Lepsza oferta dla pracownika, mniejsza rotacja, większa efektywność i motywacja – to niektóre z zalet ubezpieczenia grupowego z punktu widzenia pracodawcy. Ale i pracownicy mogą sporo skorzystać, zyskując przede wszystkim bardzo tanią ochronę dla siebie i najbliższych.

Małe i mikro przedsiębiorstwa to siła napędowa polskiej gospodarki. Stanowią one znaczny procent wszystkich przedsiębiorstw, zatrudniając często kilku czy kilkunastu pracowników. Jak się okazuje, grupowa polisa na życie może chronić nawet 3 pracowników, co sprawdzamy na przykładzie oferty PZU.  

To, czy polisa grupowa na życie będzie tania, bardzo tania lub nawet darmowa (gdy pracodawca traktuje ubezpieczenie na życie jako część pakietu socjalnego dla zatrudnionych) zależy od kilku czynników. Przyglądamy się ofercie PZU, wskazując na zakres, wyłączenia i ceny pakietów.

PZU P Plus, czyli mała firma na minimum 15 pracowników 

Najpopularniejszą polisą grupową PZU jest P Plus. W wersji podstawowej jest tylko 1 zdarzenie (śmierć ubezpieczonego),ale zakres można rozszerzyć o inne zdarzenia.

PZU P Plus – ile odszkodowania i ile składki

ZdarzenieWariant IWariant II
Śmierć ubezpieczonego
wypadek komunikacyjny w czasie pracy
133 000 zł272 000 zł

Śmierć ubezpieczonego
wypadek komunikacyjny

98 000 zł236 000 zł
Śmierć ubezpieczonego
nieszczęśliwy wypadek
63 000 zł200 000 zł
Śmierć ubezpieczonego
zawał serca lub krwotok śródmózgowy
63 000 zł100 000 zł
Śmierć ubezpieczonego 31 000 zł100 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu
nieszczęśliwy wypadek - 1%
300 zł400 zł
Śmierć  małżonka 14 000 zł21 000 zł
Śmierć  małżonka 
nieszczęśliwy wypadek
21 000 zł31 000 zł
Śmierć  dziecka 
do 25. roku życia
2 400 zł3 500 zł
Urodzenie martwego noworodka2 200 zł3 000 zł
Śmierć rodziców ubezpieczonego 
(również ojczyma lub macochy)
1 400 zł2 000 zł
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu1 000 zł1 500 zł
Osierocenie dziecka 
jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego
dla każdego dziecka do 18 lat bądź uczącego się do 25 lat
3 000 zł4 500 zł
Operacja chirurgiczna
od 10-50% SU
2 500 zł2 500 zł
Leczenie szpitalne 6 000 zł7 000 zł
Pobyt w szpitalu 
nieszczęśliwy wypadek (przez pierwsze 14 dni)
75 zł105 zł
Pobyt w szpitalu 
wypadek komunikacyjny (przez pierwsze 14 dni)
90 zł140 zł
Pobyt w szpitalu 
wypadek przy pracy (przez pierwsze 14 dni)
90 zł122 zł
Pobyt w szpitalu 
zawał serca lub krwotok śródmózgowy (przez pierwsze 14 dni)
45 zł52 zł
Pobyt na OIOM
jednorazowe świadczenie
300 zł350 zł
Rekonwalescencja
za każdy dzień rekonwalescencji po pobycie w szpitalu
15 zł17 zł
Karta Apteczna
bezgotówkowe prawo do odbioru produktów dostępnych w aptece
200 zł200 zł
SKŁADKA MIESIĘCZNA

40 zł

60 zł

Tabela 1. Sumy ubezpieczenia i składki mogą się różnić w zależności od wielkości firmy. Wskazane w zestawieniu dotyczą przynajmniej 15 zatrudnionych.

Z dokumentu OWU dowiadujemy się, że polisa zawiera półroczną karencję. To znaczy, że przez pierwsze 6 miesięcy od zawarcia umowy, PZU nie odpowiada finansowo za zdarzenia. Świadczenia, tym razem przez cały okres obowiązywania umowy, nie dostaniemy w przypadku wyłączeń odpowiedzialności. Są one ustalone osobno dla podstawy i dla każdego z rozszerzeń. 

Podstawą jest zgon ubezpieczonego, ale bliscy nie otrzymają świadczenia, jeśli do śmierci dojdzie:

 • w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
 • w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa;
 • samobójstwa popełnionego w okresie pierwszych 2 lat od zawarcia umowy;
 • w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy prowadził on pojazd będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych.

Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat.

PZU Ochrona Plus - wystarczy 3 zatrudnionych

Ubezpieczenie PZU Ochrona Plus jest oparte na wariancie P Plus. Różnica polega na możliwości rozszerzenia ochrony w formie gotowych pakietów. Zapewniają one wsparcie np. w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich.

Pracownik może przystąpić do ubezpieczenia, jeśli ma od 16 do 69 lat, a także jeśli:

 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum lub placówce dla przewlekle chorych,
 • jest zdolny do pracy lub służby i nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego.

Ubezpieczenie może objąć również małżonka oraz pełnoletnie dzieci pracownika. Oferta PZU Ochrona Plus jest przeznaczana dla bardzo małych firm – zatrudniających co najmniej 3 osoby.

PZU Ochrona Max - przynamniej 9 pracowników w firmie

Wersją pośrednią jest polisa PZU Ochrona Max przeznaczona dla firm zatrudniających co najmniej 9 osób. Ubezpieczenie można rozszerzyć m.in. o:

 • wsparcie w chorobie,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • śmierć współmałżonka,
 • śmierć dziecka.

Rozszerzenia do podstawy - choroba i operacja

Każdą z 3 opisanych polis grupowych PZU pracodawca może uzupełnić o przydatne dodatki, które tylko nieznacznie podniosą cenę składki, ale zadecydują też o atrakcyjności ubezpieczenia.

Sprawdzamy 2 rozszerzenia oferowane przez PZU. Pierwszym z nich jest Wsparcie w razie ciężkiej choroby, czyli wypłata pieniędzy z polisy w momencie zdiagnozowania którejś z 36 chorób, jak m.in.: Parkinson, gruźlica, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, oparzenie, przewlekłe zapalenie wątroby, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, stwardnienie rozsiane, wścieklizna czy zakażenie wirusem HIV w następstwie bezpośredniego wykonywania obowiązków zawodowych.

Ubezpieczenie od poważnego zachorowania jest dostępne w 4 wariantach:

 • podstawowym (17 chorób),
 • rozszerzonym (22 choroby),
 • podstawowym plus (31 chorób),
 • rozszerzonym plus (36 chorób).

Aby uniknąć nieporozumień i nadinterpretacji, ubezpieczyciel w dokumencie OWU jasno precyzuje każdą z chorób, za której diagnozę wypłaci świadczenie.

UDAR – tylko taki, który oznacza nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone ubytki neurologiczne.

Drugim z dodatków jest Wparcie po operacji chirurgicznej. PZU wypłaci świadczenie w przypadku jednej z 600 operacji wymienionych w OWU. Operacje są podzielone na klasy, według których otrzymamy odpowiedni procent sumy ubezpieczenia.

Odszkodowanie wg klasy operacji

Klasa operacji

Przykładowe operacjeSuma ubezpieczenia
I
 • przeszczep wątroby
 • wszczepienie sztucznego serca
 • przeszczep całej twarzy

100%

II
 • całkowite wycięcie żołądka
 • amputacja kończyny górnej na wysokości łopatki
 • wycięcie płuca

50%

III
 • wycięcie tkanki mózgu
 • całkowite wycięcie tarczycy
 • rekonstrukcja pęcherza moczowego

30%

IV
 • szycie tętnicy
 • uzupełnienie ubytku kości czaszki
 • amputacja kciuka

10%

V
 • przeczep rogówki
 • rozszerzanie gardła
 • usunięcie kamienia z nerki

5%

Tabela 2. Na podstawie oferty PZU Wsparcie po operacji chirurgicznej.

W tym rozszerzeniu kluczowa jest karencja wynosząca 180 dni od przystąpienia do polisy. Wyjątkiem są tylko te operacje, których przeprowadzenie było konieczne ze względu na nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego. Wtedy karencji nie ma.

Innymi ograniczeniami, jakie stawia PZU, jest brak odszkodowania za kilka operacji, które zostały przeprowadzone w okresie 60 dni, licząc od dnia pierwszej operacji. Podobnie jest z odszkodowaniem za operację tego samego narządu (tzw. reoperacja).
 

Polisa firmowa czy prywatna, a może jedna i druga?

Powodów, by mieć więcej niż jedną polisę na życie, jest kilka. Główny z nich to niewystarczający zakres ochrony w „grupówce”. Tu nie możemy wpływać ani na liczbę rozszerzeń, ani na wysokość sum ubezpieczenia. 

Z drugiej strony nie warto rezygnować z ubezpieczenia w pracy kosztem ubezpieczenia indywidualnego. Polisa firmowa jest tania, a za to samo zdarzenie w obu polisach dostaniemy podwójne odszkodowanie. Albo uzupełnimy zakres ochrony o brakujące, a a potrzebne naszym zdaniem rozszerzenia. 

Ważne informacje

1. W zakresie polisy grupowej PZU proponuje 3 rozwiązania dla pracodawców

2. Każdą z polis grupowych można rozszerzyć o przydatne dodatki, jak poważne zachorowanie czy operacja

3. Polisa grupowa PZU kosztuje mniej niż 100 zł miesięcznie, a dokładna wysokość składki zależy od liczby ubezpieczonych i zakresu ochrony

4. Pracownik może łączyć polisę grupową z indywidualną i zyskać tym samym podwójne odszkodowanie za to samo zdarzenie