiążą się z nagłym zachorowaniem spowodowanym Sars- Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte również koszty powstałe w sytuacji, gdy moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu powrotu ubezpieczonego do kraju zamieszkania oraz takie następstwa nieszczęśliwych wypadów jak: doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne.

Wiener

Kup ubezpieczenie

Co obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Ochrona obejmuje niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia choroby czy następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym także zaostrzania się choroby przewlekłej. Pomoc medyczna jest udzielana do czasu, aż stan zdrowia pozwoli na powrót lub transport osoby poszkodowanej do kraju stałego pobytu.

Na pomoc można liczyć w następujących sytuacjach:

 • pobyt w szpitalu i wynikającego z niego leczenia, w tym  operacji w wyniku wypadku, lub nagłego zachorowania,
 • transportu z miejsca wypadku do placówki medycznej, między placówkami medycznymi, z placówki medycznej do miejsca pobytu w Polsce lub do kraju stałego pobytu na dalsze leczenie,
 • konieczność przeprowadzenia badań lub zabiegów ambulatoryjnych, zleconych przez lekarza,
 • zakup lekarstw lub środków opatrunkowych, zaleconych przez lekarza w związku z zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
 • uszkodzenia okularów, protez lub innych środków pomocniczych wspierających proces leczenia, zaleconych przez lekarza w związku z wypadkiem lub nagłym zachorowaniem.
 • ostry stanu bólowego lub zapalnego, wymagającego leczenia stomatologicznego.

Ubezpieczenie nie obejmuje leczenia usprawniającego.

Koszty leczenia COVID-19 zostaną pokryte jeżeli:

 • Osoba ubezpieczona posiadała pełny pakiet szczepień przeciwko COVID-19, a od zaszczepienia do momentu rozpoczęcia podróży upłynęło co najmniej 14 dni, lub uzyskała negatywny wynik testu PCR albo antygenowego, wykonanego do 72 godzin przed przyjazdem do Polski.
 • Osoba ubezpieczona jest ozdrowieńcem, czyli przebyła zachorowanie na COVID-19 w terminie do 6 miesięcy przed rozpoczęciem podróży lub przyjazdu do Polski i dodatkowo posiadała negatywny wynik testu PCR albo antygenowego, lub zaświadczenie o odbyciu kwarantanny.

Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów kwarantanny i izolacji.

Dostępne dodatkowe opcje ochrony

 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to:
  • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, który jest następstwem nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu,
  • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • dodatkowe pokrycie kosztów leczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ochroną, obejmujące  szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzecie. Na przykład: amatorskiego uprawiania sportów, jazdy na rowerze, pilotowania modeli latających (do 5 kg, zgodnie z przepisami prawa lotniczego) lub dronów, rekreacyjnie albo w ramach kategorii otwartej (zgodnie z przepisami UE), posiadania zwierząt domowych (psa, kota itp.), wynajmowania nieruchomości (dom, mieszkanie, pokój gościnny lub hotelowy) na pobyt ciągły do 30 dni.

Dostępne rozszerzenia ochrony

 1. Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadku i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym można rozszerzyć o zdarzenia powstałe w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka wyczynowym uprawieniem sportów
 2. Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadku można rozszerzyć o zdarzenia powstałe w wyniku wykonywania pracy fizycznej.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Przykładowy koszt ubezpieczenia:

Podane poniżej składki dotyczą jednej osoby. Składka uwzględnia również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na sumę ubezpieczenia 100 000 zł.

Suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia

7 dni okresu ubezpieczenia

30 dni okresu ubezpieczenia

3 miesiące okresu ubezpieczenia

6 miesięcy okresu ubezpieczenia

1 rok okresu ubezpieczenia

30 000 euro

27 zł

116 zł

244 zł

392 zł

778 zł

40 000 euro

33 zł

142 zł

298 zł

479 zł

950 zł

50 000 euro

38 zł

163 zł

343 zł

551 zł

1 093 zł


Ubezpieczenie można wybrać na okres ochrony od 1 dnia do 1 roku.Na jaki okres jest zawierane ubezpieczenie?

Uwaga: Ubezpieczenie działa do czasu, aż uzyskasz prawo stałego pobytu w w Polsce. W chwili otrzymania karty stałego pobytu umowa ubezpieczenia staje się bezprzedmiotowa i nie obejmuje dalszej ochrony. W takiej sytuacji przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony.

Ile wynosi suma ubezpieczenia dla kosztów leczenia

Dla kosztów leczenia dostępne są sumy ubezpieczenia:

10 000 euro, 20 000 euro, 30 000 euro, 40 000 euro lub 50 000 euro.

Uwaga: Do wniosku o wizę należy dołączyć dokument potwierdzający zakup ubezpieczenia na sumę minimum 30 000 EUR. 

Jak uzyskać świadczenia z polisy

Gdy konieczne będzie udzielenie pomocy należy:

 • skontaktować się z Centrum Alarmowym (tel. +48 22 501 33 33) w celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy medycznej;
 • zawiadomić Wiener o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego – koniecznie w ciągu 14 dni od dnia wypadku. Jeżeli korzystasz bezpośrednio z pomocy Centrum Alarmowego, zrobi ono to za Ciebie;
 • dostarczyć ubezpieczycielowi lub Centrum Alarmowemu: wypełniony formularz zgłoszenia szkody, inne dokumenty, o które zostaniesz poproszony, aby ustalić zasadność roszczeń i wysokość świadczenia.

Wyłączenia ochrony:

Ubezpieczenie nie obejmuje między innymi kosztów:

 • Leczenia, gdy istniałyprzeciwwskazania lekarskie co do podróży, które miały wpływ na zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek.
 • Profilaktycznego i protetycznego leczenia stomatologicznego.
 • Następstw uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia spowodowanych leczeniem, szczepieniami oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, kto je wykonał.
 • Zdarzeń, do których doszło gdy prowadziłeś pojazd pod wpływem alkoholu.
Każde towarzystwo ubezpieczeniowe umożliwia klientom zainteresowanym ofertą, kontakt za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii. Możliwość wyliczenia składki ubezpieczenia dla cudzoziemca przebywającego na terenie Polski odbywa się w większości przypadków poprzez łatwe w obsłudze i intuicyjne narzędzia online.

Co warto wiedzieć?

 1. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców oferują klientom warunki niemalże identyczne, jak w przypadku obywateli Polski.
 2. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wprowadza własne regulacje w tym zakresie.
 3. Wszystkie zasady zawarcia umowy określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 
 4. Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemca można zawrzeć minimalnie na okres jednego dnia. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia dla cudzoziemca w Polsce

 1. Na ile cudzoziemiec maksymalnie może ubezpieczyć się w ramach ubezpieczenia turystycznego w Polsce?

  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala własne regulacje w tym zakresie. Wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące okresu ubezpieczenia znajdują się w OWU.

 2. Czy każde towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga polskiego adresu zamieszkania?

  Nie, nie każde. 

 3. Jak mogę kupić ubezpieczenie?

  Ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemca w Polsce można kupić za pośrednictwem strony internetowej lub uzyskać na ten temat wszelkie informacje na infolinii.