Poważne zachorowanie dziecka może być podstawą do uzyskania świadczenia z polisy na życie. Jeżeli zatem mamy dzieci lub planujemy powiększenie rodziny, warto zastanowić się nad zakupem odpowiedniej polisy, która będzie nas chronić na wypadek każdej ewentualności, w tym dziecięcego porażenia mózgowego.

dziecko siedzi na kanapie w domu
Porównaj ceny

Rolą ubezpieczenia na życie jest nie tylko zabezpieczenie naszych bliskich na wypadek naszej śmierci, ale również ochrona dla nas na wiele nieprzewidzianych, życiowych trudności. Jedną z nich może być choroba nasza lub naszych dzieci, jak np. dziecięce porażenie mózgowe.

Co to jest dziecięce porażenie mózgowe?

Dziecięce porażenie mózgowe jest zespołem objawów chorobowych, które dotyczą ośrodkowego układu nerwowego, a w szczególności neuronu ruchowego. Może on powstać na różnym etapie rozwoju dziecka – w czasie ciąży, porodu, jak i w okresie okołoporodowym.

Przyczyną dziecięcego porażenia mózgowe może być:

 • niedotlenienie i niedokrwienie, 
 • wcześniactwo, 
 • skrajnie mała masa płodu, 
 • ciąża wielopłodowa, 
 • urodzenie dziecka w wieku poniżej 16 roku życia,
 • urodzenie dziecka w wieku powyżej 40 roku życia. 

Na świecie dziecięce porażenie mózgowe dotyczy 1,5-3,3 przypadków na 1000 urodzonych żywo dzieci, natomiast w Polsce MDP stanowi 2,0-2,5 na 1000 żywo urodzonych dzieci.

WAŻNE!
Dziecięce porażenie mózgowe nie jest odrębną jednostką chorobową, a zespołem różnych objawów chorobowych, które mogą ulegać zmianie wraz z wiekiem dziecka.

Jak ubezpieczyć się na wypadek mózgowego porażenia dziecięcego?

Mózgowego porażenia dziecięce (MPD) wpływa na życie całej rodziny, ponieważ dziecko wymaga zarówno leczenia, jak i rehabilitacji. Koszty oraz czas, jaki będzie niezbędny do zaangażowania w pomoc dziecku, jest sporym poświęceniem bez względu na wykonywany zawód czy zarobki. 

W takiej sytuacji pomocne może być ubezpieczenie na życie, które dodatkowo zabezpieczy na wypadek wystąpienia u dziecka MPD. Umowa dodatkowa jest zawierana na rok, po czym można ją dalej kontynuować. Oznacza to, że po upływie 12 miesięcy nie musimy odnawiać umowy z ubezpieczycielem, ale czasami trzeba będzie wcześniej wypowiedzieć umowę dodatkową.

Ubezpieczenie na wypadek mózgowego porażenia dziecięcego jest możliwe dla określonej grupy wiekowej. Przykładowo,  TU Uniqa w polisie Ubezpieczenie Dodatkowe na Wypadek Ciężkiego Zachorowania Dziecka Ubezpieczonego ustala górną granicę ochrony na 25 urodziny dziecka. Po tym czasie umowa automatycznie wygasa. 

Oprócz MPD Uniqa zabezpiecza również na wypadek:

 • nowotworu,
 • niewydolności nerek,
 • całkowitej utraty wzroku,
 • śpiączki, 
 • oparzeń,
 • utraty mowy,
 • utraty słuchu,
 • utraty kończyn,
 • dystrofii mięśniowej,
 • zespołu Downa,
 • mukowiscydozy,
 • pneumokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
 • przeszczepu narządów,
 • operacji zastawek serca.

Taki rodzaj zabezpieczenia jest szczególnie ważny dla tych osób, które planują powiększyć rodzinę.

PAMIĘTAJ!
Chcąc ubezpieczyć dziecko na wypadek MPD należy szukać polisy oferującej umowę dodatkową Poważne zachorowanie.

Jak wysokie odszkodowanie za dziecięce porażenie mózgowe?

To, jakie odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania można otrzymać, w dużej mierze zależy od ubezpieczających dziecko rodziców.

Im wyższą suma ubezpieczenia, tym większe świadczenie. Ale też wyższa składka. Dlatego często wybór sumy ubezpieczenia zależy od możliwości finansowych. Ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy w sytuacji, gdy deklarowane zarobki są za niskie względem wybranej sumy ubezpieczenia i składki. 

Ponadto świadczenia wypłacane z polisy mają swoje ograniczenia w postaci limitów. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ubezpieczonemu przytrafi się kilka zdarzeń, np. złamanie ręki, tygodniowy pobyt w szpitalu, a następnie diagnozowanie poważnej choroby. W takim przypadku za ostatnie zdarzenie polisowe rodzice mogą nie otrzymać pełnej sumy, jaką przewidywała wcześniej umowa. Kwota może zostać pomniejszona o wcześniejsze wypłaty odszkodowania.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za dziecięce porażenie mózgowe?

W celu otrzymania świadczenia od ubezpieczyciela musi zaistnieć podstawa do wypłaty środków, zatem zdarzenie polisowe. W przypadku poważnego zachorowania dziecka fakt ten musi być potwierdzony zarówno wynikami badań, jak i opiniami specjalistów. 

Aby otrzymać świadczenie należy zgłosić roszczenie ubezpieczycielowi. Towarzystwo na wypłacenie świadczenia ma 30 dni. W zależności od warunków umowy takie świadczenie może być wypłacone od razu po diagnozie lub w comiesięcznych ratach.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia?

Powodów, dla których ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy, może być kilka. Jednym z nich jest karencja, czyli okres pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. 

Przykładowo – karencja dotycząca urodzenia dziecka wynosi zazwyczaj nie mniej niż 10 miesięcy. Oznacza to, że panie, które są w ciąży i zdecydują się na zakup ubezpieczenia na życie, mogą nie otrzymać świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, a co za tym idzie również z powodu wystąpienia MPD. 

Kolejnym powodem, dla którego ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia to zatajanie ważnych informacji o stanie zdrowia, jak również wyłączenia odpowiedzialności, które znajdziemy w dokumencie OWU. Ubezpieczyciel określa w nich sytuacje, w których może nie wypłacić należnych pieniędzy, np.

 • nadużycia alkoholu, narkotyków lub lekarstw, 
 • działania trucizn, trujących gazów lub oparów, 
 • umyślnego spowodowania choroby, samookaleczenia lub próby samobójstwa, 
 • przebywania pod wpływem promieni jonizujących w znaczeniu ustawy o ochronie przed promieniowaniem chyba, że promieniowanie następuje pod nadzorem medycznym dla celów leczniczych, 
 • działań wojennych, 
 • udziału w zamieszkach lub aktach terroru, 
 • zarażenia wirusem HIV, 
 • uprawiania przez Dziecko Ubezpieczonego niebezpiecznych sportów tj. spadochroniarstwo, lotniarstwo, baloniarstwo, akrobatyka, kaskaderstwo, alpinizm, speleologia, nurkowanie z aparatem oddechowym, sporty walki i skoki na gumowej linie.

Wyłączenia odpowiedzialności to zapis w umowie, z którym należy obowiązkowo się zapoznać, by na przyszłość uniknąć rozczarowania w postaci braku wypłaty świadczenia. Zyskamy wiedzę, jakie okoliczności mogą zadziałać na naszą niekorzyść i świadomie możemy ich unikać.

Ubezpieczyciel może również nie wypłacić odszkodowania w sytuacji, gdy problemy zdrowotne dziecka zostały rozpoznane wcześniej, przed zawarciem polisy. Dotyczy to np. sytuacji, w których osoba decydująca się na zakup polisy posiada już dziecko cierpiące na MPD lub kobieta, która jest w trakcie ciąży i MPD zostało już rozpoznane przed rozwiązaniem. 

Jak rozpoznać objawy porażenia mózgowego?

MPD to zespół objawów, który zostaje rozpoznany na wczesnym etapie życia noworodka. Pierwszymi objawami, które można zaobserwować u dziecka to m.in.:

 • nadmierna wiotkość mięśni,
 • trudności w połykaniu pokarmów,
 • asymetria w ułożeniu ciała,
 • drgawki.

Objawy mogą być obserwowane powoli, a stają się bardziej zauważalne wraz z rozwojem dziecka, który nie będzie przebiegał prawidłowo. Wówczas można zaobserwować trudności w unoszeniu główki czy problemy z poruszaniem się. Aktywność dzieci z MPD będzie znacznie odbiegać od naturalnego rozwoju dzieci na określonym etapie życia. 

Ważne informacje

1. Dziecięce porażenie mózgowe jest zaliczane do ciężkich lub poważnych zachorowań – w zależności od stosowanego terminu w dokumencie OWU 

2. Aby otrzymać świadczenie z polisy na życie z tego tytułu, należy wykupić wcześniej umowę dodatkową na poważne zachorowanie

3. Rodzic w polisie na życie sam ustala wysokość świadczenia (sumy ubezpieczenia)

4. Jeśli u dziecka zostało zdiagnozowane porażenie mózgowe przed zawarciem umowy, otrzymanie świadczenia nie będzie możliwe